Хельсинкский фонд по правам человека польшастраница8/17
Дата12.05.2016
Размер1.67 Mb.
#615
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування
 

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді розробляє та затверджує зразок обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. В обліково-статистичній картці містяться дані про дитину, її спадковість, здоров'я, місце походження, місце проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло, в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, інформація про заклади та сім'ї, де дитина перебувала на утриманні та вихованні, план та результати соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо.


 

     Порядок заповнення, захисту та доступу до інформації персонального характеру, що міститься в обліково-статистичних картках дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.


 

     Після досягнення дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, повноліття інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, надається органом опіки та піклування на вимогу такої дитини протягом трьох днів від дня звернення. У разі всиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, видається усиновлювачам після винесення відповідного рішення судом.


 

     Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа{ Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для молоді.


 

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді разом із центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я забезпечують розробку комплексних програм індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також дітям, які перебувають в особливо скрутних і надзвичайних умовах та потребують такої допомоги.


 

     Центри соціальних служб для молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 


Стаття 18. Створення і функціонування закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
 

     Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від підпорядкування таких закладів, здійснюються в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


 

     З метою недопущення дискримінації дітей за соціальним походженням в офіційних назвах таких закладів забороняється зазначати категорію осіб, які утримуються і виховуються в цих закладах.

 

{ Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 


     Порядок створення, реорганізації, ліквідації закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також положення ( 878-2005-п ) про ці заклади затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

     Забезпечення умов утримання та виховання дітей у таких закладах здійснюється відповідно до мінімальних соціальних стандартів та прожиткового мінімуму згідно із законодавством та за рахунок коштів відповідних бюджетів.


 

     Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей у таких закладах здійснюють служби у справах дітей.


 

     Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними засобами, товарами культурно-побутового та спортивного призначення, господарського вжитку здійснюється в першочерговому порядку на рівні, встановленому відповідними державними соціальними стандартами та нормативами.


 

     Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів


 

     Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації сприяють створенню при дитячих будинках і школах-інтернатах, інших формах влаштування дітей підсобних господарств і цехів та їх розвитку.


 

     Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення


 

     У закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запроваджуються програми психологічної та практичної підготовки до праці, професійного самовизначення вихованців з урахуванням здібностей, інтересів дитини і потреб регіонів.


 

     Такі програми розробляються органами освіти спільно з органами праці та соціального захисту населення, службами у справах дітей.


 

     Положення про типову програму психологічної та практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення розробляє центральний орган виконавчої влади з питань науки і освіти.


 

     Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     Органи опіки та піклування систематично, але не рідше одного разу на рік, забезпечують роботу по виявленню обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяють їх подальшому безоплатному навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей.


 

     Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


 

     Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад згідно із законодавством бронюють робочі місця для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, забезпечують їх першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця.


 

     Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю центрів зайнятості населення для забезпечення тимчасової зайнятості залучають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та за договорами - на інших підприємствах, в установах і організаціях.


 

     Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа покладається на органи праці та соціальної політики і на керівника закладу, де перебувала дитина.


 

     Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки відповідно до законодавства.

{ Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 24. Заходи додаткового матеріального забезпечення


 

     З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, митні органи зобов'язані безоплатно передавати закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям дитячі речі, м'який інвентар, транспортні засоби тощо, затримані митними органами і конфісковані в установленому порядку, а також ті, за якими не звернувся власник до закінчення терміну їх зберігання під митним контролем, у кількості, що не перевищує необхідних річних потреб відповідного закладу або сім'ї, за зверненням служби у справах дітей.


 

     Стаття 25. Порядок відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснення їм інших виплат


 

     Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у тому числі на харчування, одяг, взуття, м'який інвентар на одну фізичну особу, здійснення грошових виплат при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу, а також інших виплат, передбачених цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до державних соціальних стандартів.


 

     Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу, мають право на безоплатне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку. Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Кошти на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа виділяються щорічно із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством.

{ Частина друга статті 26 в редакції Закону N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які є інвалідами

{ Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації:


 

     забезпечують створення мережі спеціалізованих навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами;


 

     забезпечують умови для здійснення освітньо-професійної підготовки за обраними спеціальностями дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;


 

     забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання; { Статтю 27 доповнено абзацом згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     розробляють заходи і гарантії медичної, трудової, соціальної реабілітації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які є інвалідами, дітей - жертв екологічних і техногенних катастроф. { Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     Стаття 28. Влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах


 

     У разі відсутності відомостей про батьків та родичів дитини, залишеної в пологовому будинку чи іншому медичному закладі, адміністрацією медичного закладу складається відповідний акт, на підставі якого служба у справах дітей за місцезнаходженням медичного закладу приймає рішення про передачу її на усиновлення після досягнення дитиною двомісячного віку або влаштування під опіку, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


 

     Стаття 29. Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     У разі встановлення факту відсутності батьківського піклування щодо дитини орган опіки та піклування зобов'язаний протягом одного дня забезпечити тимчасове влаштування такої дитини до вирішення питання про форму влаштування дитини.


 

     Тимчасове влаштування дитини в разі відсутності батьківського піклування здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.


 

     Стаття 30. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     Особа, якій стало відомо про дитину, яка залишилася без батьківського піклування, зобов'язана негайно повідомити про таку дитину службу у справах дітей або орган внутрішніх справ за місцем її перебування.


 

     Служба у справах дітей разом з органом внутрішніх справ після одержання відомостей про дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов'язані негайно провести обстеження умов перебування дитини та обставин відсутності батьківського піклування і протягом двох місяців вжити заходів щодо надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Встановлення фактів відсутності батьківського піклування реєструється у книзі первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


 

     Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів


 

     Батьки-вихователі є особами, які заміняють батьків, законними представниками своїх вихованців і захищають їхні права та інтереси в органах державної влади, у тому числі судових, як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.


 

     Набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб.


 

     Батьки-вихователі мають право:


 

     захищати дитину, її права та інтереси як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень;


 

     на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-вихованців;


 

     на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей, які проживали разом з ними та передані на усиновлення;


 

     на усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім'ях;


 

     брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління майном дитини;


 

     вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;


 

     вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її батьків, стан її здоров'я, рівень та особливості розвитку дитини;


 

     самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.


 

     Батьки-вихователі зобов'язані:


 

     захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах і організаціях;


 

     створити належні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей;


 

     піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;


 

     забезпечувати проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;


 

     забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням і розвитком дітей у навчально-виховних закладах, підтримувати зв'язки з учителями та вихователями;


 

     займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;


 

     не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню дитини в разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;


 

     співпрацювати з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними працівниками, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;


 

     повідомляти відповідні служби опіки та піклування в разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей.


 

     Батьки-вихователі виконують свої обов'язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання.


 

     Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло

{ Назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами із їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади.

{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за місцем проживання дітей до їх влаштування у відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї.

{ Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім'ї громадян України, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.


 

     Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право проживати в дитячих будинках сімейного типу до повернення їм зазначеного житла або надання житла місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.


 

     До працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюються органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням житла.

{ Статтю 32 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених


батьківського піклування, та осіб з їх числа
житлом
 

     Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.


 

     Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України.


 

     Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.


 

     Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

{ Назва статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я забезпечує медичне обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа у межах, не нижчих за мінімальні соціальні стандарти.

{ Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Обов'язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа здійснюються двічі на рік.

{ Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     У разі потреби здійснюються взяття дітей на диспансерний облік, постійний медичний нагляд за ними і своєчасне лікування.


 

     Навчально-виховним закладам забезпечується пріоритетне постачання необхідних медикаментів, медичної апаратури та обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.


 

     Стаття 35. Державна статистична звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     Центральний орган виконавчої влади з питань статистики здійснює систематичне ведення державної статистичної (неперсоніфікованої) звітності про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка підлягає постійному оприлюдненню через відповідні державні друковані засоби масової інформації.


 

     Стаття 36. Підготовка спеціалістів для роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування


 

     Центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти забезпечує за спеціальними програмами підготовку спеціалістів-педагогів і вихователів для державних і недержавних закладів для роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також підготовку працівників органів опіки та піклування.


 

     Стаття 37. Забезпечення виховання правової культури дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 

     З метою профілактики правопорушень серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і забезпечення правової освіти в базові навчальні плани навчально-виховних закладів для цієї категорії дітей вводиться курс "Правова культура".


 

     Розробка такого курсу покладається на центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти.


 

     Стаття 38. Інформування громадськості про проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

{ Назва статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     З метою привернення уваги громадськості до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення: { Абзац перший статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     забезпечує систематичний випуск теле- і радіопередач за спеціальними сюжетами для висвітлення питань соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування і забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, висвітлення проблем, що стоять перед такими дітьми, перед закладами, в яких вони перебувають на утриманні та вихованні; { Абзац другий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     сприяє поширенню реклами щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа; { Абзац третій статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     пропагує усиновлення і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України, виконання регіональних програм надання практичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа, запровадження шефства над ними з боку трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів тощо. { Абзац четвертий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     Стаття 39. Організація благодійних акцій


 

     Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, органи опіки та піклування сприяють організації та проведенню благодійних акцій, кошти від яких спрямовуються на матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які потребують першочергової допомоги, зокрема щодо лікування, оздоровлення тощо.{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 


Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх
числа від плати за навчання в державних і
комунальних навчальних закладах усіх рівнів
 

     Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.{ Закон доповнено статтею 39-1 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам


та дітям, позбавленим батьківського піклування,
а також особам із їх числа
 

     Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, профспілкові та інші громадські організації можуть надавати шефську допомогу закладам для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу у зміцненні матеріальної бази, організації трудового навчання, проведенні масових заходів, організації індивідуальної роботи з вихованцями цих закладів, а також у подальшому навчанні, працевлаштуванні, розвитку спортивних і творчих здібностей, забезпеченні житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{ Закон доповнено статтею 39-2 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для


обдарованих осіб із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування
 

     Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - студентів вищих навчальних закладів і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.

{ Закон доповнено статтею 39-3 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа


випускників закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування до позашкільних виховних закладів
 

     Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, об'єднаннями громадян, що створюють позашкільні навчально-виховні заклади для задоволення потреб дітей у додатковій освіті, розвитку творчих здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді в різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{ Закон доповнено статтею 39-4 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання


та освіти випускників закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
 

     Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечують участь випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.

{ Закон доповнено статтею 39-5 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму,


молодіжним міжнародним обмінам серед випускників
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
 

     Держава сприяє розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


 

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють для туристичних груп із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пільги у користуванні транспортними, готельними, культурними та іншими послугами. Відповідні кошти передбачаються в місцевих бюджетах.


 

     Порядок надання зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

{ Закон доповнено статтею 39-6 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей-сиріт


та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також іншим особам із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
в працевлаштуванні у позанавчальний час,
в отриманні послуг, пов'язаних із
профорієнтацією та підготовкою до роботи
за новою професією
 

     Державна служба зайнятості разом з місцевими органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.


 

     Молодіжні центри праці, а також молодіжні громадські організації з питань працевлаштування (агентства, біржі, бюро тощо) сприяють працевлаштуванню випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі учнів, студентів, аспірантів, у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.

{ Закон доповнено статтею 39-7 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для


дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, фізкультурно-оздоровчими і
спортивними об'єктами
 

     Випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, користуються фізкультурно-оздоровчими і спортивними об'єктами безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання цих пільг, компенсації вартості послуг визначається органами місцевого самоврядування.

{ Закон доповнено статтею 39-8 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на виплату


допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
 

     Порядок відшкодування витрат на виплату допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повне державне забезпечення відповідно до статті 8 цього Закону при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу відповідно до норм забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджується Кабінетом Міністрів України.

{ Закон доповнено статтею 39-9 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності


серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб
із їх числа
 

     Кабінет Міністрів України може створювати відповідний координаційний орган для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють.


 

     Зазначений орган забезпечує влаштування таких дітей до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей та осіб із їх числа соціальним житлом, залучення до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню.

{ Закон доповнено статтею 39-10 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт


та дітей, позбавлених батьківського піклування,
під час канікул
 

     У період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

{ Закон доповнено статтею 39-11 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа


дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, під час канікул
 

     Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є учнями професійно-технічних навчальних закладів або студентами вищих навчальних закладів, - колишні вихованці закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах за рахунок коштів, визначених частинами першою та другою статті 9 цього Закону.

{ Закон доповнено статтею 39-12 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт


та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які не виїжджають до місць організованого
відпочинку в дні канікул, а також під час
їх хвороби
 

     Зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами і які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видаються кошти в межах установленої грошової норми на харчування й інші побутові потреби.

{ Закон доповнено статтею 39-13 згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }

 


{ Статтю 39-14 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }


Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства щодо
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа

{ Назва статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }


 

     Особи, винні в порушенні законодавства щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа несуть відповідальність відповідно до закону.

{ Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( 230-16 ) від 05.10.2006 }
 

     Прикінцеві положення


 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини третьої статті 18, яка набирає чинності через три роки з дня його опублікування.


 

     2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


 

     3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:


 

     підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


 

     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;


 

     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 


Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2342-IV

Сімейний кодекс України (витяг)

 


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135 )
 


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 N 2620-IV ( 2620-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.352 N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.422 N 2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.423 N 2853-IV ( 2853-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.551 N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.2 N 3097-IV ( 3097-15 ) від 16.11.2005, ВВР, 2006, N 22, ст.179 N 3250-IV ( 3250-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.120 N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.277 N 3539-IV ( 3539-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.293 N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.87 N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.230 }
 


{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду

    N 3-рп/2009 ( v003p710-09 ) від 03.02.2009 }


 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 1390-VI ( 1390-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.559 N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.596 N 1452-VI ( 1452-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.653 }


Каталог: media
media -> Наукометрия «психологии туризма» naukometriya of "tourism psychology"
media -> Методические рекомендации по организации профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи
media -> Занятие №6. Учебные материалы Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер Межгрупповой конфликт
media -> Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения
media -> Психология социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями в россии
media -> Адаптация иностранных студентов подготовительных факультетов
media -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница