Інформація про результати діяльності громадських організацій-учасників установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради протягом 2009-2010 років Інформація


Інформація про результати діяльності первинної організації профспілкистраница9/9
Дата12.05.2016
Размер1.38 Mb.
#611
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Інформація

про результати діяльності первинної організації профспілки

протягом 2009-2010 років

1. Назва організації: Первинна профспілкова організація Філії Концерну „Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району.

2. Скорочена назва організації: ППО ФК „МТМ” Орджонікідзевського району

3. Дані про легалізацію організації: Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району є організаційною ланкою Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України 28.01.2000 р. свідоцтво № 1318.

Згідно ст. 16 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, на підставі Статуту Всеукраїнської профспілки, Первинна організація профспілки Філії Концерну „Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району в особі профспілкового комітету набула статусу юридичної особи (лист районного управління юстиції № 02/205 від 17.02.2005 року). Свідоцтво про належність до Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України № 8-78.

4. Адреса первинної організації профспілки: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахимова, 4, т.233-32-33. Голова профкому Хрипко Оксана Михайлівна.

5. Мета та напрями діяльності: Первинна організація профспілки ФК „МТМ” Орджонікідзевського району, як організаційна ланка Всеукраїнської профспілки, згідно чинного законодавства та Статуту:

уповноважена на представництво і захист трудових, со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з власником підприємства, ро­ботодавцем, а також з іншими об'єднаннями громадян;

веде колективні переговори, від імені працівників укладає колек­тивний договір; через виборні органи профспілки – вносить пропозиції до галузевих, регіональних угоди, контролює їх виконання;

організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законо­давства про працю і охорону праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань та робить свої висновки про них;

пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які вивіль­няються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємства, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, в судах;

бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздо­ровчих та культурно-масових і спортивних заходах;

представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємством, в комітеті кредиторів у ході банкрутства, а також у ході приватизації об'єктів комунальної власності, тощо.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: Згідно чинного трудового законодавства, профком, як виборний профспілковий орган на підприємстві:

1) є постійним представником найманих працівників в комісії з формування і виконання колективного договору; його представники через відповідні виборні органи профспілки - укладають і запроваджують норми галузевих і територіальних угод;

2) представляє інтереси працівників у відносинах з роботодавцем і приймає рішення та вносить пропозиції з вищезазначених питань, що входять до його компетенції;

3) бере участь в комісіях з управління соціальним страхуванням, у формуванні та витратах коштів на оздоровлення працівників і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

4) взаємодіє з адміністрацією підприємства щодо розв'язання колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів), тощо.

7. Проведена робота у 2009-2010 роках: Пріоритетним напрямком у роботі профспілкового комітету ФК „МТМ” Орджонікідзевського району є вирішення невідкладних проблем працівників підприємства, регулювання соціально-трудових відносин через колективні переговори, укладення і контроль виконання колективного договору.

За звітний період заробітна плата на підприємстві піднімалася згідно діючого законодавства. Порушень строків виплати заробітної плати не було. У 2010 році середня заробітна плата досягла 2622,8 грн. і зросла в термін з грудня 2009р. по грудень 2010р. на 10,7 %.

Щорічно виділялись кошти у сумі 378,5 тис.грн. на комплексні заходи з охорони праці, придбання спецодягу, проведення атестації робочих місць, тощо.

На організацію оздоровлення працівників та членів їх сімей за 2009-2010 роки виділено 114,324 тис.грн., що дало можливість відпочити по пільговим путівкам 252особам.

Незважаючи на нестабільне фінансове становище на підприємстві, працівникам забезпечувалося надання додаткових соціальних пільг й гарантій, як це було передбачено у колективному договорі.

На підприємстві на паритетних засадах забезпечується робота комісії із загальнообов'язкового державного соціального страхування. Комісія під головування голови профкому контролює своєчасне перерахування внесків на його здійснення, виплату допомоги при наявності страхового випадку і таке інше. Порушень по строках виплати допомоги у 2009-2010 роках не було.

Виконується розділ колдоговору «Трудові відносини». Залучення працівників до роботи у вихідні дні й надурочно здійснювались відповідно до чинного законодавства. Відпустки надавались згідно затверджених графіків. Всі звільнення працівників з ініціативи адміністрації розглядалися на засіданнях профспілкового комітету, робилося все можливе для збереження трудового колективу.
Голова первинної профспілкової організації О.М. Хрипко
 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 2009-2010 років
1. Назва організації: Запорізький обласний благодійний фонд «Шевченко-ТЕТА»

2. Скорочена назва організації: ЗОБФ «Шевченко-ТЕТА»

3. Дані про легалізацію організації: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 024591, видане 04.06.2008 р. виконавчим комітетом Запорізької міської Ради; Свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації № 0345, видане 03.06.2008 р. головним управлінням юстиції у Запорізькій області.

4. Адреса, контакти: 69096, м. Запоріжжя, вул. Медична, б.31. Тел. 228-30-55. Контактна особа – голова правління Шевченко Анатолій Васильович, моб.тел. 067-610-04-00

5. Мета та напрями діяльності:

Мета діяльності – здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

Напрями діяльності:

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування;

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

- подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізація програм національно-культурного розвитку, сприяння доступові всіх верств населення, особливо малозабезпеченим, до культурних цінностей та художньої творчості;

- подання допомоги талановитій творчій молоді;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам`яток історії та культури, місць поховання;

- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

- сприяння розвитку охорони здоров`я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійсненні соціального догляду за хворими, інвалідами, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

- сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім`ям.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: ---

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду , проведена робота:

  В рамках програми «Цільове фінансування соціальної допомоги громадянам, які цього потребують», було надано грошову допомогу окремим громадянам, таким як:

Воронній Н.В. на лікування тяжко хворої дитини;

Герасимовій І.З на лікування тяжко хворої дитини;

неодноразово пенсіонерці, інваліду 1 групи Челишевій Л.Ф., на лікування та підтримку здоров`я;

та іншим,

а також Товариству інвалідів «БАРВОС» для придбання лікарських препаратів та надання фінансової підтримки членам товариства.

З метою сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам`яток історії та культури, було надано фінансову допомогу:

Запорізькій єпархії Української православної церкви для фінансування проекту будування православного храму в Хортицькому районі;

Покровській релігійній громаді Української православної церкви на ремонт церкви;

Запорізькій єпархії Української православної церкви на будівельні роботи по відтворенню зруйнованого храму Покрова Пресвятої Богородиці.

В напрямку роботи по сприянню розвитку науки і освіти, допомоги вчителям вченим, студентам, учням, а також допомоги у розвитку видавничої справи, було надано благодійну фінансову допомогу ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга», для видавництва підручника для ВУЗів з грифом МОН «Штучне розведення дичини».


Директор ЗОБФ «Шевченко-ТЕТА»                       І.В Шевченко

  
ІНФОРМАЦІЯпро результати діяльності організації протягом 2009-2010 років
1. Назва організації: Запорізька молодіжна громадська організація «Служба захисту тварин»

2. Скорочена назва організації: ЗМГО «Служба захисту тварин»

3. Дані про легалізацію організації: зареєстрована 20.07.2009, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 031193

4. Адреса, контакти: 69096, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 20/141, тел. (066) 7116298, (061) 7014686

5. Мета та напрями діяльності: сприяння вирішенню проблеми збільшення чисельності безпритульних тварин в м. Запоріжжі, інформаційно-просвітницька діяльність спрямована на формування бережливого ставлення людей до живої природи, попередження жорстокості по відношенню до тварин, надання допомоги постраждалим безпритульним тваринам міста.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: робота у складі робочої групи по регулюванню кількості безпритульних тварин при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Основними задачами  діяльності якої є сприяння вирішенню проблеми збільшення чисельності безпритульних тварин в м. Запоріжжя та інших населених пунктах області через використання неефективних методів регулювання, що в свою чергу призводить до виникнення небезпечних для людей ситуацій та проявів жорстокості у суспільстві. Нами проводиться інформаційно-просвітницька діяльність спрямована на формування бережливого ставлення людей до живої природи, попередження жорстокості по відношенню до тварин, що в свою чергу стає запорукою формування поважного ставлення і до оточуючих, а також постійна робота з надання посильної допомоги постраждалим безпритульним тваринам міста.

У 2009 році ЗМГО «СЗТ» був підготовлений концептуальний проект міської програми щодо впровадження гуманних методів регулювання чисельності безпритульних тварин.

Крім того, організацією у 2010 році розроблений проект «Програми охорони тваринного світу в частині регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Запорізької області на 2010-2019 роки», де першою експериментальною ділянкою області для комплексного вирішення проблеми визначено м. Запоріжжя. Даний проект розрахований на спільне вирішення проблеми на території міста Запоріжжя, а в подальшому і інших міст області силами Запорізької обласної та міської влади за підтримки німецьких партнерів. Подібна програма прийнята і вже ефективно впроваджується в Одесі за підтримки  німецького союзу зоозахисників.

В основу програми входить принцип "ОСВ" – відлов-стерилізація-випуск -  єдиний метод, що показав себе як ефективний в умовах населених пунктів з великою кількістю безпритульних тварин. Це означає, що тварини відловлюються, вакцинуються, стерилізуються у Притулку-стерилізаційному пункті і ті, що можна (не агресивні та здорові) – повертаються у назад у середовище існування, чим створюють бар’єр проникнення сказу на територію міста (не допускаючи на свої території нових не вакцинованих тварин). У випадку відстрілів тварин або не повернення з притулків - на фоні значної кормової бази, наявності укриття та великих територій, популяції швидко відновлюють чисельність, що вимагає збільшення витрат на нові знищення. Паралельно проводиться робота з пошуку нових господарів для тварин, що можуть бути соціалізовані.

Підтримку програми надасть міська рада м. Магдебург, що вони підтвердили під час відвідування м. Запоріжжя на початку 2010 року підписавши угоду про співробітництво у даному питанні.

Проект даної програми був взятий за основу робочою групою при Запорізькому міськвиконкомі, створеною у кінці 2010 року. На даний час розпочата активна робота робочої групи для підготовки остаточного проекту програми. Мером м. Запоріжжя О.Сіном була приділена значна увага питанню під час відкритої наради, присвяченої проблемі безпритульних  тварин на вулицях міста 21 січня 2011 року. Міським головою повністю розділяється позиція, що дана проблема має вирішуватись виключно цивілізованими та гуманними методами.

Для завершення роботи над проектом вирішено провести спільне розширене засідання робочої групи з запрошенням представників міської влади м. Магдебург, які активно приймали участь у розробці та просуванні проекту.

У складній сьогоднішній ситуації, пересічні громадяни все частіше висловлюють своє занепокоєння через витрати коштів місцевих бюджетів на знищення тварин не гуманними методами та не бажають виховувати своїх дітей там, де на вулицях варварські вбивають тварин. На підтвердження цього, нами були зібрані більше тисячі підписів громадян до керівництва міста та області на підтримку прийняття як міської так і обласної програми регулювання чисельності безпритульних тварин. 

Голова ЗМГО «Служба захисту тварин» О.В. Архіпова

  
ІНФОРМАЦІЯ

про первинну профспілкову організацію Запорізького національного університету
1.Назва організації: Первинна профспілкова організація Запорізького національного університету.

2.Скорочена назва організації.: ППО ЗНУ.

3.Дані про легалізацію організації: Свідоцтво про державну реєстрацію ППО ЗНУ серія АОО №198976 дата проведення реєстрації 30.03.2000 р., номер запису про заміну свідоцтва 1 103 105 0001 004290, місце проведення державної реєстрації ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ідентифікаційний код 25970716.

4. Мета та напрями діяльності: Діяльність професійних спілок.

Первинна профспілкова організація Запорізького національного університету об’єднує в своїх рядах викладачів, співробітників і студентів . Свою мету профспілка ЗНУ вбачає в дієвому сприянні розвитку освіти і науки в ЗНУ, захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, які працюють і навчаються в університеті.

Голова ППО ЗНУ Б.С.Павловський

  
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 2009-2010 років

 

1. Запорізька організації ветеранів війни (однополчан)2. ЗОВВ(о)

3. ___________________________________________________________

4. Мета: правовий та соціальний захист ветеранів війни та військової служби;патріотичне виховання молоді на бойових та трудових традиціях народу України, увічнення пам'яті загиблих захисників Вітчизни .

5. Організація існує з 1957 року, бере участь у громадських заходах за планом роботи організації, надає допомогу у створені та організації роботи музеїв бойової слави при навчальних закладах міста, організує та проводить військово-спортивний конкурс «Патріот» в навчальних закладах міста; протягом року проводить уроки мужності з учнями навчальних закладів . 

Голова комітету ___________В.А.Кролік 
Каталог: test -> data -> file
test -> Характерологический опросник
test -> Методические указания для подготовки к входному компьютерному тестированию по возрастной и педагогической психологии для специальности 1-01 01 02 Дошкольное образование
test -> Заполните этот бесплатный оксфордский тест способностей
test -> Оценка работы персонала
test -> Программа: maintest 4 Версия 6 5 (С) 1992-2011 hr-лаборатория "Гуманитарные Технологии"
test -> Методические указания к входному тестированию по дисциплине «История психологии» для студентов 1 курса, заочной формы получения образования
test -> Лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие
test -> Тип личности по Тигеру (основа Майерс-Бриггс)
file -> Рішення мiської ради № Перелік питань


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница