Конспект лекцій (укладач доцент Афанасьєв О. Є.) Дніпропетровськ всту пстраница1/17
Дата22.05.2016
Размер2.25 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Геолого – географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії

ГЛОБАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ

ЛЮДСТВА

Конспект лекцій

(укладач – доцент Афанасьєв О. Є.)Дніпропетровськ

В С Т У ППрирода – это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли взаймы у потомков.

Древняя индийская сентенция
Кожна частка Землі священна,

Кожне сяйво соснової шпильки,

Кожний піщаний берег, кожний туман

У лісі, кожна лука і дзинкотлива комаха

Є священними…

Вождь північноамериканських індіанців Сієтл
Тільки коли буде зрубано Останнє Дерево,

Тільки коли буде отруєна Остання Річка,

Тільки коли буде спіймано Останню Рибу,

Тільки тоді ви зрозумієте,

Що неможливо Їсти Гроші…

Індіанське пророцтво
"Мне хочется назвать XX век не веком катастрофы, как иногда его называют, а веком предупреждения. События нынешнего века позволили нам заглянуть за горизонт - мы увидели лицо реальности, которая нас может ожидать - ожидать нас всех, все человечество. Пережитые годы и события нас действительно предупреждают. Но одновременно и дают нам шанс, ибо мы поняли - еще многое сделать не поздно. Но для этого нужны Коллективные Решения и Коллективная Воля! Я убежден в том, что мир идет к рациональному обществу, в котором при всем многоцветии палитры культур, необходимого для обеспечения будущего Человеку, утвердится единство без национальных границ, национальных правительств и конфронтации".

Академик Никита Николаевич Моисеев,

из книги "Современный рационализм"

http://www.ccas.ru/manbios/mois_r.html
Усе взаємопов'язано з усім – говорить перший екологічний закон. Виходить, і кроку не можна ступити, не зачепивши, а часом і не порушивши чого-небудь із навколишнього середовища. Кожний крок людини по звичайній галявині – це десятки погублених мікроорганізмів, потривожених комах тощо.

Уже в минулому столітті виникла тривога людини за долю планети, а на рубежі нового тисячоліття справа дійшла до кризи світової екологічної системи через пресинг людського суспільства на навколишнє середовище.

У процесі історичного розвитку людської діяльності відбувається ламання застарілих технологічних способів і соціальних механізмів взаємодії людини із природою. На початку людської історії діяли переважно адаптаційні (пристосувальні) механізми взаємодії. Людина підкорялася чинностям природи, пристосовувався до змін, що відбувають у ній, змінюючи в міру цього свою власну природу. Потім у міру розвитку продуктивних чинностей взяло гору утилітарне відношення людини до природи, іншій людині. Сучасна епоха порушує питання про перехід до нового шляху соціальних механізмів, якому варто назвати коеволюційним або гармонійним. Глобальна ситуація, у якій опинилося людство, відображає й виражає загальну кризу споживчого відношення людини до природних і соціальних ресурсів. Розум підштовхує людство до усвідомлення життєвої необхідності гармонізації зв'язків і відносин у глобальній системі «Людина - Техніка - Природа». У зв'язку із цим особливого значення набуває осмислення глобальних проблем сучасності, їхніх причин, взаємозв'язку, шляхів їхнього рішення.

Навчальна дисципліна «Глобальні проблеми людства» має на меті розгляд причини, сутнісний зміст та можливі шляхи вирішення глобальних проблем, «світову кризову динаміку», проблеми ресурсного дефіциту, боротьби провідних держав за ринки ресурсів, про сучасний «постіндустріалізм» у світовому співтоваристві тощо.

Вивчення взаємодії суспільства й природи є однією з актуальних завдань сучасної географії. Посилення антропогенного тиску на ландшафти Землі, усе більш вагомий вплив людини на окремі компоненти геосфери призвели до того, що багато проблем розвитку людства та його взаємодії з оточуючим середовищем з рангу локальних і регіональних перейшли в ранг глобальних. Сьогодні перетворенням піддаються не окремі ділянки земної поверхні, а географічна оболонка в цілому.

В цьому курсі ми з вами ознайомимося з різними точками зору, розберемо сильні й слабкі сторони пропонованих теорій, спробуємо виробити й обґрунтувати власну точку зору на дискусійні проблеми.

По завершенні вивчення даного курсу ви будете знати про завдання, закономірності, етапи й форми глобального розвитку й сутності сучасних глобальних проблем суспільства та охорони навколишнього середовища.

Головна задача курсу – світоглядна – подати цілісний географічний погляд на складний, різноманітний світ, його розвиток і проблеми. Основним завданням курсу є ознайомлення з тими проблемами, які в наш час ученими планети трактуються як глобальні.

Загальнопланетарні процеси та явища природного й антропогенного походження потребують їх цілісного, комплексного осмислення, оскільки вони проявляються на Землі. Просторові аспекти цього динамічного комплексу у всіх проявах його життя і майбутнього є предметом дослідження вчення про глобальні проблеми людства, що структурно входить до змісту глобалістики (інколи її асоціюють із глобальною географією). Саме географії під силу його пізнання, оскільки вона залишається єдиною дисципліною, що синтезує природничий та суспільний напрями в науці.

До найгостріших глобальних проблем відносять світові та регіональні конфлікти, екологічні, демографічні, сировинні проблеми, посилення диспропорції в розвитку країн світу та рівнях споживання, поширення небезпечних хвороб, «кризу культури» та ін.

Дисципліна «Глобальні проблеми людства» інтегрує знання, набуті вами протягом всіх попередніх курсів навчання, а також максимально використовує загальноосвітній та культурологічний потенціал географії як наукової дисципліни.

Вона особливо тісно пов’язана із тими теоретичними знаннями, що ви отримали при вивченні курсів «Основи суспільної географії», «Соціальна географія», «Географія населення», «Соціальна та економічна географія», «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків та океанів», «Загальна екологія», інших фізико- та суспільно-гоеграфічних дисциплін; низка питань потребуватиме від вас залучення знань із дисциплін «Методи географічних досліджень», «Геоінформаційні системи» тощо.

Головний методологічний принцип дисципліни – система знань, вмінь і навичок просторово-територіального аналізу й проблемного прогнозування розвитку географічних систем, аналіз шляхів й методів раціонального природокористування тощо.

Вивчення курсу передбачає використання теоретичної складової, в тому числі властивого глобальній географії понятійно-термінологічного апарату в підручниках, словниках, а також широке залучення сучасних джерел інформації.

Навчальна дисципліна «Глобальні проблеми людства» викладається за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: модульний контроль (тестування), розрахункова робота, виконання самостійної роботи.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ ЯК ВЧЕННЯ

ПРО ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

ТЕМА 1.1.

ГЛОБАЛІСТИКА. ГЛОБАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. РИМСЬКИЙ КЛУБ

1.1.1. Глобалістика і глобальна географія: дві науки, один об’єкт
По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, порою и планетарного характера. Но все же это была далекая предыстория, своего рода “инкубационный период” современных глобальных проблем.

Появившаяся в XVIII веке и быстро прогрессировавшая в XIX веке в ширь и глубь “машинная цивилизация” перевернула во II- ой половине, но особенно к концу XX столетия, в “постиндустриальной” фазе, весь уклад жизни в развитых странах. Она непомерно расширяла круг потребностей человека, обогатила массой нужных и ненужных вещей всё население. Но так же “машинная цивилизация” нарушила органическую связь человека со средой его обитания, нанесла и наносит ей колоссальный ущерб, загрязняя сушу и реки, моря и океаны, вызывая опасные изменение климата на планете, истончения высших слоёв атмосферы, отравляя химическими отходами промышленные зоны, а поля – пестицидами. Каждая из стран боролась со своими трудностями, не осознавая того факта, что мир вступил в полосу гигантского всеобщего кризиса, выйти из которого вообще нельзя, не поняв глобальный характер опасности, не мобилизовав людей Земли на преодоление её “затруднений”. Все это в немалой степени способствовало появлению и обострению глобальных проблем.

В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем самым силу “демографического пресса”. Никогда до этого человечество не вступало в период научно - технической революции, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос. Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов, и возвращаемые им в окружающую среду отходы тоже не были столь велики. Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой единой мировой информационной системы. Наконец, никогда прежде холодная война не подводила все человечество так близко к рубежу самоуничтожения.

К концу 60-х годов в головах ученых, организованных в порядке личной инициативы Аурелио Печчеи в “Римский клуб” (международная организация, основанная в 1968 году с целью исследования развития человека в период НТР), стала вырисовываться угроза роду Homo sapiens не менее страшная чем атомная. Она связана с характером начавшейся в мире НТР и также грозит качественно изменить всю биосферу Земли, сделав её непригодной для существования людей. В полной мере эти проблемы проявились уже во второй половине и, в особенности, в последней четверти XX века, то есть на рубеже двух тысячелетий. Они были вызваны к жизни целым комплексом причин, отчетливо проявившихся именно в этот период.

Все это привлекло внимание к глобальным проблемам не только политики, но и науки. Сам термин «глобалистика» вошел в научный обиход на рубеже 60-70 годов, когда вышли в свет первые доклады Римскому клубу. В СССР глобалистика начала развиваться в 80-е годы и, в особенности, с началом периода перестройки и перехода к приоритету общечеловеческих ценностей. Тогда же сформировалось и само понятие об объекте исследования глобалистики – глобальных проблемах. Слово “глобалистика” этимологически восходит к латинскому слову globus - шар.

В науке нет однозначности в трактовке этого термина. Так, под ним зачастую понимают наука о глобализме, антиглобализме, глобализации и антиглобалистской борьбе. Мы же Под термином “глобалистика” будем подразумевать область знаний, касающихся проблем планетарного масштаба, т.е. проблем присущих планете Земля – наиболее часто используемую трактовку.Целью современной глобалистики как определенной области знаний, является выявление и анализ процессов планетарного масштаба препятствующих или угрожающих естественному и устойчивому развитию как человечества в целом, так и отдельных его индивидов. При этом конечной целью глобалистики является не только судьба человечества, но и Человека. Например, деятельность в области генной инженерии не рассматривается как глобальная проблема. Однако, если ее последствия затронут судьбу хотя бы одного человека, то сама эта деятельность предстанет в совершенно ином свете.
В настоящее время можно выделить следующие пять направлений в глобалистике:

1. Технократическая глобалистика. Сторонники этого направления исходят из того, что поскольку научно-технический прогресс является главной причиной обострения ГП, то, следовательно, разрешение этих проблем возможно только путем дальнейшего совершенствования техники.

2. Постиндустриальная глобалистика. Представители этого направления видят причины ГП в изменении происходящих в политической, социальной и экономической структурах общества, вызванных переходом от индустриального к постиндустриальному обществу. С возникновением глобального постиндустриального общества, глобальные проблемы будут разрешены.

3. Эколого-популистская глобалистика. Сторонники этого направления видят источник обострения ГП во взаимодействии общества и природы. По их мнению, для решения ГП необходимо свести воедино новейшие достижения естественных наук и использовать их при принятии политических решений, что, в конечном счете, позволит устранить антропогенные последствия технического прогресса. Ключ к решению ГП, по их мнению, лежит в “альтернативном мировоззрении” или так называемом “третьем пути”.

4.Экзистенциально-культурная глобалистика. Для представителей этого направления характерен более широкий взгляд на генезис ГП. В качестве основной причины обострения ГП можно назвать дегуманизацию культуры. Решение современного кризиса видится в возвращении подлинного гуманизма, где человек будет нести ответственность за свое бытие.

5. Эволюционно-детерминистская глобалистика. Представители этого направления считают, что феномен техники имеет онтологический статус, т.е. технический прогресс - это часть эволюции природы. Человечество должно лишь правильно настроится на этот эволюционный процесс, а “мудрость” природы сама разрешит возникший кризис.
Глобальные проблемы человечества стали важным объектом междисциплинарных исследований, в которых участвуют и общественные, и естественные, и технические науки. Среди отдельных таких наук можно назвать философию, экономику, социологию, право, географию, биологию, экологию, физику, химию, океанологию и др. науки.

Важное место среди них занимает и география, в структуре которой в 80-е годы возникло новое направление, получившее название глобальной географии (или геоглобалистики), которую часто ассоциируют с глобалистикой – широко признанное в мире и быстро развивающееся направление географической науки, изучающее географические аспекты распространения глобальных явлений и процессов, в т.ч. и глобальных проблем.Предмет глобальной географии – вся Земля в ее многообразии, процессы, имеющие глобальный характер, проблемы, которые уже приобрели масштабы и значение глобальных. Таким образом, глобальная география – это в значительной мере «географическая глобалистика», включающая в себя также сюжеты, связанные с географией цивилизаций, народов, языков, культур, религий и т.д. (С.Б. Лавров, Ю.Н. Гладкий). Глобальная география отличается от других ветвей географической науки прежде всего тем, что имеет «предельный» объект исследования — всю геосферу или географическую оболочку Земли: т. е. литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу, социосферу.

Здесь нет ничего уникального, ведь и географы прошлого рассматривали эти сферы Земли, но ныне речь идет не о статике, не об исследовании, например, климата, сложившегося за тысячелетия, а о тех тревожных изменениях его, которые могут угрожать человечеству. И не просто о гидросфере, а о Мировом океане, его характеристиках и проблемах в целом, и не с позиций одной науки — океанологии, как в прошлом, а обо всех аспектах его жизни и будущего — о минерально-сырьевых ресурсах, биологии, загрязнении, значении как самого дешевого транспортного пути и т. д.

Понятие же о глобальных проблемах человечества включается в систему научного знания, входит в энциклопедии и словари: очевидно, что эти проблемы в той или иной мере сопутствовали процессу становления и развития цивилизации.

Организационным началом глобальной географии следует, очевидно, считать совместную сессию Секции глобальных проблем Научного совета по философии и социальным проблемам науки и техники при Президиуме АН СССР, которая проходила в апреле 1984 года. Доклады на этой сессии сделали академик И. П. Герасимов, В. С. Преображенский, В. М. Котляков и другие видные ученые академического института. Это было первое осмысление сущности геоглобалистики и основных направлений ее развития в нашей стране. Затем формирование геоглобалистики продолжалось, прежде всего, в том же институте. Во второй половине 80-х годов здесь было проведено специальное исследование ”Глобальные проблемы и география”, включавшее разработку методических подходов к теме, рассмотрение всех глобальных проблем в совокупности и определение места географии в изучении опасных глобальных тенденций и поиске путей их разрешения.
1.1.2. Основні етапи становлення глобалістики
Как и всякая область знаний, глобалистика имеет свою историю. Но, поскольку эта история насчитывает всего несколько десятилетий, то корректней говорить не об истории, а об этапах становления. Но при любом подходе, появлению глобалистики мы обязаны не столько наличием глобальных проблем, сколько осознанием человечеством их наличия.

На сегодняшний день принято выделять три этапа становления глобалистики1. При этом необходимо учитывать специфику глобалистики, ибо глобалистика это не просто наука, т.е. система теоретического знания, а определенное знание, отражающее социоприродные процессы, происходящие на планете. Поэтому этапы становления глобалистики – это одновременно и глобальные этапы эволюции человечества.Первый этап (60-е гг. ХХ в.) В этот период масштабы производства достигли небывалого объема и стали угрожать возможностям природы компенсировать их воздействие. На этом этапе возник и так называемый Римский клуб (1968), который и положил начало глобальной проблематике мирового развития.

Второй этап (от сер. 70-х до сер. 80-х гг.) – характеризуется усиленной реконструкцией экономики, вызванный мрачными прогнозами докладов Римскому клубу, разразившимся нефтяным кризисом, обострением экономических противоречий между развивающимися и промышленно развитыми странами.

Третий этап (с сер. 80-х гг, – ХХІ в.) начался в результате изменения политической карты мира, т.е. исчезновения лагеря социализма. Этот этап характеризуется тем, что сами ГП отошли на второй план, а на первое место встали социоприродные процессы, носящие глобальный характер.
Хотя географические исследования были развернуты сравнительно недавно, глобалистика — не новая тема для географов. Именно они одними из первых «били в набат» по поводу изменений в природной среде, стремились привлечь внимание общественности к проблемам, которые именуются ныне глобальными еще тогда, когда они проявлялись лишь на локальном или региональном уровне.

В известной работе Владимира Ивановича Вернадского «Несколько слов о ноосфере» (1944 г.) была дана следующая оценка событиям: «...в истории нашей планеты наступил критический момент огромного для человека значения, подготовлявшийся миллионы, вернее, миллиарды лет, глубоко проникший в миллионы людских поколений». Понимание развития общества в неразрывной связи с развитием биосферы было предложено Вернадским, разработавшим учение о «ноосфере», как закономерном процессе естественноисторического развития человека. Он выделил несколько взаимосвязанных процессов, характеризующих современный этап развития человечества в целом, в том числе «становление человечества как единого целого». Примечательно, что эти мысли были высказаны задолго до того, как человечество реально столкнулось с целым комплексом проблем, именующихся ныне «глобальными» и заставивших заговорить о наступлении критического, переломного момента в человеческой истории, в истории всей биосферы Земли.

Среди отечественных ученых, занимающихся исследованием этих проблем, следует отметить Котлякова В. М., Фролова И. Т., Сдасюк Г. В., Лаврова С. Б., Пуляркина В. А., Машбица Я. Г., Шлихтера С. Б. и многих других, в том числе сотрудников Института географии Российской Академии Наук, Института Географии НАН Украины, университетов и институтов всей страны.
1.1.3. Римський Клуб: історія створення, цілі й завдання
"Римский Клуб" – международная неправительственная организация, объединяющая в своих рядах ученых, общественных и политических деятелей разных стран мира с целью изучению мирового развития и его проектирования с прицелом на грядущий – XXI век. Образована 6-7 апреля 1968 г. на встрече в Академии Деи Линчеи в Риме – отсюда и название клуба. Юридически Римский клуб зарегистрирован в Швейцарии2. У Клуба нет штата и формального бюджета. Координирует его деятельность исполнительный комитет в составе 8 человек. По Уставу численность Клуба не должна превышать более 100 человек.

Инициатором создания клуба стал вице-президент итальянской компании "Оливетти", член административного совета компании "Фиат" Аурелио Печчеи (Aurelio Peccei; 4 июля 1908, Турин — 14 марта 1984, Рим), который совместно с генеральным директором по вопросам науки ОЭСР (организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Париж) профессором физической химии Александром Кингом, пригласил в Рим около 30 европейских ученых - естественников, социологов и экономистов.

Ядро клуба – “постоянный комитет” – составили шесть человек. Это Аурелио Печчеи, Эрих Янц, Александр Кинг, Макс Моннэ (голландский эксперт по международным проблемам), Жан Сен-Жур (эксперт по вопросам экономики и финансов французской футурологической школы) и Гуто Тиманн (глава Баттелевского института в Женеве).

В разное время действительными членами клуба были академики Д.М. Гвишиани, Е.К. Федоров, Е.М. Примаков, А.А. Логунов, С. Капица, Ч. Айтматов, почетными членами — М.С. Горбачев и Б.Е. Патон.


Перед деятелями клуба были поставлены следующие основные цели:

1 – способствовать осознанию затруднений возникших перед человечеством;

2 – путем воздействия на общественное сознание, способствовать исправлению нынешней ситуации;

3 – дать обществу методику, с помощью которой можно было бы научно анализировать "затруднения человечества", связанные с физической ограниченностью ресурсов Земли, бурным ростом производства и потребления – этими "принципиальными пределами роста";

4 – донести до человечества тревогу представителей Клуба относительно критической ситуации, которая сложилась в мире по ряду аспектов;

5 – "подсказать" обществу, какие меры оно должно предпринять, чтобы "разумно вести дела" и достичь "глобального равновесия".


12 марта 1972 г. в Вашингтоне, в Смитсоновском институте, был представлен первый доклад Римскому клубу “Пределы роста”, разработанный специалистом в области системной динамики, профессором Массачусетского университета Деннисом Медоузом. Модель давала самые мрачные прогнозы на будущее. Через 75 лет утверждал доклад, сырьевые ресурсы будут исчерпаны, а нехватка продовольствия станет катастрофической.

С тех пор по инициативе Римского клуба было выполнено 18 исследовательских проектов3, результаты которых представлены в форме докладов Римскому клубу. Доклады эти готовят независимые рабочие группы, исследующие по заказу Клуба критические аспекты складывающейся в мире ситуации. К числу основных из них относятся: 1. «Пределы роста». Медоуз Деннис и др. – Нью-Йорк, 1972; Москва: Прогресс, 1988

 2. «Человечество на перепутье». Месарович М. и Пестель Э. – Нью-Йорк, 1974

 3. «Пересмотр международного порядка». Тинберген Ян. – Нью-Йорк, 1976

 4. «После века расточительства». Габор Деннис и др. – Оксфорд, 1978

 5. «Цели для человечества». Ласло Эрвин и др. – Нью-Йорк, 1977

 6. «Энергия: обратный счет». МонбриальТьерри. – Оксфорд, 1978

 7. «Нет пределов обучению». Боткин Дж., Эльманджра М., Малица М. – Оксфорд, 1980

 8. «Третий мир – три четверти мира». Гернье Морис. – Париж, 1980

 9. «Диалог о богатстве и благосостоянии». Джарини Орио. – Оксфорд, 1980

 10. «Маршруты, ведущие в будущее». Гаврилишин Богдан. – Оксфорд, 1980

 11. «Императивы сотрудничества Севера и Юга». Сен-Жур Жан. – Париж, 1981

 12. «Микроэлектроника и общество». Шафф А. и Фридрихе Г. – Оксфорд, 1982

 13. «Будущее Океанов». Манн-Боргезе Элизабет. – Монреаль, 1986

 14. «Третий мир способен себя прокормить». Ленуар Рене. – Париж, 1984

 15. «Босоногая революция». Шнайдер Бертран. – Париж, 1985

 16. «За пределами роста». Пестель Эдуард. – Париж, 1988; Москва: Прогресс, 1988

 17. «Пределы определенности». Джарини Орио и Сиэль Вальтер. – Дердбрехт, 1989

 18. «Африка, победившая голод». Лемма Аклилу и Маласка Пенти. – Лондон, 1989

 19. «К лучшему мировому порядку: Послание из Куала-Лумпура». Розенсон Николь и Шнайдер Бертран. – Мадрид: Фонд ВВУ, 1993

 20. «Латинская Америка перед лицом тревог и надежд». Розенсон Николь и Шнайдер Бертран. – Мадрид: Фонд ВВУ, 1993

 21. С»пособность управлять». Дрор Езекель. – Иерусалим, 1994

 22. «Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу». Эрнст фон Ваицзеккер, Эймори Б. Ловинс, Л. Хантер Ловинс. – 1997

 23. «Считаться с природой». Вутер ван Дирен. – Нью Йорк, 1995

 24. «Пределы социальных отношений: конфликт и понимание в плюралистическом обществе». Петер Л. Бергер. – 1997

 25. «Как мы будем работать.» Джарини Орио и Лидтке Патрик. – Гамбург, 1998

 26. «Океанический цикл: управление морями как глобальным ресурсом». Манн-Боргезе Элизабет. – Токио, 1998

 27. «Первая глобальная революция». Кинг Александр, Шнайдер Бертран. – Лондон, 1991; Москва: Прогресс, 1991.

В разработке проектов принимали участие представители как научно-технической интеллигенции, так и ученые других – нетехнических – специальностей (философы, экологи, демографы и т.д.). За более чем 25 лет был проведен анализ важнейших мировых проблем, разработаны научные методы, вошедшие в арсенал новой науки - глобалистики, высказаны практические рекомендации, предложены альтернативные сценарии мирового развития. Серия докладов Римскому клубу наглядно отражает историю становления глобального мышления. Основные идеи, изложенные в этих докладах, мы проанализируем ниже, обсудим на семинарских занятиях.


Анализируя деятельность Римского клуба, его создатель и лидер Аурелио Печчеи, сформулировал “Основные цели человечества”, которые изложил в своей книге “Человеческие качества”4.

Печчеи предлагает шесть, как он называет – “стартовых” – целей, которые связаны с “внешними пределами” планеты; “внутренними пределами” самого человека; культурным наследием народов; формированием мирового сообщества; охраной окружающей среды и реорганизацией производственной системы.

Краткая характеристика для каждой цели выглядит следующим образом.

Первая цель: внешние пределы. Присутствие человека на планете, его деятельность ограничивается биофизическими пределами (“внешними пределами”) Земли. Следовательно, человек в своей деятельности, должен исходить из возможностей окружающей его природы, не доводя их до крайних пределов.

Вторая цель: внутренние пределы. Эта цель указывает на то, что не только планета, но и возможности самого человека имеют физические и психологические пределы. Создавая собственную культуру, цивилизацию, т.е. некую искусственную среду, человек вынужден с одной стороны предельно напрягать и истощать внутренние резервы своего организма, а с другой, из-за недостаточности нагрузки идет деградация его биофизических способностей.

Идея этой цели (а она является центральной для А. Печчеи) состоит в совершенствовании человека, раскрытии его новых потенциальных возможностей.Третья цель: культурное наследие. Развитие технологической цивилизации ведет к унификации культуры. Поэтому только бережное отношение к культурному наследию поможет сохранить уникальность различных культур. И хотя организации типа ЮНЕСКО проводят определенную работу, но этого явно недостаточно.

Четвертая цель: мировое сообщество. Интеграция в единое мировое сообщество позволяет более эффективно регулировать международную жизнь, и следовательно является более эффективным способом сосуществования. Однако, такое положение дел не соответствует интересам великих держав, а также ряду эгоцентричных государств. Поэтому необходимо переосмыслить идею национального государства, чтобы найти пути для преобразования нынешней мировой системы в мировое сообщество.

Пятая цель: среда обитания. Проблема состоит в том, как разместить на планете людей, численность которых через несколько десятков лет станет вдвое больше нынешнего.

Шестая цель: производственная система. Производственному истэблишменту принадлежит в современном мире ключевая роль. Однако, сбои в экономических механизмах, независимо от того, что управляет - рынок или план - становятся ощутимее. В чем философские причины экономических проблем, и какой должна быть экономическая система будущего, чтобы обеспечить непрерывно увеличивающееся население планеты.
Римский клуб и в настоящее время продолжает исследования современного состояния мира, в котором произошли фундаментальные перемены, особенно в геополитике, стоит также помнить о том, что экологическая ситуация на планете продолжает ухудшаться.


Каталог: download
download -> Coping with Final Exams Stress ( Справляемся со стрессом перед выпускными экзаменами)
download -> Стресс и способы борьбы с ним (Stress and How to Cope With It)
download -> Потребность
download -> Примерная программа дисциплины психология журналистики
download -> Пояснительная записка требования к студентам
download -> Биография А. Маслоу. Основные положения теории гуманистической психологии А. Маслоу
download -> Иерархическая модель классификации мотивов: абрахам маслоу
download -> Теория абстрактного мышления и перспективы познания
download -> Лекции Происхождение сознания. Психика животных и человека


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница