Альошин сергій павловичстраница5/5
Дата21.05.2016
Размер3.57 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

АНОТАЦіЯ


Альошин С. П. Интелектуальні технології прийняття рішень управління складною соціотехничною системою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, 2012.

Дисертація присвячена вирішенню проблеми прийняття рішень управління ССТС, що існує в широкому колі галузей людськой діяльності, за допомогою використання інтелектуальних технологій. Розроблені технології й методи дозволяють практично реалізувати процес прийняття рішень розпізнання і прогнозування станів складних об`ектів у реальному часі.

У теоретичному аспекті обґрунтовані принципи функціонування інформаційно-аналітичного підходу що до побудови базових функцій прийняття рішень управління складними социотехнічними системами. Виділено класс ССТС і створено інформаційно-структурний інструментарій побудови моделей, контроля якості їх навчання і веріфікації результатів. Створено інформаційно-аналітичну концепцію конструювання моделі ССТС для забеспечення інверсноі динамики з масива вхідних прикладів. Визначено поняття ССТС та розроблено технологію побудови моделі ССТС з адаптивним класом точності на базі статістичніх критеріїв значності. На основі комплексного використання розроблених технологій і методів побудовано моделі прийняття рішень у галузях будівництва, еклолгії, техничноі та медичноі диагностиці, геофізики, інвестиційноі прибавливісті, ситуаційних центрів швидкого реагування та впроваджено їх в процес управління. Запропоновано підходи й практичні рекомендації щодо застосування розроблених методів у широкому колі практичних проблем, що пов’язані зі створенням автоматизованих систем прийняття рішень. Показано, що застосування інтелектуальних систем прийняття рішень дозволяє добитися помітного підвищення результатів функціювання ССТС за рахунок скорочення часу прийняття в умовах високого ступеня невизначеністі.Ключові слова: складна соціотехнічна система, інформаційна міра, кластерний аналіз даних, розпізнавання образів, прогнозування станів, статистична міра значності, інверсія динаміки, нейронна мережа, синаптичний простір, ітераційний процес, адекватність моделі, веріфікація результатів.

АННОТАЦИЯ


Алёшин С. П. Интеллектуальные технологии принятия решений управления сложной социотехнической системой. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Киев, 2014.

Диссертация посвящена решению проблемы принятия решений управления сложной социотехнической системой, которая существует в широком круге предметних областей человеческой деятельности, при помощи интеллектуальных технологий. Разработанные технологии и методы позволяют практически реализовать процесс принятия решений распознавания и прогнозирования состояний сложных объектов в режиме реального времени.

В теоретическом аспекте обоснованы принципы функционирования информационно-аналитического подхода реализации базовых функций принятия решений управления сложными социотехническими системами. Выделен класс ССТС и создан информационно-структурный инструментарий построения моделей, контроля качества их обучения и верификации результатов. Создана информационно-аналитическая концепция конструирования модели ССТС для обеспечения инверсной динамики из массива входных примеров. Определено понятие ССТС и разработана технология построения модели ССТС с адаптивным классом точности на основе статистических критериев значимости. На основе комплексного использования разработанных технологий и методов построены модели принятия решений в отраслях строительства, экологии, технической и медицинской диагностики, геофизики, инвестиционной привлекательности, ситуационных центрах быстрого реагирования и внедрены в процесс управления.

Предложены подходы и практические рекомендации для применения разработанных методов в широком круге практических проблем, которые связаны с синтезом автоматизированных систем принятия решений. Показано, что применение интеллектуальных систем принятия решений позволяет достичь существенного повышения результатов функционирования ССТС за счёт сокращения времени принятия решения в условиях высокой степени неопределенности.

Ключевые слова: сложная социотехническая система, информационная мера, кластерный анализ данных, распознавание образов, прогнозирование состояний, статистическая мера значимости, инверсия динамики, нейронная сеть, синаптическое пространство, итерационный процесс, адекватность модели, верификация результатов.
aBSTRACT

Aleshin, S. P. Smart technology decision-making control difficult socio-technical system. - Manuscript.

Thesis for a Doctor’s of Technical Science degree in speciality 05.13.06 – information technologies. – Institute of mathematical machines and systems problems of NAS of Ukraine, Kyiv, 2014.

The thesis is devoted to solving the problem of decision-making control difficult socio-technical system that exists in a wide range of subject areas of human activity, with intelligent technologies. The developed technologies and methods allow practical implementation of the decision making process of recognition and forecasting of complex objects in real time.

In the theoretical aspect of grounded principles of operation of information-analytical approach, implementing the basic functions of decision-making management of complex socio-technical systems. . The class of VAS and establishment of an information-structural modeling tools, quality control and verification of their learning outcomes. An information-analytical concept of constructing models for VAS inverse dynamics of an array of input examples. The concept of VAS and the technology of constructing a model of VAS with adaptive accuracy class based on statistical significance tests. Based on the integrated use of technologies and methods developed by the models of decision making in the sectors of construction, environmental, technical, and medical diagnostics, geophysics, attractiveness, situation centers bysTrough Response and introduced into the management process.Proposed approaches and practical guidelines for the application of methods developed in a wide range of practical problems associated with the synthesis of automated decision-making. Shown that the use of intelligent decision support systems can achieve significant increase in VAS results of functioning by reducing the time that the decision in a high degree of uncertainty.

Key words: complex sociotechnical systems, information measure, cluster analysis, pattern recognition, prediction of states, a statistical measure of significance, the inversion of the dynamics of the neural network, the synaptic space, the iterationsion process, the adequacy of the model verification results.


Каталог: conferences
conferences -> Развитие коммуникативно-речевых умений
conferences -> Секция 3,устный
conferences -> Демократический стиль управления как отражение ассертивности руководителя
conferences -> Самооценка руководителя как фактор влияния на психологический климат коллектива
conferences -> Стресс в практике управления и пути его преодоления
conferences -> Теории и стили лидерства
conferences -> Нравственные ценности Будущих управленческих кадров как части современной молодежи
conferences -> В. В. Кузнецова (Ульяновск)
conferences -> О факторах, влияющих на репродуктивное поведение населения
conferences -> Творческие компетенции и их роль в профессиональном инновационном развитии работников библиотек


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница