Қайыржанов Абай Қайыржанұлы ф.ғ. д., түркітану кафедрасының профессоры байланыс мәліметтеріСкачать 61.92 Kb.
Дата17.05.2016
Размер61.92 Kb.
Филология ғылымдарының докторы, профессорҚайыржанов Абай Қайыржанұлы

ф.ғ.д., түркітану

кафедрасының профессоры

байланыс мәліметтері:

эл.почта: Kairzhanov@list.ru


Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

1986 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады;

1995 жылы филология ғылымдарының докторы диссертациясын қорғады;

2005 жылы ҚР БжҒМ ЖАК профессоры ғылыми атағын алды.

М.М.Копыленко атындағы лингвистикалық мектеп


Ғылыми қызығушылығы:

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі және тарихы бойынша іргелі зерттеулерҒылыми жобалары:

Жетекшілік жасаған жобалары:

1998 ж. – «Ежелгі түркі руна жазба ескерткіштеріндегі фразеологизмдер»

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары:

2015-2017 жж. – «Руна жазуы: Еуразия ареалында пайда болуы мен қызмет етуі»;

Оқитын курстары:

Түркітануға кіріспе, Ұйғыр жазуының даму тарихы, Түркі жазба ескерткіштерінің тілі, Түркі фольклоры, Қазіргі лингвистикадағы антропоцентризмҒылыми мақалалары (таңдаулы):

 • Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации // Москва: науково-теоретичний часопис, № 17, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.10-14. (Index Copernicus).

 • Особенности древнерусского перевода «Хроники» Георгия Амартола и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия // Москва: науково-теоретичний часопис, № 18, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.65-70. (Index Copernicus)

 • Византизм и ментальность Киевской Руси. Часть 1. Раздумья на степной дороге. Часть 2. (монография). Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2012. – 312с.

 • 4.Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) // Москва: науково-теоретичний часопис, № 22, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2015. – С.12-24. (Index Copernicus)

 • Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.

 • Млечный путь Евразии (монография). – Астана: ЕНУ, 2004.- 279с.

 • Paleoturcica: Исследование в области фразеологии памятников древнетюркской рунической письменности.- Акмола: Гылым, 1996.- 200 с.

 • Paleoturcica: Мир древних тюрков.- Алматы: Алем, 1999. - 282 с.

 • 9. Синергия языка.- Астана: НПЦ КазЭУ, Астана, 2007.- 290 с.

Іс тәжірбиесі:

1985 жылдан бері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де қызмет атқаруда.

1992 -2005 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ орыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі;

2011 жылдан бастап қазіргі таңда түркітану кафедрасынң профессоры
Алған медальдары, сыйлықтары:

- Қазақстан Республикасы ғылымының дамуына қосқан жетістіктері үшін медалі (2005 ж); -ҚР Білім беру ісінің үздік қызметкері (2006 ж);

- Еуропа Академиясының жаратылыстану ғылымдары Леонардо да Винчи атындағы медалі (2009 ж)


доктор филологических наук, профессор

Каиржанов Абай Каиржанович

доктор филологических наук, профессор кафедры тюркологииКонтактные данные:

Эл. Почта:Kairzhanov@list.ru

Ученая степень, научная школа:

1986г. – защита кандидатской диссертации;

1995г. – защита докторской диссертации.

В 2005 г. присвоено звание профессора (МОиН РК)


Лингвистическая школа профессора М.М.Копыленко.

Научные интересы: фундаментальные исследования в области языка и истории древнетюркских памятников письменности средневековья.


Научные гранты:

«Руническая письменность: происхождение и функционирование в Степном ареале Евразии» (2015-2017гг.) руководитель – проф., д.ф.н. Н.Г.Шаймердинова

«Исследование в области фразеологии древнетюркских рунических памятников письменности» (1998г.)

Читаемые курсы:

Введение в тюркологию. Тюркский фольклор. Антропоцентризм современной лингвистики. История развития уйгурской письменности. Язык тюркских письменных памятников.
Публикации (избранные):

 • Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации // Мова: науково-теоретичний часопис, № 17, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.10-14. (Index Copernicus);

 • Особенности древнерусского перевода «Хроники» Георгия Амартола и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия // Мова: науково-теоретичний часопис, № 18, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.65-70. (Index Copernicus);

 • Византизм и ментальность Киевской Руси. Часть 1. Раздумья на степной дороге. Часть 2. (монография). Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2012. – 312с.;

 • Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) //Мова: науково-теоретичний часопис, № 22, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2015. – С.12-24. (Index Copernicus);

 • Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.;

 • Млечный путь Евразии (монография).- Астана: ЕНУ, 2004.- 279с.;

 • Paleoturcica: Исследование в области фразеологии памятников древнетюркской рунической письменности.- Акмола: Гылым, 1996.- 200с.;

 • Paleoturcica: Мир древних тюрков.- Алматы: Алем, 1999.- 282с.;

 • Синергия языка. - Астана: НПЦ КазЭУ, Астана, 2007.- 290с.
Профессиональный опыт:

с 2011 года – профессор кафедры тюркологии;

1992 по 2005 гг. – зав. кафедрой русской филологии;

с 1985 года работает в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.
Награды и медали:

- медадль за развитие науки РК (2005г.)

-почетный работник образования РК (2006 г.);

-медаль Леонардо да Винчи Европейской академии естественных наук (2009 г.)
Doctor of Philology, ProfessorKairzhanov Abai

Doctor of Philology, Professor of Turkology DepartmentContact details:

email: Kairzhanov@list.ru
Academic degree, scientific school:

1986 y. – the Candidate of Philology;

1995 y. – Doctor of Philology;

2005 y. – was awardered the title of professor (МES RК)


The linguistic school of Professor M. M. Kopylenko.

Research interests:
Fundamental research in the field of language and the history of ancient Turkic written monuments of the middle ages.


Research grants:

Chief researcher:
«Runic scripts: the origin and functioning the steppe area of Eurasia» (2015-2017 yrs.);

Research in the field of phraseology of monuments of the old Turkic runic inscriptions (1998)

Delivered courses:
Introduction to Turkology. Turkic folklore. The anthropocentrism of modern linguistics. History of the development of the Uighur writing.

Publications (selected):

- Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации // Мова: науково-теоретичний часопис, № 17, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.10-14. (Index Copernicus);

- Особенности древнерусского перевода «Хроники» Георгия Амартола и «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия // Мова: науково-теоретичний часопис, № 18, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2012. – С.65-70. (Index Copernicus);

- Византизм и ментальность Киевской Руси. Часть 1. Раздумья на степной дороге. Часть 2. (монография). Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2012. – 312с.;

- Генезис тюркского рунического письма (на материале тамги-знаков евразийских кочевников) //Мова: науково-теоретичний часопис, № 22, Одесса: Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 2015. – С.12-24. (Index Copernicus);

- Eski Türkler’in düşünce ve esin kitabı «Їrq bitig» Ancient Turkic legends in the book of reasoning and revelations «Їrq bitig» // bilig. Yesevi.- Ankara, 2015.- P.16-26.;

- Млечный путь Евразии (монография).- Астана: ЕНУ, 2004.- 279с.;

- Paleoturcica: Исследование в области фразеологии памятников древнетюркской рунической письменности.- Акмола: Гылым, 1996.- 200с.;

- Paleoturcica: Мир древних тюрков.- Алматы: Алем, 1999.- 282с.;

- Синергия языка. - Астана: НПЦ КазЭУ, Астана, 2007.- 290с.
Professional experience:
2011 – currently - a professor, of the Turkology Department.

1992 - 2005 –Head of the Russian Philology Department;

1985 – 1992 – a professor of the Russian Philology Department, L.N. Gumilyov Eurasian National University.


Awards, medals:

– Medal “For Contribution to the Development of Science of the RK” (2004);

- Honorary Worker of the Education of the RK (2006);

– the Leonardo da Vinci Medal of the European Academy of Natural Sciences “For brilliant research in the field of Turkology and history of Eurasian culture” (2009).

Каталог: img
img -> Английская литературная автобиография: трансформация жанра в XX веке
img -> Наркотики и дети. Часть 1
img -> Наследственность или воспитание: откуда берутся трудные дети?
img -> Организация сохранения и развития здоровья в образовательном пространстве моу сош №12 «Центр образования». Заместитель директора по нмр, моу сош №12 «Центр образования»
img -> Социокультурное становление личности ребенка с проблемами психического развития средствами искусства в образовательном пространстве 19. 00. 10 коррекционная психология
img -> Психолого-акмеологическое сопровождение подростков с делинквентным поведением: концепция, модель, технологии 19. 00. 13 психология развития, акмеология
img -> Социальные последствия учебной иммиграции в россию
img -> Программа коррекционной работы
img -> Адаптация первоклассников к школе
img -> Родительское собрание Особенности адаптации пятиклассников Классный Беляева Л. Н. Цель


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница