Договір № на виготовлення поліграфічної продукції м. Київ 2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «друкарня вольф»Скачать 96.57 Kb.
Дата21.05.2016
Размер96.57 Kb.
#24614
Договір №

на виготовлення поліграфічної продукції

м. Київ « » 2016 р.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Крамного Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту, надалі "Виконавець", з одного боку,

і ___________________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, іменоване надалі «Замовник», в особі директора ____________________________________________________________ , що діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі Сторони, уклали цей Договір на виготовлення поліграфічної продукції (далі – Договір) про наступне:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах цього Договору Виконавець за замовленням Замовника зобов’язується надати послуги, виготовити (надрукувати) з власних та залучених матеріалів на власному та орендованому обладнанні поліграфічну продукцію (надалі – Продукція), і передати її у власність Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлену (надруковану) Виконавцем Продукцію, а також надані послуги.

1.2. Зміст замовлення, найменування, кількість, ціна та загальна вартість, термін виготовлення, строк та місце поставки Продукції, що виготовляється згідно цього Договору, обумовлюється Сторонами у відповідних Додатках до Договору, які підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.
2. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Продукції за Договором визначається з вартості виготовленої Виконавцем та переданої Замовнику Продукції та послуг протягом строку дії Договору.

2.2. Вартість кожного окремого замовлення з виготовлення Продукції згідно цього Договору (надалі – замовлення) погоджується Сторонами у відповідному Додатку до Договору та вказується Виконавцем в рахунку-фактурі.

2.3. Вартість замовлення не включає вартість виготовлення оригінал-макету. У випадку, якщо Замовник замовляє у Виконавця виготовлення оригінал-макету, терміни і ціна робіт з його виготовлення обумовлюються Сторонами в Додатку до Договору і оплата таких робіт включаються в загальну вартість Замовлення.

2.4. Замовник здійснює поставку готової продукції власними силами і за свій рахунок. Поставка продукції силами замовника здійснюється на умовах EXW (місце знаходження Виконавця) згідно ІНКОТЕРМС-2010. У випадку, якщо поставку Продукції здійснює Виконавець, то строки поставки, місце поставки і ціна поставки обумовлюються в Додатку до Договору і оплата включається в загальну вартість Замовлення.

2.5. Оплата замовлення здійснюється на підставі виставлених Виконавцем рахунків-фактур.

2.6. Передоплата за Продукцію, у розмірі 70% від загальної вартості замовлення, здійснюється Замовником протягом 3 /трьох/ банківських днів з моменту підписання відповідного Додатка до Договору.

2.7. Кінцеву оплату - 30% від загальної вартості замовлення, Замовник здійснює протягом 3 /трьох/ банківських днів з моменту відвантаження Продукції. Датою відвантаження вважається дата вказана в або накладних на передачу Товару, або товарно-транспортних накладних, або Акті виконаних робіт.

2.8. В разі відмови Замовника в односторонньому порядку від Договору (подальшого його виконання), якщо Виконавець приступив до виконання замовлення, він зобов’язаний компенсувати Виконавцю понесені витрати, виходячи з розрахунку витрат підготовленого Виконавцем. Виконавець залишає за собою право, стягнути зазначену суму у примусовому порядку.

2.9. Розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний останнім в рахунку-фактурі.

2.10. Днем оплати Продукції вважається день отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання відповідного Додатку до Договору надати Виконавцеві оригінал-макет Продукції (у випадку його необхідності);

3.1.2. Своєчасно оплатити Продукцію відповідно до умов цього Договору;

3.1.3. Прийняти Продукцію відповідно до кількості, що передбачені відповідним Додатком до Договору.

3.1.4. Затвердити макет до друку у письмовому вигляді (Proof) та кольоропробу (яка може відрізнятись від кольору виготовленної Продукції по кольору на 5-7% в залежності від виду паперу та друкарської машини).

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Виготовити макет до друку у відповідності до наданого Замовником оригінал-макету або виготовленому Виконавцем оригінал-макету за замовленням Замовника;

3.2.2. Своєчасно виготовити та передати Продукцію Замовнику відповідно до кількості, що передбачені відповідним Додатком до Договору та макетом до друку;

3.2.3. Надати Замовнику документи на Продукцію (рахунок-фактуру, видаткову накладну, або товарно-транспортну накладну, або Акт виконаних робіт та інші документи передбачені Законодавством України, що можуть бути необхідні Замовнику);

3.2.4 У випадку виготовлення Продукції неналежної якості та кількості, усунути виявлені недоліки у порядку, передбаченому цим Договором.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Виготовлення (початок перебігу терміну виготовлення) розпочинається з моменту узгодження макету до друку. Якщо Замовником прострочено строки оплати визначені в п. 2.6., Виконавець має право затримати початок робіт на відповідний термін, а погоджені строки виготовлення Продукції відповідно переносяться.

4.2. Оригінал-макети, по яких виготовляється макети до друку та друкується замовлення, є власністю Замовника і підлягають передачі Замовникові на першу вимогу та відсутності заборгованості по платежах.

4.3. Про будь-яку зміну до Продукції в ході виконання замовлення Виконавець зобов'язується повідомляти Замовника негайно телефоном та/або по e-mail.


5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Готова Продукція має бути упакована в пачки залежно від тиражу. Виконавець зобов'язався поставити Продукцію в закритій і неушкодженій упаковці, що забезпечує негнучкість при транспортуванні і перевантаженні.

5.2. До передачі Продукції, на підставі Доручення від Замовника, оформляються наступні документи: накладна на передачу Продукції або Акт виконаних робіт.

5.3. Претензії на паперовому носії за якістю друку приймаються Виконавцем протягом 5-ти календарних днів з моменту відвантаження Замовникові продукції і мають бути розглянуті ним в 5-ти денний термін з дня їх надходження. Разом з цим обов’язок передати Продукцію неналежної якості для Замовника є обов’язковим.

5.4. Прийняття робіт та отримання Продукції здійснюється Замовником не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення строку виконання робіт погодженого Сторонами з врахуванням можливих змін передбачених цим Договором.

5.5. В разі, якщо сторонами обумовлено поставку Продукції поза межі складу Виконавця, то днем прийняття є погоджений Сторонами строк поставки з врахуванням змін обумовлених цим Договором.

5.6. Замовник зобов’язаний забезпечити прийняття продукції як на складі Виконавця (якщо така умова поставки обумовлена сторонами), так і у визначеному ним місці. В разі незабезпечення прийняття продукції у визначеному Замовником місці, умови поставки автоматично змінюються на EXW (місце знаходження Виконавця) згідно ІНКОТЕРМС-2010 і подальше виконання Договору в частині поставки здійснюється з врахуванням даного положення.

5.7. З моменту підписання Замовником (його уповноваженим представником) видаткової накладної на Продукцію та фактичного отримання Продукції, Замовник несе ризик її ушкодження та втрати.

5.8. Право власності на Продукцію переходить до Замовника з моменту підписання видаткової накладної Замовником та фактичного отримання Продукції.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Замовник несе повну майнову відповідальність за порушення прав власності, авторських і суміжних прав, а також інших прав третіх осіб при замовленні Продукції, якщо відповідно порушення зумовлене розміщенням інформації на продукції, що виготовлена згідно до оригінал-макету та затвердженого макету до друку.

В разі накладення на Виконавця яких-небудь санкцій, стягнення збитку по позовах названих третіх осіб, Замовник повністю відшкодовує Виконавцеві всі пов'язані з цим збитки.

6.2. При порушенні термінів оплати виконаних робіт, Замовник виплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент здійснення платежу від суми платежу за кожен день прострочення оплати, але не більше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від суми замовлення, що вказані у відповідному Додатку до Договору.

6.3. При порушенні термінів виготовлення продукції, надання послуг Виконавець виплачує Замовникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми замовлення за кожен день прострочення, але не більше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від суми замовлення, що вказані у відповідному Додатку до Договору.

6.4. Продукція, яка була виготовлена Виконавцем в строк та не була отримана Замовником, зберігається в приміщенні Виконавця, за що Замовник оплачує Виконавцю кошти в розмірі 0,5 % від загальної вартості Замовлення за кожен день прострочки отримання Продукції. Оплата здійснюється, згідно виставленим Виконавцем рахункам-фактурам.

В разі безпідставної відмови прийняти поставлену продукцію, а так само не забезпечення умов для прийняття продукції, Замовник відшкодовує витрати на поставку Продукції від складу Виконавця до визначеного ним місця та від визначеного ним місця до складу Виконавця, виходячи з розрахунку Виконавця.

6.5. Виплата пені не звільняє сторони від обов'язків по виконанню цього договору.

6.6. В разі виготовлення Виконавцем неякісної продукції (з вини Виконавця), за бажанням Замовника замовлення передруковується за рахунок Виконавця в терміни, обумовлені Сторонами Договору додатково.

6.7. В разі обґрунтованої відмови Замовника від передруку замовлення, Виконавець зобов'язується в триденний термін з моменту отримання відповідної вимоги повернути отриману суму авансу.

6.8. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за даною угодою, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням документально підтверджений збиток, якщо інше не передбачене цим Договором.

6.9. Всі спори і розбіжності за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не прийдуть до згоди, спори розглядаються відповідно чинного законодавства України.


7 . ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС МАЖОР)

7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, режиму інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, у тому числі зміни порядку і умов звернення вільно конвертованої валюти, обмеження торгів на УМВБ, введення надзвичайних ситуацій, обмеження імпорту, експорту, дій державних органів, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, а також пожеж, повеней інших стихійних лих або сезонних природних явищ, страйків, епідемій, перебоїв і аварій в енерго-, тепло-, водопостачанні і всіх інших випадків і обставин, що зазвичай визнаються такими в господарській практиці, вони не нестимуть відповідальності за невиконання або неналежного виконання цього Договору.

7.2 Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана не пізніше за семиденний термін з моменту їх настання направити поштою або факсом іншій Стороні повідомлення про такі обставини. При цьому термін дії вказаних обставин має бути підтверджений документально Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом про наявність форс-мажору.

7.3 Сторони, звільняються від виконання відповідних обставин за Договором на час дії вказаних обставин і їх наслідків.

7.4. З припиненням дій обставин непереборної сили, Сторона зобов'язана на протязі одного дня по телефону або по e-mail направити повідомлення про це іншій Стороні. У ній має бути вказаний термін, впродовж якого передбачається виконати зобов'язання.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

8.1. Вся в сукупності і будь-яка окремо інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або та, що стала відома Стороні у зв'язку з виконанням цього Договору, містить дані відносно предмету, ціни, інших його умов, і розголошування якої може заподіяти шкоду якій-небудь із Сторін – є конфіденційною.

8.2. Конфіденційна інформація не підлягає передачі, публікації, іншому способу її розголошування третім особам, згідно із законами України, за виключенням випадків коли передача конфіденційної інформації третім особам відбувається на законних підставах та у порядку, що передбачений нормами чинного законодавства України.

9. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО.

9.1. Права і обов'язки, передбачені цим Договором, поширюються як на Сторони, що підписали цей Договір, так і на правонаступників, в разі зміни однією із сторін форм власності, власника, назви, підлеглості, а також злиття однієї із Сторін з іншими особами і в інших випадках, передбачених законодавством України на момент укладення цього Договору.


10. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2016 року.

10.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово про своє бажання розірвати Договір за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору, його дія автоматично пролонгується на наступний календарний рік. Аналогічний порядок автоматичного продовження дії Договору застосовується і до всіх наступних періодів його дії.

10.3. Кожна зі Сторін має право достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку, надіславши відповідне письмове повідомлення про це іншій Стороні за 30 календарних днів до дати припинення Договору, якщо у Сторін не має не виконаних зобов’язань одна перед одною.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони оформлені письмово і завірені підписами і печатками обох Сторін.

11.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

11.3. Сторони прикладатимуть всі сили для вирішення суперечок шляхом переговорів.

11.4. Цей договір складений українською мовою в двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ»
04073, м. Київ, вул. Сирецька 28/2

П/р 26002831514731

Банк: Відділення №31 ПАТ «Східно-Український Банк «Грант», м. Київ

МФО 351607

ЄДРПОУ 38050351,

ІПН 380503526589

Телефон ( 044) 464-40-09

Директор ______________ О.В. Крамний
ЗАМОВНИК:

Директор _____________

Каталог: images
images -> Элективный курс по английскому языку с естественно-научной направленностью young scientists
images -> Калимуллиной Ирины Назимовны 2013-2014 учебный год пояснительная записка рабочая программа
images -> Программы
images -> Наркотики и дети. Часть 1
images -> Личность подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде. Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с другими людьми
images -> Агрессивное поведение дошкольников и его преодоление
images -> Практические рекомендации родителям и педагогам, как правильно вести себя
images -> Особенности детей младшего школьного возраста с недостатками в интеллектуальном развитии
images -> Проблемы современного школьника

Скачать 96.57 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница