Основи екологічного законодавства вступстраница1/12
Дата17.05.2016
Размер2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ВСТУП

Курс екологічного права є складовою частиною безперервної екологічної освіти та виховання студентів та спря­мований на розвиток у студентській молоді еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріп­лення необхідних юридичних знань, з метою вирішення конк­ретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захис­ту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у про­цесі реалізації екологічної політики держави.

В основу курсу «Екологічне право» покладена цілісна і взаємопов'язана концепція широкого розуміння екологічного права як інтегрованої спільності і комплексної галузі права, яка об'єднує такі складові, як природоресурсове право, при­родоохоронне (право навколишнього природного середови­ща, середовищеохоронне) право і комплексний міжгалузе­вий інститут правової екології людини (правове забезпечен­ня екологічної безпеки людини), норми яких регулюють еко­логічні суспільні відносини у галузі використання природ­них ресурсів (природоресурсні), охорони навколишнього природного середовища (середовище-охоронні) і відносини щодо забезпечення життя і здоров'я людини від небезпеч­ного природного та техногенного впливу (антропоохоронні).

Ці наукові ідеї знайшли своє втілення в актах екологічно­го законодавства, прийнятих в Україні, зокрема, в Законі України «Про охорону навколишнього природного середо­вища» від 25 червня 1991 року, Законі України «Про при­родно-заповідний фонд» від 16 червня 1992 року, Законі Ук­раїни «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року, Законі України «Про тваринний світ» від 3 берез­ня 1993 року, Лісовому кодексі України від 21 січня 1994 року. Законі України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 року, ряді законопроектів, переданих для розг­ляду до Верховної Ради, Законі України «Про зони надзви­чайних екологічних ситуацій» та прийнятих підзаконних актах, змінах і доповненнях до Закону України «Про охоро­ну навколишнього природного середовища».

Реалізація курсу лекцій з екологічного права передбачає формування у студентів сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологіч­ного законодавства, підвищення рівня свідомості і еколого-правової культури, розуміння необхідності позитивної еко­логічно спрямованої поведінки, вміння вибору оптималь­них державно-правових засобів щодо забезпечення екологіч­ної безпеки людини у процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та захисту екологічних прав особи.
Студент, що успішно засвоїв курс “Екологічне право”, повинен знати:


 • поняття і систему екологічного права, його джерела;

 • поняття об’єктів і суб’єктів екологічних відносин;

 • механізм природокористування і охорони навколишнього середовища;

 • співвідношення екології та економіки;

 • поняття і види екологічної шкоди і способи його відшкодування;

 • міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього середовища.

Студент повинен вміти використовувати отримані знання в своїй професіональній, громадській та особистій діяльності:

 • використовувати знання “Екологічного права” і екологічного законодавства в своєї професіональній діяльності;

 • знати, що таке екологічне правовідношення і які їхні види;

 • бути суб’єктом екологічних правовідносин;

 • знати про форми відповідальності за порушення еккологічного законодавства.

Навчальний процес планується проводити згідно з логікою системного підходу і у відповідності з сучасним розвитком екологічної науки.

При формуванні обов’язкових вимог до змісту навчальної програми враховується відповідний статус дисципліни в системі суспільних наук, її роль в формуванні сучасної правової культури в суспільстві.Раздел 1.1 Метод и нормы экологического права

Метод экологического права.

Наличие специфического предмета правового регулирования, метода, принципов регулирования и осознанной общественной необходимости в самостоятельном существовании такой отрасли права позволяет рассматривать экологическое право как самостоятельную отрасль.

Его предметом являются общественные (экологические) отношения в области взаимодействия общества и природы, подразделяющие на две группы:
отраслевые (земельно-охранительные отношения, отношения по охране недр, лесоохранительные и водоохранные отношения и отношения по охране фауны и атмосферного воздуха);
комплексные (охрана природных территорий, комплексов, природно-заповедного фонда, лечебно-оздоровительных и иных зон).

Рассмотрим методы экологического права, т. е. способы воздействия на общественные отношения.

Исходя из специфики природных объектов, наиболее приемлемым является административный метод, при котором господствующее положение занимают запретительные, предупредительные и управомочивающие нормы. Это соответствует требованию обеспечения выполнения экологических предписаний и охраны окружающей среды.

Большое значение в рамках гражданско-правового способа воздействия стал приобретать экономический метод, т.е. влияние на охрану среды через материальный интерес к ее охране и рациональном использовании со стороны хозяйствующего субъекта. Таким образом, метод экологического права - это совокупность экономических методов регулирования качества природной среды и административно-правовых средств воздействия на природопользователя.

Для понимания сущности экологического права важно рассматривать его как правовую концепцию взаимодействия общества и природы, опираясь на которую определяется содержание правовых норм. Далее, нормы экологического права устанавливают правила поведения человека в его отношениях по поводу использования и охраны окружающей природной среды, (эти нормы образуют экологическое законодательство). И, конечно - правоотношения, без которых экологическое право остается бумажным, не достигнув своей реальной сущности и не выполнив цель, поставленную законом по охране окружающей среды. Нормы экологического права.

Нормы экологического права являются правилами поведения, регулирующими отношения людей по поводу охраны и использования природной среды. Существует следующее разделение норм:


отраслевые (охрана и использование отдельных природных объектов),
комплексные (охрана и использование природных комплексов)
экологизированные (нормы других отраслей права).

По содержанию, правовые нормы делятся на:
нормы-принципы,
нормы-приоритеты и
нормы-правила.

Нормы-принципы закрепляют основополагающие начала охраны окружающей среды.

Нормы-приоритеты устанавливают правовые преимущества в охране и использовании одних объектов перед другими в интересах обеспечения качества природной среды. Они бывают следующих уровней: отраслевого, межотраслевого и общего экологического уровня. Отраслевые приоритеты содержатся в природноресурсовых отраслях законодательства. Межотраслевые приоритеты отражены в нормах отраслевого законодательства, но устанавливают преимущества в охране одних природных объектов перед другими. Общие экологические приоритеты закрепляют преимущество высшей цели охраны природной среды - обеспечение качества окружающей человека среды и оптимальных условий для жизни и здоровья человека.

Нормы-правила – третья категория экологический норм. Они содержат экологические требования-императивы применительно к конкретной сфере экологических отношений:
предупредительные,
запретительные,
восстановительные,
карательные,
поощрительные,
управомочивающие,
разрешительные и
обязывающие.

Предупредительные императивы призваны предотвратить наступление вредных последствий в результате неправомерного действия.

Запретительные императивы направлены на недопущение действий, причиняющих вред окружающей среде.

Восстановительные нормы права содержат требование, обращенное к правонарушителю, о восстановлении нарушенного состояния природной среды.

Карательные императивы проявляются в случаях привлечения к ответственности за экологическое правонарушение или преступление в соответствии с нормами соответствующего закона.

Поощрительные эколого-правовые нормы относятся к правовым нормам, регулирующим функционирование экономического механизма охраны окружающей природной среды.

Управомочивающие нормы устанавливают компетенцию представительных, исполнительных и специальных органов.

Разрешительные и обязывающие нормы обращены, прежде всего, к природопользователю.

Раздел 1.2 Экологические правоотношения и система экологического права

Экологические правоотношения и их структура.

Экологические правоотношения – это общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами экологического права.

Основаниями возникновения служат юридические факты. в области экологии их делят на события и действия. Событие возникает и порождает эколого-правовые отношения помимо воли человека (различного рода стихийные бедствия). Действие – наиболее распространенное основание возникновения экологических правоотношений. Так как действия проявляются через поступки человека, их можно разделить на позитивные (выполненные человеком в процессе природопользования экологических предписаний закона) и негативные (нарушение человеком экологических предписаний, причинение вреда природной среде и здоровью человека).Субъектом экологических правоотношений является государство, когда природные ресурсы на законных основаниях становятся собственностью физических (юридических) лиц, или физическое (юридическое) лицо, воздействующее на природную среду с целью ее потребления. Под хозяйствующими субъектами понимаются предприятия и организации, воздействующие на природную среду.

Объектами экологических правоотношений являются природные объекты (земля, недра и пр., а также природные комплексы при особых обстоятельствах). От вида объекта правоотношения и его особенностей зависят те права и обязанности, которые и возникают у субъектов правоотношений.

Под содержанием экологического правоотношения понимаются права и обязанности участников правоотношения по использованию и охране природной среды. По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологического правоотношения подразделяются на четыре категории: природопользователи, органы представительной и исполнительной власти, общественные объединения экологического профиля и органы судебного надзора. Особенности содержания экологического правоотношения зависят от природного объекта, по поводу которого оно возникает и развивается.Система экологического права.

Под системой экологического права следует понимать совокупность его институтов, расположенных в определенной последовательности в соответствии с экологическими закономерностями.

В нынешнем виде система экологического права включает в себя пять частей:
первая – предмет, источники и объекты экологического права;
вторая - механизм экологического права, включающий концепцию механизма охраны природной среды, его звенья: экологическое управление с его органами и функциями, нормирование природной среды и экологический контроль;
третья рассматривает правовую охрану окружающей среды в народном хозяйстве. Предметом   внимания   здесь   становятся   механизм   охраны   природной   среды   в хозяйственной деятельности, охрана ее в промышленности и пр.;
четвертая – экологическая ответственность, а именно ее основания и виды, нормы, закрепляющие концепцию экологической ответственности, формы возмещения вреда и методы предупреждения;
И пятая – механизм международно правовой охраны окружающей природной среды.

Раздел 1.3 Источники и объекты экологического права

Источники экологического права.

Под источниками права в материальном смысле понимается воля народа, выраженная по поводу того или иного документа. Под источниками права в формальном смысле понимаются формы права, в которых содержатся общие правила поведения - нормы права.

Источниками экологического права признаются нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отношения. Источники экологического права имеют свои особенности: в них представлен значительный вес законов по сравнению с другими формами права; они отличны содержанием так называемых «экологизированных» норм и тех актов, которые, регулируя соответствующие отношения, отражают сопутствующие им требования охраны окружающей среды. Совокупность нормативно-правовых форм образует законодательство.

Предметом регулирования закона «Об охране окружающей среды» служат экологические отношения, в отношении которых закон преследует следующие задачи:


сохранение природной среды; 
предупреждение и  устранение вредного влияния хозяйственной деятельности на природу и человека;
оздоровление и улучшение качества природной среды.

Центральная тема закона - человек, охрана его жизни, здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ядром данного закона служат природоохранительные нормы, обеспечивающие выполнение задачи охраны природной среды и действующие в комплексе с нормами других отраслей права. Нахождение той или иной нормы, регулирующей поведение по отношения к природе, в природоохранительном законе не лишает ее основного содержания, ее принадлежности той отрасли права, которая представлена предметом правового регулирования.

Рассмотрим ранее упоминавшиеся экологизированные нормативно-правовые акты. Под экологизацией надо понимать внедрение эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань нормативно-правового акта. Необходимость этого процесса состоит в неспособности норм экологического права, заложенных в специальных законах, всегда действовать напрямую в регулировании экологических вопросов. Базовым законодательным актом для экологизации законодательства служит Конституция Украины и другие отраслевые экологические правовые акты, дополняющие закон.

В числе других экологизированных законов следует назвать Административный Кодекс Украины. В заключение темы об источниках экологического права следует отметить, что экологизированные источниками права в своих правовых отраслях, но в части норм, которая касается охраны окружающей среды, они имеют прямое отношение и к экологическому праву.

Объекты экологического права.

Перейдем теперь к рассмотрению объектов экологического права. Все объекты земной природы делятся на три категории:


интегрированные,
дифференцированные и
особо охраняемые.

К интегрированным относят природную среду, к дифференцированным – отдельные природные объекты (земля, недра, воды и пр.), остальные объекты – особо охраняемые.

Под объектом «окружающая природная среда» понимают сочетание природы и окружающей человека среды.

Под природой понимается природная среда в узком смысле слова как объективную реальность, существующую независимо от сознания человека, как следствие объективного эволюционального развития материального мира и состоящую из естественных экологических систем.

Под окружающей человека средой понимается та часть естественной среды, которая преобразована в процессе антропогенной деятельности человека, состоящая в органическом единстве естественных, модифицированных, трансформированных экологических систем.Природный объект можно определить как составную часть окружающей природной среды, охраняемую действующим законодательством, обладающую признаками естественного происхождения, состояния в экологической цепи природных систем, способную выполнять экологические, экономические, культурные и оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания.

Признаки природного объекта находят свое проявление в трех выполняемых им функциях:


экологической,
экономической и
культурно-оздоровительной.

Экологическая функция является главной. Выполнение ее позволяет природному объекту находиться в естественной взаимосвязи с природой. Сохранение за природным объектом экологической функции предопределяет существование экономической функции, а затем и культурно-оздоровительной, которую выполняет практически каждый объект в рамках своих возможностей.

 

Раздел 1.4 Эколого-правовой механизмЭколого-правовой   механизм   представляет   собой   самостоятельный   институт экологического права и находит свое проявление в системе эколого-правовых норм и экологических правоотношении, направленных на выполнение закрепленного в законе экологического императива.

Цель механизма: обеспечить материализацию эколого-правовой нормы. Структура механизма состоит из четырех звеньев.

Первое звено - природоохранительные нормы права, главная функция которых состоит в том, чтобы закрепить базовые экологические императивы.

Второе звено включает экологизированные правовые нормы и нормативы.

Третье звено механизма составляет гарантии, обеспечивающие выполнение как базовых, так и экологизированных и нормативов.

Наконец, четвертое звено - завершающий этап движения нормы, реализующий себя в правоотношении.

Эффективность эколого-правового механизма охраны окружающей природной среды - это оценка качества его работы. С точки зрения эффективности, данный механизм моет быть исследован применительно к трем его стадиям движения:
статической,
динамической и
результативной.

На статической стадии эффективность механизма зависит от полноты и социально-экономической обоснованности природоохранительной нормы.

На динамической стадии в действие вступают гарантии. Одним из условий эффективности нормы на динамической стадии является эколого-правовая культура. Под этим понимается комплекс эколого-правовых структур - знание закона, уважение закона, умение его правильно применить.

На третьей, результативной стадии движения механизма анализируются итоги действия звеньев. Итогом работы всего механизма является правовое отношение, направленное на решение конкретной хозяйственной задачи. Однако результативность эколого-правого механизма не всегда сопряжена с его эффективностью. Выход из этого положения - в нахождении оптимального варианта решения, в основу которого кладутся принципы приоритета экологии, но в сочетании с экономикой,  а именно учет потенциальных экологических возможностей природной среды, отсутствие необратимых последствий, реальная вероятность восстановления потерь в природной серде.

 

Раздел 1.5 Экологическая ответственностьЭкологическая ответственность – это обязанность соблюдать нормы взаимоотношений общества и природы с целью сохранения научно-обоснованного сочетания экологических и экономических интересов.

В основе экологической ответственности лежит экологическое нарушение, которое выражается в несоблюдении или невыполнении норм, обеспечивающих гармоничное, научно-обоснованное сочетание экологии и экономики в процессе общественного развития. В основе экологических нарушений – объективное противоречие между экологическими и экономическими интересами, существующее в системе «общество-природа». Экологическими нарушениями следует считать не согласованное с интересами охраны экологической среды поведение человека, продиктованное удовлетворением экономический потребностей, причиняющих вред природной среде.

Таким образом, экологическая ответственность – это экономико-правовой комплекс, соединяющий в себе нормы и соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда природной среде.

Экологическая ответственность выполнят три функции:


стимулирующую,
компенсационную,
превентивную.

Стимулирующая функция проявляется в наличии экономических и правовых стимулов, понуждающих в охране экологических интересов; компенсационная направлена на восстановление потерь природной среды в форме натуральной или денежной компенсации; превентивная предупредительно воздействует на поведение контрагента путем применения мер наказания и взыскания ущерба.

Существуют экономическая и юридическая формы данной ответственности. Экономическая ответственность базируется на правомерной деятельности и регулируется экологическими методами. Юридическая ответственность порождается неправомерными деяниями и регулируется административно-правовыми методами. Экономическая ответственность в отличие от юридической, которая наступает по факту правонарушения, возникает по факту причинения вреда.

Механизм эколого-экономической ответственности зависит от конкретных видов данной ответственности.

Эколого-правовая ответственность – одна из разновидностей юридической ответственности, действующая в системе права Украины.

Первая ее часть возникает из природоохранительных правоотношений по факту нарушения требований охраны природной среды.

Вторая часть рождается из уголовных, административных, гражданских, трудовых правоотношений, возникающих в связи с применением соответствующих санкций за допущенные правонарушения.

Экологическое правонарушение – это виновное, противоправное деяние, посягающее на установленный экологический правопорядок и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу такого причинения. Субъектами экологического правонарушения являются предприятия, объединения и т.д., а также должностные лица и граждане. Объектами нарушения является природная среда, охраняемая законом от загрязнения и разрушения. Экологические правонарушения классифицируются по предмету правонарушения, объекту, санкциям, способам причинения вреда и общественной опасности.

Согласно положениям Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и  безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Таким образом, зашита человека, охрана его жизни и здоровья от отрицательного влияния окружающей среды является приоритетным направлением государственной политики, в том числе и в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Конституция Украины определяет как обязанность государства сохранение генофонда украинского народа, обеспечение экологической безопасности для человека и всего животного мира, преодоление особо негативных для Украины последствий Чернобыльской катастрофы.

 

Лекция 1Экологическое право как отрасль правовой системы Украины

 
Описание занятияРаздел 1.1
Метод и нормы экологического права.

Раздел 1.2
Экологические правоотношения и система экологического права.

Раздел 1.3
Источники и объекты экологического права.

Раздел 1.4
Эколого-правовой механизм.

Раздел 1.5
Экологическая ответственность.

Цель лекции

Ознакомиться с экологическим правом как с одной из отраслей системы права Украины.План работы

 1. Изучить теоретический материал данного занятия.

 2. Просмотреть внутрикурсовую почту. Задать вопросы тьютору, если они есть.

 3. Просмотреть текущие сообщения в Форуме. Кратко описать Ваше отношение к изученному материалу. Найти в Интернете дополнительную информацию по данной теме и переслать электронной почтой СИМ тьютору данного курса.

 4. Контрольное задание выполняется после изучения всего теоретического материала. 

Список рекомендованной литературы:

 1. Конституція України. - К., 1996. (Ст. 13, 14, 16, 41, 66, 142,)

 2. Земельний кодекс України. 2001 р.

 3. Водний кодекс України. 1995р.

 4. Кодекс України про надра. 1994р.

 5. Лісовий кодекс України. 1994р.

 6. Андрейцев В.І. Екологічна політика: проблеми правового забезпечення// Київський університет. 1993 р. № 12. С. 2-3. № 13. С. 3. № 15. С. 3.

 7. Андрейцев В. І. Правові аспекти екологічної культури//Вісник Київського університету. Суспільно-політичні науки. 1991р. № 3. С. 69-75.

 8. Екологічне право України (Загальна частина): Навч. Посібник. - Х., 1995

 9. Екологічне право України (Особлива частина):  Навч. Посібник. - Х., 1996.

 10. Кравченко С.М., Костицький М.В. Екологічна етика і психологія людини. Львів : Світ, 1992, - 101 с.


Каталог: pravo
pravo -> Городской комитет по делам молодежи
pravo -> Адекватность самооценки подростка
pravo -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
pravo -> Александр Евгеньевич, почему эта тема привлекла Ваше внимание?
pravo -> Правовая наркология
pravo -> Образовательная программа 44. 03. 04 Профессиональное обучение (по отраслям)
pravo -> Податковий кодекс україни
pravo -> Литература для подготовки приведены в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине
pravo -> Классный час №2 «Что ты должен знать о психоло­гических особенностях своего возраста»
pravo -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница