Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети Жалпы психология кафедрасыстраница32/32
Дата08.02.2020
Размер0.89 Mb.
ТипЛекция
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
2 с

0,9

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

5-ж.

6-Тема:

Эс

6

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Эс жөнүндө түшүнүк.

 2. Эстин процесстери.

 3. Эстин теориялары.

 4. Эстин түрлөрү.

Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Эс деп эмнени айтабыз?

 2. Эске кармоо, эсте сактоо, эске түшүрүү деген эмне?

 3. Унутуунун закон ченемдүүлүгүн айтып бергиле.

 4. Эстин негизги теорияларын айтып бергиле.

 5. Эстин түрлөрүнө аныктама бергиле.

 6. Эсти жакшыртуунун жолдорун санагыла.

2 с

0,8

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

6-ж.

1-модулдун жыйынты-гы:

6 лек
12 с

5


2-модуль
7-Тема:

Ойлоо

7

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Ойлоо жөнүндөгү түшүнүк.

 2. Ойлоонун операциялары.

 3. Ойлоонун формалары.

 4. Ойлоонун түрлөрү.

Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Ойлоо деп эмнени айтабыз?

 2. Салыштыруу, аналогия, абстракциялоо, анализдөө, синтездөө, классификациялоо ж.б. ойлоонун процесстерине аныктама бергиле.

 3. Ойлоонун формаларын жана түрлөрүн мүнөздөп бергиле.

2 с

0,9

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

9-ж.

8-Тема:

Элестетүү

8

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Элестетүү жөнүндө түшүнүк.

 2. Элестетүүнүн түрлөрү.

 3. Элестетүүнүн физиологиялык негизи.


Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Элестетүү деп эмнени айтабыз?

 2. Активдүү жана пассивдүү элестетүүгө мисалдарды келтиргиле.

 3. Кайра түзүүчү жана чыгармачыл элестетүү деген эмне? Эргүү абалы жөнүндө айтып бергиле.

 4. Идиомотордук акт деген эмне?

2 с

0,8

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

10-ж.

9-Тема:

Сезим жана эмоция

9
СЛК-3

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Сезим жана эмоция жөнүндө түшүнүк.

 2. Эмоционалдык абалдын сигналдык жана жөнгө салуучулук функциясы.

 3. Эмоциянын физиологиялык негизи.

 4. Негизги эмоционалдык абалдар

 5. Жогорку сезимдер.


Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Эмоция жана сезимдин табияты жөнүндө айтып бергиле.

 2. Эмоционалдык абалдын сигналдык жана жөнгө салуучулук функцияларын түшүндүрүп бергиле.

 3. Настроение, стресс, аффект, фрустрация, депрессия ж.б. эмоционалдык абалдардын мүнөздүү белгилерин айтып бергиле.

 4. Жогорку сезимдердин түрлөрүн айтып бергиле.

2 с

0,9

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

11-ж.

10-Тема:

Темпера-мент.

10

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Темпераменттин типтери жана ага психологиялык мүнөздөмө.

 2. Темпераменттин физиологиялык негизи. Жогорку нерв ишмердүүлүгүнүн типтери жана темперамент.

 3. Темпераменттин касиеттери жана окуучуларды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр.


Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Темперамент деген эмне?

 2. Темпераменттин гуморалдык, конституциялык жана неврологиялык теорияларын айтып бергиле.

 3. Темпераменттин ар бир тибине мүнөздөмө бергиле.

 4. Темперанттин тибине ылайык тарбиялоонун өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле

2 с

0,8

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

12-ж.

11-Тема:

Мүнөз.

11

СЛК-3

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Мүнөз жөнүндө түшүнүк. Мүнөз жана адамдардын индивидуалдуулугу.

 2. Мүнөздүн структурасы.

 3. Мүнөздүн акцентуациялык белгилери.

 4. Мүнөз жана темперамент.


Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Мүнөз деп эмнени айтабыз?

 2. Мүнөздүн структуралык түзүлүшү кандай?

 3. Мүнөздүн акцентуациялык белгилерин айтып бергиле.

 4. Мүнөз жана темпераменттин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын айтып бергиле.

1 с

0,8

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

13-ж.

12-Тема:
Жөндөмдүүлүк

12

ПК-1

ПК-4

Лекциянын планы:

 1. Жөндөмдүүлүк жөнүндө түшүнүк. Жөндөмдүүлүк жана ишмердүүлүк.

 2. Жөндөмдүүлүккө сандык жана сапаттык мүнөздөмө.

 3. Жөндөмдүүлүктүн структурасы. Жөндөмдүүлүктү аныктоо жана өлчөөнүн проблемалары.

 4. Шык (задатка) жана жөндөмдүүлүк.

 5. Жөндөмдүүлүк жана окуучуларды кесипке багыттоо милдеттери.


Текшерүү үчүн суроолор:

 1. Жөндөмдүүлүк деп эмнени айтабыз?

 2. Жөндөмдүүлүктүн калыптанышындагы ишмердүүлүктүн ролун айтып бергиле.

 3. Жөндөмдүүлүктүн кандай түрлөрү бар?

 4. Жөндөмдүүлүк кантип аныкталат?

 5. Окуучуларды кесипке багыт берүүдө алардын жөндөмдүүлүгүн эске алуунун зарылдыктарын айтып бергиле?

1 с

0,8

1,2,3

ПЛ,

ЛПК

14-ж.

2-модулдун жыйынты-гы:

6 лек
10 с

5 б


Баары:

12 лек
22 с

10 б10. 2. Семинардык сабактын календардык-тематикалык планы

Теманын номери жана аталышы

Сем. сабак№,

комп.Үйрөнүлүүчү маселелердин аталышы

Саат-н саны

Упайлар


Адабияттар

Колдон. окутуу техн-ры

Жума сы

1

2

3

4

5

6

7

8

1-модуль1-Тема:

Психологиянын предмети, милдеттери жана структура-сы

1

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Психология илиминин негизги милдеттерине талдоо жүргүзгүлө.

 2. Психикалык кубулуштарды классификациялагыла.

 3. Психология илиминин принциптерин анализдегиле.

 4. Психологиянын изилдөө методдорунун ар бирине мүнөздөмө бергиле.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0.9

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

1-ж.

2-Тема:

Аң сезим психика-нын өнүгүүсү-нүн эң жогорку формасы катары

2

ПК-1

ПК-4

План:

1. Жаныбарлардын жүрүм турум формаларына талдоо жүргүзгүлө.

 1. Аң-сезимдин пайда болушундагы эмгектин маанисин ачып бергиле.

 2. Аң сезимдин жана аң сезимсиз абалдын өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 3. Психологиялык коргонуунун ар түрүн мүнөздөп көрсөткүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с


0.8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

2-ж.

3-Тема:

Личность жана анын структура-сы

3

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Личность, индивид жана индивидуалдуулук түшүнүктөрүнүн байланышын жана айырмачылыктарын айтып бергиле.

 2. Личностун биологиялык жана социалдык структурасын мүнөздөөчү касиеттерге талдоо жүргүзгүлө.

 3. Мотив жана керектик түшүнүктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 4. Личносту үйрөнүүчү методдордун өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

3-ж.

4-Тема:

Көңүл буруу

4

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Адамдын психикалык ишмердүүлүгүндөгү көнүл буруунун мааанисин ачып бергиле.

 2. Эрктүү жана эрксиз көңүл буруунун өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 3. Көңүл буруунун туруктуулугунун, алмашуучулугунун көлөмүнүн ж.б. өзгөчөлүктөрүн анализдегиле.

 4. Көңүл буруунун бузулушунун жана анын окуу-тарбия процессиндеги коррекциялоо жумуштарынын өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

4-ж.

5-Тема:

Сезүү жана кабыл алуу

5

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Сезүү жана кабыл алуунун окшоштуктарын жана айырмачылыктарын аныктагыла.

 2. Сезүүнү классификациялагыла.

 3. Сезүүнүн психофизиологиялык мыйзамдарына талдоо жүргүзгүлө. Адаптация. Сезүүнүн өз ара аракеттенүүсү. Сенсибилизация. Синестезия.

 4. Кабыл алуунун ойлонуучулугу, предметтүүлүгү, бүтүндүүлүгү, структурасы, туруктуулугу. Апперцепциясы, иллюзиясы ж.б. касиеттеринин өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 5. Кабыл алуунун формаларына (Мейкиндикти, убактытты жана кыймылды кабыл алуу) талдоо жүргүзгүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,9

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

5-ж.

6-Тема:

Эс

6

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Адам туршундагы эстин маанисине баа бергиле.

 2. Эстин ар процессинин өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 3. Эстин теорияларына талдоо жүргүзгүлө.

 4. Эстин ар бир түрүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 5. Унутуунун закон ченемдүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 6. Эсти жакшыртуунун жолдорун талкуулап анализдегиле.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

6-ж.

1-модулдун жыйынты-гы:

6 сем
12 с

5


2-модуль
7-Тема:

Ойлоо

7

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Адамдын таанып билүү ишмердүүлүгүндөгү ойлоонун ролуна баа бергиле.

 2. Ойлоонун операцияларынын (салыштыруу, аналогия, абстракциялоо, анализдөө, синтездөө, классификациялоо ж.б. ) ар биринин өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 3. Ойлоонун формаларына жана ойлоонун түрлөрүнө анализ бергиле.

 1. Ойлоонун жана кептин байланышына талкуулагыла.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,9

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

9-ж.

8-Тема:

Элестетүү

8

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Адамдын таанып билүү жана чыгармачыл ишмердүүлүгүндөгү элестетүүнүн ролуна баа бергиле.

 2. Элестетүүнү классификациялагыла.

 3. Элестетүүнүн физиологиялык негизине талдоо жүргүзгүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

10-ж.

9-Тема:

Сезим жана эмоция

9
СЛК-3

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Эмоция жана сезимдин табиятына талдоо жүргүзгүлө.

 2. Эмоционалдык абалдын сигналдык жана жөнгө салуучулук функцияларын түшүндүрүп бергиле.

 3. Настроение, стресс, аффект, фрустрация, депрессия ж.б. эмоционалдык абалдардын өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 4. Жогорку сезимдерди калыптандыруу жолдорун талдагыла.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,9

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

11-ж.

10-Тема:

Темпера-мент.

10

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Темпераменттин типтеринин психологиялык мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 2. Темпераменттин гуморалдык, конституциялык жана неврологиялык теорияларына талдоо жүргүзгүлө.

 3. Темперанттин тибине ылайык тарбиялоонун өзгөчөлүктөрүн талкуулагыла.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

12-ж.

11-Тема:

Мүнөз.

11

СЛК-3

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Мүнөз жана адамдардын индивидуалдуулугун анализдегиле.

 2. Мүнөздүн акцентуациялык белгилеринин өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

 3. Мүнөз жана темпераменттин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын талдагыла.

 4. Мүнөздү тарбиялоонун жолдорун талкуулагыла.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

2 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

13-ж.

12-Тема:
Жөндөмдүүлүк

12

ПК-1

ПК-4

План:

 1. Жөндөмдүүлүктүн генетикалык жана социалдык табиятына талдоо жүргүзгүлө.

 2. Жөндөмдүүлүктүн калыптанышындагы ишмердүүлүктүн маанисине баа бергиле.

 3. Жөндөмдүүлүктү аныктоо жана өлчөөнүн проблемаларын талкуулагыла.

 4. Жөндөмдүүлүк жана окуучуларды кесипке багыттоо жумуштарынын өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө.

Текшерүүнүн формасы: През, Д, МЧ.

1 с

0,8

1,2,3

СК, Д, МЧ, ЧТ.

14-ж.

2-модулдун жыйынты-гы:

6 сем
12 с

5 б


Баары:

12 сем
24 с

10 б


10.3. Студенттердин өз алдынча иштөөлөрү (СӨАИ)
Сабактын темалары

Ком-пет.

СӨИ тапшырма

Сааты

Адабияттар

Текшер.

формасы

Тапш. мөөнөтү

Макс.

балл

1-модуль

1

Психологиянын предмети, милдеттери жана структурасы

ПК-1;

ПК-4.

Тиешелүү адабияттарды окуп чыгуу, конспектилөө

4 с

1,2,3,4,5.

Конспект план түзүү.

2-жума

1,7

2

Аң сезим психиканын өнүгүүсүнүн эң жогорку формасы катары

ПК-1;

ПК-4.

Тиешелүү адабияттарды окуп чыгуу, конспектилөө

3 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз.

3-жума

1,6

3

Личность жана анын структурасы

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын инсандык сапаттарын изилдөө

3 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

4- жума

1,6

4

Көңүл буруу

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын көнүл буруусун изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

5-жума

1,7

5

Сезүү жана кабыл алуу

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын кабыл алуусун изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

6-жума

1,7

6

Эс

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын эске сактоо өзгөчөлүктөрүн изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

7-жума

1,7
1-модулдун жыйынты-гы:

6 тема
22 с


10 б

2-модуль

7

Ойлоо

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын ойлоо өзгөчөлүктөрүн изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

9-жума

1,7

8

Элестетүү

ПК-1;

ПК-4.

Окуучулардын фантазиялоо өзгөчөлүктөрүн изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

10- жума

1,7

9

Сезим жана эмоция

СЛК-3

ПК-1;

ПК-4.

Эмоционалдык абалдарды изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

11-жума

1,7

10

Темперамент.

ПК-1;

ПК-4.

Темпераменттин типтерин изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

12-жума

1,7

11

Мүнөз.

СЛК-3

ПК-1;

ПК-4.

Мүнөздүн өзгөчөлүктөрүн изилдөө

4 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

13-жума

1,6

12

Жөндөмдүүлүк

ПК-1;

ПК-4.

Жөндөмдүүлүктү изилдөө

3 с

1,2,3,4,5.

Схема, план түз

14-жума

1,6
2-модулдун жыйынтыгы:

6 тема
12 с


10 б
Баары:

12 тема
24 с


20 б

Эскертүү: Окутуучу студенттин тандаган темасы же ага бөлүштүрүлгөн тема боюнча кантип өз алдынча иштөө керектигин, кайсы адабияттарды пайдалануу максатка ылайыктуулугун, адабияттар менен иштөөнү, студенттин өз алдынча иштөөсүнүн натыйжасында окуп-үйрөнгөн билимин, ык-көндүмдөрүн көзөмөлдөөнүн жана текшерүүнүн формасын (студенттин оозеки баяндоосу, долбоор түрүндө жазган материалын коргоосу, студенттин тайпада суроо-жооп иретинде талкуулоо, дискуссия, өзүнүн талдоочулук, изденүүчүлүк, чыгармачылык дараметин, аракеттерин көрсөтүүсү ж.б.), о.э., мөөнөтүн, окутуучу менен студент макулдашып алышат. Студенттин өз алдынча ишти аткаруу деңгээли жана анын жоопкерчилиги эске алынып, ал тиешелүү баллдар менен бааланат.
11. Билим берүү технологияларыМетоддор

Лекция

Семин. сабак

СРС

1.

Көрсөтмөлүү лекция (КЛ)

+2.

Проблемалуу лекция (ПЛ)

+3.

Лекция–пресс-конференция (ЛПК) (ЛПК(ЛПК)

+4.

Сабак–конференция (СК)
+
5.

Дебаттар (Д)
+
6.

Мээ чабуулу (МЧ)
+
7.

Чакан тайпаларда иштөө (ЧТ)
+
8.

Изилдөөчүлүк метод (ИМ)+

9.

Тесттер (Т)+


12. Дисциплинанын окуу-методикалык жана маалыматтык камсыздалышы
а) Негизги адабияттар:

 1. Маклаков А.Г. Общая психология М., 2003.

 2. Немов Р.С. Психология: Учебник. – В 3-х Т. – М.,1999.

 3. Минбаев К. Адамдын психологиясы Ош-2000.

 4. Слободчиков В.И. Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.


б) Кошумча адабияттар:


 1. Петровский А. Основы теоретической психологии: Учебн. пособие. – М.,1998.

 2. Петровский А.В. Психология. М., 2000, 1гл.

 3. Радугина А.А. Психология и педагогика, М-1998.

 4. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. М., 1998.


в) Интернет-ресурстар
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Сайт «Век образования» http://www.alledu.ru/about – Портал «Все образование» http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки http://www.twirpx.com – Официальный сайт для студентов
13. Баалоонун жана баа коюунун критерийлери
Экзаменде билимди баалоо 100 баллдык система менен жүргүзүлүп төмөнкү эрежеге ылайык коюулат:

Рейтинг (балл)

Тамгалык система боюнча баа

GPA боюнча баалоонун цифралык эквивалент

Салттык система боюнча баа

87 - 100

А

4,0

Эң жакшы

80 - 86

В

3,33


Жакшы

74 - 79

С

3,0
68 - 73

Д

2,33


канааттандыраалык

61 - 67

Е

2,0
31 - 60

FX

0


Канааттандыраалык эмес

0 – 30

F


Экзаменде бааны коюуда обьективдүүлүк жана акыйкаттуулук принциптеринин негизинде студенттин билиминин сапаты бардык тараптан анализделип, модулдук-рейтингдик системанын жобосуна ылайык коюлат.

- “Эң жакшы” деген баа окуу-программалык материалдарды ар тараптан, системалык жана терең өздөштүргөндүгүн көрсөтө алган, программада каралган теориялык жана практикалык маселелерди эркин аткара алган, жумушчу программада сунушталган негизги адабяттардан пайдаланып өз алдынча иштерди аткарган, кошумча адабияттар менен таанышып чыккан, окуу-программалык материалдарды түшүндүрүп берүүдө жана колдонууда чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган, дисциплина боюнча уюштурулган конкурстарга жана олимпиадаларга активдүү катышып, дисциплинанын негизги түшүнүктөрүнүн өз ара байланышын терең түшүнө алган, окуп-үйрөнгөн билимдерин, ыкмаларын жана көндүмдөрүн келечектеги кесибинде колдоно ала турган жана рейтингдик-модулдук система боюнча топтолгон баллы 87 баллдан кем болбогон студентке коюлат.

- “Жакшы” деген баа окуу-программалык материалдарды системалык түрдө өздөштүргөндүгүн көрсөтө алган, программада каралган теориялык жана практикалык маселелерди эркин аткара алган, жумушчу программада сунушталган негизги адабияттардан пайдаланып өз алдынча иштерди аткарган, кошумча адабияттар менен таанышып чыккан, окуу-программалык материалдарды түшүндүрүп берүүдө жана колдонууда чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган, окуп-үйрөнгөн билимдерин, ыкмаларын жана көндүмдөрүн келечектеги кесибинде колдоно ала турган жана рейтингдик-модулдук система боюнча топтолгон баллы 74 баллдан 86 баллга чейин болгон студентке коюлат.

- “Канааттандыраалык” деген баа окуу-программалык материалдарды өздөштүргөндүгүн көрсөтө алган, программада каралган теориялык жана практикалык маселелерди аткарууда катачылыктарга жол берүү менен аткарган, жумушчу программада сунушталган негизги адабяттардан пайдаланып өз алдынча иштерди аткарган, кошумча адабияттар менен таанышып чыккан, окуу-программалык материалдарды катачылыктар менен түшүндүрө алган жана, бирок келечектеги кесибине колдонуучу зарыл болгон материалдарды окуп-үйрөнгөн жана рейтингдик-модулдук система боюнча топтолгон баллы 61 баллдан 73 баллга чейин болгон студентке коюлат.

- “Канааттандыраалык эмес” деген баа окуу-программалык материалдар боюнча өздөштүргөн билиминде каталыктары бар, программада каралган теориялык жана практикалык маселелерди аткарууда принципиалдуу катачылыктарга жол берген, жумушчу программада сунушталган негизги адабяттардан пайдаланып өз алдынча иштерди аткарган, кошумча адабияттар менен таанышып чыкпаган, окуу-программалык материалдарды өздөштүрбөгөн, келечектеги кесибине колдонуучу ыкмаларга жана көндүмдөргө ээ болбогон жана рейтингдик-модулдук система боюнча топтолгон баллы 60 баллдан төмөн болгон студентке коюлат.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница