Робоча програма з спецсемінару "сімейне консультування" Для спеціальності 040101 бакалавр психологіїСкачать 354.55 Kb.
Дата13.05.2016
Размер354.55 Kb.
ТипРобоча програма
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

__________ __________________

“_____” _____________20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з спецсемінару "СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ"

Для спеціальності 8.040101 – бакалавр психології


Інститут математики, економіки та механіки

Кафедра загальної та соціальної психології

Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семе-стри

Лек-ції

(год)

Прак-тичні (семі-нарсь-кі) (год)Лабо-ратор-ні (год)

Індивідуаль-ні

Само-стійна робота (год)

Всього годин

Конт-роль-на робота

(семе-стр)

Залі-ки (семестр)

Екзамен (семестр)


Денна4


ІІ36
18

54

ІІ


Одеса- 2012
Робоча програма складена на основі___________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

Індекс_____________________________________________________________
Робоча програма складена доцентом Гусаковою Мариною Петрівною
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та соціальної психології протокол № від “_______” _________20 р.

Зав. кафедрою

загальної та соціальної психології _______________(В.І.Подшивалкіна)
Схвалено радою (методичною комісією)________________________________

______________________________________________________________
“_________” ____________20 р. Голова_______________________(_______)


Курс:

Напрям, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ЕСТS: 1
Модулів: 2
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин:

54

0401 психологія

БАКАЛАВР

Професійна дисципліна

2 семестр

Лекції:

Практичні (семінарські заняття) 36 год.

Індивідуальна робота:

Самостійна робота: 18 год.

Вид контролю:

Поточний та змістовний

Залік


Пояснювальна записка

Сімейне консультування – напрямок консультативної психології, що активно розвивається в Україні. Програма цього курсу поєднює в собі вивчення методології, теорії і практики стосовно дитячо-батьковських відносин. Головні акценти зроблено на прикладних та практичних питаннях сімейного консультування та діагностики ключових аспектів сімейних відносин.

Запропонований курс спирається на активні методи навчання, що дозволяє інтенсифікувати процес професійної підготовки майбутніх фахівців в області психологічної практики: виконання ІНДЗ, презентації, обговорення, занурення у практику.

Вивчення курсу Сімейне консультування базується на знанні Основ психологічного консультування, Психології сім’ї, Клінічної психології, Вікової психології та Психодіагностики.

Мета курсу:

 • Формування і розвиток у студентів цілісної системи знань на основі наукового підходу до практики сімейного консультування;

 • Придбання базових умінь і навичок, необхідних консультантові в практичній роботі з сім’єю;

 • Формування та розвиток професійно та особистістно важливих якостей майбутніх фахівців.

Основні завдання курсу:

- Знайомство з основними теоретичними уявленнями та підходами до сімейного консультування

- Оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни;

- Вивчення основних методів, прийомів і технік віково-психологічного консультування;

- Ознайомлення з психологічними механізмами основних процесів, що протікають в дитячо-батьковських стосунках;

- Ознайомлення з методом і навичками роботи з клієнтами різного віку;

- Розвиток і поглиблення навичок рефлексівного аналізу (в т.ч. консультативної бесіди).

Програмою курсу передбачено проведення семінарських занять, виконання індивідуальних та практичних завдань, контрольної роботи.

Студенти по завершенню курсу повинні

Знати: Методологічні і теоретичні підстави сімейного консультування. Основні принципи консультування. Особливості консультування: дітей і підлітків. Особливості вікового консультування. Основні ідеї, поняття і методи, застосовані в віковому, адлеровському, системному та структурному підходах.

Вміти: Аналізувати консультативний прийом батьків з дітьми. Володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки та налажування контакту з дітьми. Використовувати в бесіді базові навички - активного слухання і включеного спостерігання. Володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні. Висувати гіпотези про характер проблем сім’ї. Аналізувати відео-матеріали, малюнки, гру, біографічну інформацію.

Курс «Сімейне консультування» (для студентів денної форми навчання) загальним об'ємом 36 годин вивчається протягом одного семестру, його проходження завершується заліком. Обов'язковою умовою допуску студента до заліку є відвідування аудиторних занять. Робоча програма курсу містить вступ, тематичний план, змістовну частину програми, теми семінарських занять, завдання для індивідуальної роботи, список літератури до всього курсу, теми рефератів, питання до заліку.
Тематичний план курсу
Назва теми

Лекції

Семінарські заняття

Лаб. заняття

Інд. заняття

Сам. робота

Форми контр.

1

Змістовний модуль 1.

Теоретико-методичні засади сімейного консультування

-

14

-

-

8

Усне опитування

1.1

Вступ до теми. Віково-психологічний підхід у сімейному консультуванні.

-

6

-

-

3

Усне опитування,

1.2

Фактори ризику на кожному віковому етапі розвитку дитини

-

4

-

-

3

Усне опитування

1.3

Синдромний аналіз індивідуального випадку. Види синдромів.

-

4

-

-

2

Усне опитування

2

Змістовний модуль 2.

Навички сімейного консультанта

-

22

-

-

10

Практичні завдання

2.1

Психологічний аналіз продуктів діяльності

дітей та різних видів діяльності дітей

-

6

-

-

2

Практичні завдання, кейс-стаді

2.2

Психологічний

аналіз сімейних взаємовідносин

-

8

-

-

4

Індивідуальні завдання, кейс-стаді

2.3

Навички проведення консультативно-діагностичного прийому дітей

-

8

-

-

4

Індивідуальні завдання,

кейс-стаді
Всього

-

36

-

-

18

залік


Тема 1. Вступ до теми. Віково-психологічний підхід у сімейному консультуванні

Особенности детско-родительского консультирования. Отличия в консультативной работе школьного, клинического, социального психологов. Специфика комплексного подхода в консультировании. Проблематика нормального детства. Содержание и границы понятия нормы развития.

Задачи возрастно-психологического консультирования. Факторы психического развития: индивидуальный психофизиологический и социально-психологический. Динамика нарушений и отклонений развития в детском возрасте. Критерии оценки психического развития: речь, социальная коммуникация, игровая деятельность, познавательное развитие.

Возрастная психология – теоретическая основа психологического консультирования. Понятие психологического возраста. Схема анализа психологического возраста как основа построения психологического портрета. Составляющие консультативной деятельности психолога: психологическое обследование, диагностика развития (прогноз) и составление программ помощи.

Принципы проведения психологического обследования. Дополняющие стратегии возрастного консультирования: адлерианское и нейропсихологическое.

Запросы и жалобы родителей. Первичная психодиагностика в семейном консультировании.

Список литературы:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

 2. Гусакова М.П. Психологическое консультирование. Теория и практика.-М.: Эксмо, 2010.

 3. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования.-М.: Гардарики, 2007.

 4. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования. - М., 2003.

 5. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.


Тема 2. Фактори ризику на кожному віковому етапі розвитку дитини

 Факторы риска нарушения психологического здоровья: средовые и индивидуально-возрастные. Возрастная линейка средовых факторов: общение с матерью, отношения с отцом, образовательные учереждения.

Теория привязанности М.Эйнсворт: ненадежная привязанность как фактор риска. Дисфункциональные семьи. Типы семейного воспитания. Факторы риска в концепции созревания «Я» по Э.Эриксону. Индивидуальные факторы: темперамент, асинхрония созревания ЦНС.

Список литературы:

 1. Навайтис Г. Семья в психологической консультации.- М.: МПСИ, 1999.

 2. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; Под ред. Е. Г. Силяевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.

 3. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

 4. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.— Л.: Медицина, 1989.

 5. Пилягина Г.Я. Механизмы патологического приспособления и детская психическая травматизация в суицидогенезе//Український медичний часопис.-№6.-ХІ (ХІІ) 2003.

 1. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.


Тема 3. Синдромний аналіз індивідуального випадку. Види синдромів

Психологическая диагностика развития. Структура психологического синдрома. Типы синдромов: хроническая неуспешность, уход от деятельности, негативное самопредъявление, демонстративный нигилизм, социальная дезориентация, дисгармоничность развития.

Психологический прогноз развития.

Список литературы:

 1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. –М.: Генезис, 2004.

 2. Юн Г. Дети с отклонениями.- Кишинев: Штиинца, 1987.


Тема 4. Психологічний аналіз продуктів (малюнки, зошити, тексти) діяльності та різних видів діяльності дітей

Практичне завдання: анализ рисунков в динамике (характеристики, психическое отражение, эмоции, сюжеты); анализ потребностно-мотивационной сферы (сюжеты, любимые), операциональной сферы, регулятивной (неоконченность, хаос).

Практичне завдання: Анализ игровой деятельности. Виды игры, индивидуальные и возрастные предпочтения в игре. Проявления дизонтогенеза в игре. Любимые игрушки: характеристика потребностно-мотивационой сферы и эмоциональной сферы (спива и др.)

Кейс-стади: анализ продуктов учебной деятельности; анализ продуктивного творчества; литературного творчества.

Список литературы:

 1. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 2. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

 3. Дилео Дж. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, 2002.

 4. Ферс Грегг М. Тайный мир рисунка.- СПб.: Деметра, 2003.


Тема 5. Психологічний аналіз сімейних взаємовідносин

Практичне завдання: Представьте основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста (эмоциональное, деловое, игровое, воспитательное и т.д.), их нарушение (отсутствие) и его последствия.

Задание:

 1. Охарактеризуйте специфику детско-родительских отношений в конкретный возрастной период развития ребенка.

 2. С помощью выбранной методики (методик) проведите диагностику проблем, возникающих в детско-родительских отношениях на данном возрастном этапе.

 3. Назовите наиболее распространенные ошибки родителей в процессе воспитания детей и пути их преодоления.

 4. Назовите основные блоки родительских запросов, возникающих в ходе консультирования по проблемам, связанным с воспитанием и развитием детей данного возрастного периода.

Кейс-стади: Видео –сюжет (детско-родительское взаимодействие, отношения) и его анализ (фильм Parenthood) .

Список литературы:

 1. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

 2. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.— Л.: Медицина, 1989.

 3. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи.-М.:Академия, 2006.


Тема 6. Навички проведення консультативно-діагностичного прийому дітей

Практичне завдання: Сбор анамнеза. Таблицы сенсомоторного развития. Прогноз развития. Рекомендации родителям.

Кейс-стади: Видео-сюжет семейной консультации и его анализ. Наблюдение за ребенком на приеме (общение с мамой, игра, общение с незнакомцем (дистанция), поведение (ориентация, целенаправленность), речевая активность, познавательная сфера, интеллект). Характер привязанности к маме. Домашние обязанности детей. Прогноз развития. Рекомендации родителям. Анализ поведения консультанта.

Список литературы:

 1. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

 2. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 3. Кипхард Эрнст. Как развивается ваш ребенок?- М.:Теревинф, 2006.

 4. Грюнвальд Б., Макаби Г. Консультирование семьи. Практическое руководство.- М.: Когито-Центр, 2004. -с.59-92.Теми рефератів:

 1. Основные блоки родительских запросов, возникающих в ходе консультирования по проблемам, связанным с воспитанием и развитием детей.

 2. Специфика детско-родительских отношений в разные возрастные периоды развития ребенка.

 3. Ошибки родителей в процессе воспитания детей и пути их преодоления.

 4. Детская агрессивность и способы ее коррекции усилиями специалиста и родителей

 5. Формы и виды индивидуальной и групповой работы с родителями и детьми.

 6. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в психофизическом развитии.


Питання до заліку:

 1. Отличия в консультативной работе школьного, клинического, социального психологов.

 2. Специфика комплексного подхода в семейном консультировании.

 3. Задачи возрастно-психологического консультирования.

 4. Понятие психологического возраста в семейном консультировании.

 5. Схема анализа психологического возраста как основа построения психологического портрета: социальная ситуация развития, характеристики деятельности, психологические новообразования.

 6. Цели, этапы и содержание комплексного психологического обследования ребенка в консультировании.

 7. Правила проведения индивидуального психологического обследования ребенка в консультации.

 8. Составляющие консультативной деятельности семейного психолога.

 9. Особенности и основания адлерианского подхода в консультировании.

 10. Особенности и основания нейропсихологического подхода в консультировании .

 11. Типы неправильного воспитания по В.Гарбузову: А, Б, В.

 12. Общение родителей и детей как детерминанта развития ребенка.

 13. Запросы и жалобы родителей на семейной консультации.

 14. Структура жалобы родителей в семейном консультировании.

 15. Мотивационная ориентация клиентов консультации.

 16. Первичная психодиагностика в семейном консультировании: цели, источники, методы.

 17. Факторы риска нарушения психологического здоровья: средовые и индивидуально-возрастные.

 18. Возрастная линейка средовых факторов риска.

 19. Индивидуальные факторы риска нарушения психического здоровья.

 20. Теория привязанности М.Эйнсворт: типы привязанности, последствия.

 21. Описание эксперимента «Незнакомая ситуация», выводы и результаты.

 22. Дисфункциональные семьи как фактор риска.

 23. Типы семейного воспитания как фактор риска.

 24. Стадии развития по Э.Эриксону.

 25. Содержание детских конфликтов на каждой стадии развития

 26. Средовые факторы риска в концепции созревания «Я» по Э.Эриксону.

 27. Виды диагностических методик, используемых в семейном консультировании

 28. Структура психологического синдрома по А. Венгеру.

 29. Синдром хронической неуспешности.

 30. Синдром ухода от деятельности.

 31. Синдром негативного самопредъявления.

 32. Синдром демонстративного нигилизма.

 33. Синдром социальной дезориентации.

 34. Синдром дисгармоничности развития.


Список литературы:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

 2. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. –М.: Генезис, 2004.

 3. Грюнвальд Б., Макаби Г. Консультирование семьи. Практическое руководство.- М.: Когито-Центр, 2004.

 4. Гусакова М.П. Психологическое консультирование. Теория и практика.-М.: Эксмо, 2010.

 5. Дилео Дж. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, 2002.

 6. Елизаров А. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования. - М., 2003.

 7. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования.-М.: Гардарики, 2007.

 8. Кипхард Эрнст. Как развивается ваш ребенок?- М.:Теревинф, 2006.

 9. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи.-М.:Академия, 2006.

 10. Пилягина Г.Я. Механизмы патологического приспособления и детская психическая травматизация в суицидогенезе//Український медичний часопис.-№6.-ХІ (ХІІ) 2003.

 11. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; Под ред. Е. Г. Силяевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.

 12. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

 13. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 14. Ферс Грегг М. Тайный мир рисунка.- СПб.: Деметра, 2003.

 15. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

 16. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.— Л.: Медицина, 1989.

 17. Юн Г. Дети с отклонениями.- Кишинев: Штиинца, 1987.


Приложение №1

Планы семинарских занятий
Семинар №1

Особенности детско-родительского консультирования

 1. Задачи детско-родительского консультирования школьного, клинического и социального психологов.

 2. Комплексный подход в семейном консультировании: социальная ситуация развития, психическое здоровье и характер отношений в семье.

 3. Психологические проблемы, возникающие при нормативном развитии ребенка в каждом возрастном периоде: младенчестве, раннем возрасте, дошкольном периоде, в начальной школе, подростковом возрасте.

 4. Понятие «норма развития»: содержание психологической нормы развития, критерии нормативности, границы нормы. Изменение семейных отношений и норм развития.

Литература:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

 2. Гусакова М.П. Психологическое консультирование. Теория и практика.-М.: Эксмо, 2010.


Семинар № 2

Возрастная психология – теоретическая основа детско-родительского консультирования

1. Составляющие деятельности психолога в семейном консультировании: психологическое обследование, диагностика развития, составление программ помощи, проведение коррекционных мероприятий.

2. Понятие психологического возраста по Л.С.Выготскому

 1. Схема анализа психологического возраста: социальная ситуация развития, характеристика деятельности, психологические новообразования.

 2. Построение психологического портрета ребенка на основе анализа психологического возраста.

Литература:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

 2. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.


Семинар № 3

Возрастно-психологическое консультирование в социальной психологии

 1. Содержание факторов психического развития: социально-психологического и индивидуально-психофизиологического.

 2. Динамика нарушений и отклонений развития в детской популяции.

 3. Критерии оценки уровня психического развития: речь, социальная коммуникация, игровая и учебная деятельность, познавательное развитие, эмоциональная сфера.

 4. Принципы проведения психологического обследования. Цели, этапы и содержание обследования.

 5. Характер запросов и жалоб родителей при обращении в консультацию. Мотивация обращения за помощью.

 6. Особенности первичной психодиагностики в семейном консультировании: цели, источники, методы.

Литература:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

 2. Гусакова М.П. Психологическое консультирование. Теория и практика.-М.: Эксмо, 2010.

 3. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.


Семинары № 4-5

Факторы риска нарушения психологического здоровья ребенка и семьи 1. Средовые и индивидуально-возрастные факторы риска.

 2. Содержание средовых факторов: общение с матерью, общение с отцом, образовательные учреждения.

 3. Теория привязанности М.Эйнсворт. Типы привязанности матери и ребенка: благополучные и неблагополучные и их последствия.

 4. Типы семейного воспитания и понятие дисфункциональной семьи.

 5. Концепция созревания Я Э.Эриксона: факторы риска и кризисы развития.

 6. Содержание индивидуально-возрастных факторов: темперамент, асинхрония созревания ЦНС, латеральный профиль.

Литература:

 1. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; Под ред. Е. Г. Силяевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.

 2. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

3. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.
Семинар № 6-7

Синдромный анализ индивидуального случая

 1. Психологическая диагностика особенностей развития ребенка по А.Венгеру.

 2. Структура и характеристики психологического синдрома: психологический профиль ребенка, особенности деятельности, реакции социального окружения - первичные и вторичные симптомы.

 3. Схема развития психологического синдрома: источники и ядро синдрома, их взаимодействие в межличностной ситуации развития.

 4. Типы синдромов и их характеристики: хроническая неуспешность, уход от деятельности, негативное самопредъявление, демонстративный нигилизм, социальная дезориентация, дисгармоничность развития.

Литература:

 1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. –М.: Генезис, 2004.


Семинар № 8

Диагностическое использование игровой деятельности детей в консультировании

 1. Схема анализа игровой деятельности: уровень развития игровой деятельности, характеристики поведения в игре (активность, инициатива, фантазия, взаимодействие), особенности проявление эмоций (страх, агрессия, удовольствие) , предпочитаемые сюжеты и предметы.

 2. Виды игр, индивидуальные и возрастные предпочтения в игре - их использование в консультировании.

 3. Характеристика потребностно-мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка на основе анализа игровой деятельности.

 4. Проявления дизонтогенеза в игровой деятельности.

Список литературы:

 1. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

 2. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

 3. Эльконин Д. Б.  Психология игры. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 360 с.

 4. Юн Г. Дети с отклонениями.- Кишинев: Штиинца, 1987.


Семинар № 9

Использование продуктов художественной деятельности детей и подростков в консультировании

1. Схема анализа продуктов изобразительной деятельности детей: уровень развития художественной деятельности, характеристики изображения (нажим, ровность линий, штриховка, цветовой выбор, пространственное расположение, размер, целостность, детализированность), эмоциональное отражение, предпочитаемые сюжеты и объекты.

2. Характеристика потребностно-мотивационной и эмоциональной сфер ребенка на основе анализа продуктов художественной деятельности.

3. Проявления дизонтогенеза в продуктах художественной деятельности.

Список литературы:

1. Дилео Дж. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, 2002.

 1. Ферс Грегг М. Тайный мир рисунка.- СПб.: Деметра, 2003.

 2. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое консультирование детей и подростков.-М.: Аспект-Пресс, 2008.Семинар № 10

Анализ деятельности и продуктов деятельности детей и подростков

1. Проведение анализа продуктов деятельности (художественной, литературной, учебной).

 1. Проведение наблюдения и анализа деятельности (игровой, учебной


Семинар № 11

Психологический анализ детско-родительских отношений в семье

 1. Характер и содержание основных форм взаимодействия родителей с детьми и подростками: эмоциональное, игровое, обучающее, деловое, формальное.

 2. Причины и результаты отсутствия каких-либо форм взаимодействия родителей с детьми.

 3. Последствия неадекватного использования способов взаимодействия с ребенком.

 4. Содержание психологических рекомендаций родителям по взаимодействию с детьми.

Список литературы:

 1. Бурменская Г. и др. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М.: Академия, 2002.

2. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

3. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.— Л.: Медицина, 1989.

4. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи.-М.:Академия, 2006.
Семинар № 12-13

Специфика детско-родительских отношений в разные возрастные периоды

 1. Ведущие способы взаимодействия родителей с детьми младенческого, раннего, дошкольного, начально-школьного, подросткового возрастов.

 2. Характер трудностей, возникающих у родителей в воспитании детей разных возрастных этапов.

 3. Наиболее распространенные ошибки, которые допускают родители в воспитании детей разных возрастов. Содержание рекомендаций психолога по преодолению ошибок воспитания.

 4. Типичные для каждого возрастного этапа блоки родительских запросы, возникающих в ходе семейного консультирования.

Список литературы:

 1. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989. 2. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи.-М.:Академия, 2006.


Семинар № 14

Проведение психологического анализа детско-родительских отношений в семье (на материале фильма)

 1. Идентификация основных форм взаимодействия родителей с детьми и подростками.

 2. Описание характера детско-родительских отношений в разных семьях.

 3. Обнаружение ошибок в способах взаимодействия и типах воспитания в разных семьях.

 4. Составление рекомендаций родителям.


Семинар № 15-16

Навыки проведения консультативно-диагностического приема

 1. Навыки организации и проведения первичной беседы, наблюдение во время консультации. Составление заключения.

 2. Навыки включенного и невключенного наблюдения за ребенком во время консультации.

 3. Установление характера привязанности (по Эйнсворт), типа семейного воспитания (по Эйдемиллеру) и стадии созревания Я (по Эриксону) у детей.

 4. Составление и обсуждение условного прогноза развития.

 5. Разработка рекомендаций родителям и программ помощи семье.

 6. Анализ поведения консультанта: приемы, навыки, цели, ошибки.

Список литературы:

 1. Гусакова М.П. Психологическое консультирование. Теория и практика.-М.: Эксмо, 2010.

2. Cемья в психологической консультации. П\р Бодалева А., Столина В. М.: Педагогика, 1989.

3. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

4. Кипхард Эрнст. Как развивается ваш ребенок?- М.:Теревинф, 2006.

5. Грюнвальд Б., Макаби Г. Консультирование семьи. Практическое руководство.- М.: Когито-Центр, 2004. -с.59-92.
Семинар № 17-18

Анализ видео-сюжета Психологическое сопровождение семьи

 1. Назовите основные родительские запросы и жалобы мамы. Проанализируйте структуру жалобы в первом видео-сюжете (по В.Столину). Оцените мотивацию мамы.

 2. Охарактеризуйте специфику детско-родительских отношений в семье: родительские установки, стиль воспитания, тип привязанности, зоны конфликтов (по В.Столину).

 3. Перечислите ошибки мамы в процессе воспитания обоих сыновей и предложите пути их преодоления.

 1. Раскройте специфику детской агрессивности старшего и младшего братьев (зависимость, нарушение, кризис) и предложите способы ее коррекции усилиями специалиста и родителей

 2. Обоснуйте личностную и профессиональную позицию психолога-консультанта в ходе подготовки и проведения передачи. Оцените этичность поведения консультанта.

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files
pub -> Balachova T. N., Isurina G. L., Regentova A. U., Tsvetkova L. A bonner B. L., Изучение влияния информационных материалов на отношение женщин к употреблению алкоголя во время беременности
pub -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
pub -> Министерства здравоохранения
pub -> Отчет подготовлен рабочей группой в следующем составе: Годунко В. С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
pub -> Чумаченко Галина Павловна Казань 2009 Содержание глава I теоретические аспекты гендерных различий проявления агрессивности Проблема агрессивности и её решение
pub -> Агрессивное поведение детей и подростков
pub -> Уровень агрессивности и особенности ее проявлений при высоких показателях тревожности у современных школьников санкт-петербурга
pub -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
files -> Семинар проводится в рамках комплексной программы ону имени И. И. Мечникова «Феномен тоталитаризма, его проявления и пути преодоления»


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница