Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладівСкачать 331.84 Kb.
Дата14.05.2016
Размер331.84 Kb.
ТипПрограма
ПРОЕКТ

ІНФОРМАТИКА

Навчальна програма для 5-9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів


За редакцією академіка НАПН А. М. Гуржія і академіка В.Ю. Бикова
Пояснювальна записка
Інформатика – це фундаментальна наука про методи, засоби й технології опрацювання інформації, яка разом з речовиною й енергією належить до основних понять, на яких будується сучасна наукова картина світу. Інформатика є теоретичною платформою розроблення й використання інформаційних і комунікаційних технологій, які є одним із найголовніших досягнень сучасної цивілізації і важливою продуктивною силою сучасного суспільства.
Головна мета навчання інформатики в основній школі полягає в розвитку особистості учнів, підготовці їх до активного життя й праці в інформаційному суспільстві шляхом формування і розвитку предметної ІКТ- компетентності та ключових компетентностей.
Ця мета досягається завдяки формуванню в них наукового світогляду, інформаційної культури, алгоритмічного й критичного стилів мислення, розвитку творчих здібностей, умінь і навичок працювати з сучасними засобами інформаційних і комунікаційних технологій.

Завданнями навчання предмету інформатика в основній школі є:


- сформувати в учнів базові знання про інформацію та інформаційні процеси, значення інформації та знань на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства;

- надати учням основні історичні відомості про розвиток інформатики і засобів обчислювальної техніки, внесок зарубіжних і вітчизняних вчених у їх розвиток;

- сформувати в учнів уміння використовувати програмні та інформаційно-комунікаційні засоби в навчальній та повсякденній діяльності;

- забезпечити оволодіння учнями основами інформаційної культури, прагнення до самостійного оволодіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- сформувати вміння творчо розв’язувати навчальні завдання, розробляти раціональні алгоритми і здійснювати аналіз їх виконання;

- сформувати в учнів початкові навички програмування, уміння налагоджувати, виконувати програми й аналізувати отримані результати.

Виконання зазначених завдань навчання інформатики забезпечить формування в учнів предметної інформатичної компетентності і ключових компетентностей, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Відповідно до цього, зміст навчального предмета спрямовано на опанування учнями наукових основ інформатики, фундаментальних понять і питань створення й опрацювання інформації, принципів побудови й функціонування засобів інформаційних і комунікаційних технологій.

Це надає змогу:

- пояснювати властивості інформації й закономірності інформаційних процесів;

- ознайомитися з принципами будови й функціонування засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

- оволодіти основними методами наукового пізнання;

- бути готовим до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, стати в майбутньому не лише повноцінним членом такого суспільства, а й його творцем;

- зрозуміти наукові основи опрацювання інформації та основні поняття, пов’язані з алгоритмізацією опрацювання інформації;

- використовувати набуті знання в подальшій навчальній та практичній діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Структура навчальної програми


Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану (табл. 1.)

Таблиця 1Клас

Кількість годин на тиждень

Загальна кількість годин

5 клас

1 година

35 годин

6 клас

1 година

35 годин

7 клас

1 година

35 годин

8 клас

2 години

70 годин

9 клас

2 години

70 годин

Всього

245 годин

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями: • інформація, інформаційні процеси та системи;

 • комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

 • комп’ютерні мережі;

 • комп‘ютерне моделювання. Алгоритмізація та основи програмування.;

 • базові інформаційні технології:

Радіальна структура програми має на меті будувати навчальний процес так, щоб учні поступово ознайомлювалися зі змістом основних понять, які поступово розширюються й доповнюються.

Концентричність передбачає ознайомлення учнів з поняттями інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях складності. У програмі передбачено два таких рівні:

- перший рівень – ознайомлення з базовими поняттями інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, формування комп’ютерної грамотності та первинних навичок інформаційної культури учнів (цей рівень реалізується у 5-7 класах);

- другий рівень – подальший розвиток інформаційної культури учнів, формування інформаційно-комунікаційних компетентностей, розвиток алгоритмічного мислення, підготовка учнів до активного життя й праці в умовах інформаційного суспільства (8-9 класи).

Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні узагальнення.

Враховуючи різні умови загальноосвітніх навчальних закладів для навчання інформатики і засобів ІТ, у навчальній програмі для кожного класу передбачено до 20% резервного часу. Ці години вчитель може самостійно розподіляти між розділами навчальної програми, а також за рахунок цих годин вводити нові теми, зокрема для здійснення допрофільного навчання.

Характеристика умов навчання


Пропонована програма не обмежена використанням певних операційних систем та програмних чи апаратних платформ. Робота учнів може бути організована в середовищі як пропрієтарних ОС, так і поширюваних на основі вільних ліцензій, з використанням як пропрієтарних, так і вільно поширюваних програмних засобів.

Відповідно до діючих норм, кожний урок проводиться в комп’ютерному класі. На уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.

Перелік необхідних програмних засобів:


 • операційна система з графічним інтерфейсом;

 • клавіатурний тренажер;

 • тренажер миші;

 • програма для запису даних на оптичні носії;

 • архіватор;

 • антивірусна програма;

 • векторний графічний редактор (можливо, вбудований у середовище офісної програми);

 • растровий графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • програма для створення комп’ютерних публікацій;

 • табличний процесор;

 • система керування базами даних;

 • програма для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки потокових презентацій;

 • електронні словники та програми-перекладачі;

 • веб-браузер;

 • середовище навчальної мови програмування;

 • середовище розробки прграм.Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми


№ розділу

Назва розділу

Класи і кількість годин
5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Всього

1

Інформація, інформаційні процеси та системи

2

-

2

-

2

6

3

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

5

4

6

5

-

20


4

Базові інформаційні технології

-

-

-

-

-4.1. Опрацювання текстових даних

6

5

-

5

-

16
4.2. Опрацювання графічних даних

4

5

-

-

-

9
4.3. Опрацювання мультимедійних об’єктів

-
-

-

10

10
4.4. Комплексні інформаційні об’єкти


-

6

-

17

15

38

4.5. Опрацювання числових даних

-

-

8
-

8
4.6. Опрацювання баз даних

-

-

-

-

12

12

5

Комп’ютерні мережі та основи інформаційної безпеки

-

3

5

-

2

10


6

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

7

5

9

25

13

59


7

Розв‘язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних та колективних навчальних проектів

5

2

-

8

6

21


8

Резерв

6

5

5

10

10

36
Всього

35

35

35

70

70

245Зміст навчального матеріалу

5 клас

35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

2 години

Інформація та інформаційні процеси

Поняття інформації. Види інформації. Інформатика як наука. Інформаційні технологіїУчень

 • має уявлення про сутність інформації;

 • розуміє мету та завдання предмету “Інформатика”.

 • пояснює відмінність між інформатикою й інформаційними технологіями;

 • розуміє поняття інформаційної технології.

5 годин

Основи роботи на комп’ютері

Комп’ютер — пристрій для обробки даних і управління процесами. Складові комп’ютера. Правила безпечної роботи на персональному комп’ютері. Поняття програми та програмного забезпечення. Вмикання й коректне завершення роботи комп’ютера. Робочий стіл. Елементи робочого стола, панелі завдань, головного меню. Поняття файлу й папки. Запуск і завершення програм. Призначення основних клавіш. Клавіатурні тренажери. • знає типи сучасних комп’ютерів, склад і призначення його основних складових;

 • має уявлення про програмне забезпечення комп’ютера;

 • знає призначення елементів Робочого столу, панелі завдань і головного меню;

 • знає та дотримується правил безпечної роботи з комп’ютером;

 • вміє запускати та завершувати роботу програми;

 • розуміє сутність понять файлу та папки;

 • володіє первинними навичками роботи на клавіатурі;

 • знає призначення основних клавіш;

 • користується маніпулятором "мишка" і клавіатурою для роботи з об’єктами Робочого стола.

6 годин

Обробка текстової інформації

Середовище текстового редактора. Введення тексту. Вставлення і заміна символів. Поняття абзацу й фрагменту тексту. Копіювання, перенесення й видалення фрагментів. Форматування тексту. Відкриття і збереження документа. Перевірка правопису. • розуміє призначення текстового редактора;

 • вміє запускати текстовий редактор і завершувати його роботу;

 • вміє самостійно вводити текст, вставляти та замінювати символи;

 • копіює, переносить і вилучає фрагменти тексту;

 • здійснює перевірку правопису та найпростіше форматування тексту;

 • зберігає й відкриває текстовий файл.

4 години

Обробка графічної інформації

Поняття комп’ютерної графіки. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Графічні примітиви. Створення й редагування малюнка. Дії над малюнком як об’єктом. Дії з фрагментом малюнка. • має уявлення про комп’ютерну графіку;

 • знає програмні засоби для створення малюнків (зображень);

 • вміє завантажувати та завершувати роботу графічного редактора;

 • знає призначення основних інструментів графічного редактора;

 • вміє створювати та редагувати найпростішв малюнки;

 • вміє зберігати та відкривати файли з малюнками;

 • виконує найпростіші дії з фрагментами малюнків.

7 годин

Алгоритмізація та програмування (початковий рівень)

Поняття алгоритму. Виконавець алгоритмів. Форми запису алгоритмів. Найпростіші лінійні алгоритми та циклічні алгоритми з заданою кількістю повторень. Алгоритм та програма. Програмування. Середовище для програмування, призначення й основні можливості середовища програмування Складання найпростіших алгоритмів та програм. • розуміє поняття алгоритму та виконаіця алгоритму;

 • знає призначення та основні можливості навчальної системи програмування;

 • пояснює різницю між алгоритмом та програмою;

 • знає основні конструкції (команди) для створення алгоритмів (програм) у навчальному середовищі програмування;

 • вміє самостійно створювати найпростіші алгоритми (програми) у визначеному навчальному середовищі.

5 годин

Виконання індивідуального проекту.
6 години

Резерв
35 годин

Усього


6 клас

35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

4 години

Операційна система

Інтерфейс операційної системи. Об’єкти графічного інтерфейсу операційної системи. Робота з об’єктами операційної системи. Вікна, їх типи та призначення, елементи вікон. Операції з файлами. Типи файлів. Імена файлів, розширення імені. Поняття шляху до файлу та повного імені файлу. Пошук файлів і папок, шаблони імен. Створення посилань(ярликів) на файли (папки). Видалення та відновлення видалених файлів. Операції з групами об’єктів (копіювання, переміщення). • розуміє призначення операційної системи;

 • пояснює призначення елементів графічного інтерфейсу користувача;

 • виконує операції над вікнами;

 • розуміє поняття файлу та шляху до нього;

 • виконує основні операції над об’єктами файлової системи;

 • здійснює пошук потрібних об’єктів файлової системи.

5 годин

Обробка текстової інформації

Призначення та класифікація текстових процесорів. Основні вимоги до оформлення текстових документів. Сутність підготовки документів до друку. Створення, редагування, форматування й зберігання документів. Пошук і заміна в тексті. Використання шрифтів, накреслень і кольорів у тексті. Таблиці в тексті. Вставлення символів і графічних об’єктів у текст. Перегляд тексту перед друкуванням. • знає класифікацію систем обробки текстової інформації;

 • розуміє основні вимоги до оформлення текстових документів;

 • пояснює сутність підготовки документів до друку;

 • вміє створювати та редагувати нескладні текстові документи;

 • здійснює пошук в тексті й заміну частини тексту;

 • вміє змінювати шрифт, накреслення й кольору в тексті;

 • вставляє в текст таблиці, символи та графічні об’єкти;

 • аналізує документ перед друкуванням.

5 годин

Обробка графічної інформації

Растрова й векторна графіка. Векторна графіка [в текстовому процесорі]. Векторні зображення та принципи їх побудови. Властивості зображення. Побудова зображень. Робота з контурами. Різні способи зафарбовувавання об’єктів. Переміщення, обертання та копіювання об’єктів. • розуміє сутність растрової і векторної графіки;

 • розуміє процес побудови зображення у векторному редакторі;

 • знає формати графічних файлів;

 • пояснює призначення інструментів малювання та інших елементів графічного редактора;

 • створює, зберігає й відкриває нескладні графічні об’єкти;

 • редагує графічні об’єкти та їх колір.

6 годин

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів. Комп’ютерні презентації

Обмін даними між програмами. Імпорт і експорт файлів документів. Засоби для організації спільної роботи з документами

Загальні відомості про презентації та програми для їхнього створення. Середовище для створення презентацій. Створення нової презентації. Додавання тексту до презентації. Вставляння графічних об’єктів. Створення презентацій за допомогою майстра та шаблонів оформлення.

Використання гіперпосилань та кнопок дій. Налаштовування показу слайдів. • розуміє сутність інтегрованого використання засобів опрацювання електронних документів;

 • виконує обмін даними між програмами;

 • здійснює імпорт і експорт файлів документів;

 • знає й використовує засоби для організації спільної роботи з документами.

 • розуміє сутність комп’ютерної презентації;

 • знає основні можливості програми для створення презентації;

 • виконує завдання зі створення нової нескладної презентації;

 • вміє вставляти в презентацію графічні об’єкти та додавати текст;

 • володіє навичками використання майстра й шаблонів оформлення;

 • використовує гіперпосилання та кнопки дій;

 • знає порядок наластовування та та керування показом слайдів.

3 години


Основи Інтернету

Загальні відомості про мережу Інтернет. Система імен мережі. Веб-сайти та веб-сторінки. Поняття про браузер. Перегляд веб-сторінок.

Інтернет-енциклопедії. Поняття про хмарні сервіси. Пошук інформації.

Збереження отриманих даних.Основи інформаційної безпеки

Інтернет-загрози. Поняття про достовірну, недостовірну та шкідливу інформацію. Захист особистих даних. Основні принципи безпеки в Інтернеті. • має уявлення про основні можливості Інтернет;

 • розуміє систему імен мережі;

 • розуміє сутність веб-сервісу;

 • пояснює призначення браузера;

 • знає перелік служб Інтернету та їх призначення;

 • пояснює сутність веб-сторінки та веб-сайту;

 • вміє користуватися Інтернет-енциклопедіями;

 • здійснює пошук необхідних даних;

 • вміє зберігати потрібні дані.

 • розуміє поняття Інтернет-загрози;

 • має уявлення про ознаки достовірної й шкідливої інформації;

 • знає методи захисту особистої інформації в комп’ютері;

 • дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті.

5 годин

Алгоритмізація та програмування

Алгоритми та програми из повторенням (циклічні алгоритми). Логічні величини.Поняття про логічні операції. Циклічні алгоритми та програми з передумовою та післяумовою. Алгоритми та програми з розгалуженням. • вміє конструювати алгоритми з повторенням;

 • розуміє сутність поняття “логічна величина” та принцип роботи з ними;

 • використовує логічні операції для організації повторення та розгалуження в алгоритмі та програмі;

.

2 годин

Виконання індивідуального проекту.
5 години

Резерв
35 годин

Усього


7 клас

35 годин (1 година на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

2 години

Інформація та її властивості

Форми подання інформації. Дані та повідомлення. Кількісні характеристики повідомлень. Інформаційні процеси. Інформаційна інфраструктура та інформаційні ресурси. Інформаційна безпека. Інформаційна культура.Учень

 • розуміє сутність інформації та її види;

 • наводить приклади повідомлень;

 • розуміє сутність вимірювання інформації;

 • пояснює форми подання інформації;

 • знає сутність інформаційних процесів і наводить їх приклади;

 • має уявлення про інформаційну інфраструктуру і інформаційні ресурси суспільства;

 • розуміє проблеми інформаційної безпеки;

 • пояснює сутність інформаційної культури.

6 годинПрограмне забезпечення

Класифікація програмного забезпечення.

Службове програмне забезпечення, його призначення та види.

Загальні відомості про архіви й архіватори. Програми-архіватори. Створення і розкриття архівів.

Встановлення та вилучення програмного забезпечення. Правомірне використання програмних засобів.


 • розуміє суть поняття програмного забезпечення комп’ютера;

 • знає класифікацію програмного забезпечення;

 • знає основні службові програми;

 • вміє використовувати службове програмне забезпечення;

 • розуміє необхідність архівування даних;

 • пояснює основні відомості про архіватори;

 • вміє створювати й розкривати архіви;

 • розуміє суть процесу встановлення та вилучення прграмних засобів;

 • вміє встановлювати та вилучати програми;

 • розуміє суть правомірного та неправомірного використання програмних засобів.

2 години

Основи інформаційної безпеки

Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми, їх класифікація та використання. Заходи протидії вірусним загрозам. • розуміє проблеми захисту комп’ютерів від шкідливих програм

 • знає основні типи комп’ютерних вірусів;

 • пояснює необхідність захисту від комп’ютерних вірусів та інших шкідливих програм;

 • знає способи захисту від шкідливих програм (вірусів);

 • вміє користуватись антивірусними програмами;

 • розуміє як створити систему безпечної роботи за комп’ютером.

3 години

Мережні технології

Класифікація комп’ютерних мереж. Топологія комп’ютерних мереж.

Локальні мережі. Типи локальних мереж. Доступ до спільних ресурсів локальної мережі.

Використання освітніх ресурсів Інтернету. Доступ до хмарних послуг і ресурсів.

Електронна пошта та правила мережного спілкування.


 • знає класифікацію комп’ютерних мереж;

 • пояснює типології комп’ютерних мереж;

 • розуміє принципи функціонування локальних мереж;

 • користується ресурсами локальних мереж;

 • вміє користуватися освітніми ресурсами Інтернету;

 • вміє використовувати основні можливості електронної пошти для здійснення листування;

 • розуміє та виконує правила мережного спілкування.

3 години


Комп’ютерне моделювання

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів, процесів, явищ.
 • знає сутність поняття моделі та моделювання;

 • називає типи моделей та їх призначення;

 • розуміє значення моделювання для дослідження об’єктів, процесів, явищ.

8 годин

Опрацювання числових даних Табличний процесор, електронні таблиці.

Інтерфейс табличного процесора. Елементи електронної таблиці (книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки). Введення даних до клітинок, редагування їх вмісту. Збереження документа. Копіювання, переміщення та вилучення даних.

Форматування даних.

Використання формул.

Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Ділова графіка.


 • розуміє призначення й принцип функціонування електронних таблиць;

 • пояснює основні можливості, що надаються табличним процесором;

 • працює з книгами та аркушами електронних таблиць;

 • вводить і редагує дані;

 • вміє форматувати клітинки та діапазони клітинок;

 • використовує формули й вбудовані функції;

 • встановлює об’єкти з інших програм;

 • будує діаграми.

6 годин

Алгоритмізація та програмування

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Основні алгоритмічні структури.

Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

Етапи розробки програми.

Мова програмування. Середовище програмування.

Лінійні алгоритми (програми). Величини. Поняття змінної та константи, ім’я та тип величини. Стандартні типи величин. Арифметичні операції, правила запису арифметичних виразів. Оператор надання значення змінній. Введення та виведення значень величин. • пояснює сутність поняття алгоритму та його властивостей;

 • знає основні способи опису алгоритмів;

 • описує основні алгоритмічні структури;

 • наводить етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера;

 • розуміє поняття програми;

 • пояснює призначення середовища програмування;

 • розуміє основні поняття програмування;

 • володіє основними навичками роботи в середовищі програмування;

 • розуміє поняття величини та її атрибутів;

 • знає основні типи величин для даного середовища програмування;

 • розуміє правила запису арифметичних виразів для даного середовища;

 • знає в необхідному об’ємі оператори та службові слова даної мови програмування;

 • реалізує програми де здійснюється введення та виведення даних;

 • розробляє найпростіші програми для розв’язання навчальних завдань.

5 годин

Резерв

8 клас

70 годин (2 години на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

3 годин

Комп’ютерне моделювання

Види комп’ютерного моделювання.

Розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Обчислювальний експеримент.

Створення та дослідження комп’ютерної моделі на прикладах з математики, фізики й інших навчальних предметів. • знає сутність комп’ютерного моделювання;

 • пояснює етапи створення комп’ютерної моделі;

 • розуміє процес обчислювального експерименту;

 • вміє створювати комп’ютерні моделі для даної предметної області;

 • користується доступними програмними засобами для створення комп’ютерної моделі

12 години

Алгоритмізація та програмування

Алгоритми з розгалуженнями. Умовний оператор (оператор розгалуження). Вкладені розгалуження. Оператор вибору.

Циклічні алгоритми. Оператори повторення (з відомою кількістю повторень, з передумовою та післяумовою). Вкладені цикли. Поєднання повторення і розгалуження.


 • розуміє сутність умовного оператора та операторів циклу;

 • пояснює роботу програми з розгалуженням;

 • епояснює роботу циклічних програм;-

 • розробляє найпростіші програми з розгалуженнями та повтореннями;

 • знає структуру операторів циклу;

 • програмує прості циклічні алгоритми;

 • складає й виконує програми із вкладеними циклами.

4 години

Інформаційно-комунікаційні технології в суспільстві

Інформаційні системи у виробництві, зв’язку, торгівлі та побуті. Системи електронного обслуговування.

Поняття експертної системи.

Системи штучного інтелекту. • розуміє сутність інформаційного суспільства;

 • пояснює сутність інформаційних систем і технологій;

 • використовує в навчальній діяльності освітні інформаційні ресурси;

 • наводить приклади сфер застосування інформаційних технологій;

 • має уявлення про системи масового обслуговування;

 • розуміє призначення експертних систем;

 • пояснює сутність систем штучного інтелекту;

 • наводить приклади інформаційних систем у виробництві і побуті;

 • знає призначення й сутність функціонування систем бронювання квитків, банкоматів, платіжних терміналів тощо;

 • орієнтується в послугах електронних магазинів, систем оплати через Інтернет, систем відеоспостереження тощо.

3 години

Системи числення

Загальні відомості про системи числення. Двійкова та шістнадцяткова системи числення. Арифметичні операції в двійковій системі числення. Перетворення чисел з одної системи числення в іншу. • знає основні відомості й властивості систем числення;

 • пояснює сутність двійкової і шістнадцятковій систем числення;

 • виконує арифметичні операції у двійковій системі числення;

 • перетворює подання чисел із однієї системи числення в іншу.
4 години

Кодування інформації в комп’ютері

Загальні відомості про кодування інформації. Кодування текстових і числових даних та системи кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування графіки. Растрове зображення. Поняття кольорової моделі. Векторні зображення. Кодування звуку. Поняття про цифро-аналогове і аналого-цифрове перетворення звуку. Основні принципи компресії (стиснення) даних. • розуміє сутність процесу кодування інформації в комп’ютері;

 • пояснює сутність різних систем кодування;

 • знає одиниці вимірювання довжини двійкового коду;

 • обчислює обсяги коду основних інформаційних об’єктів;

 • пояснює сутність кодування растрової і векторної графіки;

 • має уявлення про кольорові моделі;

 • пояснює сутність кодування звуку;

 • має уявлення про цифро-аналогове і аналого-цифрове перетворення звуку;

 • має уявлення про принципи компресії даних.

3 години

Основи комп’ютерної логіки

Основні поняття алгебри логіки. Елементарні логічні функції та логічні елементи. • розуміє сутність математичної логіки;

 • знає основні логічні операції;

 • пояснює роботу логічних елементів;

 • записує й пояснює основні логічні вирази;

 • аналізує результат логічного виразу.

5 годин

Будова комп’ютера

Процесор, його будова та принцип роботи.

Пам’ять. Основні принципи збереження даних.

Архітектура комп’ютера. Принцип програмного керування.

Типи каналів зв’язку та їх основні характеристики.


 • має уявлення про архітектуру персонального комп’ютера;

 • розуміє принцип функціонування процесора та елементів пам’яті;

 • пояснює принципи програмного керування;

 • має уявлення про канали зв’язку, їх типи та пропускну здатність каналу.

5 годин

Обробка текстової інформації

Створення та форматування списків, таблиць, колонок, організаційних діаграм.

Робота з колонтитулами.

Розділи.

Стильове оформлення абзаців.

Створення змісту та покажчиків. • розуміє суть стильового оформлення документа;

 • вміє створювати та налаштовувати колонтитули;

 • створює зміст та покажчики в текстовому документі;

 • створює організаційні діаграми засобами текстового процесора.

7 годин

Веб-технології

Веб 2.0 і соціальні сервіси. Поняття блога та різновиди блогів. Створення облікового запису. Створення та налаштування блогів, публікація повідомлень у блозі. Онлайнові спільноти. Соціальні мережі. • має уявлення про технологію Веб 2.0 та соціальні сервіси;

 • розуміє поняття блогу;

 • вміє створювати обліковий запис;

 • створює та налаштовує блог;

 • публікує повідомлення у блозі;

 • розуміє поняття онлайнової спільноти та соціальної мережі;

 • використовує соціальні сервіси та мережі для навчальної діяльності.

6 годин.

Комп’ютерні публікації

Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій. Структура публікації. Програмні засоби для створення комп’ютерних публікацій.

Створення, збереження, відкриття та друк комп’ютерної публікації.


 • розуміє суть поняття комп’ютерної публікації;

 • знає програмні засоби для створення комп’ютерної публікації;

 • вміє створювати комп’ютерні публікації;

 • має уявлення про види комп’ютерних публікацій.

8 годин

Виконання індивідуальних й колективних проектів
10 годин

Резерв

9 клас, 70 годин (2 години на тиждень)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Передбачувані результати навчання

13 годин


Алгоритмізація та програмування

Табличні величини (масиви).

Алгоритми роботи з табличними величинами. Поняття таблиці (масиву), одновимірні та двовимірні таблиці. Пошук заданого елемента в таблиці, упорядкування таблиць.

Рядкові величини. Алгоритми роботи з рядковими величинами (порівняння рядків, пошук та заміна в рядках)

Допоміжні алгоритми Поняття підпрограми (допоміжного алгоритму). Процедури та функції. Локальні та глобальні змінні, формальні та фактичні параметри. • знає поняття табличних та рядкових величин;

 • пояснює роботу основних алгоритмів з табличними величинами;

 • знає основні засоби для роботи з рядковими величинами;

 • вміє створювати алгоритми (програми) для роботи з табличними величинами;

 • користується стандартними алгоритмами для впорядкування елементів масиву;

 • знає поняття допоміжного алгоритму;

 • пояснює роботу допоміжних алгоритмів (процедур та функцій);

 • розуміє відмінність між процедурою та функцією;

 • розуміє поняття локальних та глобальних змінних;

 • вміє створювати прості допоміжні алгоритми у визначеному програмному середовищі.

12 годин

Бази даних

Реляційна модель даних. Системи керування базами даних. Структура бази даних. Проектування баз даних. Таблиці. Запити. Форми. Звіти. Макроси. Імпорт і експорт даних. Адміністрування баз даних. • знає основні програмні засоби для роботи з базами даних;

 • розуміє поняття реляційної моделі даних;

 • виокремлює ознаки класу об’єктів і формує на їх основі структуру запису в таблиці бази даних;

 • пояснює структуру бази даних;

 • уміє створювати прості бази даних та заносити до них інформацію;

 • користується можливостями системи керування базами даних для організації пошуку даних .

10 годин

Створення та опрацювання мультимедійних об’єктів

Програмні засоби для опрацювання мультимедійних об’єктів. Формати аудіофайлів. Формати відеофайлів. Створення та редагування відеокліпів, додавання звукових ефектів та мовного супроводу.

Обробка відео та звуку.

Комп’ютерна анімація. Поняття про анімацію. Створення та перегляд анімаційних роликів, додавання до них звуку. • знає основні формати аудіо файлів і відео файлів;

 • вміє користуватися програмними засобами для роботи з відео та аудіо даними;

 • створює нескладні відеоролики;

 • вміє додавати до відеоролику звукові ефекти;

 • розуміє поняття комп’ютерної анімації;

 • знає основні види подання анімованих зображень;

 • вміє створювати прості анімаційні ролики у певному програмному середовищі.

2 години

Основи інформаційної безпеки Брандмауер та його використання. Налаштування безпеки у веб-браузерах та операційній системі. Захист даних від несанкціонованого доступу.

 • знає можливості, що надаються користувачу операційної системи та веб-браузерів по запобіганню Інтернет-загроз;

 • пояснює необхідність використання засобів безпеки при роботі в Інтернет;

 • розуміє роботу систем захисту;

 • уміє налаштовувати систему на різні рівні безпеки;

 • користується можливостями операційної системи та веб-браузера для безпечної роботи.

2 години

Інформація й інформаційні процеси

Правові та морально-етичні норми при роботі з інформацією та програмними засобами. Поняття про авторське право та ліцензування програмних засобів. Вільне програмне забезпечення. • знає основні положення законодавства України в сфері роботи з інформаційними ресурсами та програмними засобами;

 • пояснює відмінність між власницьким та вільним програмним забезпеченням;

 • розуміє відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпечення та неправомірного використання даних (аудіо та відео файли, тощо).

15 годин

Веб-технології

Веб-сайти. Типи сайтів, їх особливості. Графічний конструктор сайтів. Планування веб-сайту, дизайн веб-сторінки, принципи розміщення контенту. Організація навігації сайтом. Зображення, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках

Веб-програмування. HTML, поняття про мову розмітки гіпертекстових документів. Поняття гіперпосилання.

Теги й атрибути. Поняття про структуру веб-сайту.Розміщення сайтів в мережі Інтернет. Хостинг.

 • знає типи сайтів та їх особливості;

 • пояснює особливості роботи з гіпертекстовим документом;

 • розуміє основні принципи проектування і розроблення сайту;

 • уміє створювати прості сайти навчального призначення;

 • користується графічним конструктором для створення простих сайтів навчального призначення;

 • знає, яким чином розмістити сайт в мережі Інтернет;

 • розуміє поняття хостингу;

 • уміє створювати гіперпосилання та організовувати навігацію сайтом;

 • уміє розміщувати на сторінках сайту зображення, аудіо та відео дані;

 • користується веб-сервісами для створення та розміщення сайтів навчального призначення.

6 годин

Виконання індивідуальних і колективних проектів
10 годин

Резерв
Каталог: pub
pub -> Перечень вопросов для подготовки к экзамену
pub -> Balachova T. N., Isurina G. L., Regentova A. U., Tsvetkova L. A bonner B. L., Изучение влияния информационных материалов на отношение женщин к употреблению алкоголя во время беременности
pub -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
pub -> Министерства здравоохранения
pub -> Отчет подготовлен рабочей группой в следующем составе: Годунко В. С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
pub -> Чумаченко Галина Павловна Казань 2009 Содержание глава I теоретические аспекты гендерных различий проявления агрессивности Проблема агрессивности и её решение
pub -> Агрессивное поведение детей и подростков
pub -> Уровень агрессивности и особенности ее проявлений при высоких показателях тревожности у современных школьников санкт-петербурга
pub -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2017
обратиться к администрации

    Главная страница