Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространствостраница5/30
Дата12.05.2016
Размер5.98 Mb.
#833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Человеком, по праву считающимся основателем таеквондо, является генерал Чой Хон Хи, один из ведущих борцов за независимость Кореи от Японии. Правила таеквондо достаточно просты: одно очко за удар рукой в корпус и голову или ногой - в корпус, два очка - ногой в голову или рукой - в прыжке в голову, три очка - за удар ногой в голову в прыжке. Запрещаются удары ниже пояса. В большинстве соревнований и на олимпийских играх (и во всех соревнованиях женщин) спортсмены должны носить защитные шлемы и специальные щиты, защищающие грудь и спину. В традиционных корейских боях щиты и шлемы не носят. В любительских соревнованиях надевают также небольшие перчатки и специальную обувь. Тело выше пояса прикрыто толстыми щитами (а сзади плотными накладками), борцы носят специальные куртки и штаны (аналогично кимоно в дзюдо) В отличие от карате, удар рукой - это удар кулаком, а не ребром ладони.

Специальные термины, применяемые в таеквондо, представлены в таблице. При переводе на русский язык в некоторых случаях нормальное произношение корейских терминов может несколько отличаться от изложенного в таблице.

Изложенная краткая структура и содержание первых уроков по таеквондо в вузе позволяют тренеру-преподавателю уже на первых занятиях провести первоначальный отбор желающих заниматься этим видом спорта.


ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ВНЗ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гуменнний В.С.

Кременчуцький державний політехнічний університет
Процес фізичного виховання у вищому навчальному закладі орієнтований на зміцнення здоров’я, загартування, підвищення компенсаторних можливостей організму, покращення фізичного стану, розвитку рухових якостей, підвищення фізичної та розумової працездатності [5, 7, 9].

Сучасні умови соціально-економічного розвитку вимагають нового підходу до розвитку фізичного виховання, фундаментального обґрунтування норм фізичного виховання.

Одним із засобів успіху в розвитку фізичної культури студентської молоді є науково-обґрунтована програма та апробовані на практиці форми спрямованого використання методів фізичного виховання у ВНЗ [6, 12].

Навчальні програми з фізичного виховання, контрольні вправи у багатьох випадках багаточисельні, комплекси тестів громіздкі, тестові завдання не зіставляються з тестами, які використовуються в інших країнах [3, 11].

Наукові підходи до тестування фізичної підготовленості людини розвиваються вже декілька десятиліть, і за цей час вироблено цілий ряд принципів, котрі повинні лежати в основі будь-якої системи тестування: максимальна простота, валідність, надійність, достовірність та об’єктивність

[4, 8].


Поряд з широким використанням порівняльних норм у теорії та практиці фізичного виховання, одержали застосування й індивідуальні норми, які базуються на впливі особистостей тілобудови (зріст, вага) та паспортного віку на результати в рухових завданнях [3, 17].

Не дивлячись на те, що за останній час багатьма вченими, методистами, тренерами, педагогами проведено аналіз особливостей спортивно-тренувального процесу з дівчатами та жінками [2], практично не має робіт з обґрунтування, організації та методичного забезпечення занять з фізичного виховання зі студентками.

В умовах інтенсифікації навчальної діяльності успішне вирішення задач навчання неможливо досягти тільки одними педагогічними методами. Так, доведено, що фізичні вправи активно впливають на ефективність навчання, на елементи розумової працездатності, використовуються для попередження та ліквідації розумової стомленості [1, 14].

Це положення обумовило проаналізувати успішність студентів різних спеціальностей за всіма профілюючими і загальноосвітніми дисциплінами, що дало нам можливість більш детально вивчити вплив фізичної підготовки на професійну діяльність студентів.

Під час професійної орієнтації, вибору професії значну роль відіграють схильність людини до тієї чи іншої діяльності: наявність у неї певних навичок, умінь; спрямованість особистості, інтереси, мотиваційна сфера [15]. Поряд з отриманими знаннями та навичками у ВНЗ, у фахівця повинні бути сформовані професійно значущі властивості особистості майбутнього фахівця [16].

Під професійною готовністю деякі дослідники [10, 13, 18] мають на увазі інтегративний стан особистості, яка вміщує в собі оптимальну систему знань, умінь, навичок, потреб, мотивів і здібностей, тобто все те , що складає професійні якості фахівця та його відношення до діяльності.

У зв’язку з цим актуальність проблеми обумовлюється необхідністю пошуку найбільш ефективних засобів і методів фізичної підготовки студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання та урахування індивідуальних можливостей студентів.

На основі аналізу власних досліджень розроблені методичні рекомендації з планування навчальних і самостійних занять з фізичного виховання на всіх етапах професійного навчання.

Нами запропонована системна модель фізичної підготовки студентів політехнічних ВНЗ, яка включає етап визначення фізичної підготовленості студентів; етап виявлення недостатньо розвинених, відстаючих фізичних якостей; етап адаптації та коректування відстаючих фізичних якостей; етап удосконалення фізичних якостей і формування професійних вмінь та навичок.

Розроблена нами програма фізичної підготовки базується на зборі інформації про стан фізичної підготовленості студентів, динаміці розвитку їх фізичних якостей, індивідуальних особливостей кожного студента. Крім того існує необхідність розвивати ті фізичні якості, які найбільш значущі для майбутньої професійної діяльності.

Основні результати і практичні рекомендації наших досліджень можуть бути впроваджені в процес фізичної підготовки студентів політехнічних ВНЗ.

Література

1. Булич Э.Т. Физическое воспитание в специальных медицинских группах. Учебное пособие для техникумов. – Москва: Высшая школа, 1986. – 265 с.

2. Бухтий Л.Г. Моделирование учебно-тренировочного процесса гандболисток с учетом особенностей специфической биологической функции женского организма: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К.,1999. – 23 с.

3. Годик М.А. и др. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека// Теория и практика физ.культуры. –1994. –№5-6. – С.24-32.

4. Грузенкин В.И. К вопросу о физической культуре в вузе // Теория и практика физ. культуры. – 1994. – №7– С.41-42.

5. Давыденко Д.И., Филиппов М.М. и др. Физическая культура. Теоретический курс. (Учебное пособие). – С.П. Изд. СПб.ГУ, 1999. – 250 с.

6. Деминский А. Ц. Основы теории физической культуры. Учебное пособие для институтов и факультетов физ. культуры: Донецк, 1996. – 328 с.

7. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді (Наказ Міністра освіти України №188 від 25.05.98 р.) Київ.: Мін. осв. України, 1998 р.

8. Добротность тестов в спортивной практике: Метод. разработки для студентов ГЦОЛИФК. Сост. Голомазов С.В., Угольников Г.Ф. – М., 1991. – 23 с.

9. Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентів (Навчальний посібник).–Київ:13 МН, 1999.–270 с.

10. Капська А.Й. Деякі особливості формування готовності студентів до професійної творчості // Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми. – К.: ІЗМН., 1998, – С.5-12

11. Коренберг В.Б. Проблема физических и двигательных качеств // Теория и практика физ.культуры. – 1996. – №7. – С.2-5.

12. Кузнецов В.Я. Проблемы физической культуры студенческой молодежи // Актуальные проблемы физ. культуры: Материал рег. научно-практ. конф. – Ростов-на-Дону, 1995. – Т.1.С.116-120.

13. Линенко А.Ф. Теорія і практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діяльності: Авторефер. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1996. – 44 с.

14. Мартинес С. Построение тренировочного процесса в женском водном поло с учетом динамики двигательных возможностей в специфическом, биологическом цикле женщин: Автореф. дис. … канд. пед. наук.–К.,1992. –16 с.

15. Носков В.И. Психология образования личности. – Донецк: ЯНТРА, 2001. –212 с.

16. Носков. В.И. Студент в оздоровительно-воспитательном комплексе вуза. Основы психологического обеспечения гуманистически ориентированной подготовки студентов. – Донецк : ДИУ, Юго - Восток, 2001. – 150 с.

17. Пискова Д.М. Индивидуализация физического воспитания юношей 17-18 лет на основе учета структуры моторики. (13.00.04): Автореф. дис. … канд. пед. наук. / ВНИИФК. – М.,1996. – 24 с.

18. Федорик О.П. Психологічні особливості професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07/ Інститут психології ім. Г.С. Костюка. – АПК України. –К., 1999. – 16с.


СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ „ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЗА ЄВМІНОВИМ”

Джуринський Петро Борисович, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента

Шеремет Борис Григорович, кандидат педагогічних наук, професор директор інституту фізичної культури та реабілітації, завідувач кафедри

Куделя Ірина Анатоліївна, методист

Кудряшова Ірина Миколаївна, голова філіалу

Інститут фізичної культури та реабілітації

Південноукраїнський державний педагогічний у

ніверситет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)

Вертебрально-оздоровчий центр Євмінова, м. Київ

Філіал вертебрально-оздоровчого центру Євмінова, м. Одеса


Метою спеціального курсу «Фізична реабілітація опорно-рухового аппарату за Євміновим», є ознайомлення з профілактором Євмінова та навчання методики при різноманітних захворюваннях опорно-рухового апарату. Досягненню мети сприяють вирішення слідуючих завдань спец. курсу:

- вивчення будови хребта;

- вивчення будови нервової системи;

- вивчення причин виникнення та механізмів розвитку захворювань хребта;

- вивчення особливостей фізичної реабілітації захворювань хребта на профілакторі Євмінова;

- вивчення особливостей фізичної реабілітації різних захворювань опорно-рухового апарату на профілакторі Євмінова;

- ознайомлення та вивчення методик коригуючої гімнастики на профілакторі Євмінова;

- сприяти привиттю у студентів навичок творчої роботи у розробці вправ коригуючої гімнастики з використанням профілактора та без нього;

- показати ефективність та надійність безмедикаментозних методів з фізичної реабіліиації опорно-рухового аппарату і організму в цілому.

Программа з спеціального курсу «Фізична реабілітація опорно-рухового аппарату за Євміновим» передбачає, що студенти повинні знати:

про особливості фізичної реабілітації на профілкторі Євмінова при лікуванні лордозів;

про особливості фізичної реабілітації на профілакторі Євмінова при лікування кифотичної осанки, кифозу та плокої спини;

про роботу на профілакторі Євмінова при лікуванні сколіотичних захворювань хреба;

про особливості фізичної реабілітації на профілакторі Євмінова при лікування міжхребцевої грижі.

про особливості лікування остеохондрозів, спланхоптозів, артрозів і артритів, остеопорозів опорно-рухового апарату з використанням профілактору Євмінова;

про культуру поведінки при захворюваннях хребта і опорно-рухового апарату.

Курс занять на стаціонарному відділенні включає 24 години лекційних занять та 24 години семінарських і практичних занять, по завершені курсу проводиться залік.

Розподіл годин зі спеціального курсу «Фізична реабілітація опорно-рухового апарату за Євміновим»

розділу і теми


Назва розділів і темУсього


Лекції


Практичні заняття


Розд.1

Розд.2

Розд.3

3.1.1

3.2.1

Розд.4

4.1.1
4.2.1

4.3.1

Розд.5

5.1.1


5.2.1


5.3.1


5.4.1

5.5.1

Розд.6

Розд.7

7.1.1


Розд.8

8.1.1

Розд.9


Анатомі хребта

Будова нервової системи

Порушення постави

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФИЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ ЛОРДОТИЧНОЇ ПОСТАВИ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ КИФОТИЧНОЇ ПОСТАВИ, КИФОЗУ І ПЛОСКОЇ СПИНИ

Сколіоз

ЛІКУВАННЯ СКОЛІОЗУ 1 І 2 СТУПЕНЯ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 3 І 4 СТУПЕНЯ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ 3 І 4 СТУПЕНЯ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУОстеохондроз

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФИЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ В 1 І 2 ПЕРІОД

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ МІЖХРЕБЦЕВОЇ ГРИЖІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ В 1 І 2 ПЕРІОД

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ В 3 І 4 ПЕРІОД

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ


Остеопороз

Спланхноптоз

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ СПЛАНХНОПТОЗА И ОСТЕОПОРОЗААртроз тазостегнового суглоба

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПРОФІЛАКТОРІ ЄВМІНОВА ПРИ ЛІКУВАННІ АРТРОЗА ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБАКультура поведения при заболеваниях позвоночника2

2

8
10

14


2

2


4
4

2

24
4

4


2

2


2
2


-

-

4

2


2

6

22

2
10

2
2

2

2


2

2
2

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница