Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространствостраница6/30
Дата12.05.2016
Размер5.98 Mb.
#833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

УСЬОГО ГОДИН 48 24 24
СТРУКТУРА І ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ „ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ”

Джуринський Петро Борисович, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента

Інститут фізичної культури та реабілітації Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського(м. Одеса)
У наш час в умовах формування ринкових відносин відбувається інтенсифікація управлінської та економічної діяльності не тільки різних за масштабом, організаційно-правовим формам фізкультурно-спортивних організацій, але і всіх працівників галузі „фізична культура і спорт”. У зв’язку з цим радикально змінюються вимоги до професійної підготовки кадрів з фізичної культури і спорту, які в процесі навчання у вищій школі повинні не тільки засвоїти основи теорії і практики сучасного менеджменту, управлінських відносин, фінансування галузі „фізична культура і спорт”, але й сформувати відповідний образ мислення, заволодіти елементами управлінської та економічної культури поведінки та самовизначення у галузі спортивного підприємництва.

Програма з предмету „Менеджмент та фінансові ресурси у фізичній культурі і спорті» передбачає, що спеціаліст з фізичної культури повинен знати:

про систему менеджменту у фізичній культурі і спорті, технологію утворення фізкультурно-спортивної організації;

процедури вибору організаційно-правової форми фізкультурно-спортивної організації, процедури інституціалізації фізкультурно-спортивної організації, процедури ліцензування діяльності фізкультурно-спортивної організації;

мотивацію діяльності спортивної організації, складання бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації, планування і організацію проведення спортивного змагання; контрактування у сфері фізичної культури і спорту;

джерела і особливості фінансування фізичної культури і спорту на Україні і в зарубіжних країнах, про бюджетне і позабюджетне фінансування, суб’єкти та об’єкти спонсорства, механізми спонсорства, фінансово-господарчу діяльність фізкультурно-спортивних організацій.

У змісті програмного матеріалу представлена різноманітна управлінсько-фінансова інформація, документація з господарської діяльності та менеджменту. Це зроблено, по-перше, з метою забезпечити студентам реальні інформаційні можливості для проведення самостійної навчально-дослідної роботи за окремими темами навчального курсу, по-друге, для практичної (справочної) допомоги студентам, які засвоюють навчальний матеріал.

Розподіл навчальних годин з предмету

розділу і теми


НАЗВА РОЗДІЛІВ І ТЕМУсього


Лекцій


Семінарських занять

Розд 1


1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.


1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.


Розд 2

2.1.


2.2.

Предмет „Менеджмент і фінансові ресурси в фізичній культурі і спорті”

Система менеджмента у фізичній культурі і спорті

Інформаційне забезпечення менеджменту у фізичній культурі і спорті


Фізкультурно-спортивна організація як відкрита система

Установчі документи фізкультурно-спортивної організації

Технологія утворення фізкультурно-спортивної організації

Мотивація діяльності спортивної організації


Бізнес-план фізкультурно-спортивної організації

Планування і організація проведення спортивного змагання

Контрактування у сфері фізичної культури і спорту
Фінансові ресурси фізичної культури і спорту

Фінансово-господарча діяльність фізкультурно-спортивних організацій

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4

4


2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

22
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2


УСЬОГО ГОДИН:

48

24

24

Проходження курсу занять з предмету „Менеджмент і фінансові ресурси у фізичній культурі і спорті” включає аудиторні форми занять. Серед аудиторних занять на стаціонарному відділенні 24 години складають лекційні заняття, 24 години – семінарські заняття, на заочному відділенні – 12 годин становлять лекції, 12 – семінарські заняття. На лекційних курсах надається навчальний матеріал з основ управління і менеджменту у галузі фізична культура і спорт, висвітлюються установчі документи і сучасні технології утворення та функціонування фізкультурно-спортивної організації, питання бізнес-плану, контрактування фізкультурно-спортивної організації, питання фінансово-господарчої діяльності фізкультурно-спортивних організацій.

На семінарських заняттях деталізуються, поглиблюються, найбільш важливі питання програмного матеріалу, перевіряються і визначаються знання студентів. Семінарські заняття організовуються з метою активізації пізнавальної сфери студентів, сприяють систематичній самостійній роботі над літературою, розвитку навичок конспектування і реферування літературних джерел.

Під час навчання студенти вивчають програмний матеріал за підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками та іншими додатковими літературними джерелами, виконують розробку бізнес-планів; планування різноманітних змагань, розробку контрактів з одного з видів спорту (за вибором).

По завершені проходження навчального програмного матеріалу навчальним планом передбачається здача заліків з пройдених розділів програми.


КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА «МУЛЬТИМЕДИА БИОМЕХАНИКА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Дмитриев О.Б., к.п.н., доцент

Ахмедзянов Э.Р., к.т.н.

Удмуртский государственный университет


В мировом и европейском образовательном пространстве выявлено, что интенсификация учебного процесса, повышение его эффективности и качества для любой дисциплины обеспечивается использованием средств новых информационных технологий. Однако в настоящее время для многих учебных дисциплин внедрение предметно-ориентированных информационных технологий является крайне низким или совсем отсутствует. В связи с этим, И.В. Роберт отмечает, что проблема разработки и последующего внедрения информационных технологий обучения в систему образования весьма актуальна.

Прогрессивным направлением совершенствования учебно-педагогического процесса по биомеханике в институтах физической культуры и факультетах физической культуры (ФФК) университетов является применение компьютерных информационных технологий в данной предметной области. Мы считаем, что информационные технологии должны внедряться на всех уровнях данного учебного курса: 1) лекционная часть и область знания по предмету; 2) лабораторные работы; 3) промежуточный и окончательный (зачет или экзамен) контроль знаний; 4) УИРС и НИР. При компьютеризации курса биомеханики данный предмет наделяется возможностями биомеханического исследования двигательных действий, что дает возможность не только организовать учебный процесс на новом качественном уровне, но и получать результаты, имеющие научную и практическую ценность.

В разработанной авторами компьютерной системе (рис. 1) совмещены область знания по предмету «Биомеханика» и методико-программный исследовательский комплекс «Мультимедиа-Биомеханика» («МБ»). Методико-программный комплекс (МПК) предназначен для исследования строения двигательных действий человека в различных видах деятельности: спорт, медицина и др. Человек представляет собой сложную, многозвенную, биомеханическую систему с большим числом степеней свободы, силовыми управляющими воздействиями по подвижностям и биологическими, нелинейными упругодемпфирующими связями между звеньями системы. Анализ такой биосистемы возможен только с применением вычислительной техники и специализированных электронных систем. Разработанная версия электронной системы «МБ» базируется на анализе плоской картины движения человека методом видеоциклографии, а сам человек представляется в виде стержневой модели.Рис. 1. Структура электронной системы «Мультимедиа-Биомеханика»

Цели и задачи МПК «МБ». Целью реализации проекта является: 1) создание инструмента биомеханического исследования двигательных действий в различных видах профессиональной деятельности человека; 2) формирование базы данных проведенных биомеханических исследований двигательных действий человека; 3) разработка процедур сравнительного анализа текущего исследования с исследованиями из базы данных; 4) методическое и программное обеспечение исследования ударных взаимодействий; 5) компьютеризация учебного курса «Биомеханика» для институтов и факультетов физической культуры.

МПК «МБ» решает следующие задачи: 1) структурный анализ и вычисление координат общего центра тяжести биосистемы «человек» (рис. 2); 2) построение циклограмм двигательных действий и траектории движения звеньев системы (рис. 2,3); 3) определение кинематических и динамических характеристик двигательных действий человека в численном, векторном и графическом виде (рис. 4); 4) компьютеризация учебного курса «Биомеханика» для институтов и факультетов физической культуры.

Рис. 2. Стержневая модель и траектория движения удара
В работе [1] описана алгоритмическая структура МПК «Мультимедиа-Биомеханика», раскрыта его дидактическая и методическая сущность. Лекционная часть и база знаний представлена в электронной системе в мультимедийном (текстовом, графическом, анимационном и т.д.) виде.Рис. 3. Разреженная циклограмма двигательного действия и векторное отображение скоростей и ускорений

а)

б)

Рис. 4. Графическое отображение характеристик: а) кинетическая энергия и фазы удара рукой, б) сравнительная картина графиков кинетических энергий одного и того же удара рукой тремя разными спортсменами
Заключение. Комплексный подход при использовании информационных технологий в предметной области «Биомеханика» (создание мультимедиа базы знаний и данных, компьютеризация учебного процесса и обеспечение возможностей исследовательской работы на базе применения вычислительной техники) позволяет значительно усовершенствовать процесс изучения данной учебной дисциплины, реализовать личностно-ориентированный подход к обучению.

Литература

1. Дмитриев О.Б., Ахмедзянов Э.Р., Калинина Е.А. Совершенствование учебного процесса по курсу «Биомеханика» на основе применения компьютерных мультимедиа информационных технологий // Теория и практика физической культуры. – 1999, №10. – С. 10–14.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СУДЕЙ, ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО КАТА В КАРАТЭ-ДО

Дмитриев Олег Борисович, к.п.н., доцент

Игнат Антон Сергеевич

Ахмедзянов Эдуард Ронисович, к.т.н.

Удмуртский государственный университет

Национальная федерация традиционного каратэ-до Молдовы

Удмуртский государственный университет
Каратэ-до пользуется огромной популярностью во всем мире и Европе. Каратэ-до как вид спорта является сравнительно молодым, поэтому разработка методик подготовки специалистов и спортсменов к соревнованиям весьма актуальна. Применение информационных мультимедиа технологий в предметной области «Соревнования по виду спорта» имеет высокую эффективность, позволяет уменьшить трудоемкость и затраты на подготовку субъектов соревнований и организовать их систематическую компьютерную практику.

В работе рассматриваются вопросы подготовки субъектов соревнований (судей, тренеров и спортсменов) по ката в предметной области «Каратэ-до». Судейство по ката основано на методах квалиметрии и представляет собой количественное оценивание качества выступления спортсменов. Основным методом выявления победителя является процедура ранжирования участников соревнований на основе количественных оценок. Общая оценка выступления спортсмена складывается из следующих параметров: динамика тела, мощь, форма, передвижение.

Нами разработана мультимедиа система «Соревнования по ката», предназначенная для подготовки всех субъектов соревнований по правилам традиционного каратэ, которая имеет следующую структуру (рис. 1):

1. Блок «Мультимедиа правила соревнований по Ката» – содержит оригинальный текст правил соревнований по ката (традиционное каратэ, ITKF) с мультимедиа иллюстрациями. И.П. Подласый отмечает, что обучение станет более успешным, если каждое правило сопровождается оптимальным количеством примеров. При этом значительно усиливается наглядность и доступность обучения.

2. Блок «Упражнения с пояснениями» – содержит пояснения и комментарии квалифицированного специалиста (сэнсей Х. Шираи, 9 дан) по методике оценивания выступлений спортсменов (рис. 2). Судья выносит оценку на основе знания, опыта и интуиции. Эксперт является как бы датчиком исходной количественной информации и используется в тех случаях, когда отсутствуют другие способы ее получения. Н.Н. Китаев отмечает, что организация работы с экспертами должна быть направлена на уменьшение «шума» такого датчика, что требует систематического тренинга и постоянного повышения квалификации.Рис. 1. Главная страница мультимедиа системы

«Соревнования по Ката»
3. «Блок контроля» (рис. 3) – блок мультимедиа контрольных заданий по предметной области «Соревнования по каратэ, раздел Ката», включающий в себя:

· контроль теоретических знаний по правилам соревнований по Ката;

· статистический экспертный контроль по фиксированным анкетам (№1, №2, №3);

· статистический экспертный контроль по произвольной анкете, формируемой случайным образом.4. «Банк Ката» (рис. 4) – банк, разрешенных для выполнения на соревнованиях Ката в исполнении разных спортсменов, с возможностями просмотра этих выступлений и ознакомлением накопленной статистики по экспертной оценке этих Ката. В системе, для демонстрации и пояснения указанных критериев, представлены видео примеры Ката в исполнении чемпионов и призеров различных международных соревнований.Рис. 2. Блок «Упражнения с пояснениями» с видео

и аудио комментариямиРис. 3. Структура «Блока контроля»
5. «Библиотека ошибок» (рис. 5-6) – видеопримеры ошибок и погрешностей в ката с разбором, комментариями и вынесением штрафных оценок (сбавок).

При компьютерном судействе в данной системе, работа пользователя организована таким же образом, как на реальных соревнованиях, т.е. на образном восприятии действий спортсменов на спортивной площадке и требовании быстрого принятия решения и вынесения оценки в соответствии с правилами соревнований и на основе своих профессиональных умений и навыков. Компьютерное судейство, так же как и реальное, производится на основе метода экспертных групповых оценок, который характеризуется следующими особенностями. Во-первых, экспертная оценка имеет вероятностный характер и основывается на способности эксперта давать информацию-оценку в условиях неопределенности, т.е. когда, полнота или достоверность информации, необходимой для принятия решений, сравнительно невелика. Во-вторых, считается, что когда оценку дает не один, а несколько экспертов, то истинное значение исследуемой характеристики находится внутри диапазона оценок отдельных экспертов, т.е. обобщенное коллективное мнение более достоверно. В-третьих, отбор экспертов, процедура общения с ними и обработка полученных экспертных оценок проводятся по определенному алгоритму.

Рис. 4. Блок «Банк Ката»Рис. 5. Структура блока «Библиотека ошибок»Рис. 6. Демонстрация ошибки и вынесение оценки
Мультимедиа-система позволяет выносить как интегральную оценку (рис. 7) выступления спортсмена, так и заполнить судейский протокол (в соответствии с правилами ITKF).

Для анализа качества действий пользователя при тестировании по мультимедиа анкетам не числовой природы использовались ранжированные ряды, метод наименьших квадратов и средние квадратические отклонения.

Данная система предназначена для оценивания компетентности судей в интерактивном режиме при непосредственном личном тестировании пользователей на отдельном компьютере, а также на работе удаленных пользователей через сеть Интернет.

Благодаря использованию сети Интернет и формированию Интернет-сообщества квалифицированных судей система «Соревнования по ката» становится эффективным средством оценивания спортсмена виртуальной (интернет) судейской «бригадой» и подбором ката для соревнований.Заключение.

1. Система позволяет организовать постоянную систематическую компьютерную подготовку судей по ката с целью повышения их профессиональной компетентности и уменьшения трудоемкости и затрат на обучение и повышение квалификации.

2. Использование Интернет технологий в данной области позволяет по-новому подойти и значительно расширить решение следующих задач:

а) оценивание спортсмена виртуальной (интернет) судейской «бригадой»;

Рис. 7. Система оценивания по интегральной шкале
б) отбор судей из виртуальной судейской «бригады» по уровню их компетенции;

в) выбор оптимальных ката для отдельного конкретного спортсмена при подготовке к соревнованиям на основе решений компетентных судей.


НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Дмитриев С.В., доктор педагогических наук, профессор

Нижегородский государственный педагогический университет
В настоящее время в профессионально-педагогическом образовании фиксируется смещение исследовательского интереса с разработки описательно-нормативных моделей личности и деятельности специалиста, на основе которых формулировались требования к содержанию его профессиональной подготовки (профессиографический подход), к исследованию профессионального сознания и самосознания субъекта деятельности – его ценностей, смысловых образований, позиционно-рефлексивных систем личности. Возникает необходимость выхода за пределы узкотехнологического понимания профессиональной деятельности в сферу антропных (центрированных на развитии личности) образовательных технологий, рефлексивной культуры личности как совокупности способностей, способов и стратегий, обеспечивающих осознание содержания личностного опыта и механизмов деятельности путем их переосмысливания и выдвижения инноваций. С этих позиций нами предлагается принципиально иное понимание содержания образования в целом и профессионального образования в сфере физической культуры. Во главу угла ставится рефлексивно-мыслительная культура как форма деятельностно организованного сознания профессионала. Внутренний мир человека не столько «познается» посредством рефлексии, сколько творится ею. Важными факторами здесь являются проектная методология и антропные образовательные технологии, в том числе в сфере смыслового проектирования и построения двигательных действий. Действующая личность рассматривается нами как спинозовская causa sui (причина себя), которая соотносит себя с предметно-социальным миром «значимых объектов» (relatedness) и другими людьми (парадигма bein-action-reflecsia – бытие-действие-рефлексия).

В наших исследованиях нашли свое конкретное воплощение три важнейших принципа антропно-образовательных технологий и восхождения студента к профессиональной культуре личности. Во-первых, принцип создания целостной научно-образовательной и социокультурной среды, основанный на единстве научного и учебного знания, тесного взаимодействия науки и социокультурных образовательных программ. Во-вторых, принцип деятельностно организованного со-бытия человека с социумом. И, наконец, в третьих, принцип перспективы профессионального развития и личностного роста. В соответствии с данными принципами акцент ставится не на «агента воздействия», а на создание пространства совместного бытия, в условиях которого студент осознает и перестраивает себя в своих отношениях с миром и осваивает продуктивные способы взаимодействия (взаимо-со-действия) с людьми и социокультурными системами.

Вполне понятно, что личность не усваивает культуру общества в целом – она осваивает лишь то, что связано с ее непосредственной интеллектуально-духовной и практической деятельностью, с решением тех или иных задач. Только через решение личностно-значимых задач предметно-дисциплинарные знания превращаются в метод, происходит объединение познавательной, оценочной и конструктивной функций деятельностно организованного сознания студента. Профессионализация осуществляется как за счет развития функциональных механизмов (реализующих филогенетическую программу), так и совершенствования операционных механизмов (выработанных в процессе обучения). Антропные образовательные технологии позволяют осуществить перестройку операционных механизмов в оперативные – в соответствии с условиями и требованиями задач, решаемых человеком с помощью тех или иных действий. При этом вырабатывается индивидуальный способ деятельности, формируются системы деятельностно важных качеств личности. Подчеркнем, что компонентами индивидуального стиля деятельности являются не только прагматические критерии (такие, как логика выбора, логика решения), влияющие на эффективность решения профессиональных задач, но и соответствие индивидуально-личностных качеств структуре профессиональной деятельности (логика предпочтений, уровень притязаний, рефлексивные способности). Первые показатели (критерии эффективности деятельности) отражают преимущественно направленность деятельности, вторые (мотивационные образования) характеризуют направленность личности.

С точки зрения рефлексивно-антропных технологий студент всегда должен фиксировать свое сознание (с помощью механизмов смысло-поисковой рефлексии), во-первых, на объектах своей деятельности – он «видит» и «узнает» (с помощью «оперативных единиц восприятия») эти объекты, а во-вторых, на самой деятельности, на ее технологии (с помощью «оперативных единиц деятельности») – он осознает себя действующим субъектом, осмысливает средства и результаты своих познавательных и практических действий. Важным средством построения новых способов и механизмов двигательного действия является биомеханическая модель системы операционных движений, но модель не столько отображающая объект (нормативная модель – эталон спортивной техники), сколько обеспечивающая психическое управление действием (программные механизмы и смысловые операторы). Необходимо, чтобы решаемая двигательная задача осмысливалась студентом как смысловое пространство возможных решений (проблема со многими альтернативными ответами, предполагающая свободу выбора способов решения).

Разработка целесмысловых операторов осуществляется в двух встречных направлениях: от «языка технических заданий» (здесь оператор социально-нормативен, сводит к минимуму индивидуальные отклонения действий от биомеханического стандарта) и от стиля мышления студента (здесь оператор «субъектифицирован», связан с «образом Я-деятеля»). Содержательный анализ показывает, что факторы когнитивно-смыслового восприятия и представления «живых движений» в целом соответствуют феноменологии процесса понимания и интерпретации произведений искусства. В основе умения «видеть» и «понимать» весь спектр смыслов социокультурного двигательного действия лежит так называемое «бутстрэпное взаимодействие» (от англ. bootstrap – «зашнуровывание»; здесь – поиск внутренней связанности). Интеллектуальные и креативно-двигательные действия студента, как известно, проспективно и интроспективно ориентированы (что позволяет ему «запускать в действие» свою собственную мысль, включать процесс творческого воображения). Процессы творчества – творчество как самовыражение и творчество как психическая саморегуляция – могут и должны присутствовать на всех этапах построения социокультурных двигательных действий.

Преодоление традиционного «предметно-знаниевого» подхода не означает принижения Theory of Knowledge (теории знаний), но изменяет ее место и функциональное назначение в образовательных технологиях: из основной цели образования знания становятся средством становления профессионала. Здесь структура обучающей деятельности конструируется в соответствии с деятельностной, социокультурной природой знаний и спецификой профессиональной деятельности. Эффективность обучения во многом связана с единством прескриптивного языка исследователя, дескриптивного языка педагога-технолога и интраспективного языка (от лат. intra – внутри) субъекта «живых движений». Эти языки различаются лексикой и грамматикой, но должны иметь общую оценочную семантику. Интраспективный язык связан в основном с работой правого полушария (механизмы симультанного, «свернутого во времени» образного мышления). Данный язык метафоричен – способен создавать плодотворные метафоры, возбуждающие воображение, и тем самым расширяющие наше взаимодействие с миром.

Информация, как известно, безлична. «Живое знание» всегда личностно. Термин «живое знание» (англ. living knowledhe) использовали в своих работах Г.Г.Шпет, С.Л.Франк, В.П.Зинченко. Здесь логика дополняется интуицией так, чтобы они взаимно усиливали и обосновывали друг друга. Важным является не точность познания, а глубина «проникновения в объект». Так, например, кинезиологические «кейс-технологии» (от англ. case – прецедент, обстоятельство, ситуация), связанные с выработкой молниеносно-мгновенных решений двигательных задач в ситуациях спортивного единоборства, должны быть основаны на механизмах инсайтного программирования. Выбор действия осуществляется здесь преимущественно на базе «перцептивной интуиции» и «мышечной ага-рекции», а не на основе логического умозаключения. Спортсмен начинает «мыслить всем своим телом», чувственно-сверхчувственными механизмами человеческой телесности, подключается к глубинным сферам квазисознания («экстралогическое Я», связанное с механизмами озарения). Глаз становится «мыслящим», мысль – «видящей», восприятие – «релевантным ситуации». Сложносоставной, многокодовый «текст движений» становится больше похожим на дзенский способ «понимания вне слов». Данное состояние сознания переживается спортсменом как «растворенность в пустоте», «исчезновение Я», «слияние с Абсолютом» и т.п. При этом «мир замирает», а само сознание становится «гибким», «текучим», опережающим изменения, происходящие в мире (Н.В.Абаев, К.Кастанеда, Ch.T.Tart, C.Narajo, R.E.Ornstein). Перцептивная и ментальная сферы субъекта в таком состоянии уже не детерминируются внешним миром – он живет в особом виртуальном мире, законы которого порождаются им самим (по В.А.Лефевру).

Ментальные модели инсайтного программирования могут включать следующие компоненты: интуитивное знание (имеет неаналитический, невыводной характер); таситное знание (имплицитное, нерефлексивное); кататимно-чувственное знание («образная логика» мышления); механизмы криптогнозы (оперативно-наглядные формы интуиции). В указанных механизмах «перцептивно-моторная эвристическая интуиция» есть по сути дела продуцент (от лат. producentis – производящий), а выбор действия – его продукт. Весьма важна познавательно-преобразовательная установка «it wanted to be seen» – видеть для того, чтобы следовать объекту, а не рассматривать его. К сожалению, в образовательных технологиях механизмы перехода от чувственных образов к понятиям (концептуальная интуиция) и от понятий к чувственным образам (эйдетическая интуиция), связанные со способностями человека «предвосхищать будущее», до сих пор не стали предметом аналитических исследований.ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дмитриев С.В., доктор педагогических наук, профессор

Нижегородский государственный педагогический университет
Профессиональное самосознание студентов во многом связано с функциональной асимметрией головного мозга. Известно, что левое полушарие головного мозга человека является носителем дискретного, схематического, понятийно-логического, дескриптивно-языкового стиля мышления. Правое полушарие монополизирует нерасчлененное, объемно-интуитивное представление объекта познания. Таким образом, имеется возможность говорить об авторефлексии левополушарного типа мышления. Назовем это формально-логической рефлексией. «Левый разум» мыслит поэтапно, шаг за шагом, последовательно надстраивает мыслительные акты один на другой. Аналитическое мышление вычленяет в объекте типы, уровни, дифференцирует его по элементам и блокам. Простейший прием дискретного мышления – простое повторение уже пройденного мыслительного действия, его итерация. Авторефлексия правополушарного типа связана с интуитивно-наглядным мышлением. Объект познания предстает сознанию в виде единого образа.

Мы рассматриваем рефлексивность как психическое свойство личностии и как качество деятельности. Следует подчеркнуть, что с точки зрения дидактики рефлексия выступает не просто как принцип (аналитический инструмент) познания мира, но и как развивающий личность метод. Рефлексия как антропный метод позволяет перейти от традиционного «обучения знаниям, умениям, навыкам» к «образованию личности с помощью знаний, умений, ценностей». Это не просто развитие того, что уже есть у человека (заданное извне стандартами образования, интериоризованное студентом), но всегда порождение нового, амплификация внутреннего опыта – его расширение, преобразование изнутри с выходом на «внешний экран» (экстериоризация). По сути дела здесь реализуется диалектическое единство интериоризации и экстериоризации в технологии проектирования и построения двигательных действий как предмета обучения. Любое социокультурное действие человека являет собой единство социально и индивидуально обусловленного. Это – важнейший постулат антропно-образовательных технологий.

На первом этапе формирования профессионально-педагогического сознания основной линией развития личности и ее деятельности является освоение студентами техник и технологий рефлексивного анализа, смена интенции с объекта деятельности («образца программного продукта») на саму деятельность (на «образец действий»), выход из поглощенности деятельностью в рефлексивную позицию относительно ее средств и способов. Известно, что эффективность обучения значительно повышается, когда студенты сами строят модели операционных систем движений, а не получают их в готовом виде. «Мышление моделями» осуществляется в двух основных направлениях: достраивание модели (или ее видоизменение) и ее смысловая реконструкция (интерпретация). Большое значение при этом имеют принципы отбора содержания теоретических и технологических знаний для решения профессионально-значимых задач. Основными критериями здесь являются «воспроиводство известного с помощью нового» (новые технологии) и «выбор оптимального среди известного» (оптимизация методов и средств). Как правило, здесь осуществляется переход от направленности мышления на объект (предмет) деятельности к направленности на результат и затем к рефлексии на способ действия. Познавательные и ориентировочные операции осуществляются преимущественно до выполнения двигательного действия, в процессе его реализации они лишь сочетаются с исполнительными операциями.

На втором этапе (переход на проблемно-ориентированный уровень обучения) развитие профессионального сознания студента связано с «созданием инноваций». Критериями здесь являются показатели продуктивности и оригинальности принимаемых решений. При этом познавательные и ориентировочные операции осуществляются одновременно и сопрягаются с исполнительными операциями (применяя методы идеомоторики и психосемантики). Нами показано, что креативно-личностный уровень мышления студента связан как с предметным содержанием (знание биомеханических параметров операционной системы движений), так и с операционным содержанием (технологии и алгоритмы, отражающие построение двигательного действия), а также с дидактическими средствами (ориентирующими схемами, объясняющими моделями). Необходимо осуществить переход от установки «мыслить предметно» к установке «мыслить междисциплинарно». Целесообразно использовать следующую последовательность формирования обобщенных знаний по спортивной технике: (1) принципы действия – биомеханические законы и закономерности – способы действия – частные двигательные задачи (операционные цели); (2) принципы действия – частные двигательные задачи (операционные цели) – способы действия – биомеханические законы и закономерности. Первый путь основан на использовании дедуктивного метода при формировании технико-технологических знаний. Второй путь позволяет использовать индуктивный и дедуктивный методы познания. Человек, как известно, знает мир настолько, насколько он действовал в нем – мысленно и практически. Он реорганизует внешний мир в терминах личности, творящей смыслы, и строит свои действия в терминах рефлексивно-семантического тезауруса. В профессионально-педагогической деятельности необходимо учить не столько действиям по алгоритму (воспроизводству рационально-технических способов), сколько разработке соответствующих алгоритмов (на основе рефлексивного поиска). Весьма важны механизмы репрографии теоретических знаний (свертывание информации, подача ее в более сжатом виде).

На третьем этапе (он может совмещаться со вторым) формируется профессионально-личностная позиция будущего педагога, представление о своей миссии в обществе, реализуется ценностно-смысловое самоопределение личности и деятельности. Студент должен активно включиться в педпрактику – обучение, «встроенное» в производственный процесс. Здесь требуется специальная организация (на основе мировоззренческих позиций) рефлексивного поиска смыслов и ценностей собственной профессиональной деятельности, специфических способов соорганизации нормативно-технологических и ценностно-смысловых слоев деятельностного сознания. На данном этапе, как правило, происходит смещение направленности сознания студента с внешне заданных условий предметной деятельности на его «профессиональное Я», связанное с самореализацией, а, следовательно, и с осознанием себя как субъекта профессионально-педагогической деятельности, осмысления своего места в системе отношений с другими, своей роли в образовательном пространстве общества.

В заключение отметим, что современные антропно-образовательные технологии должны осуществлять развитие студентов не только по мере и сущности природы (биологическое созревание), не только по мере и сущности социума (социокультурное формирование индивида), а, прежде всего, по мере и сущности человека-деятеля – речь должна идти о саморазвитии личности как фундаментальной способности индивида становиться и быть подлинным субъектом своей деятельности, способным превращать свои «живые движения» в социокультурные действия, в предмет духовно-практического преобразования. Нельзя создать high-tech (высокие технологии) без создания high-hume (без прорыва в сфере духа).


ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Долинный Ю.О., преподаватель

Соломко Н.Ф., преподаватель

Цымбал В.П. преподаватель

Донбасская Государственная Машиностроительная Академия
Аннотация. Приведенный практический раздел физической культуры и спорта в ДГМА фактически направлен на достижение актуальных проблем по укреплению здоровья студентов, повышению их физической и умственной работоспособности, созданию базы для успешного обучения и дальнейшей высокоэффективной работы в сфере производства.

Ключевые слова: физическое воспитание, высшее учебное заведение.


Постановка проблемы. Одним из важных (принципиальных) факторов при выборе профессии является здоровье - самый драгоценный дар, который получает человек от природы. Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его органов и систем находятся в динамическом равновесии с внешней средой. В основе здоровья лежат процессы развития и сохранения физиологических, психологических и социальных функций [2,3,7].

Физическое здоровье - важнейшая составляющая часть любого нашего успеха. Это важная характеристика производительных сил, это общественное достояние, имеющее материальную и духовную ценность. Статистика свидетельствует о том, что наше общество больное, что в нем практически не остается здоровых людей. В данном случае речь уже не идет о катастрофическом росте заболеваний СПИДом и венерическими болезнями, о все “молодеющих” наркомании и алкоголизме.

Современная жизнь закрутила нас в спираль. День-деньской бегаем, как белка в колесе, решая насущные проблемы. Все важно, все необходимо, все неотложно. Все, кроме нас самих! Меньше всего уделяем внимания себе. Едим как попало и что попало, большей частью на ходу. Некогда! Некогда остановиться, расслабиться, подумать: Куда бежим? Что нас ждет?

При этом наш организм непрерывно подвергается воздействию внешней среды (меняются атмосферные условия, воздействуют возбудители инфекций, радиоактивные излучения и другие факторы). Не надо быть большим провидцем, чтобы предсказать итог: Силы иссякнут, энергия куда-то испарится, здоровье, как говорят, пошатнется. И все на этом фоне покажется пустым и малозначительным [3,4,6,7].

Мрачная картина, но, увы, реальная. К сожалению, многие люди, а особенно молодые, тогда начинают думать о своем здоровье, когда оно уже серьезно нарушено. Это связано с тем, что молодость и здоровье сопутствуют друг другу. Однако, здоровье не является чем-то постоянным и неизменным и необходимо думать о том, как сохранить здоровье, трудоспособность и активность для полноценной жизни на долгие годы.

Анализ последних исследований и публикаций. Формирование теории физического воспитания имеет многолетнюю историю. Она отражает систему знаний, накопленных и сконцентрированных за определенный этап в специализированных научных дисциплинах, сложившихся в сфере спорта, систему знаний гуманитарных, естественнонаучных дисциплин, связанных с познанием и научным обеспечением спортивной практики. И если первоначально обобщали эмпирический опыт, то позже это уже были результаты специальных исследований, обеспечивающих создание научных методов познания теории физического воспитания [1,7].

Идеи использования физических упражнений в интересах укрепления здоровья своими корнями уходят в глубь веков. “Ничто так не истощает и не разрушает организм человека как продолжительное физическое бездействие” (Аристотель). В дальнейшем вопросами физического воспитания в вузах со студентами занимались В.А.Головин, В.А.Масляков, А.В.Коробкова, Г.Д.Иванов, Л.Н.Гумелева, Ю.И.Курпан, В.Г.Черномырдин, А.К.Алекперова, П.Г.Дмитриєва, Н.А.Цунченок, Р.А.Янсон, И.Т.Эглите, П.Г. Озолинь, Р.Т.Раевский, В.И.Филинков. Авторы множества книг и публикаций уделяют внимание методике проведения занятий по физическому воспитанию со студентами различных профессий [5,6,7].Формулирование целей статьи. В данной статье приводиться обзор содержания основ учебной программы по дисциплине физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях на примере кафедры физвоспитания ДГМА.

Изложение основного материала. Учебная программа по физическому воспитанию - это программный документ, определяющий для всех вузов основное содержание физического образования и воспитания, направленных на формирование личности студента.

Учебная программа содержит два раздела: теоретический и практический. Содержание теоретического раздела программы предполагает усвоение студентами упорядоченной системы социальных, естественнонаучных, психологических и специальных знаний по физическому воспитанию и спорту, формирование профессионального мышления будущих специалистов, направленного на активное и широкое использование средств физического воспитания во всех сферах жизнедеятельности.

Содержание практического раздела программы направлено на формирование у студентов единства знаний и практических умений по физическим, психомоторным, профессионально значимым качествам, которые необходимы для организации здорового образа жизни, решения задач, возникающих в учебной, профессиональной, общественной, бытовой сферах жизнедеятельности [1,4,5,6,7].

Курс физического воспитания в высших учебных заведениях предусматривает:

· воспитание у студентов высоких морально-волевых качеств и физических качеств;

· сохранения и укрепления здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;

· всестороннюю физическую подготовку студентов в объеме требований необходимых для сдачи Государственных тестов;

· приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и практической организации занятий по физическому воспитанию и спортивной тренировки;

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные отделения - основное, специальное (медицинская группа), спортивное и группа лечебной физкультуры. Распределения в учебные отделения проводятся в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физического развития, физической и спортивной подготовки. Постоянно освобожденных от занятий по физвоспитанию студентов ДГМА нет.

Основное учебное отделение - формируется из студентов, отнесенных по результатам врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, однородных по возрасту и физической подготовленности. В одну группу зачисляются не менее 15-20 человек.

Занятия этих групп, т.е. групп общефизической подготовки (ОФП) проводятся на свежем воздухе (на спортплощадках и на стадионах). Специальное медицинское отделение - зачисляются студенты, имеющие постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно данным медицинского обследования.В группу лечебной физкультуры - зачисляються студенты, имеющие тяжёлые патологические отклонения в состоянии здоровья, не могут заниматься в специальном медицинском отделении.

В спортивное учебное отделение - зачисляются студенты, выполнившие требования единой спортивной квалификации Украины (не ниже 2 разряда), обладающие хорошим физическим развитием и физической подготовкой, имеющие желание углубленно заниматься одним из видов спорта, культивируемых в университете, для которых в вузе имеются материальная спортивная база и квалифицированный тренерский состав.

В нашем вузе проводятся факультативные (дополнительные) занятия по видам спорта: атлетическая и ритмическая гимнастики, баскетбол мужской и женский, гандбол, футбол, волейбол, секция скалолазания, большой теннис, борьба, бадминтон, лёгкая атлетика, настольный теннис, которые проводятся вне учебное время по 2 - 3 и более раз в неделю. Такие группы платные. Из одного учебного отделения в другое студент может переводиться после окончания учебного семестра (или года) согласно врачебно-медицинским рекомендациям, либо по согласованию с преподавателями-тренерами, проводящими практические занятия.Выводы. Физическая культура и спорт в вузе выступает как неотъемлемая часть образа жизни студентов, сотрудников и преподавателей, является сферой удовлетворения необходимых потребностей в двигательной деятельности, позволяют наиболее полно реализовать свои физические возможности, играют одну из важнейших ролей в решении проблемы рационального использования свободного времени.

Литература

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. М.: Гардики, 2002. -448с.

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. 2003. -160с.

3. Физическое воспитание: Учебник / Под ред. В.А.Головина, В.А.Коробкова и др. –М.: Высшая школа, 1983. -391с.

4. Барчуков И.С. Физическая культура. 2003. -240с.

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих нефтяников. Издательство Восточно-Казахского государственного университета г.Усть-Каменогорск 1998 (учебно-методическое пособие) / Иванов Г.Д. - 109 с.

6. Формирование профессиональных качеств у будущих специалистов — преподавателя физического воспитания тренера / А.Мухамедкалиев. Алмата, 1999. - 42 с.

7. Образовательно-профессиональная программа подготовки педагога по физической культуре по специальности 03110 — физическая культура и спорт. Методическая рекомендация. ЕНУ, им.Л.Н.Гумилева, 2002. - 32 с.
Відкрите заняття, як форма модульно-рейтингового контролю

Петро Дробний, кандидат педагогічних наук, доцент

Віктор Дробний, керівник фізичного виховання

Віктор Згоба, викладач

Ігор Романчук, старший викладач

Львівський державний інститут фізичної культури

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму


Стратегією розвитку освітянської галузі держави сьогодні визначає прийнята II всеукраїнським з’їздом працівників освіти і затвердження Указом Президента України Л. Кучми Національна доктрина розвитку освіти в XXI ст.

На виконання заходів, щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти та науки України 2004-2005 рр. науково-методичний центр вищої освіти підготував інформаційний матеріал до першої лекції “Модернізація вищої освіти України і Болонський процес”.

Після лекційного (теоретичного) курсу студенти оволодівають знаннями на семінарських, лабораторних, практичних, оглядово-методичних заняттях та засвоюють їх на безвідривній і відривній практиці, займаються навчально-дослідною роботою у вигляді курсових, дипломних, магістерських робіт. Особливу увагу студентів, у рамках Болонського процесу, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів звертає на самостійну роботу студентів. У ВНЗ провідних країн світу та країн ЄЕС (європейського економічного співтовариства) співвідношення кількості годин аудиторних занять до індивідуальної і самостійної роботи становить 50% до 50%, 60% до 40% або 40% до 60%, залежно від змісту навчального курсу.

У зв’язку з обмеженням аудиторних занять за рахунок самостійної та індивідуальної роботи студентів, на перше місце виходить якість викладання дисципліни. Наприклад, курс “Теорія і методика спортивних ігор” (волейбол) на факультеті фізичного виховання і спорту складає 38 годин (один кредит), з них: кількість аудиторних годин – 26 (68%), а на самостійну роботу – 12 годин (32%).

У зв’язку з цим ми взяли за мету активізувати роботу студентів за рахунок аудиторних занять і поставили наступні завдання:

1. Проводити інноваційні відкриті заняття для обміну досвідом роботи професорсько-викладацького складу.

2. Заняття складаються з 5-ти модулів: теоретичного, фізичного, методичного, техніко-тактичного, суддівського.

3. На занятті визначити модульний рейтинг студентів в академічній групі.

За браком обсягу друку приведемо витяжки з конспекту відкритого заняття з дисципліни “Теорія і методика спортивних ігор” (волейбол) для студентів II курсу факультету спорту.

Завдання заняття:

- вдосконалення техніки передачі м’яча двома руками зверху;

- методика навчання техніки нападаючого удару;

- вдосконалення техніки верхньої прямої (силової) подачі;

- навчальна гра.

Таблиця 1.

Модульно-рейтинговий контроль студентів з теоретичної, фізичної, техніко-тактичної підготовки

п/п


Зміст занять

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1.

Вступна частина.

Змістовий модуль 1 – теоретична підготовка навчальний модуль). Бліц опитування.5 хв.

Викладач опитує групу, а асистент виставляє оцінки всім студентам в протокол запитань.

2.

Підготовча частина.

Змістовий модуль 2 – фізична підготовка (навчальний модуль).20 хв.

Контроль за рівнем фізичних якостей.

3.

3.1

3.2

3.3


Основна частина.

Вдосконалення техніки передачі м'яча двома руками зверху. Змістовий модуль 1 – методична підготовка (практична підготовка).

Методика навчання техніки нападаючого удару по ходу розбігу. Змістовий модуль 1 – методична підготовка (практичний модуль).

Вдосконалення техніки верхньої прямої подачі. Змістовий модуль 3 – техніко-тактична підготовка (навчальний модуль).


15 хв.

15 хв.

15 хв.

Задачу вирішує студент з групою.

Задачу проводить наступний студент.

Всі студенти виконують подачі по м'ячу на оцінку.


4.

Навчальна гра.

Змістовий модуль 2 – суддівська практика (практичний модуль).15 хв.

Три студенти виконують обов'язки 1-го і 2-го судді і секретаря на оцінку.

5.

Заключна частина.

Модульно-рейтингова оцінка знань, умінь і навичок студентів з теоретичної, фізичної, техніко-тактичної підготовки, методичної і суддівської практики.

Домашнє завдання.


5 хв.

Асистент веде облік протоколу модульно-рейтингової оцінки студентів і зачитує результати. Протокол №1.
За результатами рейтингу студенти працювать над відстаючими модулями.


Висновки.

1. Інноваційне відкрите заняття з модульно-рейтингового контролю може служити взірцем для проведення студентами самостійних занять та індивідуальної роботи.

2. Заняття діляться на два модулі (навчальний і практичний). У навчальний модуль входить три змістових модуля (теоретичний, фізичний та техніко-тактичний), а в практичний модуль – два (методичний і суддівський).

Протокол №1.Модульно-рейтинговий контроль студентів з методичної і суддівської практики

п/п


Прізвище та ініціали студентаНавчальний модуль

Сума балів

Навчальний модульний рейтинг

Змістовий модуль 1.

Теоретична підготовкаЗмістовий модуль 2.

Фізична підготовкаЗмістовий модуль 3.

Техніко-тактична підготовка1.

Горук М.М.

3

3

5

11

2

2.

Мазур О.П.

2

3

3

8

4

3.

Мовчан О.В.

5

4

2

11

2

4.

Павлов Р.В.

4

5

3

12

1

5.

Поляков В.С.

3

2

4

9

3

26.


Протокол №2


п/п


Прізвище та ініціали студентаПрактичний модуль

Сума


балів

Практичний модульний рейтингЗмістовий модуль 1.

Методична підготовкаЗмістовий модуль 2.

Суддівська підготовка.1.

Горук М.М.

3


2.

Мазур О.П.
53.

Мовчан О.В.

4


4.

Павлов Р.В.
35.

Поляков В.С.
426.Примітка. Протокол №1 навчального модуля заповнюється впродовж заняття, а протокол №2 практичного модуля - протягом проходження студентами навчального курсу. Наприклад, якщо в групі 26 студентів, то на одному занятті два студенти вирішують по одному завданню з методичної підготовки. Таким же чином виставляється оцінка з суддівського модуля.


3. Модульно-рейтинговий контроль студентів дозволяє викладачу оперативно оцінювати навчальний модуль студента після заняття, а практичний – після курсу навчання.

4. На підставі навчального і практичного модулів оцінюється інтегральна підготовка студента і він отримує диференційований залік.

Література.

1. Дробний П.Д. Модульно-рейтингова система оцінки знань, умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів. Мат. III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здоров”я і освіта: проблеми та перспективи”. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 210-214.

2. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – “Освіта України” - № 60, 61, 10 серпня 2004 р. – С. 11-17.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ У ВНЗАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Диба Тетяна Григорівна, к.н.ф.в.с., доцент

Радзієвська Марія Петрівна, д.б.н., професор

Фойгт Василь Вікторович, к.п.н., доцент

Радзієвський Павло Олександрович, д.б.н., професор

Маслов Валерій Миколайович, к.п.н., доцент

Гришко Лариса Георгіївна, ст. викладач

Київський міський педагічний університет ім. Б.Д.Грінченка

Національний університет фізичного виховання і спорту України
Постановка проблеми. Останнім часом склалася вкрай важка демографічна ситуація в Україні. Зменшилась тривалість життя і погіршилось здоров’я населення, особливо молоді. Проблема фізичного розвитку студентів з відхиленням у стані здоров’я має велике державне, наукове і практичне значення. Фізична культура в цьому випадку є не тільки засобом виховання і поліпшення фізичної підготовки юнаків і дівчат, а нерідко основним фактором відновлення та зміцнення здоров’я в період становлення та формування організму, шляхом підвищення загальної працездатності. Отже, основним завданням сучасного суспільства є зміцнення і збереження здоров’я нації. В теперішній час до 70 – 80 % студентів мають ті чи інші відхилення в стані здоров’я, а 30-50% з числа студентської молоді – незадовільну фізичну підготовленість. Інтегральний показник, який характеризує стан організму і його функціональні можливості є фізичний стан. Як відомо, фізичний стан в основному залежить від фізичної активності і підготовленості людини. Тому методика організації та проведення занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладів (ВНЗ) потребує подальшого удосконалення, зокрема розробка і наукове обґрунтування нових шляхів підвищення якості процесу фізичного виховання.

Викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗів зустрічаються з великими труднощами при організації навчального процесу студентів, які мають порушення в стані здоров’я і віднесені до спеціальної медичної групи. Важливим питання є комплектування спеціальних медичних груп, тому що особи з різноманітними захворюваннями і різним рівнем фізичної та функціональної підготовленості одночасно потребують індивідуального підбору і дозування фізичних вправ.

Контингент студентів спеціальних медичних груп неоднаковий не тільки в ВНЗах різного профілю, але й кожному ВНЗ в різні роки, на різних факультетах і навіть курсах. Тому єдину схему організації та проведення занять з фізичного виховання студентів із порушеннями в стані здоров’я важко запропонувати. Хоча велика кількість медичних заходів дозволяють підвищити оздоровчу ефективність таких занять.

Патології, з якими студенти ВНЗ направляються до спеціальних медичних груп, різноманітні. Особливістю, яка ускладнює спеціалістам фізичного виховання вибір спрямованості, методів та засобів занять фізичними вправами при організації навчальних груп, є наявність сполучених патологій. Кожне захворювання по різному впливає на функціональні можливості організму і його резерви. Все більше студентів спеціальних медичних груп мають декілька діагнозів, які в сукупності часто не дають можливості застосовувати спеціальні вправи для одного захворювання, бо вони можуть бути протипоказані для супутнього захворювання. Крім того, в київські ВНЗ поступають студенти, які в шкільні роки по різним причинам були звільнені від уроків фізичного виховання. В методологічному аспекті для обґрунтування сучасної стратегії фізичного виховання, принципове значення має чітка диференціація фізичних можливостей і фізичних здібностей, особливо студентів спеціальних медичних груп.

Аналіз наукової літератури щодо організації рухового режиму студентів з послабленим здоров’ям свідчить про те, що до теперішнього часу існує дуже мало науково обґрунтованих рекомендацій з фізичного виховання студентів із захворюваннями різних органів і систем організму [1, 4].

Ці обставини примушують почати пошуки диференційованого підходу до обґрунтованого вибору засобів фізичного виховання, змісту та методики проведення занять в спеціальних медичних групах, щоб мінімальна кількість щотижневих занять давала максимальний ефект.Мета дослідження – виявити відхилення в стані здоров’я студентів, віднесених до спеціальної медичної групи для обґрунтування організації диференційованих занять фізичним вихованням.

Об’єкт дослідження – студенти спеціальних медичних груп (СМГ) Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка.

Предмет дослідження – стан здоров’я студентів СМГ.

В спеціальну медичну групу для занять фізичними вправами студенти направлялися після проходження медичної комісії на початку навчання на I курсі.

Первинне медичне обстеження, яке проводиться перед початком занять фізичною культурою, дає змогу віднести студентів до спеціальної медичної групи з урахуванням характеру захворювання (нозології).

Отже за результатами аналізу медичних карток диспансерного обстеження студентів I, II та III курсів Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка, студенти з певними захворюваннями у 2004-2005 навчальному році становлять 18% від загальної кількості студентів (табл. 1).

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница