Альошин сергій павловичстраница4/5
Дата21.05.2016
Размер3.57 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

ВИСНОВКИ


         У роботі сформульовано й вирішено актуальну науково-прикладну проблему автоматизації процесів прийняття рішень в управлінні складною соціотехнічною системою у різноманітних предметних областях діяльності шляхом розробки методів, моделей і технологій реалізації базових процесів управління.

          У ході проведеного дослідження розроблено ряд нових методів, технологій і програмних засобів, які довели свою ефективність у процесі побудови системи прийняття рішень на основі автоматизації процедур класифікації, прогнозування, та оптимізації вхідних факторів в різних предметних галузях народного господарства.           Розроблена система дає можливість будувати моделі базових функцій управління складними соціотехнічними системами широкому колі користувачів на базі інтелектуальних технологій інваріантних предметной області.

         Отримані в дисертації результати є істотним внеском у розвиток теорії й практики побудови систем прийняття рішень в управлінні складною соціотехнічною системою у різноманітних предметних областях діяльності на основі інтелектуальних технологій, зокрема:

         1. Виділено клас інформаційно-структурної моделі CСТС, яка дозволяє узагальнити формалізацію ії опису і разом з розробленою математичною моделлю базових процесів автоматизувати прийняття рішень в різних предметних галузях. Такий опис дозволяє реалізувати в системі прийняття рішень можливості адаптації нейромережевих моделей до статистичних критеріїв і правил.

         2. Створено нову концепцію конструювання інформаційно-нейромережевоі моделі системи прийняття рішень на базі семантичної мери Харкевича, за допомогою якої вирішено задачу пошуку оптимальной сукупністі вхідних факторів управління складною соціотехничною системой. Це дае можливість реалізувати принцип інваріантності вибору вхідних факторів що до предметной області об`екта дослідження і розширити межи використання нейромережевих моделей.

3. Розроблено технологію надання моделі базових процесів ССТС властивостей інверсной динаміки складного об`єкта шляхом примусового навчання з адаптивним вибором умов закинчення ітераційного процесу, використовуючи статистичний критерій значності Колмогорова-Смірнова. Запропонована технологія надає можливість забезпечити адекватність нейромережевоі моделі на базі розрахунку традиційних статистичних помилок 1-го та 2-го роду і коректно обгрунтувати валідність отриманих результатів.

         4. Запропоновано технологію комплексної реалізації базових процесів підтримки  пріняття  рішень  управління  ситуаційними  центрами  швидкого  реагування. Дана технологія базуеться на комплексному аналізу складності нейромережі, похібок тестування, швидкіх алгорітмів навчання та часу закінчення ітераційного процесу при моделюванні колективного рішення управління об’ектом дослідження. ССТС. Крім того, запропонована технологія дозволяє формувати додатковий, окремий канал прийняття рішеннь ситуаційним центром в режимі реального часу.

          5. Розвинуто метод послідовних наближень діагностування технічних засобів на прикладі бортових радіолокаційних приладів і комунальноі системи теплопостачання. Дана технологія дозволяє оперативно діагностувати радіолокаційний прилад в умовах високого ступеня невизначенності, суттєво скоротити час їого ремонту, а також виконувати швидку класифікацію втрат теплоносія без вскришних робіт заглиблених тепломереж.

          6. Запропоновано та розроблено технологію сумісного навчання тварин як біодетекторів і штучних нейронних мереж як інструмента прийняття рішень, що дозволяе трансформувати простір біофізичних ознак у простір поведінкових реакцій. Запропонована технологія надає можливість автоматизувати процес пошуку соціально небезпечних речей у грузових та багажних терміналах на транспорті і суттьтево зміньшити вага людського фактору при прийнятті рішень.

          7. Розвинуто технологію нейромережевого аналізу даних геофізичного і екологічного моніторингу, який дозволяє автоматизувати процес роспізнавання станів обїектів дослідження та забезпечити об’єктивність прийняття управлінських рішень техногенного навантаження і оцінки мінерально-сыровинної бази регіону. Технологія дозволяє забезпечити автоматичне розпізнавання станів і оперативний пошук оптимальних вхідних факторів при виборі оптимальних рішень господарскій діяльності.           8. Розроблено нейромережеву технологію побудови формули сбалансованого харчування на основі комплексного обліку стану здоров`я суб`ектів, якості продуктів харчування, та середнестатистичних норм вітамінів і мікроелементів. Дана технологія дозволяє забезпечити технічні можливості штучних нейронних мереж для оперативного і об`ективного профілактичного корігування станну здоров`я людини. При цьому формуеться додатковий, незалежний канал оцінювання і прогнозування стану і впливу на динамику метаболічніх процесів субїекта дослідження.

         9. Запропоновано технологію нейромережевого методу аналізу інвестиційной прибавливісті регіону на основі розпізнавання структури фінансово-економічних і господарських показників. При цьому мінімізуеться розмір вхідного вектору факторів впливу на стан івестіційного клімату за рахунок факторного аналізу. Це дозволяе оптимізувати матеріальні і фінансові втрати в умовах обмеженного фінансування.

СПИСОК ОПУБЛіКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦії

        1. Алёшин С.П. Нейросетевой базис поддержки решений в пространстве факторов и состояний высокой размерности: [монография] / С.П. Алёшин. – Полтава: Изд. «Скайтек», 2013. – 208с.  2. Морозов  А.А.   Состояние  и  перспективы  нейросетевого  моделирования СППР в сложных  социотехнических системах / А.А. Морозов, В.П. Клименко, А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Математичні машини і системи. – 2010. –  № 1. – С. 127 –149.          3. Морозов  А.А. Нейросетевой голос в коллективном решении ситуационного центра / А.А. Морозов, В.П. Клименко, А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Системи управління, навігації та зв`язку. – 2011. – Выпуск 2(18). – С. 212 – 218.         4. Ляхов А.Л. Сложная социотехническая система как объект управления искусственной нейронной сетью / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Вісник інженерної академії України. – 2010. – № 1. – С. 93 – 97.          5. Ляхов А.Л. Интеллектуальный  анализ  данных в прикладных экономических задачах / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Економіка і регіон – 2009. – № 4(23). – С. 140 – 147.          6. Алёшин С.П. Мониторинг энергосбережения в строительных сооружениях и коммуникациях    на   основе   интеллектуальных   технологий  /  С.П. Алёшин,  А.Л. Ляхов // Збірник наукових праць. Серія:  галузеве  машинобудування, будівництво. –2010. – № 2 (27). – С. 199 – 204.          7. Ляхов А.Л. Техническая диагностика бортовых радиолокационных систем в среде Statistika Neural Network / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7(48). – С. 195 – 199.                        8. Алёшин С.П. Нейросетевое распознавание классов в пространстве физиологических  признаков биосенсоров / С.П. Алёшин // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 644 – 650.              9. Алёшин С.П. Понижение размерности входных данных в задачах экономического анализа на основе ассоциативных свойств нейроэмуляторов / С.П. Алёшин // Економіка і регіон. – 2010. – № 2 (25). – С. 65 – 68.         10. Ляхов А.Л. Искусственная нейронная сеть как измерительный инструмент адекватности модели с адаптивным классом точности / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Математичні машини і системи. – 2010. – № 2. – С. 61 – 66.         11. Алёшин С.П. Кластерный анализ данных в среде Statsoft для технологии  энергосбережения / С.П. Алёшин // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – 2010. – № 1(26). – С. 30 – 34.         12. Ляхов А.Л. Нейросетевая модель формулы сбалансированного питания / А.Л. Ляхов,  С.П. Алёшин // Искусственный интеллект. – 2010. – № 2. –  С.131– 139.         13. Алёшин С.П. Анализ инвестиционной привлекательности региона как задача  распознавания  структуры  данных  / С.П. Алёшин, А.Л. Ляхов,  Е.А.  Онищенко // Нові  технології. – 2010. – № 4 (30) –  С. 31 – 36.           14. Альошин С. П. Нейромережева модель факторного аналізу інвестиційної привабливості територій України / С.П. Альошин, О.А. Оніщенко// Ученые записки Таврического национального университета им.В.И. Вернадского. Серия: Экономика и управление – 2010. – Том 23(62), № 3. С. – 3–11.          15. Ляхов А.Л. Обучение искусственной нейронной сети как проверка  гипотез статистического решающего правила / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин  // Вісник Східноукраїнського  національного університета імені Володимира Даля.  – 2010. – № 2(144) – Электронный ресурс.  ( Режим доступа:

          http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2010_2/Lyakhov.pdf).

         16. Алёшин С.П. Достоверность экономических прогнозов нейросетевыми моделями по статистическому критерию идеального наблюдателя / С.П. Алёшин // Економіка і регіон – 2010. – № 3 (26). – С. 119 – 123.          17. Алёшин С.П. Нейросетевая оценка минерально-сырьевой базы региона по  данным геофизического мониторинга/ С.П. Алёшин, А.Л. Ляхов //Нові технології.   – 2011. – № 1 (31) –  С. 39 – 43.            18. Алёшин С.П. Ситуационные центры быстрого реагирования: принятие решений в среде нейроэмуляторов / С.П. Алёшин // Системи управління, навігації та зв`язку – 2011. – № 1 (17). – С. 240 – 247.          19. Алёшин С.П. Оценка надёжности нейросетевой классификации теплопотерь    по критерию взвешенного голосования / С.П. Алёшин // Збірник наукових праць.    Серія:  галузеве машинобудування, будівництво. – 2011. – № 1(29). – С. 244 – 248.            20. Ляхов А.Л. Нейросетевая одорологическая экспертиза как объективный способ таможенного контроля / А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Искусственный интеллект. – 2011. – № 3. – С. 514 – 520.             21. Алёшин С.П. Нейросетевая реализация базовых функций поддержки решений ситуационного центра / С.П. Алёшин // Нові технології. – 2011. – № 2 (32) – С. 75 – 80.                        22. Алёшин С.П. Нейросетевая модель техногенной нагрузки региона по результатам экологического мониторинга. / С.П. Алёшин // Вісник інженерної академії України. – 2011 – № 1. – С. 238 – 242.           23. Алёшин С.П. Нейросетевые модели принятия решений быстрого реагирования для критических инфраструктур / С.П. Алёшин // Искусственный интеллект. – 2011. – № 2. – С. 99–109.

24. Ляхов А.Л.Нейросетевая модификация текущего пространства признаков к целевому множеству классов. /С.П. Алёшин, Е.А.Бородина // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – № 4 (29) – С. 99 – 104.             25. Алёшин С.П. Нейросетевой базис ситуационного центра опережающего реагирования. / С.П. Алёшин, Е.А Бородина // Научные ведомости  БелГУ (Научный рецензируемый журнал). – 2013. – №1 (144) – Выпуск 25/1 – С. 101-111. – Белгород, (Россия).           26. Алёшин С.П., Бородина Е.А. Нейросетевое распознавание классов в режиме реального времени / С.П. Алёшин, Е.А Бородина // Инженерный вестник Дона, – 2013. – №1. – Электронный ресурс.  ( Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1494). – Ростов-на-Дону (Россия).

27. Алёшин С.П. Нейросетевой контроллинг динамики процессов как пространства  состояний высокой  размерности. /  С.П. Алёшин, Е.А. Бородина // Вестник  РГУПС (Научно - технический журнал – 2013). – № 4(52). – С. 35 – 42. –  Ростов – на – Дону – 2013, (Россия).

28. Алёшин  С.П. Интеллектуальные технологии поддержки решений для систем безопасности объектов повышенного риска. / С.П. Алёшин, А.Л. Ляхов, Е.А Бородина // Научные ведомости  БелГУ (Научный рецензируемый журнал). – 2013. – № 15 (158) – Выпуск 27/1 – С. 169 – 178. – Белгород, (Россия).

          29. А.с. 278561 (Россия),   МКИ  G01S 5/02. Способ определения  местоположения объекта в малобазовой 4-х позиционной радиолокационной  системе.  / Алёшин  С. П.,  Машков Г. М.,  Матвиевский Ю. Н., Терентьев В. Д. –  Москва – 01.07. 88 г.          

 30. А.с. 291588  (Россия), МКИ G01S 5/02. Способ определения местоположения  объектов в 4-х позиционной радиолокационной системе. / Алёшин С. П., Машков Г.М., Матвиевский Ю.Н., Терентьев В.Д. – Москва – 01.04. 89 г. 31. А.с. 319626  (Россия),  МКИ G01S 5/02. Способ  определения местоположения  объекта в  малобазовой 4–х позиционной радиолокационной системе. / Алёшин   С.П., Воробьев С.А., Машков  Г.М., Онищенко Ю.Г. – Москва – 01.10. 90 г.

32. Алёшин С.П. Общая методика отыскания неисправностей в изделии 2С6. Учебное пособие. «Основы эксплуатации и ремонта изделия 2С6». – ПВЗРККУ им. Н.Ф. Ватутина: Полтава – 1990. – С. 100 – 127.           33. Алёшин С.П. Технологии построения модели менеджмента качества образовательного процесса в ВУЗе / С.П. Алёшин // Зб. матеріалів міжн. науково–методичної конф. “ Вища освіта в контексті Болонського процесу”. – Полтава, 2008. – С. 68 – 71.           34. Алёшин С.П. Интеллектуальные информационные системы поддержки решений в управлении качеством обучения / C.П. Алёшин // Матеріали Другої ювілейної міжнародної науково-технічної конференції “Комп’ютерна математика в інженерії, науці, та освіті” ( СMSEE – 2008 ). – Полтава, 2008. – С. 45.           35. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Проблема моделирования сложных социотехнических систем. V– я дистанционная научно-практическая конференция с международным участием. Системы поддержки принятия решений. Теория и практика. СППР’ 2009 http://conference. immsp. kiev. Cборник докладов: ИПММС НАН Украины, Киев – 2009, с. 31– 34.           36. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Искусственная нейронная сеть как измерительный инструмент адекватности модели с адаптивным классом точности. IV – я научно – практическая конференция с международным участием «Математическое и имитационное моделирование систем. МОДС 2009». Сборник докладов: ИПММС НАУ Украины, Киев – 2009, с. 116 –119.            37. Алёшин С.П.  Способ определения суммарной дальности в бистатической радиолокационной системе. / Алёшин С.П. Васильченко А.С., Онищенко Ю.Г., Лобас Е.В., Таранников И.А.//  Решение № 11072 от 05.11.91 на выдачу патента по заявке № 4530354 от 03.05.90г. – М., Всесоюзный НИИ государственной патентной экспертизы ВНИИГПЭ (СССР).            38. Алёшин С.П., Ляхов А.Л. Надёжность принятия решений на основе нейросетевых моделей при управлении сложными социотехническими системами. Міжнародна науково – технічна конференція. «Гарантоздатні системи, сервіси та технології» (DESSERT’2010), Кировоград, 2010. – С. 24.                        39. Алёшин С.П., Техническая диагностика бортових радиолокационных систем в  среде Statistika Neural Network.  / С. П. Алёшин, А. Л. Ляхов // Гарантоздатні системи, сервіси та технології (DESSERT’2010): материалы междунар. научн.-техн. конф. – Кировоград, 2010. – С. 28.           40. Алёшин  С.П.  Нейросетевые  технологи  моделирования  сложных социотехнических систем. / С.П. Алёшин // Інтелектуальні технології    лінгвістичного аналізу: материалы междунар. научн. – техн. конф. – Киев:   НАУ, 2009. – С.14.             41. Ляхов А.Л. Моделирование базовых функций принятия      решений при управлении сложной социотехнической системой. / А. Л. Ляхов, С. П. Алёшин   // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: зб.  доповідей наук.   – практ. конф. з міжнар. участю. – Київ: ІПММС НАНУ, 2010. –  С. 30–33.            42. Ляхов А.Л. Модели принятия решений управления в среде      эмуляторов нейросреды  /А. Л. Ляхов, С.П. Алёшин //  Математичне та  імітаційне моделювання систем. МОДС’ 2010: тези доповідей V наук. – практ. конф. з міжнар. участю. – Київ: ІПММС НАНУ, 2010. – С. 198–199.                43. Ляхов А.Л. Гарантоспособные технологии принятия решений ситуационными   центрами быстрого реагирования /А. Л. Ляхов, С.П. Алёшин //  Математичне та  імітаційне моделювання систем. МОДС’ 2010: тези доповідей V наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Київ: ІПММС НАНУ, 2010. – С.199 – 201.

           44. Алёшин С.П. Гарантоспособные нейросетевые модели принятия решений в задачах  классификации и прогноза. / С.П. Алёшин //  Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ – 2010:  материалы междунар. научн.-техн. конф. – пос. Кацивели, АР Крым, Украина, 2010. – Том 2. С. 312 – 316.

          45. Алёшин С.П. Нейросетевая оценка априорной избыточности данных в задачах классификации и прогноза. / С.П. Алёшин //: Тези доповідей 62 – ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових  працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2.  Полтава – 2010. – С. 71 – 72.            46. Алёшин С.П. Нейросетевая модель поддержки принятия решений в задаче анализа   инвестиционного климата в регионе.  Матеріали III міжнародноі науково  –   практичної конференції “ Сучасні проблеми моделювання соціально –економічних систем”.  Харків –  2011. – С. 122 –125.           47. Алёшин С.П. Нейросетевые модели принятия решений инвариантные предметной области. / С.П. Алёшин // Тези міжнародноі науковой  конференції “Сучасні      проблеми математики та ії застосування у природничих науках і інформаційних технологіях”. Харків – 2011. – С. 170.

          48. Ляхов А.Л. Нейросетевой базис быстрого реагирования для СППР критических инфраструктур.   /А. Л. Ляхов, С.П. Алёшин //  Матеріали I  міжнародноі науково – технічної  конференції  “Обчіслювальний інтелект – 2011”. Computational Intelligence (ОI – 2011). Черкаси – 2011. – С. 202  – 203.           49. Алёшин С.П. Экологическая безопасность как задача нейросетевого распознавания и   прогнозирования. / С.П. Алёшин //  Матеріали Х     Міжнародної науково – технічної конференції “АВІА – 2011”. Том IV . Киев –  2011. – С. 27. 4127. 44.

          50. Ляхов А.Л. Нейросетевые модели автоматического распознавания нефтенасыщенного песка по вектору геофизических признаков. /А. Л. Ляхов, С.П. Алёшин //  Тези   міжнародноі науковой конференції  “Наукові засади геолого–економічної оцінки мінерально – сировинної бази України та світу”. Київ – 2011. – С. 89  – 90.            51. Алёшин С.П. Информационно – нейросетевое      моделирование в задачах классификации и прогноза. / С.П. Алёшин // Тезисы VI Международной научно-практической конференции “Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии”. Харьков – 2011. – С. 351 352.              52. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Нейросетевой   классификатор данных экологического мониторинга и их регрессионный анализ.   VII–я    дистанционная научно-практическая конференция с  международным  участием. Системы поддержки принятия решений. Теория и  практика. СППР’2011 http://conference. immsp. kiev. Cборник докладов: ИПММС НАН  Украины, Киев – 2011, с.164 –167.           53. Алёшин С.П., Ляхов А.Л. Нейросетевая минимизация прогнозируемого ущерба для СППР     критических инфраструктур. VI–я    науково-практична конференція з міжнародною  участю. «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’ 2011». Тези доповідей: ІПММС НАУ          України,  Чернігів – 2011, с. 434 – 438.

54. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Об одном способе адаптации нейросетевого базиса к  процессам одорологической экспертизы. Международная научно-техническая конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ – 2011». Кацивели, АР Крым, Украина.– 2011. Том 1. С. 291 – 294.

55. Алёшин С.П. Оценка продуктивности принятия решений в моделях управления сложной социотехнической системой. VIII–я    дистанционная научно-практическая  конференция с  международным  участием. Системы поддержки принятия решений. Теория и  практика. СППР’2012. http://conference. immsp. kiev. Cборник докладов: ИПММС НАН  Украины, Киев – 2012, с.104 –106.

56. Алёшин С.П. Интеллектуальные технологии автоматизации принятия решений управления сложными социотехническими системами. Сборник статей. Современные проблемы математики, механики и информатики. / Под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков:  Изд-во «Апостроф»,  2011. – С. 225 – 233.

57. Ляхов А.Л. Конструктивный критерий продуктивности интеллектуальных СППР. /А.Л.Ляхов, С.П. Алёшин, Е.А.Бородина, Т.Е.Александрова, О.В.Лисовой.  // Тези доповідей 64 наукової конференції професорів, викладачів, наукових  працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. Полтава – 2012. – С. 139 – 141.

       58. Алёшин С.П., Ляхов А.Л. Интеллектуализация базовых функций модели сложной социотехнической системы как способ повышения продуктивности решений.  VII–я    науково–практична конференція з міжнародною участю.    «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’ 2012». Тези доповідей: ІПММС НАУ  України,  Чернігів – Жукин – 2012. – С. 127 – 130.

59. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Нейросетевая поддержка решений в задачах превентивного реагирования.     Матеріали  II  міжнародної  науково-техничной  конференції    “Обчіслювальний інтелект – 2013”. Computational Intelligence   – 2013. – Черкаси – 2013. – С. 209  – 210.

60. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Нейросетевой мониторинг геоинформационных данных при многоспектральном зондировании подстилающей поверхности земли. VIII– я науково – практична конференция з міжнародною участю.  «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’ 2013». Тези доповідей: ІПММС НАУ  України,  Чернігів – Жукин – 2013. – С. 22  – 24.

61. Ляхов А.Л., Алёшин С.П. Нейросетевое распознавание объектов в реальном времени с алгоритмизацией формирования алфавита классов. IХ –я    дистанционная научно-практическая  конференция с  международным  участием. Системы поддержки принятия решений. Теория и  практика. СППР’2013. http://conference. immsp. kiev. Cборник докладов: ИПММС НАН Украины, Киев – 2013. – С. 33 – 36.

62. Алёшин С.П. Адаптивная модификация входных факторов нейронной сетью в задачах поддержки решений. Тези  доповідей  65 - наукової  конференції професорів, викладачів, аспірантів та студентів універ-ситету. Том 3. Полтава – 2013. – С. 12 – 13.

63. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50846. Автоматизована нейромережева модель формули збалансованого харчування //  Альошин  С.П.,   Ляхов  О.Л., Бородіна О.О.   Державна  служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 21.08. 2013.Каталог: conferences
conferences -> Развитие коммуникативно-речевых умений
conferences -> Секция 3,устный
conferences -> Демократический стиль управления как отражение ассертивности руководителя
conferences -> Самооценка руководителя как фактор влияния на психологический климат коллектива
conferences -> Стресс в практике управления и пути его преодоления
conferences -> Теории и стили лидерства
conferences -> Нравственные ценности Будущих управленческих кадров как части современной молодежи
conferences -> В. В. Кузнецова (Ульяновск)
conferences -> О факторах, влияющих на репродуктивное поведение населения
conferences -> Творческие компетенции и их роль в профессиональном инновационном развитии работников библиотек


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница