2. Генезис философии


,12.Зародження філософії у стародавньому Китаїстраница2/8
Дата12.05.2016
Размер466 Kb.
#1070
1   2   3   4   5   6   7   8
13,12.Зародження філософії у стародавньому Китаї.

Становлення філософської думки у стародавньому Китаї спостерігається вже в 7ст. до н.е. Про це свідчить зміст старокитайських трактатів: "І-цзін" ("Книга перемін"), "Ші-цзін" (Книга пісень"), "Шу-цзін" ("Книга історії") та ін. У цих книгах проглядаються такі філософські проблеми: про єдність і різноманітність речей; про дію протилежних сил в єдиній субстанції: про природну закономірність; про природність людської душі і свідомості. Щодо розгляду цих проблем особливе місце у китайській філософії посідає вчення Лао-цзи (VI ст. до н.е.). Центральною проблемою філософії Лао-цзи є питання "дао". "Дао", за Лао-цзи, – це одночасно і всезагальний шлях, якого дотримуються всі явища і речі, і їхнє першоджерело, першооснова.Поряд із категорією "дао" у вченні Лао-цзи чільне місце посідає категорія "де". Якщо "дао" – це всезагальний шлях, якому підкорені всі речі, то "де" – це конкретний шлях окремої речі або групи речей.Розробляючи категорії "дао" і "де", Лао-цзи вперше в історії філософії висуває проблему єдності сутності і якості та їх відмінностей. Завдання пізнання Лао-цзи вбачає у зведенні різноманітності речей до їх загальної єдності, що прихована в "дао".Філософські погляди Лао-цзи містять у собі зразки наївної діалектики. Він завжди вказував на плинність, змінність речей і на їхню внутрішню суперечливість.Іншу позицію займав видатний філософ Стародавнього Китаю Кон-фуцій, що також жив у VI ст. до н.е., точніше з 551 по 479 рр. до н.е.Загальновідомим є те, що Конфуцій не звертав уваги на вивчення та розробку загальнотеоретичних проблем, він не створив філософської системи крайнього спрямування. Всю свою увагу він зосередив на питаннях етики, бо цього вимагали історичні умови того часу, соціальний інтерес. Свою етику він побудував на грунті релігійно-філософських уявлень про навколишню дійсність. Етика Конфуція – це раціоналізована старокитайська релігійна мораль. В основу цієї моралі покладені принципи: 1) людяність (жень); 2) справедливість і обов'язок (і); 3) ритуальність (лі); 4) знання (чжи); 5) довіра (сінь).Центральним принципом морялі Конфуція є гуманність, яка й становить основу доброчесності. Бути "гуманнним" – означає любити не стільки себе, скільки інших, на несправедливість відповідати справедливістю, за добро платити добром. Бути гуманним – означає вміти вчасно пожертвувати своїми інтересами.

Таким чином, (філософія Конфуція – це яскраве відбиття тендеції до стабілізації в людських відносинах. Ця стабілізація досягається за рахунок ієрархії в пануванні і підкоренні, що здійснюється із вічного плину законів неба. Відстоюючи міцну державну владу, Конфуцій завжди говорив, що правитель має божественну сутність. Цар, монарх, імператор, на його думку, – це "син неба". А воля неба поширюється і на суспільне життя. Суспільство має дотримуватись не законів природності, як говорив Лао-цзи, а вічних законів неба, носієм яких і є "син неба". Принцип підкорення, слухняності, покірливості та примирення є одним із головних у соціальній філософії Конфуція (Чжун-пі). Важливу роль у розвитку філософії Стародавнього Китаю відігравала школа вільнодумця Ян Чжу (приблизно 395-335 р. до н.е.).

Підсумовуючи розгляд філософії Стародавнього Китаю, зробимо висновок. У більшості філософських шкіл переважала практична філософія, яка була тісно пов'язана з проблемами життєйської мудрості, моралі, пізнання природи і соціальним управлінням. Хоч ця філософія була малосистемна і в ній проявився слабкий зв'язок навіть з тими науками, які існували тоді в Китаї, однак за формою і методами постановки проблем ця філософія є широкомасштабним явищем, а по суті вирішення поставлених проблем - цінніснозначи-мою і гуманістичною.15. Этический идеализм философии Конфуция.

Оpиентация на практическое поведение. Конфуция интересовало положение человека в обществе. Каков человек по своей природе? Конфуций: скорее по своей природе добр или нейтрален. Откуда зло? - От недостатка образования и воспитания человека. Hеобходимо образовывать каждого и всех, но в рамках кастового слоя. Судьба помещает человека в определенный слой. Чтобы ей не сопротивлялись, человека нужно образумить. Реализовал на практике ряд принципов поведения: человеколюбие (жень), справедливость (инь), знание (джи), церемонии (ли), Уважение к родителям (сяо), принцип почитания старшего брата (ди, все наследовал старший брат), принцип почитания господина. Все управляется государством на основе сакральных норм. Юpидическая норма вроде бы не нужна. Эту систему развили: ученики Мен-цзы (природа человека-пpиpода добра), Сюнь-цзы (исказил концепцию - природа человека - природа зла). Испpавить зло можно образованием и воспитанием. Появились противоположные Конфуцию по методам решения школы.16. Основные особенности и этапы развития античной философии.

Поиск первоосновы мира в античной философии.

Период с 6 века до н.э. по 3 век н.э. Возникла в Др. Греции.

Систематическое рациональное мышление на основе идей. Проблема многого и единого – главная проблема: как по многому отнестись к единому? Многое едино и понятно, а что такое единое?

Фалес (первый мудрец из Милетской школы) заявил, что началом всего является вода. Ученик Ф. – Анаксилен началом всего считал воздух. Анаксимандр началом всего считал аперон (беспредельное вещество). Гераклит считал началом всего огонь. Все эти ответы объединяет то, что они считали, что началом всего материальная субстанция, то, что не нуждается в объяснении.

Пифагор не отрицал эти 4 субстанции, но он пошел дальше, он считал основой всего число: 1234 (точка, линия, плоскость, объем). «Числом все можно измерить». Числом можно описать количество, но не качество! Число позволило описывать различные по качеству явления, используя единообразный подход. Элейская школа: Парменид и Зенон: «Многое вообще не существует, все это не более чем обман чувств». Если мир существеут из множества бесконечных вещей, то как конечное может состоять из бесконечного? Мир единен и целокупен. Левкипп и Демокрит (атомисты): «есть некое неделимое начало, фрагменты вещества(атомы), времени (хрономы) и пространства (семеры).

Античная философия – натур. Философия.

18.Милетская школа.

Миле́тская школа (ионийская школа натурфилософии) — философская школа, основанная Фалесом в Милете, греческой колонии в Малой Азии (1-я пол. VI в. до н. э.). Представители — Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.Содержание [убрать]

Очерк Философы Милетской школы стояли у истоков греческой науки: астрономии, географии, математики, метеорологии, физики. Представления о космогонии, космологии, теологии и физике, прежде в абстрактно-символическом виде распространённые по мифологии и традиции, милетцы перевели в плоскость научного интереса, сформировав группу неотвлечённых образов. Ввели первую научную терминологию, впервые стали писать свои сочинения прозой.

Исходя из принципа сохранения «ничто не возникает из ничего», милетцы полагали Единое — вечное, бесконечное, «божественное», материальное первоначало видимого многообразия вещей, источник жизни и существования космоса. Т.о. за многообразием явлений они усмотрели некую отличную от этих явлений их сущность («первоначало»); для Фалеса это — вода, для Анаксимандра — апейрон (неопределенное и беспредельное первовещество), для Анаксимена — воздух. («Воду» Фалеса и «воздух» Анаксимена следует, конечно, понимать условно-аллегорически, как символ комплекса абстрактных свойств такого первовещества.)

Милетская школа рассматривала мир как живое целое; не делала принципиального различия между живым и мёртвым, психическим и физическим; признавала за неодушевлёнными предметами только меньшую степень одушевлённости (жизни). Сама одушевлённость («душа») рассматривалась как «тонкий» и подвижный вид первовещества.

С утратой Милетом (нач. V в. до н. э.) политической самостоятельности, отнятой персами, прекращается цветущий период жизни Милета и замирает развитие здесь философии. Однако в других городах Греции учения милетцев не только продолжали оказывать действие, но нашли продолжателей. Таковы были Гиппон из Самоса, примыкавший к учению Фалеса, а также прославившийся Диоген из Аполлонии, выводивший вслед за Анаксименом всё из воздуха и развивший идею множественности самих изменений. Милетская школа оказала большое влияние на дальнейшее развитие материалистической мысли Древней Греции.19.Філософія Геракліта

Філософія Геракліта діалектична: світ, яким править логос, єдиний і змінюваний, ніщо в ньому не повторюється, все скороминуче й одноразове, а головний закон Всесвіту - боротьба: батько всього й цар над усім, боротьба загальна, і все народжується завдяки боротьбі й через необхідність. Отже, Геракліт один з перших пояснював суть речей та процесів через боротьбу протилежностей. Саме протилежно спрямовані сили, що діють одночасно, утворюють напружене становище, яке й обумовлює внутрішню, таємну гармонію речей. Цю глибоку думку Геракліт ілюструє відомим прикладом: обидва дугоподібних кінця лука прагнуть розігнутися, але тетива стримує їх, і їх взаємна дія створює вищу єдність. Та незважаючи на те, що логос панує всюди, порядкує, владарює над усім, люди досить часто втрачають зв'язок із логосом. Відхилення від логосу трапляється тоді, коли люди обмежують себе поверхневими буденними знаннями і стають прихильними до чуттєво-тілесних втіх. Геракліт дуже негативно оцінював неспроможність зрозуміти внутрішню суть світу та гонитву за насолодою, що є взаємозв'язаними та майже тотожними. Але кожна людина має можливість відновлювати та підсилювати безпосередній зв'язок із логосом.

Геракліт радив: по-перше, «свавілля треба гасити частіше, аніж пожежу», по-друге, «необхідно дотримуватись всезагального», що є предметом не чуттєвого пізнання, а філософського міркування. «Мислення - це велика вартість, й мудрість - в тому, щоб говорити істинне й щоб, прислухаючись до природи, діяти згідно з нею». Пізнання прихованої, таємної гармонії, що є кращою, аніж явна, - це є спосіб уникнення зарозумілості. Таке пізнання дозволяє подолати різноманіття поглядів, орієнтуватись на осягнення єдиної істини, що забезпечує взаєморозуміння та об'єднання людей.

20Пифагорийская школа.

Пифагор основал братство религилзного, философского и научного характера с политическим уклоном. Труды, приписываемые обычно Пифагору, относятся не только к легендарному Пифагору, но вообще к трудам этой школы между 585 и 400 г. до н. э .

В своей космологической концепции Пифагор отказался от монистической идеи первичной субстанции, породившей всю Вселенную. Его концепция дуалистична, и в напряжении между двумя противоположными принципами - ограниченное - неограниченное, нечетное - четное, единое - множественное, прямое - кривое, квадратное - продолговатое - он видел причину всякого развития. Мало интересуясь материальными элементами, которые могли бы дать представление о генезисе различных составных частей Вселенной, Пифагор, увлеченный глубоким религиозным течением, охватившим Грецию того времени, стремился дать глобальную картину космоса в целом. Основу всего он видел в числе, о чем свидетельствует его девиз: “Все есть число”. Наиболее важным среди приписываемых пифагорейцам открытий было открытие иррационального в виде несоизмеримых отрезков прямой линии. Возможно, что оно было сделано в связи с исследованием геометрического среднего а:в = в:с, величиной, которая интересовала пифагорейцев и служила символом аристократии. Чему равно геометрическое среднее единицы и двойки, двух священных символов? Это вело к изучению отношения сторон и диагонали квадрата, и было обнаружено, что такое отношение не выражается “числом”, то есть тем, что мы теперь называем рациональным числом (целым числом или дробью), а только такие числа допускались пифагорейской арифметикой. Другими словами, иррациональные числа были открыты, когда стало ясно, что некоторые отношения нельзя выразить с помощью целых чисел. Это открытие ознаменовало крушение пифагорейской точки зрения о представимости мира с помощью целых чисел и вызвало первый кризис в истории математики

22.Анаксагор (500-428 гг. до нашей эры) по свидетельству Диогена Лаэртского, был учеником Анаксимена.

Анаксагор считает основой всех вещей бесконечное множество малых материальных частичек, качественно различных между собой, которые он называл «семена вещей» (ГОМЕОМЕРИИ).Материя, по Анаксагору, вечна, несотворима и неуничтожима, но качественно дифференцирована. Так он пытается решить проблему отношения единства и многообразия (качественного различия) сущего через признание положения о качественной определенности семян вещей. С этих же позиций он пытается решить проблему возникновения и гибели. Согласно Анаксагору, новое возникает, потому что семена вещей содержаться в различных вещах. Поэтому одни вещи могут переходить в другие, соединяться и разъединяться, что и предстает перед нами либо как возникновение, либо как гибель и упадок.

Анаксагор, однако, не считал, что семена вещей способствуют соединению и разъединению. Семена вещей как материальную основу мира он считает инертными, неподвижными. Причину, приводящую их в движение и являющуюся в то же время причиной всех вещей, Анаксагор определяет термином НУС - разумi. «Нус» у Анаксагора был основным принципом упорядочения материального мира. Значительного прогресса достиг Анаксагор в области теории познания. Основной (элементарной) ступенью познания он считал чувственное познание. Разум тесно связан с чувствами, и только при их посредстве можно получить знание об окружающем мире. Однако, согласно его взглядам, восприятие совершается обратным, ибо одинаковое не воздействует на одинаковое. И, хотя он признает за чувственным познанием главную роль, но не абсолютизирует егоii. Он также подчеркивал необходимость коррекции чувственного познания.

23. Атомизм. (Левклипп, Демокрит, Эпикур).

Основали атамистическую Ф. Левкипп и Демокрит. Первоначально есть атом (бытие) и пустота (небытие). Атомисты определяют бесконечное число форм атома. Атом – это неделимое, твердая самостоятельная частичка вещества. Атом вечный, в середине не происходит изменений. Бывают выпуклые, шароподобные и другие формы. Демокрит утверждал, что живое возникло из неживого за пределами природы без никакого творца. Рассматривая душу, атамисты считают ее совокупностью атомов. Душа смертна. Демокрит дал два вида познанию – темное (незаконнорожденное) и истинное (законорожденное), при помощи чувственного и мышления. При решении одной из главных Ф. проблем – счастье, Демокрит говорил, что счастье в душе. Демокрит – древнегреческий философ материалист. Учение о прерывном строении материи дана и в Ф. Левклиппа и Епикура. Атомы неизменны, находятся в постоянном движении и отличаются друг от друга строением, формо. Из соединения атомов образуются тела и распад атомов ведет к гибели тел. Епикур – материалист, учение которого получило популярность в Римской империи. Много внимания уделяет борьбе с суеверием. В том числе и традиционной греческой религии, которая по Епикуру лишает людей безмятежности духа, вселяя страх перед смертью и перед загробной жизнью. Чтобы рассеять этот страх Епикур доказывает, что душа человека умирает вместе с телом, ибо состоит из атомов точно так же, как и физические тела. Смерти не надо бояться, ибо пака мы есть, смерти нет, а когда приходит смерть, нас уже нет. Поэтому смерти не существует, не для живых, ни для мертвых. Реальным является бытие отдельных, изолированных атомов, а то, что составляется из них – вещи, явления видимого мира, весь космос в целом – это лишь вторичное образование, лишь агрегаты скопления атомов.24.Эпикуризм.

Эпикуреизм - учение и образ жизни, исходящие из идей Эпикура и его последователей, отдающих не задумываясь предпочтение материальным радостям жизни. Видимо, наиболее выдающимся мыслителем эллинистического периода был Эпикур. Гл.произведения: "Правило" (канон), "О природе" и.т.д. Учение Демокрита Эпикур не принимает пассивно, но поправляет его, дополняет и развивает. Если Демокрит характеризует атомы по величине, форме и положению в пространстве, то Эпикур им приписывает еще одно свойство - тяжесть. Вместе с Демокритом он признает, что атомы, движутся в пустоте. Эпикур допускает и признает закономерным и определенное отклонение от прямолинейного, движения.

Эпикурово понимание случайности не исключает, причинного объяснения. У человека есть свобода выбора, а не все предопределено. В учении о душе Эпикур отстаивает материалистические взгляды. Согласно Эпикуру, душа - это не нечто бестелесное, а структура атомов, тончайшая материя, рассеянная по всему организму. Отсюда вытекает и отрицание бессмертия души. В области теории познания Эпикур - сенсуалист. В основе всякого познания лежат ощущения, которые возникают при отделении отражений от объективно существующих предметов и проникают в наши органы чувств. Таким образом, основной предпосылкой всякого познания является существование объективной реальности и ее познаваемость с помощью чувств.

Большое внимание уделял Эпикур и понятиям. Ясность и точность употребляемых понятий он считал основой любых рассуждений.

Этические и вообще философские воззрения Эпикура теснейшим образом связаны с его открытым и воинствующим атеизмом. Основным источником возникновения и существования религии он считал страх смерти и незнание естественных законов. Эпикуреизм представлял собою в греческой филоcoфии III-I в. до н. э. наиболее четко выраженное материалистическое направление и в принципе сыграл положительную роль.

25.Философия Сократа

Сократ произвел духовную революцию. Основной ?: в чем природа и главное содержание человека? Философия человека должна стать ключом для понимания природы, но никак не наоборот.

Этика Сократа: человека от всех других существ отличает душа (осознание, познание, совесть, добродетель). Тело является инструментом души. «Силен тот кто познает». Главные добродетели в человеке: мудрость, справедливость и умеренность. Он считал, что злые поступки совершают те, кто не знают.

Диалектика Сократа: Д.- это искусство достижения философских истин, искусство постановки вопросов и нахождения ответов на ни. Он разговаривал с различными людьми и наводил человека через диалог на истину. Сократ называл эту систему майевтикой Он помогал людям «беременным» мыслями возродить мысли. Метод, которым пользовался Сократ – метод индукции (наведения от частного к общему).

Этапы диалектики: дисквалификация себя и собеседника «Я знаю, что ничего не знаю». Ирония (ироничное отношение к себе, собеседнику, человек в этот момент становится открытым). Рождение истины. Сократ акцентировал сферу духовную как самостоятельную реальность. Она была не менее достоверной, чем бытие окружающего мира. Добродетель возникает из знания. Считал, что душа бессмертна. Он стоял на позициях рационализма. Худшее – это большинство. Власть должна принадлежать не народу, а лучшим, которые знают, владеют искусством политики

26.философия платона

Учение Платона об «идеях»

Платон – ученик Сократа, он записывал диалоги Сократа, он начал философствовать после смерти Сократа, он стал его продолжателем.

Концепция идей Платона: для данного рода вещей присуща какая-либо особенность - лошадность (идея). Идея – единое, которое составляет суть многообразия. Идея не лежит в области физического, в области метафизического, ее можно «Увидеть» умом

«О космосе» Космос 0 некое художественное произведение, цельное, цельность единичности, это то, что соединяет единичное с общим. В космосе пребывают идеи. Мир двойственен: мир изменчивых предметов и мир невидимых идей. Мир идей – истинное бытие. Первый мир – среднее между бытие и небытие. Основная категория философии Платона – это идея. Идеи управляют космосом, им присуща формообразующая сила. Наивысшей идеей является наивысшее добро, благо = мировой разум = божество. Платон стоит на позициях объективного идеализма.

Этика Платона: душа пока не «родилась» живет в идеальном, истинном мире. Разум дан человеку для обретения гармонии. Для того, чтобы постичь истину, человеку не нужно чувственного познания, ему нужно закрыть глаза и уши.

5 основных категорий Платона: сущее, движение, покой, тождество, различие.

Государство должно быть разделено на 3 части: философы-правители, войны, ремесленники и земледельцы.28.Философское учение Аристотеля

Ученик Платона: «Платон мне друг, но истина дороже». Ключевое слово Аристотеля – форма. Форма дороже материи, она главная причина бытия.

4 причины бытия: формальная (сущность вещи), материальная (субстрат вещи), действующая (то, из-за чего происходит движение), целевая (во имя чего совершается действие).

Форма ведет себя иерархично. Чистая форма=бог=форма всех форм=ум

Бог – конечная точка всех движений, совершенен, бесконечен, неподвижен, но он источник движения. Аристотель говорил, что форма возможна без материи. Форма – это душа.

Динамизм первостепенное значение, новый образец понимания

Телеология – учение о цели

Логика Аристотеля: он впервые логику изложил систематично. Логика – наука о законах мышления.

3 закона: 1. Исключенного противоречия (из 2-х противоречащих утверждений, одно верное). 2. Исключенного третьего (утверждение и отрицание не могут быть оба ложными). 3. Тождества (а есть а). Учение о силлогизме (сосчитывание, высказывание): общее правило, особенное правило, вывод : «Если все люди смертны и все греки – люди, то все греки смертны».

Этика Аристотеля: этика – практическая наука. Счастье – совпадение добродетеля человека и внешней ситуации. Добродетели: разумная мудрость, практическая мудрость, рассудительность, мужество, умеренность. Он считал, что добродетелям можно научиться. Добродетель – середина и компромисс.

Девиз Аристотеля: ничего слишком.

Политология Аристотеля: правильные формы государства: монархия и аристократия. Неправильные – демократия.29.психология Аристотеля.

В психологии Аристотеля следует различать две части, которые, хотя и соединены в одно целое, тем не менее ясно обнаруживают преобладающее влияние различных точек зрения: это – общая теория животной души, учение о психических процессах, общих животному и человеку, хотя у последнего они и получают более широкое и совершенное развитие, и учение об уме, как о способности отличающей человека. б.1) животная душа.

Животная душа отличается от растительной, главным образом, своей объединяющей концентрацией, которой нет у последней. Главная ее деятельность, по Аристотелю, состоит в ощущении, которое он объясняет, через взаимодействие воспринимаемого и воспринимающего, причем это взаимодействие для различных чувств обусловливается различными посредствующими серединами. Самое первоначальное чувство, присущее всем животным, есть чувство осязания, которому Аристотель подчиняет также и вкус; самое же ценное чувство есть слух.

Деятельность отдельных чувств ограничивается восприниманием качеств внешнего мира, которые в виде возможности свойственны им и присущи их (подобночастной) материи; соединение же этих качеств в полные восприятия и усвоение отношений вещей, познаваемых при посредстве различных чувств, т.е. их числа, пространственных временных отношений, их движений, все это производится центральным чувственным органом, общим чувством, которое находится в сердце. В этом центральном органе возникает наше знание о нашей собственной деятельности; в нем же сохраняются эти представления, как образы воображения и по прекращении внешнего возбуждения. Всякий образ воображения становится воспоминанием, как только в нем узнается отобраз прежнего восприятия. Возникновение представлений, удержанных в памяти, обусловлено той последовательностью, которой они между собой связаны; именно эта ассоциация идей и делает возможным для человека произвольное припоминание.

Наряду с представлением и его различными степенями стоит вторая основная форма деятельности животной души, а именно желание. Причиной удовольствия и желания всегда служит ощущение приятного, и наоборот, ощущение неприятного есть причина неудовольствия и отвращения. Но желание, по Аристотелю, чрез согревание и охлаждение, которое физиологически следует из живости чувства удовольствия или неудовольствия, вызывает целесообразные движения органов.

б.2) учение об уме.

Все деятельности животной души образуют в человеке материю для развития свойственной ему формы – разума. Последний, являясь уже не формой тела, а скорее формой души, вполне нематериален; он не смешивается с телом, даже и как задаток; но, как чистая форма, разум прост, неизменяем и не подвержен страданию. Разум не возникает вместе с телом, как животные функции души, он приходит извне, как нечто высшее, Божественное, и поэтому только он один и переживает смерть тела.

Его основная деятельность есть мышление, объектом которого являются те высшие принципы, в которых непосредственно познаются первые основания всякого бытия и знания. Разум бывает так же и практическим.Но в человеческом индивидууме разум не есть чистая, а только развивающаяся форма: поэтому-то и следует в человеческом уме делать различие между его способностью и его действительностью, его пассивной материей и активной формой. Вследствие этого Аристотель, обозначая собственно ум, как деятельный, противопоставляет ему, как его еще долженствующий осуществиться задаток, ум страдательный. Этот задаток уже заключается в теоретических функциях животной души, однако только в том смысле, что у человека они могут стать поводом для усмотрения тех высших непосредственно известных принципов. Отсюда постепенное развитие разума заключается в том, что у человека, вследствие постоянных чувственных впечатлений, возникают общие представления, а эти последние путем индуктивного процесса становятся в конце концов поводом к тому, что на первоначальной tabula rasa страдательного разума появляются познания разума деятельного.

Трудности учения Аристотеля об уме заключаются прежде всего в том, что «разум», согласно с обычным способом выражения, рассматривается и обсуждается, как особенность человеческой «души», но при этом определяется таким образом, что он не может более подойти под родовое понятие души, как «энтелехии тела».Разумное познание подразделяется Аристотелем на два вида: теоретический и практический. Первый, как мудрость, ведет к знанию, второй, как практичность – к искусству. Но и практический разум сам по себе есть только теоретическая деятельность, усмотрение истинных принципов поступков; и от свободного решения индивидуума зависит, желает ли он им следовать или нет.


Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 13
data -> Методическая работа по аспектам Business English и Banking Transactions Список учебно-методических материалов 2007г
data -> «высшая школа экономики»
data -> Программа «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах»
data -> Программа дисциплины теории личности для направления 030300. 62 «Психология»
data -> Программа дисциплины «Современные концепции личности»
ukr -> Социометрия как метод изучения
ukr -> Поняття про інформацію та її види. Три підходи до вивчення теорії інформації. Порівняння аналогової та цифрової обчислювальної техніки
IJnfo dlya stydenta 13 -> Фен-шуй – вчення про розміщення об’єктів у просторі Ми завершили вивчення теми «Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница