Київский національний університет культури І мистецтв на правах рукопису просандєєва людмила ЄвгеніївнаСкачать 493.09 Kb.
страница1/2
Дата12.05.2016
Размер493.09 Kb.
  1   2


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
На правах рукопису

ПРОСАНДЄЄВА Людмила Євгеніївна

УДК 159.923+316.61+73


ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія


ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наукНауковий консультант

Бех Іван Дмитрович,

доктор психологічних наук, професор,

дійсний член НАПН УкраїниКиїв – 2012

ЗМІСТ
ВСТУП 5

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМОЦІННОСТІ

ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 15

1.1. Філософсько-психологічні концепції розвитку самоцінності

особистості 18

1.2. Зарубіжні та вітчизняні дослідження проблеми визначення сутності

самоцінності та її структури 42

1.3. Соціалізація як детермінанта розвитку самоцінності

особистості 66

1.4. Психологічна сутність криз самоцінності особистості в процесі

соціалізації 79

1.5. Генезис самоцінності особистості в період дорослішання 88

1.5.1. Передумови становлення самоцінності в дитинстві 89

1.5.2. Особливості становлення самоцінності особистості

в підлітковому віці 99

1.5.3. Розвиток самоцінності особистості в юнацькому віці 107Висновки до першого розділу 112
РОЗДІЛ ІІ КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ

САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ

ОНТОГЕНЕЗУ 116

2.1. Особистісно-ціннісний підхід до розвитку самоцінності особистості

періоду дорослішання в процесі її соціалізації 117

2.2. Обґрунтування принципів розвитку самоцінності особистості 125

2.2.1. Принцип автономізації-соціалізації власного

«Я» особистості 125

2.2.2. Принцип обумовленості самореалізації самоцінності

особистості різними стратегіями її поведінки 139

2.3. Психологічна модель генезису самоцінності особистості періоду

дорослішання в процесі соціалізації 150Висновки до другого розділу 167
РОЗДІЛ ІІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИСУ

САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 172

3.1. Методологічні та методичні аспекти дослідження самоцінності

особистості підлітка 172

3.2. Специфіка розвитку самоцінності підлітка в соціальному та

особистісному просторах 190

3.3. Психологічні особливості генезису структурних складових

самоцінності особистості підлітка 215

3.4. Типи самоцінності особистості підлітка та їх зв’язок із стратегіями

поведінки 252

Висновки до третього розділу 266

РОЗДІЛ IV ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ

САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 268

4.1. Особливості впровадження методології та методик дослідження

самоцінності юнака 268

4.2. Розвиток самоцінності юнака в соціальному та особистісному

просторах 281

4.3. Особливості розвитку структурних складових самоцінності особистості

юнака 305

4.4. Типологічні характеристики самоцінності особистості юнака. 340Висновки до четвертого розділу 353

РОЗДІЛ V ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ

САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕРІОДУ

ДОРОСЛІШАННЯ У ПРОЦЕСІ ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 355

5.1. Теоретико-методологічні засади психологічного супроводу розвитку

самоцінності особистості підлітків та юнаків 355

5.2. Якісні зміни в розвитку самоцінності підлітків експериментальної та

контрольної груп 363

5.3. Специфіка розвитку самоцінності юнаків експериментальної й

контрольної груп 380

5.4. Практичні рекомендації психологам, вихователям, вчителям з розвиткусамоцінності особистості періоду дорослішання 392

Висновки до п’ятого розділу 398

ВИСНОВКИ 400

ДОДАТКИ 406

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 420

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Абрамова Ю. Г. Психология среды : истоки и направления / Ю. Г. Абрамова // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 130–137.

 2. Абулъханова-Славская К. А. Мировозренческий смысл и научное значение категории субъекта / Ксения Александровна Абульханова-Славская // Российский менталитет : вопросы психологической теории и практики : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Ин-т психологии ; [под ред. К. А. Абульхановой и др.]. – М., 1997. – С. 56–75.

 3. Абулъханова-Славская К. А. Принцип субъекта в отечественной психологии / К. А. Абулъханова-Славская // Психология. – 2005. – Т. 2, № 4. – С. 3–21.

 4. Абулъханова-Славская К. А. Рубинштейн - ретроспектива и перспектива / Ксения Александровна Абульханова-Славская // Проблема субъекта в психологической науке / под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой. – М., 2000. – С. 13–27.

 5. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299, [2] с.

 6. Адлер А. Понять природу человека [перевод] / Альфред Адлер. – СПб. : Прогресс, 1997. – 251, [3] с.

 7. Аксенова Ю. А. Символы мироустройства в сознании детей / Юлия Александровна Аксенова. – М. : Деловая книга, 2000. – 267, [1] с.

 8. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества : кн. для учителя / Шалва Александрович Амонашвили. – К. : Освіта, 1991. – 111 с.

 9. Амяга Н. В. Самораскрытие педагога в общении со старшеклассниками : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / Н. В. Амяга. – М., 1989. – 22 с.

 10. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания : избранные психологические труды / Борис Герасимович Ананьев ; Российская акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т ; под ред. А. А. Бодалева. – М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2008. – 431 с.

 11. Андерсон Д. Р. Когнитивная психология / Джон Р. Андерсон ; [пер. с англ. С. Комарова]. – СПб. : Питер, 2002. – 492 c.

 12. Андреева Г. М. Психология социального познания / Галина Михайловна Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 287, [1] с.

 13. Андреева Г. М. Социальная психология / Галина Михайловна Андреева. – М : Аспект Пресс, 2002. – 363 с.

 14. Анцыферова Л. И. Колберга о моральном сознании и нравственном поведении человека / Людмила Ивановна Анцыферова / Дифференциальная психология : хрестоматия / сост. С. К. Нартова-Бочавер. – М., 2008. – С. 351–362.

 15. Анцыферова Л. И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности / Людмила Ивановна Анцыферова // Психология личности : хрестоматия / Ред. Д. Я. Райгородский. – Самара, 2004. – Т. 2. – С. 329–342.

 16. Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии / Людмила Ивановна Анцыферова. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – 413, [1] с.

 17. Асеев В. Г. Личность и значимость побуждений [монография] / Владимир Георгиевич Асеев. – М. : Ин-т психологии РАН, 1993. – 223 с.

 18. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров : Психолог. Психопедагог. Психоисторик / Александр Григорьевич Асмолов. – М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 768 с.

 19. Асмолов А. Г. ХХІ век: психология в век психологии / А. Г. Асмолов // Вопросы психологи. – 1999. – № 1. – С. 3–12.

 20. Ассаджиоли Р. Психосинтез : теория и практика. От душевного кризиса к высшему "Я" : [сборник] / Роберто Ассаджиоли. – М. : РЕФЛ-бук, 1994. – 311, [2] с.

 21. Ахмеров Р. А. Биографические кризисы личности : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психологических наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Р. А. Ахмеров. – М., 1994. – 24 с.

 22. Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени : истоки, эволюция, перспективы / Мурад Давудович Ахундов. – М. : Наука, 1982. – 222, [2] с.

 23. Бакиров В. С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора / Виль Савбанович Бакиров. – Харьков : Вища школа, 1988. – 147 с.

 24. Бакурадзе О. М. Истина и ценность / О. М. Бакурадзе // Вопросы философии. – 1996. – № 7. – С. 45–48.

 25. Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность составляющие / Г. А. Балл // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 5. – С. 7–19.

 26. Балл Г. О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Г. О. Балл // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 4–11.

 27. Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 318, [1] с.

 28. Барановский В. Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений : монография / Василий Федорович Барановский. – К. : Правник- НАВСУ, 1998. – 141 с.

 29. Бахтин М. М. К вопросам самосознания и самооценки / Михаил Михайлович Бахтин // Автор и герой : к философским основам гуманитарных наук / сост. С. Бочаров. – М., 2000. – С. 241–248.

 30. Бахтин М. М. К философии поступка / Михаил Михайлович Бахтин // Философия и социология науки и техники : ежегодник : 1984–1985. – М., 1986. – С. 80–138.

 31. Белинская Е. П. Взаимосвязь ценностных ориентаций и образа социального мира / Е. П. Белинская // Мир психологии. – 2004. – № 3 (39). – С. 96–102.

 32. Бергер П. Социальное конструирование реальности : трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; пер. Е. Руткевич. – М. : Медиум, 1995. – 333 с.

 33. Бердяев Н. А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения / Николай Александрович Бердяев. – СПб. : РХГИ, 1996. – 384 с.

 34. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека / Николай Александрович Бердяев. – М. : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 316 с.

 35. Бердяев Н. А. Самопознание : опыт философской автобиографии / Николай Александрович Бердяев. – М. : Книга, 1991. – 445 с.

 36. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание : [пер. с англ.] / общ. ред., вступ. ст. [с. 5–24] В. Я. Пилиповского. – М. : Прогресс, 1986 – 420, [2] с.

 37. Бех І. Д. Біля витоків сутності особистості / І. Д. Бех // Шлях освіти. – 1999. – № 2. – С. 10–14.

 38. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003– .– Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с.

 39. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / Іван Дмитрович Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

 40. Бех І. Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 3–12.

 41. Блонский П. П. Избранные педагогические произведения / Павел Петрович Блонский. – М. : АПН РСФСР, 1961. – 696 с.

 42. Богданович Н. В. Субъект как категория отечественной психологии : история и современное состояние : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психологических наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Н. В. Богданович. – М., 2004. – 19 с.

 43. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Диана Борисовна Богоявленская. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1983. – 173 с.

 44. Божович Л. И. Избранные психологические труды : проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович ; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Междунар. пед. акад., 1995. – 209 с.

 45. Борисова Л. Г. Экономическое поведение выпускников средних школ в условиях становления рыночных отношений / Борисова Людмила Глебовна. – Новосибирск ; Бердск : [б. и.], 1999. – 62, [2] с.

 46. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія : курс лекцій / Олена Іванівна Бондарчук. – К. : МАУП, 2003. – 118 с.

 47. Боришевський М. Й. Психологічні механізми розвитку особистості / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 26–33.

 48. Боришевський М. Й. Соціально-психологічна сутність та ґенеза духовності особистості / Мирослав Йосипович Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2009. – Т. 11, ч. 5. – С. 50–59.

 49. Бочоришвили Т. Г. Проблема объективности ценности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук : спец. 09.00.05 «Этика» / Т. Г. Бочоришвили. – Тбилиси, 1988. – 25 с.

 50. Братусь Б. С. Русская, советская, российская психология : конспективное рассмотрение / Борис Сергеевич Братусь. – М. : Московский психол.-соц. ин-т : Флинта, 2000. – 85 с.

 51. Братченко С. Л. Личностный рост и его критерии / С. Л. Братченко, М. Р. Миронова // Психологические проблемы самореализации личности : [сб. ст.] / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб, 1997. – С. 38–46.

 52. Бронфенбреннер У. Два мира детства : дети в США и СССР [пер. с англ.] / Ури Бронфенбреннер. – М. : Прогресс, 1990. – 167 с.

 53. Брушлинский А. В. Гуманистичность психологической науки / А. В. Брушлинский // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21, № 3. – С. 43–48.

 54. Брушлинский А. В. Избранные психологические труды / Андрей Владимирович Брушлинский. – М. : ИП РАН, 2006. – 621 с.

 55. Брушлинский А. В. Психология субъекта / Андрей Владимирович Брушлинский. – СПб. : Алетейя, 2003. – 268, [1] с.

 56. Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / Светлана Сергеевна Бубнова. – М. : ИП РАН, 1998. – 24 с.

 57. Будилова Е. А. Философские проблемы в советской психологии / Е.А. Будилова, Е. В. Шорохова. – Москва : Наука , 1972. – 336 с.

 58. Будинайте Г. Л. Личностные ценности и личностные предпочтения субъекта / Г. Л. Будинайте, Т. В. Корнилова // Вопросы психологии. – 1993. – № 5. – С. 99–105.

 59. Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности / Людмила Пантелеевна Буева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 268 с.

 60. Буева Л. П. Человек, деятельность и общение / Людмила Пантелеевна Буева. – М. : Мысль, 1978. – 216 с.

 61. Булах І. С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / Ірина Сергіївна Булах. – К., 2004. – 582 с.

 62. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка : монографія / Ірина Сергіївна Булах. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 340 с.

 63. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2006. – 519 с.

 64. Бучило Н. Ф. Аксиология / Нина Федоровна Бучило // Философия : учеб. пособие для вузов / [Бучило Н. Ф., Кириллов В. И., Лапина Т. С. и др.]. – М., 1998. – С. 241–264.

 65. Буякас Т. М. Опыт утверждения общечеловеческих ценностей - культурных символов в индивидуальном сознании / Т. М. Буякас, О. Г. Зевина // Вопросы психологии. – 1997. – № 5. – С. 44–55.

 66. Буякас Т. М. Проблема и психотехника самоопределения личности / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2002. – № 2. – С. 28–39.

 67. Ванцвайг П. Десять заповедей творческой личности / Поль Вайнцвайг ; пер. с англ. : С. Л. Лойко, Ф. Б. Сарнова. – М. : Прогресс, 1990. – 187с.

 68. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия : краткий лекционный курс / Анна Яковлевна Варга. – СПб. : Речь, 2001. – 114 с.

 69. Василюк Ф. Е. Методологический смысл психологического кризиса / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1996. – № 6. – С. 25–40.

 70. Василюк Ф. Е. Психология переживания : анализ преодоления критических ситуаций / Федор Ефимович Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.

 71. Василюк Ф. Е. Психотехника выбора / Федор Ефимович Василюк // Психология с человеческим лицом : гуманистическая перспектива в постсоветской психологии [сб. ст.] / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. – М., 1997. – С. 284–314.

 72. Визгин В. П. Истина и ценность / Виктор Павлович Визгин // Ценностные аспекты развития науки / отв. ред. Н. С. Злобин, В. Ж. Келле. – М., 1990. – С. 36– 51.

 73. Визгина А. В. Проявление личностных особенностей в самоописаниях мужчин и женщин / А. В. Визгина, С. Р. Пантилеев // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 91–100.

 74. Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.

 75. Водопьянова Н. Е. Активная жизненная позиция личности и профессиональная адаптация в условиях социально-экономического кризиса / Н. Е. Водопьянова // Психологические проблемы самореализации личности / [под ред. А. А. Реана, Л. А. Коростылевой]. – СПб., 1998. – Вып. 2. – С. 144–153.

 76. Возняк В. Философско-педагогические размышления / В. Возняк // Философская и социологическая мысль. – 1996. – № 7-8. – С. 201–205.

 77. Воломеев С. А. Профессия как фактор самореализации личности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия» / С. А. Воломеев. – М, 1998. – 23 с.

 78. Вольф К. Ф. Теория зарождения / Каспар Фридрих Вольф ; под ред. Е.Н. Павловского. – М. : Изд-во АН СССР, 1950. – 630, [2] с.

 79. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1999. – 220 , [2] с.

 80. Выготский Л. С. Психология развития человека / Лев Семенович Выготский. – М. : Смысл : Эксмо, 2005. – 1136 с.

 81. Выжлецов Г. П. Аксиология : становление и этапы развития / Г. П. Выжлецов // Cоциально-политический журнал. – 1995. – № 6. – С. 61–73.

 82. Гаврилова Т. П. Личностные трудности и проблемы подростков / Т. П.Гаврилова // Психологическая наука и образование. – 1997. – № 3. – С. 104–109.

 83. Галажинский Э. В. Проблема уровней самореализации человека : ценностно-смысловой контекст / Эдуард Владимирович Галажинский // Ценностные основания психологической науки и психология ценностей : [сб. ст.] / отв. ред. В. В. Знаков, Г. В. Залевский ; РАН, Ин-т психологии. – М., 2008. – С. 123–147.

 84. Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – М. : Искусство, 1968– .– Т. 3. – 1971. – 624 с.

 85. Гелъфман Э. Г. Психодидактика школьного учебника : интеллектуальное воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.

 86. Гельвеций К. А. Сочинения : в 2 т. / Клод Адриан Гельвеций. – М. : Мысль, 1974– .– Т. 2 : О человеке. – 1974. – 688 с.

 87. Гинзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 43–52.

 88. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимоотношения / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – К. : Украина, 2002. – 222 с.

 89. Головінський І. Педагогічна психологія / Іван Головінський. – К. : Аконіт, 2003. — 288 с.

 90. Горбачев В. Г. Философская картина мира. Человек во Вселенной / Владимир Григорьевич Горбачев // Основы философии : курс лекций / Владимир Григорьевич Горбачев. – М., 1998. – С. 63–83.

 91. Грофф С. За пределами мозга : рождение, смерть и трансцеденции в психотерапии / Станислав Грофф ; пер. с англ. А. Андрианова. – М. : Изд-во Трансперсонального ин-та, 1993. – 497 с.

 92. Гудиев А. А. Исследование ценностных ориентации руководителя : теоретико-методологический и экспериментальный подход : науч.-метод. пособие / Артур Ахполович Гудиев. – Владикавказ : Сев.-Осет. гос. ун-т, 2003. – 159 с.

 93. Гуманистические тенденции в развитии непрерывного образования взрослых в России и США [сб. ст.] / под. ред М. В. Кларина, Н. И.Семенова. – М. : ИТПИМИО, 1994. – 189 с.

 94. Гурджиев Г. И. Беседы с учениками : Париж. 1941-1946 гг. / Георгий Иванович Гуджиев ; [пер. с англ. . Э. Ермакова и др.] // Вестник грядущого блага. Беседы с учениками : Париж. 1941-1946 гг. / Георгий Иванович Гуджиев ; [пер. с англ. . Э. Ермакова и др.]. – М., 2011. – С. 93–336.

 95. Давыдов В. В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней / В. В.Давыдов, В. Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. – 1997. – № 1. – С. 3–18.

 96. Дерев’янко С. П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / С. П. Дерев’янко. – К., 2009. – 20 с.

 97. Дерманова И. Б. Некоторые аспекты феномена самореализации / И. Б. Дерманова, Л. А. Коростылева // Психологические проблемы самореализации личности : [сб. ст.] / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб., 1997. – С. 20–37.

 98. Детская психология : учеб. пособие / под ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Минск : Университетское, 1988. – 398 с.

 99. Джеймс М. Рожденные выигрывать : трансакционный анализ с гештальтупражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард.; пер. с англ. Б. Е. Волынского ; общ. ред. и послесл. Л. А. Петровской. – М. : Прогресс : Универс, 1993. – 332 с.

 100. Джеймс У. Психология : [пер. с англ.] / Уильям Джеймс. – М. : Гаудеамус : Акад. Проект, 2011. – 316 с.

 101. Дженнингс С. Сны, маски и образы : практикум по арт-теарпии / С. Дженнингс, А. Минде ; [пер. с англ. И. Динерштейн]. – М. : Эксмо, 2003. — 377 с.

 102. Джибладзе Г. Н. Социальные структуры и ценностные ориентации в науке / Георгий Николаевич Джибладзе // Ценностные аспекты развития науки [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Н. С. Злобин, В. Ж. Келле. – М., 1990. – С. 197–211.

 103. Джидарьян И. А. Категория активности и ее место в системе психологического знания / Инна Александровна Джидарьян // Категории материалистической диалектики в психологии / отв. ред. Л. И. Анцыферова. – М., 1988. – С. 56–88.

 104. Динамика ценностных ориентаций молодежи в трансформирующемся обществе / [Бабосов Е. М., Бабосов С. Е., Бубнов Ю. М. и др.]. – Минск : Современное слово, 2001. – 159 с.

 105. Долгова В. И. Проблемы формирования готовности к инновационной деятельности / В. И. Долгова // Социально-психологические проблемы ментальности : материалы III Междунар. науч. конф. – Смоленск, 1998. – С. 167–171.

 106. Долинська Л. В. Самосвідомість та “Я-концепція” особистості / Л. В. Долинська // Загальна психологія : навч. посіб. / [Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін.]. – К., 1999. – С. 356–360.

 107. Дольто Ф. На стороне подростка / Франсуаза Дольто ; [пер. с фр. А. К. Борисовой]. – СПб. : Петербург-XXI в. ; М. : АГРАФ, 1997. – 277 с.

 108. Донченко Е. А. Личность : конфликт, гармония / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко. – К. : Политиздат, 1989. – 173 с.

 109. Донченко Е. А. Социетальная психика / Елена Андреевна Донченко ; НАН Украины, Ин-т социологии. – К. : Наук. думка, 1994. – 208 с.

 110. Дружинин В. Н. Когнитивные способности : структура, диагностика, развитие / Владимир Николаевич Дружинин. – М. : Per se ; СПб. : ИМАТОН, 2001. – 223 с.

 111. Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посіб. / Дося Михайлівна Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280 с.

 112. Духовно ценностные ориентиры массовых действий людей : тез. докл. респ. межвуз. науч. конф. (19–21 мая 1992 г.) : в 2 ч. / [редкол. : Кирвель Ч. С. и др.]. – Гродно : ГГУ, 1992– .– Ч. 1. – 1992. – 270 с. Ч. 2. – 1992. – 165 с.

 113. Дырин С. П. Ценностно-мотивационные характеристики работников современных российских предприятий / Сергей Петрович Дырин // Актуальные проблемы психологии на современном этапе общественного развития : [сб. науч. тр.]. – Казань, 2003. – С. 122–138.

 114. Дюркгейм Э. Ценностные и “реальные“ суждения / Эмиль Дюркгейм // Социологические исследования. – 1991. – № 2. – С. 106–114.

 115. Егорова JI. С. Жизненные стратегии : гендерный аспект / Лариса Станиславовна Егорова. – Иваново : Юнона, 1999. – 60 с.

 116. Емоційний розвиток дитини / упоряд. : С. Максименко [та ін.]. – К. : ГЛАВНИК, 2004. – 112 с.

 117. Ермолаева М. В. Психология развития : метод. пос. для студ. заоч. и дистанц. форм обуч. / Марина Валерьевна Ермолаева. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 376 с.

 118. Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. / ред. Л. В. Сохань [та ін.] ; Науково-методичний центр середньої освіти. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.

 119. Життєві кризи особистості : у 2 ч. : наук.-метод. посібник / наук. ред. : Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков ; ред. В. М. Доній ; Ін-т змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1998– .– Ч. 1 : Психологія життєвих криз особистості. – 1998. – 354 с.

 120. Журавлев К. В. Субъективность как граница: топологическая и генетические модели / К. В. Журавлев, А. Ш. Тхостов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 3. – С. 5–12.

 121. Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе / Надежда Анатольевна Журавлева. – М. : Изд-во ИП РАН, 2006. – 333, [1] с.

 122. Завалишина Д. Н. Полисистемный подход к исследованию решения мыслительных задач / Д. Н. Завалишина // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 6. – С. 32–42.

 123. Залевский Г. В. Теория субъекта и фиксированные формы поведения / Г. В. Залевский // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 3. – С. 32–36.

 124. Залесский Г. Е. Ценностно-мотивационные аспекты деятельности теории учения / Г. Е. Залесский // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 1998. – № 2. – С. 58–67.

 125. Запорожец А. В. Научная концепция исследования НИИ дошкольного воспитания АПН СССР / А. В. Запорожец // Психология в детском саду. – 2000. – № 2-3. – С. 5–20.

 126. Зауш-Годрон Ш. Социальное развитие ребенка / Шанталь Зауш-Гордон ; [пер. с фр. Т. Смолянская]. – СПб. : Питер, 2004. – 122 с.

 127. Захарова А. В. Формирование самооценки в учебной деятельности / Аида Васильевна Захарова // Психологические проблемы учебной деятельности школьника : [сб. ст.] / под ред. В. В. Давыдова ; Акад. пед. наук СССР ; НИИ общей и пед. психологии. – М., 1977. – С. 242–249.

 128. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / Андрей Григорьевич Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.

 129. Зейгарник Б. В. Очерки по психологии аномального развития личности / Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1980. – 157 с.

 130. Зейгарник Б. В. Теория личности Курта Левина / Блюма Вульфовна Зейгарник. – М. : МГУ, 1981. – 117 с.

 131. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / Василий Васильевич Зеньковский. – М. : Изд-во Свято-Владимир. Братства, 1993. – 222, [2] с.

 132. Зинченко В. П. Системный анализ в психологии? / В. П. Зинченко // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12, № 4. – С. 120–139.

 133. Злобiна О. Г. Особистість сьогодні : адаптація до суспільної нестабільності / О. Г. Злобіна, В. О. Тихонович ; НАН України ; ін-т соціології. – К. : [б. в.], 1996.– 100 с.

 134. Знаков В. В. Психология понимания : проблемы и перспективы / Виктор Владимирович Знаков. – М. : Изд-во ИП РАН, 2005. – 446, [1] с.

 135. Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия / Виктор Владимирович Знаков // Субъект, личность и психология человеческого бытия : [сб. ст.] / под ред. В. В. Знакова, З. И. Рябикиной. – М., 2005. – С. 9–44.

 136. Знаков В. В. Самопознание субъекта / В. В. Знаков, Е. А. Павлюченко // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23, № 1. – С. 31–41.

 137. Знаков В. В. Субъект-объектные и субъект-субъектные типы понимания высказываний в межличностном общении / Виктор Владимирович Знаков // Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского. – М., 2002. – С. 144–160.

 138. Знаков В. В. Ценности как проблема психологии человеческого бытия / Виктор Владимирович Знаков // Ценностные основания психологической науки и психология ценностей : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Ин-т психологи ; отв. ред. В. В. Знаков, Г. В. Залевский. – М., 2008. – С. 83–93.

 139. Золотухина-Аболина Е. В. О специфике высших духовных ценностей / Е. В. Золотухина-Аболина // Философские науки. – 1987. – № 4. – С. 11–18.

 140. Зотов В. В. Взаимосвязь интеллекта и творческого потенциала в социализации и самореализации личности : автореферат дис. на соискание ученой степени канд. социолог. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры» / В. В. Зотов. – СПб., 1997. – 23 с.

 141. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посібник для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищих навч. закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К. : Наук. думка, 1997. – 302 с.

 142. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / Іван Андрійович Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.

 143. Ильин Е. Н. Шаги навстречу : из опыта работы учителя / Евгений Николаевич Ильин. – М. : Просвещение, 1986. – 32 с.

 144. Кабаченко Т. С. Методика «Ценностные регуляторы организационного поведения» персонала / Татьяна Сергеевна Кабаченко // Современная психология : состояние и перспективы исследований : материалы юбилейной науч. конф. ин-та психологии РАН, 28-29 янв. 2002 г. – М., 2002. – Ч. 3. – С. 280–299.

 145. Каган М. С. Мир общения : проблемы межсубъектных отношений / Моисей Самойлович Каган. – М. : Политиздат, 1988.– 315 с.

 146. Как справится со стрессом / Д. Фонтана. Как справиться с кризисом / Г. Перри. Как жить с вашей болью / А. Брум, Х. Джеллико ; [к сб. в целом : Британ. психол. о-во ; пер. с англ. Т. Марютина]. – М. : Педагогика-пресс, 1995. – 351 с.

 147. Кальной И. И. Проблема «бытия мира» и «бытия в мире» // Философия для аспирантов : учебник / И. И. Кальной, Ю. А. Сандулов. – СПб., 2003. – С. 257–301.

 148. Калюткин Ю. Н. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятельности учителя / Ю. Н. Калюткин, В. П. Бездухов. – Самара : Изд-во Сам ГПУ, 2002. – 400 с.

 149. Кант И. Автономия воли как высший принцип нравственности. Гетерономия воли как источник всех ненастоящих принципов нравственности / Иммануил Кант // Сочинения : в 6 т. / Иммануил Кант. – М., 1965. – Т. 4, ч. 1. – С. 283–284.

 150. Капська А. Й. Розвиток творчої активності підлітків через творчу діяльність (конкурс знавців цікавинок та ребусів) : метод. материал / А. Й. Капська // Технологія виховної роботи в умовах табірної зміни : теорія і практика / заг. ред. А. Й. Капська [та ін.]. – К. : Грайлик, 1998. – С. 29–35.

 151. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.

 152. Карпов А. В. Метасистемная организация уровневых структур психики : монография / Анатолий Викторович Карпов. – М. : ИПРАН, 2004. – 504 с.

 153. Каспржак А. Г. Функциональная грамотность / А. Г. Каспржак // Новые ценности образования. – 2005. – Вып. 5 (24). – С. 160–161.

 154. Кле М. Психология подростка : психосексуальное развитие : [пер. с фр.] / Мишель Кле. – М. : Педагогика, 1991. – 171 с.

 155. Клочко А. В. Суверенность как результат становления человека в совмещенной психологической системе / А. В. Клочко, О. М. Краснорядцева // Вестник БГПУ : Психолого-педагогические науки. – 2001. – № 1. – С. 4–9.

 156. Клочко В. Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности : (введение в трансспективный анализ) / Виталий Евгеньевич Клочко ; Федеральное агентство по образованию ; Томский гос. ун-т. – Томск : РИО ТГУ, 2005. – 172 с.

 157. Клочко В. Е. Закономерности движения психологического познания: проблема ценностей и смысла в призме трансспективного анализа / Виталий Евгеньевич Клочко // Ценностные основания психологической науки и психология ценностей / под ред. : В. В. Знакова, Г. В. Залевского ; Ин-т психологии РАН. – М., 2008. – С. 41–61. – (Серия «Интеграция академической и университетской психологии»).

 158. Князева Е. Н. Синергетика : нелинейность времени и ландшафты коэволюции / К. Н. Князева, С. П. Курдюмов ; вступ. ст. Г. Г. Малинецкого. – М. : КомКнига, 2007. – 272 с.

 159. Кон И. С. Ребенок и общество / Игорь Семенович Кон. – М. : Наука, 1988. – 269, [2] с.

 160. Кононко О. Л. Особистісна орієнтація – пріоритет сьогодення / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 5. – С. 3–6.

 161. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). – К. : Стилос, 2002. – 336 с.

 162. Кононко О. Про Базову програму розвитку дошкільника «Я у Світі» / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 1. – С. 3–7.

 163. Кононов І. Ф. Етнос. Цінності. Комунікація / Ілля Федорович Кононов. – Луганськ : Альма-матер. – 2000. – 494 с.

 164. Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / О. А. Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.

 165. Корнетов Г. Б. Гуманистическое образование: традиции и перспективы / Григорий Борисович Корнетов ; Рос. акад. образования, Ин-т теорет. педагогики и междунар. исслед. в образовании. – М. : ИТПИМИО, 1993 – 135 с.

 166. Корніяка О. М. Психологія комунікативної культури школяра / Ольга Миколаївна Корніяка. – К. : Міленіум, 2006. – 336 с.

 167. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности : основные сферы жизнедеятельности : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. психолог. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Л. А. Коростылева. – СПб, 2001. – 39 с.

 168. Корчак Я. Избранные педагогические произведения : [пер. с польск.] / Януш Корчак – М. : Педагогика, 1979. – 473 с.

 169. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості : зб. наук. праць / Григорій Силович Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.

 170. Костюк Г. С. Педагогічне керівництво психічним розвитком особистості / Григорій Силович Костюк // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості : зб. наук. праць / Григорій Силович Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К., 1989. – С. 374–467.

 171. Костюк Г. С. Свідомість і діяльність людини / Григорій Силович Костюк / Психологія : підручник для педагогічних вузів / за ред. Г. С. Костюка. – К., 1968. – С. 91–92.

 172. Котирло В. К. Вплив взаємин у сім’ї на виховання емпатії у дітей / Віра Кондратівна Котирло. – К. : Рад. школа, 1985. – 140 с.

 173. Кохут Х. Анализ самости : систематический подход к лечению нарцистических нарушений личности / Хайнц Кохут ; [пер. с англ., науч. ред. А. М. Боковикова]. – М. : Когито-Центр, 2003. – 367 с.

 174. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг ; пер. с англ. Н. Мальгина [и др.]. – СПб. : Питер ; М. : [б. и.] ; Нижний Новгород : [б. и.], 2003. – 988 с.

 175. Крайніков Е. В. Психологія розвитку : словник-довідник / Едуард Владиславович Крайніков ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Арістей, 2004. – 260 с.

 176. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі : досвід і проблеми : кн. для вчителя / Михайло Юзефович Красовицький. – К. : Освіта, 1992. – 183 с.

 177. Кричковська Т. Д. Вікова та педагогічна психологія : навч.-метод. комплекс / Т. Д. Кричковська, О. В. Лісовець ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДПУ ім. М. В. Гоголя, 2005. – 60 с.

 178. Крымский С. Б. Контуры духовности : новые контексты индивидуальности / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21–28.

 179. Ксенофонтов В. И. Духовность как экзистенциональная проблема / В. И. Ксенофонтов // Философские науки. – 1991. – № 12. – С. 41–52.

 180. Кудрявцев В. Т. Историзм в психологии развития : от принципа к проблеме / Т. В. Кудрявцев // Психологический журнал. – 1996. – Т. 17, № 1. – С. 5–18.

 181. Кудрявцев В. Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребенка : учеб. пособие / Владимир Товиевич Кудрявцев ; ун-т Рос. акад. образования. – М. : Изд-во УРАО, 1997. – 153, [1] с.

 182. Кудрявцев В. Т. Субъект деятельности в онтогенезе / В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалиева // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. – С. 14–30.

 183. Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : монографія / Віра Ульянівна Кузьменко ; М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Київський міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. – К. : НПУ, 2005. – 354 с.

 184. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет : учеб. пособие / Ирина Юрьевна Кулагина ; ун-т Рос. акад. образования. – М. : Изд-во УРАО, 1997. – 175, [2] с.

 185. Кулачківська С. Є. Я - дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку) / С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір. – К. : Нора-Прінт, 1996. – 108 с.

 186. Кушнір В. Гуманітарне мислення вчителя / В. Кушнір // Соціальна психологія. – 2004. – № 4. – С. 81–95.

 187. Кьеркегор С. Страх и трепет : этич. трактаты / Серен Кьеркегор ; пер. с дат., коммент. : Н. В. Исаевой, С. А. Исаева ; общ. ред., сост. и предисл. С. А. Исаева. – М. : Республика, 1993. – 382 с.

 188. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях : [сб. работ : перевод] / Дональд Кэмпбелл. – СПб. : Соц.-психол. центр, 1996. – 391 с.

 189. Лабунская В А. Психологический портрет субъекта затрудненного общения / В. А. Лабунская // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 14–22.

 190. Лангмейер Й Психическая депривация в детском возрасте : методический материал / Й. Лангмейер, З. Матейчек. – Прага : Авиценум, 1984. – 334 с.

 191. Лановенко Ю. Переживання суб’єктом свого дорослішання / Ю. Лановенко // Соціальна психологія. – 2004. – № 4. – С. 113–122.

 192. Лапин Н. И. Пути России : социокультурные трансформации / Николай Иванович Лапин ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – М., 2000. – 194 с.

 193. Лебон Г. Психология народов и масс : [перевод] / Гюстав Лебон. – СПб. : Макет, 1995. – 313 с.

 194. Левин К. Регрессия, ретроспектива и развитие / Курт Левин // Динамическая психология : избранные труды / Курт Левин ; под общ. ред. Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Патяевой ; [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д. А. Деонтьев, Е. Ю. Патяева]. – М., 2001. – С. 271–302.

 195. Левин К. Теория поля в социальных науках / Курт Левин ; [пер. Е. Сурпина]. – СПб. : Речь, 2000. – 364, [1] с.

 196. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия : избр. тр. / Натан Семенович Лейтес. – М. : Ин-т творческой психологии ; Воронеж : МОДЕК, 1997. – 448 с. – (Психологи Отечества : избр. психол. тр. : В 70 т. / гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; Акад. пед. и социал. наук, Моск. психол.-социал. ин-т).

 197. Лекторский В. А. Методологический анализ науки : типы и уровни / В. А. Лекторский, В. С. Швырев // Философия, методология, наука / В. А. Лекторский, В. С. Швырев, Б. С. Дынин ; АН СССР, Ин-т философии. – М.,1972. – С. 7–44.

 198. Леонгард К. Акцентуированные личности / Карл Леонгард ; пер. с нем. В. М. Лещинская ; под ред. В. М. Блейхера. – К. : Вища школа, 1989. – 375 с.

 199. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : методический материал / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.

 200. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. / Алексей Николаевич Леонтьев ; под ред. В. В.Давыдова и др. – М. : Педагогика, 1983.– .– Т. 1. – 1983. – 392 с. Т. 2. – 1983. – 320 с.

 201. Леонтьев А. Н. Философия психологии : из научного наследия / Алексей Николаевич Леонтьев ; ред. : А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1994. – 287 с.

 202. Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции / Д. А. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15–26.

 203. Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего / Д. А. Леонтьев, Е. В. Шелобанова // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 57–66.

 204. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / Майя Ивановна Лисина ; под ред. А. Г. Рузской. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЕК, 2001. – 383 с.

 205. Лисина М. И. Психология самопознания у дошкольников : методический материал / М. И. Лисина, А. И. Силвестру ; ред. А. Г. Рузская ; Мин-во просвещения Молдавской ССР, НИИ педагогики. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 112 с.

 206. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Андрей Евгеньевич Личко. – Л. : Медицина, 1983. – 256 с.

 207. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Борис Федорович Ломов ; отв. ред. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1984. – 444 с.

 208. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / Алексей Федорович Лосев ; [авт. вступ. ст. А. А. Тахо-Годи]. – М. : Политиздат, 1991. – 525 с.

 209. Лосский Н. О. Бог и мировое зло [сб.] / Николай Онуфриевич Лосский ; [предисл. С. Левицкого ; примеч. Р. К. Медведевой]. – М. : Республика, 1994. – 432 с.

 210. Лурия Е. А. Мой отец А. Р. Лурия / Елена Александровна Лурия. – М. : Гнозис, 1994. – 219, [2] с.

 211. Лутошкин А. Н. «Цветопись» как прием эмпирического изучения психологического климата коллектива / Анатолий Николаевич Лутошкин // Социально-психологический климат коллектива : теория и методы изучения / АН СССР, Ин-т психологии ; ред. Е. В. Шорохова, О. И. Зотова. – М., 1979. – С. 162–175.

 212. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс : теория и практика : монография / Павел Владимирович Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.

 213. Лушин П. В. Об экологичности психологического воздействия: экофасилитативная логика / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – С. 7–9.

 214. Лэнгле А. Грандиозное одиночество. Нарциссизм как антропологическо-экзистенциальный феномен // Моск. психотерапевтический журнал. – 2002. – № 2 (33). – С. 34–58.

 215. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом : прикладная логотерапия : [пер. с нем.] / Альфрид Лэнгле. – М. : Генезис, 2004. – 127 c.

 216. Лэнгле А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций : прикосновение к ценности / Альфрид Лэнгле // Вопросы психологии. – 2004. – № 4. – С. 3–22.

 217. Майнцер К. Сложносистемное мышление : материя, разум, человечество : новый синтез / Клаус Майнцер. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009 – 463 с.

 218. Макаревич М. А. Ценность / М. А. Макаревич // Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. Г. В. Осипова. – М. : Изд-во ИСПИ РАН, 1995. – С. 871–872.

 219. Максименко С. Д. Генетическая психология : методологическая рефлексия проблем развития в психологии : монография / Сергей Дмитриевич Максименко. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2000. – 320 с.

 220. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Сергій Дмитрович Максименко ; М-во освіти і науки України ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К. : ЦНЛ, 2004. — 272 с.

 221. Максименко С. Д. Наукова психологія і психологічна практика / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 9. – С. 2–6.

 222. Максименко С. Д. Современное состояние генетических исследований в психологии / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5. – С. 6–8 ; № 6. – С. 3–10 ; № 7. – С. 2–7.

 223. Максименко С. Д. Структура особистості : теоретико-методологічний аспект / С. Д. Максименко, С. А. Мул // Проблеми сучасної психології. – 2009. – Вип. 6. – С. 3–13.

 224. Максименко С. Д. Теоретичні основи психології особистості / С. Д. Максименко // Психологія особистості : хрестоматія / О. Б. Мельничук, Р. Ф. Пасічняк [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 96–104.

 225. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками : методические рекомендации / Наталья Юрьевна Максимова ; Мин. образован. Украины ; ИСИМО ; Ин-т психологии АПН Украины. – К. : ИСИО, 1997. – 136 с.

 226. Малер М. Процесс сепарации-индивидуации и формирования идентичности / М. Малер, Дж. Мак-Девитт // Психоаналитическая хрестоматия : классические труды / под ред. М. В. Ромашкевича. – М., 2005. – С. 158–172.

 227. Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогноз : настоящее и будущее / Г. Г. Малинецкий, С. П. Курдюмов // Новое в синергетике : взгляд в третье тысячелетие : [сб.] / отв. ред. Г. Г. Малинецкий, С. П. Курдюмов. – М., 2002. – С. 29–81.

 228. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы : справочник практического психолога / Ирина Германовна Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2004. – 894, [1] с.

 229. Малкина-Пых И. Г. Кризисы подросткового возраста / Ирина Германовна Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2004. – 382, [1] с.

 230. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию [сб.] / Мераб Константинович Мамардашвили. – М. : Прогресс. 1990. – 365, [1] с.

 231. Мамонтов Я. А. Хрестоматия современных педагогических течений / Яков Андреевич Мамонтов. – [Харьков] : Гос. изд. Украины, 1924. – XII, 538, VIII с.

 232. Мамчур Е. А. Гуманистическая критика науки : аргументы за и против / Е. А. Мамчур // Ценностные аспекты развития науки / отв. ред. Н. С. Злобин, В. Ж. Келле. – М., 1990.– С. 81–94.

 233. Маркс Избранные сочинения : в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1984– .– Т. 2. – 1985. – 574 с.

 234. Мартынюк И. О. Жизненные цели личности : понятие, структура, механизм формирования : монография / Игорь Орестович Мартынюк ; ред. Р. А. Ануфриева ; Академия наук УССР, Ин-т философии. – К. : Наукова думка, 1990. – 124 с.

 235. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / Абрахам Гарольд Маслоу ; пер. с англ. А. М. Татлыдаевой, науч. ред., комент., вступ. Н. Н. Акулиной. – Спб. : Евразия, 1997. – 430 с.

 236. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / Абрахам Гарольд Маслоу ; [пер. с англ. Татлыбаева А. М.]. – СПб. : Евразия, 2001. – 479 с.

 237. Маслоу А. Психология бытия / Абрахам Маслоу ; [пер. О. О. Чистяков]. – М. : Рефл.-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 300 с.

 238. Махний Н. М. Арттерапия : игровые упражнения и психорисуночные тесты / Николай Михайлович Махний. – Чернигов : ЧГПУ, 1998. – 60 с.

 239. Межличностное общение / Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. – СПб : Питер, 2001. – 544 с.

 240. Мей Р. Искусство психологического консультирования / Ролло Мэй ; пер. с англ. Т. К. Кругловой ; науч. ред. : Е. Л. Михайлова, ред. И. В. Тепикина. – М. : Класс, 1994. – 144 с.

 241. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения : [репринтное изд. 1912 г.] / Майстер Экхарт ; ред. Д. М. Носов. – М. : Политиздат, 1991. – XLVII, 192 с.

 242. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / Владимир Давыдович Менделевич. – М. : МЕДпресс-информ, 2005. – 426 с.

 243. Метод научной педагогики Марии Монтессори : методический материал / сост. : З. Н. Борисова, Р. А. Семерникова. – К. : Каскад, 1993. – 130 с.

 244. Методологические и теоретические проблемы психологии / отв. ред. Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1969. – 376 с.

 245. Мид М. Культура и мир детства : избранные произведения / Маргарет Мид ; [пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева]. – М. : Наука, 1988. – 429 с.

 246. Михайлов Г. С. Акмеологические измерения ценностных детерминант формирования руководителем управленческой команды / Г. С. Михайлов, Р. В. Гольников ; науч. ред. А. А. Деркач. – М. : МПА, 2000. – 112 с.

 247. Михайлов Ф. Т. Преемственность в развитии сознания / Ф. Т. Михайлов // Природа. – 1986. – № 5. – С. 63–72.

 248. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе : варианты решения : рекомендации для опыт.-эксперимент. работы шк. / Нац. фонд подгот. кадров ; Ин-т новых технологий образования ; ред. : А. Г. Каспржак, Л. Ф. Иванова. – М. : Просвещение, 2004. – 415 с.

 249. Моляко В. А. Творческая конструктология (пролегомены) / Валентин Алексеевич Моляко. – К. : Освіта України, 2007. – 388 с.

 250. Моргун В. Ф. Превентивно-профілактичний психологічний супровід професійної орієнтації на основі багатовимірної теорії особистості / В. Ф. Моргун // Психологічні перспективи. – 2010. – Вип. 16. – С. 205–216.

 251. Моргун В. Ф. Психодіагностика особистості підлітка : навч.-метод. посіб. для студ.-бакалаврів пед. і психол. спеціальностей / Володимир Федорович Моргун ; М-во освіти і науки України ; ред. О. Д. Кравченко. – К : Слово, 2009. – 136 с.

 252. Моросанова В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции : феномен, структура и функции в произвольной активности человека / Варвара Ильинична Моросанова ; Рос. акад. Образования, Психол. ин-т. – М. : Наука, 2001. – 191, [1] с.

 253. Москаленко А. Т. Смысл жизни и личность / А. Т. Москаленко, В. Ф. Сержантов ; отв. ред. А. А. Чечулин ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1989. – 202, [2] с.

 254. Москаленко В. В. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації особистості / В. В. Москаленко, В. Т. Циба // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 136–142.

 255. Москаленко В. В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості / В. В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2005. – № 2. – С. 3–17.

 256. Мудрик А. В. Социализация и «смутное время» / Анатолий Викторович Мудрик. – М. : Педагогика, 1991. – 78, [2] с.

 257. Мудрик А. В. Социальная педагогика / Анатолий Викторович Мудрик. – М. : Академия, 2009. – 224 c.

 258. Мудрик А. Что такое воспитание? / А. Мудрик // Директор школы. – 2002. – № 10. – С. 8–11.

 259. Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития, детство, отрочество : учеб. для студентов, обучающихся по пед. специальностям / Валерия Сергеевна Мухина. – М. : ACADEMIA, 1999. – 452, [1] с.

 260. Нартова-Бочавер С. К. «Соріng bеhаvіоr” в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – № 5. – С. 20–30.

 261. Нартова-Бочавер С. К. Человек суверенный : психологическое исследование субъекта в его бытии / Софья Климовна Нартова-Бочавер. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

 262. Немов Р. С. Психология : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. / Роберт Семенович Немов. – М. : Просвещение : Владос, 1995– .– Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 1995. – 507, [1] с.

 263. Неплох Я. М. Человек, познай себя! : записки психиатра / Яков Михайлович Немов. – СПб. : Наука, Санкт-Петербургское отд., 1991. – 208 с.

 264. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6-7 лет : монография / Нинель Ионтельевна Непомнящая ; НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1992. – 160, [1] с.

 265. Непомнящая Н. И. Ценностность как личностное основание : Типы. Диагностика. Формирование / Нинель Ионтельевна Непомнящая ; Рос. акад. Образования ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 170, [1] с.

 266. Никитин Е. П. Феномен человеческого самоутверждения / Е. П. Никитин, Н. Е. Харламенкова. – СПб. : Алтея, 2000. – 217 с.

 267. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла : [сочинения] / Фридрих Ницше ; [пер. с нем. С. Л. Франка и др.]. – М. : Эксмо, 2006. – 846, [1] с.

 268. Новий тлумачний словник української мови : 42 000 слів : у 4 т. : для студ. вищих та серед. навч. закл. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998– .– Т. 3 : ОБЕ- РОБ. – 1998. – 927 с.

 269. Нойман Э. Происхождение и развитие сознания / Эрик Нойманн ; пер. с англ. А. П. Хомик. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1998. – 462 с.

 270. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов вузов / Людмила Филипповна Обухова. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 442 с.

 271. Обуховский К. Психология влечений человека : [пер. з польс.] / Казимеж Обуховский. – М. : Прогресс, 1971. – 248 с.

 272. Общая психология : учебник для студ. пед. ин-тов / под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1977. – 479 с.

 273. Оллпорт Г. В. Личность в психологии = The person in psychology / Гордон Виллард Оллпорт ; пер. с англ. И. Авидон. – М. : КСП+ ; СПб : ЮВЕНТА, 1998. – 345 с.

 274. Онищенко В.Моральна культура особистості: ноологічні контексти ідентифікації / В. Онищенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – № 1-2. – С. 203–216.

 275. Орлов А. Б. Психология личности и сущности человека : парадигмы, проекции, практики : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология" / Александр Борисович Орлов. – М. : Academia, 2002. – 270, [1] с.

 276. Орлов Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера : беседы психолога со старшеклассниками : кн. для учащихся / Юрий Михайлович Орлов. – М. : Просвещение, 1987. — 223, [1] с.

 277. Панина Н. В. Индекс жизненной удовлетворенности / Н. В. Панина // LifeLine и другие новые методы психологии жизненного пути / сост., ред. А. А. Кроник. – М. : Прогресс : Культура, 1993. – С. 107–114.

 278. Паніна Н. В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998). Соціологічні показники (таблиці, ілюстрації, коментарі) / Н. В. Паніна, Є. І. Головаха ; НАН України, Ін-т соціол. – К. : Ін-т соціології, 1999. – 151 с.

 279. Панок В. Г. До питання про методологічні основи практичної психології / В. Г. Панок // Актуальні проблеми психології. – 2001. – Вип. 21. – С. 215–225.

 280. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. : И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М. : Сов. энциклопедия, 1964– .– Т. 1 : А-Е. – 1964. – 832 с.

 281. Пейперт С. Переворот в сознании : дети, компьютеры и плодотворные идеи : [пер. с англ.] / Сеймур Пейперт. – М. : Педагогика, 1989. – 220, [2] с.

 282. Первин Л. А. Психология личности : теория и исследования / Л. А. Первин, О. П. Джон ; пер. с англ. М. С. Жамкочьян ; [ин-т «Открытое о-во»]. – М. : Аспект пресс, 2000. – 606 с.

 283. Перспективы социальной психологии : [пер. с англ.] / [Хьюстон М., Штребе В., Стефенсон Дж. и др.]. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 687 с.

 284. Петровская Л. А. Общение-компетентность-тренинг : избранные труды / Лариса Андреевна Петровская ; ред.-сост. О. В. Соловьева. – М. : Смысл, 2007. – 686 с.

 285. Петровский А. В. Основы теоретической психологии : учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 525 с.

 286. Петровський А. В. Быть личностью / Артур Владимирович Петровский. – М. : Педагогика, 1990. – 110, [1] с.

 287. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности / Вадим Артурович Петровский. – М. : Горбунок, 1992. – 224 с.

 288. Печчеи А. Человеческие качества / Аурелио Печчеи ; пер. с англ. О. В. Захаровой ; общ. ред. и вступ. ст. [с. 5–33] Д. М. Гвишиани. – М. : Прогресс, 1985. – 312 с.

 289. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Жан Пиаже. – М. : Просвещение, 1969. – 660 с.

 290. Пироженко Т. А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка : монография / Тамара Александровна Пироженко ; Ин-т психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины. – К. : Нора-принт, 2002. – 310 с.

 291. Пісоцький В. П. Закономірності та динаміка психічного розвитку. Формування особистості в онтогенезі : навч.-метод. посібник для студ. пед. вузів / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2003. – 58 с.

 292. Платон. Собрание сочинений : в 4 т. / Платон ; [общ. ред. А. Ф. Лосева и др.; примеч. А. А. Тахо-Годи] – М. : Мысль, 1993– .– Т. 2 / [пер. с древнегреч. С. А. Ананьина и др.]. – 1993. – 526, [2] с.

 293. Плахов В. Д. Социальные нормы : философские основания общей теории / Владимир Дмитриевич Плахов. – М. : Мысль, 1985. – 253 с.

 294. Пов’якель Н. І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога : монографія / Надія Іванівна Пов'якель ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М. П.Драгоманова, 2003. – 295 с.

 295. Подмазін С. І. Як допомогти підлітку з «важким» характером : практ. підручник для шкільних психологів та класних керівників / С. І. Подмазін, О. І. Сібіль. – К. : НПЦ Перспектива, 1996. – 160 с.

 296. Помиткін Е. О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді : дис. ... доктора психол. наук : 19.00.07 / Едуард Олександрович Помиткін. – К., 2009. – 527 с.

 297. Пономарев Я. А. Закон в психологии / Яков Александрович Пономарев // Категории материалистической диалектики в психологии : материалы о Школе : [сб. ст.] / отв. ред. Л. И. Анцыферова. – М., 1988. – С. 187–198.

 298. Поташник М. М. Педагогические ситуации : методический материал / М. М. Поташник, Б. З. Вульфов. – М. : Педагогика, 1983. – 144 с.

 299. Пригожин И. Переоткрытие времени / И. Пригожин // Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 3–19.

 300. Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 46–57.

 301. Пригожин А. И. Цели и ценности : новые методы работы с будущим : монография / Аркадий Ильич Пригожин. – М. : Дело, 2010. – 431 с.

 302. Прихожан А. М. Анализ содержания «образа я» в старшем подростковом возрасте у учащихся массовой школы и школы-интерната / А. М. Прихожан // Возрастные особенности психического развития детей : [сб. науч. тр.] / [отв. ред. И. В. Дубровина, М. И. Лисина]. – М., 1982. – С. 137–158.

 303. Прихожан А. М. Развитие уверенности в себе и способности к самопознанию у детей 10-12 лет : программа курса занятий / А. М. Пригожан // Руководство практического психолога : психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1998. – С. 12–41.

 304. Просандєєва Л. Є. Деякі аспекти становлення самоцінності підлітків / Л. Є. Просандєєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психологічні науки. – 2007. – № 20 (44). – С. 151–157.

 305. Просандєєва Л. Є. Психологічні особливості ціннісного «Я» підлітка / Л. Є. Просандєєва // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2011. – Т. XІІІ, ч.6. – С. 428–437.

 306. Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение в культурно-исторической перспективе / Н. С. Пряжников // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 62–71.

 307. Психология XXI века: пророчества и прогнозы («Круглый стол») // Вопросы психологии, 2000. – № 1. – С. 3–35 ; № 2. – С. 3–41.

 308. Психология личности в трудах отечественных психологов : хрестоматия / сост. Л. В. Куликов. – СПб. : Питер, 2000. – 480 с.

 309. Психология самосознания : [хрестоматия по социал. психологии личности] / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах–М, 2003. – 671, [1] с.

 310. Психология современного подростка : монография / НИИ общей и пед. психологии АПН СССР ; ред. Д. И. Фельдштейн. – М. : Педагогика, 1987. – 240 с.

 311. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : у 2 т. / АПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. М. Й. Боришевського. – К. : Дніпро, 2001– .– Т. 1. – 2001. – 244 с. Т. 2. – 2001. – 308 с.

 312. Психологія : підручник для студ. вузів / [Трофімов Ю. Л., Рибалка В. В., Гончарук П. А. та ін.] ; за ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 2001. – 560 с.

 313. Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.-метод. посіб. / НАН України, Ін-т соціології ; ред. В. М. Доній [та ін.]. – К. : [б. в.], 1996. – 791 с.

 314. Пустовойтов В. В. Социальная экология : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / В. В. Пустовойтов, В. А. Ситаров. – М. : Академия, 2000. – 280 с.

 315. Развитие в психоанализе / [Кляйн М., Айзекс С., Райвери Дж., Хайманн П.]. – М. : Академ. проект, 2001. – 510 с.

 316. Развитие психики ребенка в общении со взрослыми и сверстниками : сб. науч. тр. / АПН СССР, НИИ общ. и пед. психологии ; [отв. ред. А. Г. Рузская]. – М. : АПН СССР, 1990. – 166 с.

 317. Разумная организация личности : проблемы воспитания и саморегулирования / [Л. В. Сохань, В. А. Тихонович, О. А. Киселева и др.; редкол. : Л. В. Сохань и др.] ; АН УССР, Ин-т философии. – К. : Наукова думка, 1989. – 325 с.

 318. Райли-мл. Дж. Массовая коммуникация и социальная система / Дж. Райли-мл., М. Райли // Социология сегодня : проблемы и перспективы : американская буржуазная социология середины ХХ века / сокр. пер. с англ., общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1965. – С. 613–662.

 319. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс, К. Долджин ; пер. с англ. под науч. ред. Е. И. Николаевой. – СПб : Питер, 2000. – 812, [2] с.

 320. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб : Питер Ком, 1999. – 409, [7] с.

 321. Регуш Л. А. Практикум по наблюдению и наблюдательности / Людмила Александровна Регуш. – СПб : Питер, 2008. – 208 с.

 322. Рейнвальд Н. И. Психология личности : монография / Наталия Ивановна Рейнвальд. – М. : [б. и.], 1987. – 200 с.

 323. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст : проблемы становления личности / Хельмут Ремшмидт ; пер. с нем. Г. И. Лойдиной ; под ред. Т. А. Гудковой. – М. : Мир, 1994. – 319 с.

 324. Рибалка В. В. В. Моргун: моністична концепція багатовимірного розвитку особистості / Валентин Васильович Рибалка. – Київ : ПДПУ ім. В. Г. Короленка. Кафедра психології, 2003. – 32 с. – (Психолог. Персоналії ; № 20 (68), 2003).

 325. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату) : навч.-метод. посіб. / Валентин Васильович Рибалка ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 204 с.

 326. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників : монографія / Валентин Васильович Рибалка ; АПН України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К. : Деміур, 1998. – 160 с.

 327. Роджерс К. Взгляд на психотерапию : становление человека / Карл Роджерс ; пер. с англ. М. М. Исениной ; общ. ред. и предисл. [с. 5–33] Е. И. Исениной. – М. : Прогресс : Универс, 1994. – 480 с.

 328. Роджерс К. Творчество как усиление себя / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164–167.

 329. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии : консультирование и психотерапия : клиент-центрированная психотерапия : становление личности / Карл Роджерс ; пер. с англ. О. Кондрашовой. – М. : Апрель Пресс, 2002. – 976 с.

 330. Романов И. В. Особенности половой идентичности подростков / И. П. Романов // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 39–47.

 331. Романова Е. С. Графические методы в психологической диагностике : методический материал / Е. С. Романова, О. Ф. Потёмкина. – М. : Дидакт, 1992. – 256 с.

 332. Роменец В. А. Жизнь и смерть : постижение разумом и верой / Владимир Андреевич Роменец. – К. : Либідь, 2003. – 230 с.

 333. Роменець В. А. Історія психології XX століття : навч. посіб. для студ. вузів, що навч. за спец. «Психологія» / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь, 1998. — 992 с.

 334. Росс Л. Человек и ситуация : уроки социальной психологии : для использования в учеб. процессе в вузах / Л. Росс, Р. Нисбетт ; пер. с англ. В. В. Румынского. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 429 с.

 335. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2006. – 713 с.

 336. Рубинштейн С. Л. Битие и сознание : о месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира / Сергей Леонидович Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 330 с.

 337. Руководство практического психолога : психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте : Пособие для школьных психологов / Рос. акад. образования, Ин-т психологии ; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Academia, 1998. – 124 с.

 338. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Федорівна Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

 339. Ручка А. А. Ценностный подход в системе социологического знания / Анатолий Александрович Ручка. – К. : Наукова думка, 1987. – 154, [2] с.

 340. Рыбалка В. В. Определение понятий одаренности, таланта, гениальности личности: классические и современные методологические подходы / В. В. Рыбалка // Одаренный ребенок. – 2011. – № 2. – С. 16–38.

 341. Рюмшина Л. И. Ценностно-смысловой подход к общению : (теоретико-методологическое обоснование) / Любовь Ивановна Рюмшина. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 2004. – 175 с.

 342. Рязанова Н. П. Приемы выявления качеств, входящих в образ своего «Я» у подростков / Н. П. Рязанова. – Алма-Ата : [б. и.], 1981. – 59 с.

 343. Савчин М. В. Духовний потенціал людини : монографія / Мирослав Васильович Савчин. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 203 с.

 344. Сартр Ж-.П. Екзистенціалізм-це гуманізм / Жан-Поль Сартр ; пер. Г. Волинки // Читанка з історії філософії : у 6 кн. / ред. Г. І. Волинка. – К., 1993. – Кн. 6 : Зарубіжна філософія ХХ ст. – С. 131–139.

 345. Сафин В. Ф. Психология самоопределения личности : учеб. пособие к спецкурсу / Вадим Фатхиевич Сафин. – Свердловск : Свердлов. ГПИ, 1986. – 141, [2] с.

 346. Селиванов В. В. Свойства субъекта и его жизненный цикл / Владимир Владимирович Селиванов // Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского. – М., 2002. – С. 310–328.

 347. Семенов И. Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач : монография / Игорь Никитович Семенов. – М. : НИИОПП, 1990. – 215 с.

 348. Семиченко В. А. Психология личности : модульный курс [лекции, практ. занятия, задания для самост. работы] для препод. и студ. / Валентина Анатольевна Семиченко. – К. : Издатель Ешке О. М., 2001. – 427 с.

 349. Семиченко В. А. Психология общения : модульный курс [лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы] для препод. и студ. / Валентина Анатольевна Семиченко. – К. : Магістр-S, 1997. – 151 с.

 350. Сергиенко Е. А. Контроль поведения как развитие представлений о индивидуальности с позиций субъектно-системного подхода / Е. А. Сергиенко // XX Мерлинские чтения : В. С. Мерлин и системные исследования индивидуальности человека : межрегионал. юбилей. науч.-практ. конф., 19-21 мая, 2005 г. : материалы. – Пермь, 2005. – Ч. 1. – С. 34–48.

 351. Сергиенко Е. А. Психология субъекта: проблемы и поиски / Е. А. Сергиенко // Личность как субъект бытия : теоретико-методологические основания анализа : материалы III всерос. науч.-практ. конф. (Краснодар, 11–12 ноября 2005 г.) / ред. З. И. Рябикина, В. В. Знаков. – Краснодар, 2005. – С. 206–225.

 352. Сергиенко Е. А. Развитие модели психического как ментальный механизм становления субъекта / Елена Алексеевна Сергиенко // Субъект, личность и психология человеческого бытия / [под ред. В. В. Знакова и др.]. – М., 2005. – С. 113–146.

 353. Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие : новый взгляд : [монография] / Елена Алексеевна Сергиенко ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. – М. : Изд-во ИП РАН, 2006. – 462, [1] с.

 354. Сергиенко Е. А. Ранние этапы развития субъекта / Елена Алексеевна Сергиенко // Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского. – М., 2002. – С. 270–309.

 355. Системная семейная психотерапия / под ред. Э. Г. Эйдемиллера. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.

 356. Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. / Григорій Савич Сковорода ; відп. ред. М. Сулима ; ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Обереги, 2005– .– Т. 1. : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 2005. – 528 с.

 357. Скотникова И. Г. Проблема уверенности: история и современное состояние / И. Г. Скотникова // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23, № 1. – С. 52–61.

 358. Скрипченко О. В. Довідник з педагогіки та психології / Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. — 216 с.

 359. Слободчиков В. И. Антропологический подход к решению проблемы психологического здоровья детей / В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов // Вопросы психологии. – 2001. – № 4. – С. 91–105.

 360. Словарь практического психолога / cост. С. Ю. Гловин. — Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2003. – 799 с.

 361. Современная социальная теория : Бурдье, Гидденс, Хабермас : учеб. пособие : [сб.] / сост., пер. и вступ. ст. А. В. Леденевой. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. – 119, [1] с.

 362. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Елена Теодоровна Соколова. – М. : МГУ, 1989. – 215 с.

 363. Соколова Е. Т. К обоснованию клинико-психологического изучения расстройства гендерной идентичности / Е. Т. Соколова, Н. С. Бурлакова, Ф. Лэонтиу // Вопросы психологии. – 2001. – № 6. – С. 3–16.

 364. Соловейчик С. Л. Резервы детского «я» / Симон Львович Соловейчик. – М. : Знание, 1983. – 96 с.

 365. Солодухо Н. М. Бытие и небытие как предельные основы мира / Н. М. Солодухо // Вопросы философии. – 2001. – № 6. – С. 176–184.

 366. Солсо Р. Л. Когнитивная психология / Роберт Л. Солсо ; ред. В. П. Зинченко ; пер. с англ. Н. Ю. Спомиор. – М. : Тривола, 1996.– 598 с.

 367. Сохань Л. В. Час нового світу i людина : глобальні ризики цивiлiзацiї i пошук шляху : соціологiчнi нариси / Л. В. Сохань, І. П. Сохань. – К. : ВIПОЛ, 2001. – 132 с.

 368. Социальная идентификация личности-2 : годич. отчет за 1994 г. по разделу подпрограммы «Человек в кризис. Обществе» общеинститут. прогр. «Альтернативы социал. преобразований в рос. о-ве» : [сб. : в 2 кн.] / Рос. АН, Ин-т социол. ; [отв. ред. В. А. Ядов]. – М. : ИС, 1994– .– Кн. 1. – 1994. – 153, [1] с.

 369. Социальная психология : хрестоматия / сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М : Аспект Пресс, 2003. – 475 с.

 370. Соціальний простір життя як суб'єктивна символічна реальність / [Злобiна О., Мартинюк I., Соболєва Н., Тихонович В.] ; НАН України, Ін-т соціології. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004. – 298 с.

 371. Спенсер Г. Основания социологии : [пер. с англ.] / Герберт Спенсер. – СПб. : И. И. Билибин, 1876– .– Т. 1 : Данные социологии. – 1876. – [4], II, II, [2], 496, II с. Т. 2 / [в прибавлении помещены критические заметки Эд. Б. Тейлора по вопросу об анемизме и ответы на них Г. Спенсера]. – 1877. – 897 с.

 372. Співак Н. В. Вік дорослості // Вікова та педагогічна психологія : навч. посібник / [Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін.]. – К., 2001. – С. 260–281.

 373. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18.

 374. Степин В. С. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция / Вячеслав Семенович Степин. – М. : Прогресс : Традиция, 2000. – 743 с.

 375. Столин В. В. Самосознание личности / Владимир Викторович Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 286 с.

 376. Субботский Е. В. Ребенок объясняет мир / Евгений Васильевич Субботский. – М. : Знание, 1985. – 80 с.

 377. Сумерки богов : [сборник] / [Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм и др.] ; сост., общ. ред. и предисл. А. А. Яковлева. – М. : Политиздат, 1989. – 396, [2] с.

 378. Сухомлинский В. А. О воспитании / Василий Александрович Сухомлинский. – М. : Политиздат, 1975. – 272 с.

 379. Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка : навч. посіб. / Тетяна Іванівна Сущенко ; МО України, Ін-т сист. дослід. освіти. – К. : ІСДО, 1996. – 144 с.

 380. Тард Г. Социальные этюды / Габриель Тард. – СПб. : Ф. Павленков, 1902. – 238 с.

 381. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / Виталий Александрович Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.

 382. Татенко В. О. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб’єктно-вчинкового підходу / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2007. – Вип. 16 (19). – С. 127–140.

 383. Татенко В. О. Соціальна психологія впливу : монографія / Віталій Олександрович Татенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К. : Міленіум, 2008. – 216 с.

 384. Тейяр де Шарден П. Феномен человека : [сб. очерков и эссе] / Пьер Тейяр де Шарден ; [пер. с фр. О. С. Вайнер и др.]. – М. : ACT, 2002. – 553, [1] с.

 385. Терлецька Л. Г. Шкільна психодіагностика / Лариса Гаріївна Терлецька. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 117 с.

 386. Тернопільська В. І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до самовідповідальності): навч. посіб. / Валентина Іванівна Тернопільська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 272 с.

 387. Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания / Александр Иванович Титаренко. – М. : Мысль, 1974. — 278 с.

 388. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

 389. Титаренко Т. М. Я - знакомый и неузнаваемый : для учащихся сред. Школы / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К. : Радянська школа, 1991. – 240 с.

 390. Труфанов Д. О. Ценностные ориентации и проблема отчуждения человека : постнеклассический (универсумный) подход / Д. О. Труфанов // Тексты докладов III Всероссийского социологического конгресса / Ин-т социологии РАН [Электрон. ресурс]. – Режим доступа :

http://www.sociology-institute.ru/index.php?page_id=906 – 2008.

 1. Тхостов А. Ш. Топология субъекта (опыт феноменологического исследования) / А. Ш. Тхостов // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 1994. – № 2. – С. 3–13 ; № 3. – С. 3–12.

 2. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Дмитрий Николаевич Узнадзе ; ред. А. С. Прангишвили ; Академия наук Грузинской ССР [Ин-т психологии]. – М. : Наука, 1966. – 451 с.

 3. Узнадзе Д. Н. Установка у человека. Проблема объективации / Дмитрий Николаевич Узнадзе // Психология личности в трудах отечественных психологов / сост. Л. В. Куликов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 87–91.

 4. Усс А. В. Сибирь в XXI веке - возможные сценарии развития / Александр Викторович Усс. – Новосибирск : [б. и.], 1999. – 31 с.

 5. Фейербах Л. А. Основные положения философии будущего / Людвиг Андерсен Фейербах // Антология мировой философии / сост. : М. А. Парнюк, В. И. Даниленко ; ред. С. О. Горбунова. – К. : [б. и.], 1992. – Т. 1, ч. 3. – С. 216–271.

 6. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности : избр. психол. труды / Давид Иосифович Фельдштейн. – М. : Изд-во ИПП ; Воронеж : МОДЕК, 1996. – 512 с. – (Серия «Психологи отечества : избранные психологические труды» : в 70 т.).

 7. Фельдштейн Д. И. Психология становления личности / Давид Иосифович Фельдштейн. – М. : Международная пед. академия, 1994. – 192 с.

 8. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса = A theory of cognitive dissonance / Леон Фестингер ; [пер. с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева]. – СПб. : Ювента, 1999. – 317 с.

 9. Филатов В. Ученые «на виду»: новое явление в российском обществе / В. Филатов // Общественные науки и современность. – 1993. – № 4. – С 89–96.

 10. Філософія : підручник / ред. : М. І. Горлач, В. Г. Кремень, В. К. Рибалка. – Харків : Консум, 2000. – 672 с.

 11. Філософський словник соціальних термінів / ред. В. П. Андрущенко ; укл. : В. П. Андрущенко, М. І. Бойченко, М. І. Михальченко. – К. ; Х. : Корвін, 2002. – 672 с.

 12. Філософсько-антропологічні читання : творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення [до 80-ліття від дня народження] // Філософські діалоги’2010. – К., 2010. – Вип. 4, Ч. 1. – 316 с.

 13. Флоренская Т. А. Диалог как духовно развивающее общение (диалогические принципы общения в работе учителя) / Тамара Александровна Флоренская // Учителю об экологии детства : коллективная монография / ред. : В. И. Панов, В. П. Лебедева. – М., 1995. – С. 96–104.

 14. Флоренский П. А. Личность Сократа и лицо Сократа / П. А. Флоренский // Вопросы философии. – 2003. – № 3. – С. 123–131.

 15. Флоренский П. А. У водоразделов мысли : черты конкретной метафизики / Павел Александрович Флоренский. – М. : АСТ, 2009. – 346, [1] с.
 16. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница