Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространствостраница28/30
Дата12.05.2016
Размер5.98 Mb.
#833
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Весь курс складається із змістових модулів, які формують зміст навчальної програми із спортивної боротьби (табл. 2).

Таблиця 2.Змістові модулі з предмету «спортивна боротьба з методикою викладання»

Модуль І

Аудиторна робота

ЗМ

Теоретичний блок

ЗМ

Практичний блок

ЗМ

Заняття із спортивної боротьби (лекція, практичні)

ЗМ

Контрольні заходи (залік)

Модуль ІІ

Індивідуальна робота

ЗМ

Індивідуальні заняття із спортивної боротьби у поза навчальний час

ЗМ

ІНДЗ

Модуль ІІІ

Самостійна робота

ЗМ

Самостійні заняття із спортивної боротьби

ЗМ

Теоретичний блок (опрацювання додаткової літератури)


Модуль І—аудиторна робота. Під час аудиторних занять студенти отримують знання і уміння з основних розділів спортивної боротьби. Модуль включає теоретичні і практичні заняття, методичну роботу, відвідування занять та контрольний захід, яким є залік. На аудиторному занятті перевіряється засвоєння студентами основних елементів боротьби, тут студент також отримує індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи, які він готує до наступних індивідуальних та самостійних занять.

Модуль ІІ—індивідуальна робота. Індивідуальна робота проводиться під керівництвом викладача зі студентами, які мають низький чи нижче середнього рівень успішності. На цих заняття деталізується інформація про розділи, які вивчаються на основному аудиторному занятті. Модуль включає індивідуальні заняття із спортивної боротьби у поза навчальний час та виконання студентами ІНДЗ. На індивідуальному занятті створюються умови для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну і творчу діяльність.

Модуль ІІІ—самостійна робота. Самостійна робота включає виконання студентами елементів програмового матеріалу самостійно, робота в інформаційній мережі та з літературою, фізична підготовка за сформованою викладачем методикою. Спеціально для полегшення навчання студентів нами розроблені інтерактивні курси [6], які вміщені у загально університетську мережу та доступні з будь якого університетського комп’ютера і з мережі INTERNET.

Відповідно до стандарту ECTS ми розробили структуру залікового кредиту курсу, яка включає теми змістових модулів і відповідну кількість годин, відведених на кожен вид роботи. Також нами розроблена система нарахування балів студентам за кожен вид роботи із дисципліни «спортивна боротьба з методикою викладання». В загальному студент за аудиторну роботу може максимально отримати 45 балів; за індивідуальну—30 і за самостійну—25.

Важливим моментом у впровадженні ідей Болонського процесу є визначення єдиних вимог до оцінювання студентів. Більшість європейських країн учасниць Болонського процесу мають різні системи оцінювання. Тому, постає закономірне питання: як привести всі системи оцінок до єдиного спільного знаменника. Європейським освітнім співтовариством запропоновано визначити рівні успішності за допомогою літер. Тобто незалежно від бальної системи оцінки переводити у рівні відмінно, добре, задовільно і так далі, у відповідні літерні символи. Такий підхід дасть змогу мобільності і зніме протиріччя у національних оціночних системах по відношенню до загальної європейської.

Нами впроваджена стобальна система оцінки змістових модулів із спортивної боротьби і шкала їх переведення у стандарт ECTS: 90–100 балів – відмінно (А); 75–89 балів - добре (ВС); 60–74 балів - задовільно (DE); 35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX); 1–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).Висновок. Спортивна боротьба з методикою викладання, як навчальний предмет у своїй структурі повинен включати аудиторний модуль, модулі самостійної та індивідуальної робіт, які наповнюються змістовими модулями. Технологія оцінки змістових модулів дасть змогу підвищити інтерес до оцінювання особистих досягнень і систематичних занять.

Література.  1. Олійник М.О., Мулик В.В., Булах А.О. Реформування системи освіти відповідно до Болонської угоди // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2004. – Вип. 7. – С. 3-5.

  2. План заходів щодо реалізації положень Болонської декларації та впровадження кредитно-модульної системи навчання у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка на 2004 р. Затверджено вченою радою ТДПУ ім. В. Гнатюка (протокол № 5 від 30 грудня 2003 р.).

  3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003 p. (протокол № 2/3-4).

  4. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2003 p. (протокол №5/5-4).

  5. Харченко Л. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у Національному університеті фізичного виховання і спорту України // Молода спортивна наука України: Зб. наук праць з галузі фізичної культури та спорту.—Вип. 9: У 4-х т. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005. – Т. 3. – С. 41-45.

  6. Шандригось В.І. Спортивна боротьба з методикою викладання (електронний посібник): http://www.tspu.edu.ua/subjects/75/15/Golovna.htm

  7. Шандригось В.І. Спортивна боротьба з методикою викладання: Програма навчального курсу. – Т.: ТНПУ, 2005. – 24 с.

  8. Шандригось В.І., Корнієнко С.М. Спортивна боротьба з методикою викладання: Навчальний посібник. – Т.: ТДПУ, 2003. – 224 с.

  9. Шандригось Г.А. Особливості викладання навчальної дисципліни «музикально-ритмічне виховання», відповідно до вимог інтеграції України у європейський освітній простір // Молода спортивна наука України: Зб. наук праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 9: У 4-х т. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005. – Т. 3. – С. 51-56.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ УНИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ТРЕНЕРСКУЮ СТЕПЕНЬ ПО ФУТБОЛУ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗахПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница