2. Генезис философии


Проблема методу пізнання(Бекон Декарт)страница4/8
Дата12.05.2016
Размер466 Kb.
#1070
1   2   3   4   5   6   7   8
43.Проблема методу пізнання(Бекон Декарт)

Метод (грецьке metodos) в широкому розумінні слова – “шлях до чого-небуть”, спосіб соціальної діяльності в любій її формі, а не лише в пізнавальній. Поняття методології має два основні значення: 1) система визначених способів, прийомів і операцій, що застосовуються в тій або іншій сфері діяльності (в науці, політиці мистецтві і т. д.); 2) вчення про цю систему, теорія метода. Так, методологія науки досліджує структуру і розвиток наукового знання, засоби і методи наукового дослідження, способи інтерпритації його результатів, механізми і форми реалізації знання в практиці. Таким чином, метод (в тій або іншій формі) зводиться до сукупності визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання і діяння. Він є системою принципів, вимог, які орієнтують суб’єкта при розв’язку конкретної задачі, досягнення результата в даній сфері діяльності. Він дисциплінує пошук істини, дозволяє з економити сили і час, рухатись до цілі найкоротшим шляхом.основна функція метода – регулювання пізнавальної і інших форм діяльності. Філософські методи, серед яких найбільш старшими являються діалектичний і метафізичний. До їх числа також відносяться аналітичний (характерний для сучасної аналітичної філософії), інтуїтивний, феноменолофічний, герменевтичний та інші.

Філософія Бекона виходить із об’єктивної потреби суспільства і виражає інтереси прогресивних сил того часу. Бекон відкидає філософію як споглядання і представляє її як науку про реальний світ, що застосовується на дослідному пізнанні . Своєю позицією він виражає нову вихідну точку і нову основу для всякого пізнання. Його творчість містить сліди компроміса. Цей компроміс визначальний був і для всього суспільного розвитку Англії того часу. Найбільше виражається цей компроміс у Бекона при його підтримці концепції “подвійної істини”, тобто істини “віткровення”, істини про бога (теологічної) і істини філософії, тобто істини пізнанної, споглядованної. Основну увагу Бекон приділяє проблематиці науки, знанню і пізнанню. Він відкидає спекулятивні схоластичні диспути і орієнтується на пізнання дійсності, реально існуючого світу. Основними засобами цього пізнання являються, згідно Бекону, почуття, дослід, експеримент і те, що із них витікає. Основний метод, який повинен був забезпечити виконання цієї задачі був описаний в “Новому Органоні”. Новий метод пізнання обумовлює і нову концепцію реальності. Хоч Бекон явно ніде і не формулює цей метод, але вже із того факта, що цей метод опирається на почуття, витікає, що предметом філософії являється пізнаюча почуттями (тобто матеріальна) дійсність. Основний принцип цієї філософії виражений в тезі: “Нема нічого в розумі, що раніше не пройшло через почуття”. Чуттєве пізнання в вузькому розумінні слова Бекон, таким чином, включає в загальний контекст досліда і експеримента. Тому точніше філософію Бекона визначити, як емпіричну.

Декарт. Найбільш видатні із його філософських праць – це роботи, присвячені методологічній проблематиці. До них належать “Правила для керуванням розумом”, написані в 1628-1629р., в яких Декарт описує методологію накового пізнання. В 1640-1641р. Декарт пише “Роздуми про першу філософію”, в якій повертається до аспектів своєї нової методології і придає їй більш глибокі філософські обгрунтування. В 1643р. виходить його праця “Начала філософії”, в якій повністю викладені його філософські погляди. Декартом був сформульований “метод сумніву”. Все те, що викликає сумнів, тобто може бути, або може й не бути, міркує Декарт, несе в собі момент суб’єктивності і тому має бути відкинуте. Строго об’єктивним (безсуб’єктивним) в такому разі може бути лише щось безпосередньо дане, очевидне. Скептицизм Декарта, по своїй суті, являється скептицизмом методологічним. Він виступає як скептик, який рушить всякі (уявні) достовірності для того, щоб найти єдину первинну дійсність. В “Роздумах про метод” Декарт говорить, що він не може вчити методу, який повинен слідувати кожний, щоб правильно вести свій розум, а лише показати, яким способом він сам спрямував свій розум.

Правила, яких він дотримувався, які вважає на основі свого досвіду найважливішими, формулює слідуючи чином:

– не приймати ніколи любу річ за істинну, якщо ти її не пізнав як істинну з наглядністю; не робити всякої поспішності і зацікавленості; не включати в свої судження нічого, крім того, що стало як ясне і видиме перед моїм духом, що не було ніякої можливості сумніватися в цьому.

– розділяти кожне із питань, які потрібно вивчити, на стільки частин, скільки необхідно, щоб ці питання були краще розрішені.

– свої ідеї розкладати в належній послідовності, починаючи з предметів найпростіших і що найлегше пізнаються, просуваючись помалі, як би із ступеньки на ступеньку, до знання найбільш складних, дотримуючись порядку навіть серед тих, що в дійсності не слідують одне за одним.

– здійснювати повсюди такі повні розрахунки і такі повні огляди, щоб бути впевненим в тому, що ти нічого не проминув.

На відміну від Ф. Бекона, який в “Новому Органоні” рахує індукцію основним методом отримання істинних фактів, Декарт таким методом рахує раціональну дедукцію. Формулює він цей метод в прямій протилежності по відношенню до середньовічної схоластичної філософії.44. Френсис Бекон. Эмпирическая философия

Ф.Б.(1561-1624) Основатель матер-ма и эксперим. науки нового времени. Из семьи лорда хранителя печати. Избран в парламент. Обвинен во взяточничестве, помилован, вернулся на гос. службу. "Новый органон" - сборник статей по логике. Эмпиризм - не только наблюдение, но и опыт. Родоначальник материализма: основа всего сущего - материя (многокачественная, наделенная ощутительной деятельностью). Цель знания - способность науки увеличивать власть человека над природой. Резко выступал против схоластики. Наука должна быть рацион. переработкой фактов опыта. Исключительное значение наук. Создал свою классификацию на основе памяти, воображения, разума. Учение о 2 истинах: теологической и филосовской, их предметы различны. Признает только науки, построенные на эксперементе и опыте. Новые знания о природе можно получить лишь исследуя ее саму. Учение о 4 принципах, связанных с наукой - материя, форма, движущая причина, цель. В связи с тем, что был сторонником эмпирического знания, выработал 3 таблицы учета наблюдении: 1.Таблица позитивных инстанций: обзор всех известных случаев в обл. изучаемого процесса. 2.Таблица негативных инстанций. 3.Сравнение + вывод о том, что преволирует. Две части души - чувственная и разумная. Общество: описал утопическое общество на острове Новая Атлантида (идеализированное об-во, под руководством философов, без воровства, но остались классы). Заслуга Б. в развитии фил. закл. в том, что он 1) восстан. матер. традиции и произвел переоценку фил. учений прошлого, возвысил ранний греч. матер-м. и вскрыл заблуждения идеализма 2) выработ. собств. матер. понимание природы, положив в основу взгляд на материю как сов-ть частиц, а на природу - как на сов-ть тел, наделенных разными кач-ми.45.сенсуалізм Дж.Локка

Джон Локк (1632-1704). Обосновал принцип материалистического сенсуализма - происхождение всех знаний из чувственного восприятия внешнего мира. Главное произведение Локка “Опыт о человеческом разуме” (1609) рассматривает вопрос о методе познания, тесно связанный с вопросами теории познания. Локк критикует учение Декарта о врожденных идеях. Он доказывает, что единственным источником всех идей может быть только опыт. При этом Локк различает внутренний и внешний опыт. В соответствии с этим он указывает два опытных источника наших идей: ощущение и рефлексия. Идеи ощущения возникают от воздействия на органы чувств вещей, находящихся вне нас. Идеи рефлексии возникают в нас, когда наш ум рассматривает внутреннее состояние и деятельность нашей души. Посредством идей ощущения мы воспринимаем качества вещей. Эти идеи Локк делит на два класса: идеи первичных качеств и идеи вторичных качеств.

Локку принадлежит видная роль в создании так называемого метафизического метода. В теории познания Локка важное значение имеет развитое им в “Опыте о человеческом разуме” учение о языке. с этим учением у Локка связана теория абстракции. Слова - чувственные знаки, необходимые людям для общения. Два вида знания: бесспорное и вероятное (мнение).

Учение о государстве: в естественном состоянии человеку принадлежит свобода и собственность, приобретенная посредством труда. Государство возникает там, где свободные люди отказываются от природного права самозащиты, от права наказания насильников и предоставляют это право обществу в целом. Сенсуализм - теоретико-познавательное и психологическое направление, выводящие все познание из чувственных восприятий, изображающее все явления духовной жизни как более или менее связанные комплексы ощущений, причиной которых являются внутренние или внешние раздражения.

Своим известным положением ”нет ничего в интеллекте, чего ранее не было бы в чувстве” Джон Локк обосновал принцип материалистического сенсуализма - происхождение всех знаний из чувственного восприятия внешнего мира. Единственным источником всех идей, по Локку, может быть только опыт (внешний и внутренний). Опытные источники наших идей: ощущение (возникают от воздействия на органы чувств вещей, находящихся вне нас) и рефлексия (возникают, когда наш ум рассматривает внутренние состояния и деятельность нашей души). Посредством идей ощущения мы воспринимаем качества вещей (первичные и вторичные).

47. Рене Декарт.

Рационализм отрицает опытное происхождение достоверного знания. Оно может быть получено только благодаря уму и понятиям, присущим уму от рождения (вроджд. идеи Декарта).

Рэне Декарт (1596-1650)- из франц. дворян. Преследование со стороны религ. деятелей. "Правила для руководства разумом" - изложил методологию научного познания. "Рассуждения о методах", "Метафизические размышления", "Начала философии". Разработал классическую геометрию, теорию света, гипотезу об условном рефлексе. Относительность движения и покоя, з-н сохр. к-ва движения при ударе двух тел. Задача знания - господство над силами природы, усоверш. природы ч., Создание новых техн. ср-в. Развивал теорию о врожд. идеях (бог, дух, телесная субстанция) - идеалист. Но в общем оказал влияние нга матер. методы. Говорит о тесной связи фил. и естествознания. Эта связь привела его к дуализму. Дуализм: мир состоит из мыслящей и телесной субстанций, равновесие между ними поддерживает Бог. Он их сотворил, он вечен, всемогущ, источник блага и истины. Мыслящей субстанцией занимается философия, телесной - естествознание. Гносеология: рационалист: т.к. для философии выше мышление, все чувственное должно подчиняться разуму.- сомневайся во всем: 1.Не принимать никогда любую вещь за истину (сомнения).2.Каждый из вопросов исследования надо разделить на части (расчленение).3.Все идеи располагать в последовательности (последовательности).4.Совершать полные расчеты и обзоры (полнота).Декарту неприемлима чувственная очевидность как основа познания.

48.философське вчення про СУБСТАНЦИИ СПИНОЗЫ

Бенедикт Спиноза.(материалист) - (1632 - 1677). Родился в Амстердаме в еврейской семье. Знакомство С. с идеями Дек. привело к разрыву с иудаизмом. Основная цель фил. - завоевание господства над внешней природой и соверш. челов. природы. Развивая эти идеи предшественников он дополнил их учением о свободе. С. учил, что сущ лишь одна субстанция - природа, кот является причиной самой себя. Прир. является с одной стороны природой творящей, а с др. - природой сотворенной. Как природа творящая она есть субстанция, или, что тоже самое - бог. Отождествляя прир и бога, С. отрицает сущ. сверхприродного существа, растворяет бога в природе и тем самым обосновывает материалист. понимание природы. Обосновывает важное различие между сущностью и существованием. В единичных, преходящих вещах сущн. не совп. с существ., но в вечной и бесконечной субстанции из сущности с необходимостью следует ее существование. Поэтому бытие бога (или субст) может быть доказано, т.е существование бога м.б. выведено из понятия о сущности бога (природы). Бытие субст. одновременно и необходимо и свободно т.к. не сущ. никакой причины, кот. побуждала бы субст к действию кроме ее собств. сущности. Единичная вещь не следует из субст как из своей ближ. причины. Она может следовать только из др. конечной вещи. Поэтому всякая ед. вещь не обладает свободой. От субст. следует отличать мир кон. вещей, или совок. модусов. Модус это то, что сущ. не само по себе, а в другом. Субст - едина, ее сущность исключает всякое множество. Модусов же бесконечное множество. Они относятся к субст как бесчисленные точки, лежащие на прямой относятся к самой прямой. Прир. сущ. сама по себе, независимо от ума и вне ума. Бесконечный ум мог бы постигать беск субст. во всех ее видах и аспектах. Но наш ум не бесконечен. Поэтому он постигает сущ. субстанции как бесконечную лишь в 2 аспектах: как протяжение и как мышление. ( атрибуты субстанции). Чел как предмет познания, не составл никакого исключения. Чел. есть существо, кот. модусу протяжеия - телу, соотв модус мышления - душа. В любом случае человек - часть природы.49.Г.В. Лейбниц (1646 - 1716)

Развивает учение о бытии в форме учения о субстанции. Декарт свел материальность к протяжению. Л. полагал, что из протяжения могут быть выведены лищь геометр, но не физ св-ва тел: их движение, действие, сопротивление... Поэтому необходимо предполагать в субст такие св-ва, из кот могли бы быть выведены основные физ хар-ки тел. То, что вещи обладают собств. действием приводит Л. к выводу, что вещи в сущности силы. Любая вещь - субстанция, следов. число субст. бесконечно. Каждая субст. или сила есть единица бытия или монада. Монада - духовная единица бытия, духовный атом. Число является внешним выражением духовной сущности монады, выр ее пассивности, ограниченности. Однако пассивность - производный момент монады. Первичные качества кот - самостоятельность, самодеятельность. Благодря мон. материя обл. способностью вечного самодвижения. Каждая мон одновременно - форма и материя, ибо любое мат тело обладает опед формой. Форма - нематериальна и представляет целесообразно действующую силу, а тело - это механ. сила. Поэтому прир. нельзя объяснять только з-нами механики, необходимо ввести понятие о цели. Монада есть сразу и основание всех своих действий и их цель. Как субстанции монады независимы друг от друга. Однако не изолированы: в каждой монаде отражается весь мировой строй, вся совок. монад. Т.к. действия м. - это телесные акты, то они подчиняются природе тела и требуют мех. объяснения, т.е. объясн. через “действующие причины”. А т.к. действия эти есть действия развивающейся монады, то они подчиняются природе души, требуют объясн. при помощи целесообразности, т.е “конечные”(целевые) причины.

Понятие развития у Л. очень широко. В природе все нах. в развитии. Развитие есть лишь изменение первонач. форм путем бесконечно малых изменений (нет ни происхождения ни уничтожения). Отрицает возм скачков или разрывов непрерывности в развитии. Движ сила развития. В мон. происх непрер. изменение, вытекающее из ее внутр. принципа. Бескон разнообразие моментов, раскрывающихся в развитии монады, таится в ней не материально, а лишь идеально, т.е. как представление. Т.о. сила, леж. в основе развития всех монад есть сила представления - перцепции. Представление не отождествляется с сознанием. Сознание присуще лишь существу, наделенному спос. самосознания - апперцепци - человеку. Т.к. способность представл. присуща всем мон, Л. делает вывод о том, что прир. одушевлена. Мон.Л. не только подобие атома, но и подобие микроорганизма - это “сжатая вселенная”. В теор развития Л дает схему перехода неорг. мира в органический. Мон представляют разл. ступени развития, определяемые разл. в способности представления. На низшей ступени стоят мон, обладающие темным представлением (не отличает представляемого ни от себя, ни от всего остального). Затем мон с смутным представлением (отличают от всего остального, но не от себя). Высш. ступень - отчетливое представление.

Центр понятие теории Л. - понятие о “малых пецепциях”, т.е о бескон малых разностях между ступенями развив сознания. Отсюда Л. выводит, что всякое настоящее сост мон. всегда: 1. чревато будущи и 2. обременено всем ее прошлым. Буд. мон. заключено только в ней самой, и развитие может состоять только в последов. развертывании ее нач. состояния.50. Фр. Материализм

Французский материализм — философское направление во Франции XVII—XVIII века, инспирированное возрожденным эпикуреизмом. Кризис Средневековья породил интерес к античной мысли, в том числе к философии эпикуреизма. Французские материалисты (Гассенди, Гельвеций, Гольбах, Дидро, Кондорсе), вслед за итальянскими неоэпикурейцами (Лоренцо Валла), во основу своей философии ставили этику удовольствия как антитезу средневековой этики долга. Благодаря этому они получили имя либертинов или вольнодумцев. Отрицание Бога для них было не таким принципиальным моментом, как критика церкви. Их материализм иногда причудливо мог сочетаться с деизмом. Мотивом добра признавался разумный эгоизм. Разумный эгоизм был также философской основой мысли французских экономистов-физиократов. Крайнего выражения французский материализм нашел во взглядах де Сада.52.Жан Жак Руссо. Теория общественного договора. Все происходит наоборот. Развитие науки и искусства ведет к развращению человеческой души. Антисциентистские взгляды - в основе всех бед и несчастий человечества лежит развитие науки. Скупость порождает геометрию, спесь - этику, … Народ теряет свой суверенитет. (Египет был завоеван именно в расцвет культуры, Гpеция - то же). Афоризм: “Назад к природе”. “Теория общественного договора”. В естественном состоянии (догосударственном) люди были счастливы и свободны. Потом они оказываются в цепях - из-за частной собственности. “Это мое”. Затем идет борьба за ее увеличение, за ее передел, … Устанавливается деспотизм. Мирным способом разрешить эту ситуацию нельзя. Народ восстает, чтобы убить деспота и диктатора. Народ приходит к сознанию того, что единственным сувереном является он сам. Квинтэссенция воли каждого. Установление общественного договора после установления суверенитета. Все остальные власти - функции этой власти. Система отчетности власти перед народом. Робеспьер (ученик Руссо) - идея некоего общественного культа. Праздник высшего существа. Народ имеет право любыми средствами сместить неугодную власть.

53. Немецкая классическая философия. Общая характеристика.

Немецкая философия 19 века не случайно названа классической. Она была воплощением идей периода возрождения. Любое развитие совершается по своим внутренним законам. Человек подчиняет мир своей разумной волей и строит жизнь по законам разума, справедливости и красоты. Наиболее выдающимися представителями немецкой классической Ф. – Кант, Гегель, Фейербах. Они считали Ф. научно-гуманистической направленности. Немецкая Ф. является высоко профессиональной. Она разработала диалектическую концепцию развития, выработала принципы подхода к историческому развитию. Ф. концентрирует внимание на принципы свободы и других ценностей. Проблемы, рассматриваемые классической Ф.: проблемы научности, Ф. права, религии, этики и эстетики. Класична німецька філософія

Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філосо-фії, що охоплює напружений, дуже яскра вий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку. Boнa представле-на сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто ро-ків, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шел-лінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831), Людві, Андреас Фейербах (1804-1872). Кожний з цих філософів є настільки своєрідним та оригінальним, що виникає питання — чи можна гово-рити про німецьку класичну філософію як про цілісне утворення? Проте при всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику від-різняє ряд суттєвих рис та принципів, що є спільними для всього цього етапу розвитку філософської думки. Саме вони і дають змогу говорити про німецьку класичну філософію як про цілісне духовне утворення. По-перше, всіх представників німецької класичної філо-софії об'єднує розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку світової культури. Вони вважали, що філософія покликана критично самопізнати людську життєдіяльність, зробили предметом спеціаль-ного філософського дослідження людську історію і людську сутність. Кант, Фіхте, Шеллінг, Гегель бачать філософію чітко систематизова-ною наукою, але наукою специфічною. З їхньої точки зору, філосо-фія, живлячись науками, орієнтуючись на науки, має будувати себе як науку гуманістичної спрямованості. По-друге, представники ні-мецької класичної думки надали філософії вигляду широко розробле-ної та диференційованої спеціальної системи дисциплін, ідей, понять та категорій. Німецька класична філософія є високо професійною, надзвичайно абстрактною та узагальненою системою філософського освоєння дійсності. По-третє, німецька класична філософія розробила цілісну діалектичну концепцію розвитку. По-четверте, німецька кла-сика виробила певні загальні принципи підходу до проблеми історич-ного розвитку, запропонувавши досліджувати його науково-теоретич-ними засобами і виділивши деякі його загальні закономірності. По-п'яте, розглядаючи проблеми людини, німецька класична філософія концентрує увагу навколо принципу свободи та інших гуманістичних цінностей. Враховуючи ці основні риси німецької класичної філософії, можна виділити також і основні проблеми, дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії, онтології, гносеології, філософської антропології, філософії історії, філософії права, філософії релігії, етики, естетики і т.д. Для побудови своїх філософських систем мислителі німецької кла-сики виходили з таких принципів: принципу розрізнення закономір-ностей розвитку природи і культури, принципу активності суб'єкта, принципу історизму. Родоначальником німецької класичної філософії вважається' Ім-мануїл Кант

54.Теория познания Канта: основные понятия и принципы

Гносеология: «коперниковский» переворот в философии, т.к. в центр философии ставит субъекта и его познавательные возможности, развивающиеся сами по себе. Метод критического анализа познавательных способностей человека (он изучает способности разума вообще в отношении всех знаний не зависимо от всякого опыта, на что способен чистый разум). Субъект в своем сознании имеет 2 уровня: трансцендентальный (не зависимый от опыта, данный от рождения, формы познания, знание) и эмпирический. Каждый субъект обладает 3 способностями: чувственность (которая придает первичным ощущениям определенный порядок на основе до опытных чувств – пространство и время), рассудок ( способность суждения, мышления, познания через понятие), разум (способность к высшему обобщению и синтезу, производить понятие, умозаключение, не опираясь на опыт). Науке как разуму теоретически доступен только мир явлений, но они порождаются вещами в себе (трансцендентные сущности, которые образуют особый не доступный теоретическому разуму мир). Практический разум – разумная нравственная воля или вера.

60.Фылософыя духу Гегеля. ФИЛОСОФИЯ ДУХА

Дух» характеризуется Гегелем как третья, высшая и завершающая ступень развития абсолютной идеи, когда она «снимает» предшествующую ступень своего природного «инобытия»: «В этой истине природа исчезла, и дух обнаружился в ней как идея, достигшая своего для-себя-бытия...» Но хотя Гегель объявляет отличительной чертой духа «его идеальность, т. е. снятие инобытия идеи, возвращение и возвращенность ее к себе из своего другого», все же фактически под «духом» им имеется в виду совокупность определений такого материального существа, как человек в его социально-историческом развитии. Поэтому философия духа Гегеля это, в сущности, его антропо-социалъная философия. Гегель именует человеческое бытие «духом» вследствие идеалистической установки своей философской системы, абсолютизирующей тот факт, что из всех живых существ, возникших в природе, «только человек впервые поднимается от единичности ощущения к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей субъективности, своего «я»...» Именно эта вырабатывающаяся у человека духовность («Только человек есть мыслящий дух») лежит в основе гегелевского утверждения, что он «существенно отличается от природы». Однако Гегель не доводит этого «отличения» до полного разрыва и в своих характеристиках духовной стороны человеческого существования постоянно учитывает материально-биологическую определенность последнего, кое-где даже преувеличивая ее значимость. Стоит заметить вместе с тем, что в гегелевском понятии «дух» идеалистически отражена не только деятельность человеческого сознания, но и практическая деятельность человека, позволяющая ему освобождаться от подчиненности природе и созидать в виде социального мира «вторую природу». Отсюда утверждение, что «субстанция духа есть свобода, т. е. независимость от некоего другого...», и что «действительная свобода не есть ... нечто непосредственно сущее в духе», а «еще только должно быть порождено его деятельностью» (96. 3. 15, 24—26).

Развитие «понятия духа» Гегель рассматривает как процесс «самоосвобождения духа» от всех не соответствующих его понятию форм наличного бытия посредством их преобразования «в некоторую действительность, полностью соответствующую понятию духа». Первая форма существования духа — это субъективный дух как «отношение к самому себе». Вторая форма — это объективный дух, существующий как порождаемый духом мир, в котором свобода имеет место в виде наличной необходимости. Третья форма — это абсолютный дух «как в себе и для себя сущее и вечно себя порождающее единство объективности духа и его идеальности, или его понятия», т. е. «дух в его абсолютной истине» (6. 3. 26, 32). По сути же дела, «субъективный дух» охватывает сферу индивидуального сознания людей в его природной и социальной обусловленности, «объективный дух» — сферу общественного бытия человечества, а «абсолютный дух» — сферу мировоззренческих форм общественного сознания (искусство, религия, философия).


Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 13
data -> Методическая работа по аспектам Business English и Banking Transactions Список учебно-методических материалов 2007г
data -> «высшая школа экономики»
data -> Программа «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах»
data -> Программа дисциплины теории личности для направления 030300. 62 «Психология»
data -> Программа дисциплины «Современные концепции личности»
ukr -> Социометрия как метод изучения
ukr -> Поняття про інформацію та її види. Три підходи до вивчення теорії інформації. Порівняння аналогової та цифрової обчислювальної техніки
IJnfo dlya stydenta 13 -> Фен-шуй – вчення про розміщення об’єктів у просторі Ми завершили вивчення теми «Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница