Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: интеграция в европейское образовательное пространствостраница9/30
Дата12.05.2016
Размер5.98 Mb.
#833
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Неможна сказати, що працівники сфери фізичної культури стояли осторонь від подій у суспільному і громадсько-політичному житті незалежної України, від подій і змін у освітньому просторі держави. За цей час вийшла ціла низка наукових статей з питань збереження здоров’я студентської молоді, вдосконалення самого процесу фізичного виховання [1, 3, 4, 8] у тому чіслі і у шкільному середовищи, результати якого свідчать про те, що небагато (10,3 – 12,3 %, t=1,56, p>0,01) школярів займаються спортом. Цей показник істотно не змінюється за віком [7].

Було захищено декілька дисертацій, у тому числі і докторські. Що стосується проблем введення або зміни форм і підходів у фізичному вихованні студентів, які диктує теперішній час, то наукових розробок за такими питаннями майже не проводилось. Серед останніх публікацій слід виділити роботу «Оптимізація програм при проведенні занять з легкої атлетики зі студентами (Болонський процес)» авторів Цибіз Г.Г., Ярославська Л.П. з кафедри фізичного виховання Черкаського державного технологічного університету. Це перша спроба безпосередньо працівників кафедри фізичного виховання викласти своє бачення проблеми вдосконалення системи занять з фізичного виховання студентів курсу «Легка атлетика» у відповідності до принципів і положень входження України у Європейський освітній простір [5]. Ще одна робота Дьяченко Т.В., Подройко А.В., Бугеря Т.Н., у якій зазначено, що перехід на кредитно-модульну й модульно-рейтингову систему оцінювання компетентності студентів стимулював їхню боротьбу за якісні знання; одночасно активізувалися такі методи навчання як «методика мозкового штурму» при рішенні складного реабілітаційного завдання, самостійна робота з електронними навчальними посібниками й навчальними програмами, науково-дослідна діяльність [2].


Мета роботи – розглянути основні положення розробки і впровадження кредитно-модульної системи фізичного виховання для ВНЗ мистецтва.

Виходячи із вищезазначеного доцільно спочатку привести основні поняття кредит, модуль та інші. Міністерство освіти і науки України представляє цілу низку повнотекстових інформаційних матеріалів щодо формування Європейського освітнього простору [http://www.mon.gov.ua/]:

- «Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти» - В. С. Журавський, М. З. Згуровський, Київ 2003, «Політехніка», (текст книги розміщено з дозволу авторів і видавництва).

- «Створюючи Зону вищої освіти Європи». Комюніке конференції міністрів вищої освіти.(Берлін, 19 вересня 2003 року.).

- Текст Болонської декларації та список країн, міністри освіти яких її підписали. Спільна декларація міністрів освіти Європи. (Болонья, 19 червня 1999 року).

- Сорбоннська декларація. Узгодження структури системи вищої освіти в Європі( Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року).

- Наказ МОН «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки».

- Наказ МОН «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

- БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС У ФАКТАХ І ДОКУМЕНТАХ (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) -Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І., Київ-Тернопіль-2003.

- Наказ МОН N 414 від 21.05.2004 р. Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес».

- «Вища освіта України і Болонський процес» - навчальна програма; Київ – Тернопіль.

Інформаційні матеріали з Болонського процесу є програмою для дії ВНЗ і у тому числі кафедр фізичного виховання.

Модуль — це цільовий функціональний вузол, у якому об’єднано навчальний зміст і тех­нологію оволодіння ним у систе­му високого рівня цілісності. Суть модульного навчання по­лягає в тому, що учень цілком са­мостійно (або з певною, дозою допомоги) досягає конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності в процесі роботи з мо­дулем [6]. З цього виходить, що основною метою професорсько-викладацького складу кафедри фізичного виховання є розро­бка модульної програми, яка складається з комплексної дидак­тичної мети й сукупності модулів, що забезпечують досягнення цієї мети. Але тоді перед кафедрою постає питання про мінімальні знання теоретичних основ побудови модульних програм. До них відносяться принципи цільового призначен­ня модулю; поєднання комплексних, інтегра­ційних, дидактичних, виховних завдань; зворотного зв’язку.

По суті існуюча програма з фізичного виховання складається з окремих блоків, яких можна назвати модулями. Так у ВНЗ мистецтва використовуються наступні модулі для студентів 1-го курсу: легка атлетика, гімнастика, спортивні ігри, лижна підготовка, кросова підготовка, основи туризму. Загальноприйняте у практиці фізичного виховання, що кожен модуль має загальні підходи у його реалізації: початковий контроль знань, вмінь та навичок студентів (тести); проміжний контроль або самоконтроль; вихідний конт­роль. Сукупності цих модулів передує обов’язковий медичний контроль, який здійснює фахівець (у ХДАДМ – це професор, кандидат медичних наук) та визначення фізичного стану кожного студента. Тобто з цих позицій є усі передумови до успішного переходу на модульне навчання. Інша справа – принципово змінюються вимоги до дій професорсько-викладацького складу. На перший план випливають професійні здібності та вміння викладача у вирішенні таких завдань як обов’язкова мотивація студентів до занять і управління їхньою діяльністю через систему модулів. Важливе значення має спортивна кваліфікація викладача, наприклад майстер спорту, та його вміння самому виконати фізичні вправи або грамотно довести необхідність їх виконання та пояснити зміни в організмі людини у разі постійного виконання завдань. Для викладача змінюється характер і зміст його підготовки до занять. Тут на перше місце виходить проблема управління діяльністю студентів через принципово новий зміст підготовки до заняття та обов’язкового аналізу сво­го досвіду, знань, умінь, пошуку більш досконалих технологій.

Якщо держава ставить такі питання про перехід до нових освітніх технологій навчання що докорінно змінює принципи і підходи більшості викладачів кафедр фізичного виховання до своєї професійної підготовки та її вдосконалення, то, мабуть, їй (державі) необхідно створити і відповідні умови для ефективного вивчення дисципліни. У більшості випадків ці умові не є новими, але у багатьох ВНЗ вони не завжди виконуються. Серед цих умов слід назвати такі, як мо­тивація викладача та матері­альні можливості ВНЗ. Важливу роль відіграє ще одна умова, яка пов’язана з низьким рівнем фізичного стану більшості випускників шкіл – майбутніх студентів: го­товність студента до самостійної навчально-пізнавальної діяльності; сформованість мінімуму знань, загальних навчальних умінь і навичок. Остання умову слід враховувати при розробці програм з фізичного виховання.

На останнє при впровадженні модульної системи навчання з фізичного виховання постає питання про загальне тижневе навантаження студента за усіма предметами. Якщо воно не скореговане у відповідності до європейських стандартів освіти, то успіх введення модульної системи навчання буде не таким ефективним, як того передбачають навчальні програми. І тоді багато буде залежати від професійних вмінь викладача, що в свою чергу потребує пошуку шляхів його заохочення до напруженої праці.

Серед нормативно-правових документів з організації та проведення занять з фізичного виховання слід змінити такі, що суперечать самій ідеї кредитньо-модульного навчання. А саме наказ Міністерства освіти і науки України про введення кредиту на дисципліну фізичне виховання у обсязі 224 годин на весь період навчання. Користуватися і виконувати інші 2 нормативних документа:

1. Наказ N188 від 25.05.98 Про нормативні документи з фізичного виховання;

2. Положення N188 від 25.05.98 про заліки з фізичного виховання.

Ці документи стануть у нагоді при розробці системи модульного навчання.

Наприклад, у положенні про заліки з фізичного виховання наведено таблицю 1, яку можна брати за основу при нарахуванні балів.

Таблиця 1Шкала оцінки результатів випробувань фізичної підготовленості

Бали

Рівень фізичної підготовленості

Якісна оцінка рівня фізичної підготовленості

45-50

високий

Відмінно

35-44

вищий за середній

Добре

25-34

середній

Задовільно

менше 25

нижчий за середній

Незадовільно

При розробці модульної системи навчання з фізичного виховання слід обов’язково скористатися і рекомендаціями, які наведено у таких документах, як наказ МОН N414 від 21.05.2004 р. про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» та навчальна програма «Вища освіта України і Болонський процес».

Структурна схема модульної системи навчання з фізичного виховання, яка орієнтована на ВНЗ мистецтва може мати такий вигляд для студентів 1-го курсу основного відділення (табл. 2).

Таблиця 2Структурна схема модульної системи навчання з фізичного виховання

№№ п.п.

Назва

Термін

Кількість

балів
Медичний контроль

Вересень


Іспити з фізичної підготовки

Вересень


Туристський похід

Вересень

15Легка атлетика

Вересень-жовтень, Квітень-травень

5Гімнастика з основами професійно-прикладної підготовки

Листопад-грудень

5Лижна підготовка

Лютий

5Спортивні ігри

Березень

5Участь у змаганнях першості ХДАДМ

На протязі року

10Участь у змаганнях першості ВНЗ м. Харкова

На протязі року

15Участь у наукових заходах з фізичного виховання і спорту: конференції, олімпіади

На протязі року

15Участь у конкурсах і виставках за темами фізична культура, здоров’я.

На протязі року

10

(за 1 захід)

Регулярність занять

На протязі року

15Інші стимулюючи заходи за планом роботи кафедри: підготовка комплексів гімнастики та їх оформлення, оформлення стендів та виконання проектів на спортивну тематику

На протязі року

20

Примітка. Без виконання розділів п.п. 1-2 студент не може бути допущеним до занять.


Можна припустити таку градацію оцінок: 50 балів – відмінно, 40 – добре, 30 – задовільно, <30 – незадовільно. Але, оскільки, запропонована система є тільки теоретичною, необхідно провести експеримент на протязі року і тоді розробити остаточну структуру модульного навчання. Слід врахувати і пропозиції або накази академії щодо впровадження модульної системи навчання. Наприклад, розподіл тижневого навантаження за наказом академії для студентів 1-2-го курсів: 2 години за розкладом навчальної частини і 2 години – за розкладом кафедри на заняття у позанавчальний час у вигляді спортивних секцій. Слід розглянути і питання фінансового стимулювання кращих студентів.

При розробці системи модульного навчання з фізичного виховання слід зважити і на розробки інших навчальних закладів.

Таким чином, у кафедр фізичного виховання ВНЗ є всі необхідні передумови для розробки модульної системи навчання. При розробці програм слід враховувати пропозиції навчальної частини та накази ВНЗ, розробки інших ВНЗ. Для кожного ВНЗ існують свої специфічні особливості при розробці модульної системи навчання.

Література

1. Дзундза А.І. Фізичне виховання –чинник всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця //Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, ХДАДМ. - 2002. - №13. – С. 9-15.

2. Дьяченко Т.В., Подройко А.В., Бугеря Т.Н. Применение методов активного обучения при подготовке специалистов по физической реабилитации//Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, ХДАДМ. - 2004. - №16. – С. 54-57.

3. Кириленко Л. Нові підходи до планування та змісту з навчального процесу у Вузі // Мат. між. наук. - практ. конф. “Конструктивні підходи в забезпеченні єдності навчально-виховного процесу фізичного виховання різних ланок освіти”: 21-22 квітня 2004 року. –Полтава, 2004. –С. 212-214.

4. Наумова Н.І. Динаміка показників фізичного розвитку студентів під впливом занять різного напрямку з дисципліни „фізичне виховання” на основі комп’ютерних технологій //Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, ХДАДМ. - 2002. - №12. – С. 36-41.

5. Цибіз Г.Г. Новації у навчальному процесі з фізичного виховання /Зб. наук. пр. УП Міжнародної науково-практичної конференції. -Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2004. - С. 57-59.

6. Цявичене П. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989.

7. Щелкунов А.О. Соціально-педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді //Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, ХДАДМ. - 2004. - №16. – С. 48-54.

8. Яблонський Р. Фізичне виховання в педагогічній системі С.Русової і М.Монтессорі: спроба типологічного зіставлення //Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання i спорту. – Харків, ХХПI. - 1999. - №16. – С. 12-16.


АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ СПОСОБ И ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ В СПОРТЕ

Ермакова Т.

Харьковский национальный педагогический

университет им. Г.С. Сковороды


В русскоязычной части спортивной научной терминологии часто встречаются слова английского происхождения. Имеется достаточно хорошее обоснование перевода с английского языка на русский многих спортивных терминов. Что касается перевода слов с английского языка на украинский, то здесь возникает несколько проблем, основной из которых является тот факт, что исследователи и переводчики обращаются к источникам перевода довоенных и первых послевоенных лет, считая их за основу. В некоторых случаях такой подход не совсем оправдан и не имеет научного обоснования. Поэтому в настоящей работе была предпринята попытка рассмотреть специфику лексико-семантической группы глаголов движения, т.е. глаголов, обозначающих способ и пространственную ориентацию перемещения. Эти глаголы достаточно часто используются в спортивной терминологии.

Группа глаголов движения в английском языке представлена в основном так называемыми “фразовыми глаголами”, имеющими в качестве второго компонента пространственное наречие. Необходимо отметить, что способ передвижения в английском языке обычно передается корневой морфемой глагола. Таким образом, пространственное наречие выступает в качестве его семантического модификатора (to walk - «ходить, гулять»; to walk ahead - «идти вперед»; to walk off - «уйти» и т.д.) [7].

Рассмотрим ряд глаголов движения come, drive, fly, go, move, ride, run, step, swim, walk. Данная группа глаголов не имеет в своей семантике информации о направлении движения и лишь в некоторых случаях указывает на способ перемещения (лететь, плыть, бежать и т.д.). Однако, по мнению А.А. Брагиной [4], адекватность выражения требует еще “и промежуточных” языковых средств, составляющих градацию, переход, разную степень того или иного значения, слагающегося в оппозиции и тождестве [2, c.12]. Эту градацию обеспечивают именно семантические модификаторы в составе глагольных словокомплексов, придающие комплексам пространственно-направительную семантику, из которых можно создать синонимические цепочки: forth-forward-on-along-ahead; away-asunder-aside-apart-off; about-by-round/around-past и др. [3].

Рассмотрим дистрибутивные качества глаголов движения и семантических модификаторов одной из синонимических цепочек [данные получены из 1, 5]:Таблица 1

 

Forth

Forward

On

Along

Ahead

Come

Выходить, выезжать

Выступать вперед

Наступать, следовать за кем-либо

Проходить, проезжать

-

Drive

-

-

Продолжать путь

-

-

Fly

-

-

-

-

-

Go

Отправляться в путь

Двигаться вперед

Продолжать путь

Двигаться вперед

Идти впереди, двигаться вперед

Move

-

Двигаться вперед

Отправляться в путь, продвинуться вперед

Проходить, идти дальше

Идти впереди

Ride

-

-

Продолжать путь (верхом)

-

-

Run

-

-

Продолжать бежать

Бежать вперед

-

Step

-

Выйти вперед

-

-

-

Swim

-

-

-

-

-

Walk

-

-

Продолжать идти

-

Идти вперед

Приведенная таблица наглядно показывает, что семантически нейтральные глаголы (come, go, move) обладают большими дистрибутивными возможностями, нежели те, которые указывают на способ перемещения в пространстве (drive, fly, run, swim и т.д.). Именно глагольная схема “двигаться, перемещаться” является источником синонимии глагольных словокомплексов, тогда как роль наречных элементов здесь сводится к уточнению пространственного значения всего сочетания.

Среди выше перечисленных глаголов основным глаголом, обозначающего движение является to move.

Использование послелогов после глаголов изменяет значение слов, их перевод, а также действие, выполняемое данным глаголом.

Нужно учитывать, что каждый из выше перечисленных глаголов подразделяется на несколько групп. Например, глагол to dance: to samba, to rumba, to rock’n’roll, etc.

Говоря о явлении антонимии в сфере глаголов движения, необходимо отметить противоположное явление: именно семантические модификаторы позволяют построить антонимичные ряды глаголов, так как сами способны образовывать антонимические пары: up - down, in - out, on - off, over - under, back - forth и др. Рассмотрим сочетаемостные особенности глаголов движения и наречных элементов в аспекте их антонимичности [данные получены из 1, 5]:Таблица 2

 

Back

Forth / Forward

In

Out

Up

Down

Come

Возвращаться

Выходить

Входить

Выходить

Вставать, подниматься

Спускаться

Drive

Возвращаться, отвозить

-

Въезжать

Выезжать

Приезжать, подъезжать

-

Fly

-

-

Прилетать, прибывать

Вылететь откуда-либо

Подняться в воздух, ввысь

-

Go

Двигаться назад, возвращаться

Отправляться в путь, двигаться вперед

Входить

Выходить, уходить

Подниматься

Спускаться

Move

Отодвинуться назад

Двигаться вперед

Въезжать в новый дом

Выселяться

Продвигаться выше, вперед

Проходить вниз, вглубь

Ride

-

-

-

Выезжать

Съезжать вверх (об одежде)

-

Run

Быстро вернуться

-

Вбегать

Выбегать наружу

Бежать вверх, взбегать

Сбегать вниз

Step

Отступить назад

Выйти вперед

Войти ненадолго

Выйти ненадолго

Подняться, выйти вперед

Спуститься, сойти

Swim

-

-

-

-

-

-

Walk

Возвращаться пешком

-

Входить

Выходить

Подниматься вверх

-

Таким образом, анализ основных и чаще употребляемых глаголов, обозначающих движение дает возможность перевода слов с английского языка на русский при хорошем научном обосновании.

Литература

1. Article 5 of the European Convention on Human Rights: The protection of liberty and security of person. Council of Europe Publishing.

2. The Human rights watch global report on prisons. New York, Washington, Los Angeles, London.

3. Англо-русский словарь фразовых глаголов / Русская версия Ю.В. Момджи. - М, 2003.

4. Брагина А.А. Синонимы в литературном языке. - М., 1986.

5. Вопросы германской и романской филологии, Пятигорск, 1961.

6. Кортни Р. Английские фразовые глаголы. Англо-русский словарь. - М., 2000.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред.. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1140 с.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница