Конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностістраница1/4
Дата11.05.2016
Размер0.68 Mb.
#156
ТипКонспект
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями

для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології»

(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності

6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Бухгалтерський облік»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). Укл. Токмань Г.Т. – Харків: ХНАМГ, 2007, – 63 стор.

Укладач: Г.Т. Токмань


Рецензент: д. соц. наук, проф. Хижняк Л.М. (каф. прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою філософії та політології, протокол № 11 от 26.06.07 р.ВСТУП

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, в тому числі вищу школу, здійснюється модернізація освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Орієнтація на Болонський процес повинна спрямовувати сучасну систему освіти на розвиток і набуття нових якісних ознак, гармонійний взаємозв’язок із суспільством в цілому. Важливим і, навіть, стратегічним завданням на сьогоднішньому етапі вищої освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

Введення кредитно-модульної системи в рамках Болонського процесу передбачає передусім стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань.

Запропонований стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійної роботи в певній мірі мають на меті підвищення рівня активності студентів під час вивчення даного модуля. Особливого значення це набуває при підготовці спеціалістів економічного напрямку, які спеціалізуються на проблемах сучасного міста. Поглиблене вивчення «Історії соціології» надає студентам змогу формування соціологічного світогляду та набуття навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Адже саме ці професійні якості дозволяють вивести майбутніх спеціалістів на якісно новий кваліфікаційний рівень.

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» містить в собі перелік обов’язкових укрупнених навчальних елементів, основні поняття до кожного з них, план, методичні поради, короткий конспект лекції, список основної і додаткової літератури, теми дискусій і теми рефератів, питання для самоконтролю.

Систематична самостійна робота студенів за допомогою цих методичних рекомендацій дозволить в майбутньому на достатньому науковому рівні аналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій, а також професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя.Цілі та завдання змістового модуля.

Основна мета вивчення змістового модуля «Історія соціології»– ознайомити студентів з основними теоретичними парадигмами, школами сучасної соціології, ідеями видатних соціологів ХХ століття, проблемами соціологічних теорій та головними напрямками розвитку сучасної соціологічної думки. Вивчення змістового модуля має на меті формування соціологічного світогляду та навичок розуміння, опису й пояснення соціальних явищ і процесів. Курс лекцій заснований на викладанні низки сучасних західних соціологічних теорій, їх порівняльному та системному аналізі. Обов’язковою складовою вивчення змістового модуля є вивчення студентами творів сучасних теоретиків соціологічної науки.

Внаслідок вивчення змістового модуля, кожен студент повинен знати:


 • загальні положення та сутність основних концепцій сучасних теоретиків соціологічної науки;

 • головні теоретичні парадигми сучасної соціології, їх інтелектуальні корені, концептуальний апарат, найбільш значущі висновки теорій;

 • роботи видатних соціологів ХХ століття, специфіку різних теоретичних шкіл і напрямків сучасної теорії;

 • проблеми сучасної теоретичної соціології, що ще не вирішені.

Уміти:

 • аналізувати різні теоретичні соціологічні концепції, знаходити спільні риси та розбіжності, надавати власні приклади практичного втілення теоретичних положень;

 • проаналізувати можливості вирішення актуальних проблем суспільства в контексті сучасних соціологічних теорій;

 • критично оцінювати наукову цінність окремих соціологічних теорій;

 • професійно спостерігати й аналізувати повсякденне життя;

 • використовувати теоретичні моделі для пояснення соціальних явищ і процесів.

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 1.

Загальна характеристика становлення і розвитку сучасної західної соціології.

Основні терміни: суспільний порядок, соціологічна теорія, поняття, абстрактні поняття, конкретні поняття, поняття-ярлики, поняття-змінні, судження, судження існування, судження відношення, асоціативні судження, причинні судження, детерміністичні судження, імовірнісні судження, парадигма, опис пояснення, суб’єктивізм, об’єктивізм, номіналізм, реалізм, макросоціальні та мікросоціальні теорії.

План:

 1. Соціологічні теорії, призначення соціологічних теорій

 2. Поняття та судження як складові соціологічних теорій.

 3. Соціологічна думка початку ХХ ст. – теоретичні та емпіричні дослідження.

Методичні поради

Для соціологічної теорії насамперед важливі умови створення суспільного порядку. Для соціологічного аналізу необхідний розгляд суспільних перспектив, що дозволить проаналізувати процеси інституціоналізації і деінституціалізації. Зверніть увагу на різноманітність підходів до цього.

Розглядаючи поняття соціологічної теорія як множини логічно пов’язаних символів, які відображають те, що на думку дослідників відбувається в світі, необхідно проаналізувати головні завдання соціологічної теорії, які полягають, по-перше, в класифікації та узагальненні подій, що відбуваються в світі, по-друге, в поясненні причин подій, що відбулися та в передбаченні коли, де і як будуть відбуватися наступні події.

Для побудови будь-якої соціологічної теорії використовуються різні поняття, які бувають абстрактними, конкретними, поняття-ярлики і поняття-змінні. Судження – це наступний структурний елемент соціологічної теорії. Розрізняють судження існування, відношення, асоціативні судження, причинні судження, детерміністичні судження, імовірнісні судження. Зверніть увагу на головні відзнаки понять і суджень, теорії і парадигми.Короткий конспект лекції

З 1962 р (Томас Кун, «Структура научных революций») будь-який науковий розвиток розглядається як зміна домінуючих парадигм – схем найбільш загальних ідей, методологічних установок, що визначають як види проблем, так і визначальні способи їх вирішення. Будь-яка наукова парадигма будується на основі теорії, що домінує в ній. Т. Кун в своїй роботі багато уваги приділяє відмиранню старих парадигм. Основна характеристика цього процесу – те, що між старою і новою парадигмами немає перехідного періоду. Цей перехід здійснюється миттєво, він має нестабільний характер. Нова парадигма повинна мати певну цілісність, щоб були видні її потенційні можливості. Існує декілька причин зміни однієї парадигми іншою: 1. Існуюча теорія, парадигма не витримує емпіричного тиску.

 2. Теорія виміщається іншою, що несумісна з нею і розроблена незалежно від неї.

Головна проблема соціологічної теорії полягає в множинності підходів. Відсутня єдина, цільна соціальна теорія. Як відомо, на сьогоднішній день соціологія характеризується поліцентричністю і мультипарадигмальністю. З 70-х років ХХ сторіччя для соціології характерними є прагнення до синтезу, спроба створення цілісної концепції, метатеорії, що дозволить описати усі існуючі соціальні процеси і явища.

Розвиток теоретичної соціології в другій половині ХХ в. був тісно пов'язаний з поняттям парадигми. Як уже вказувалося, воно було введено в широкий дослідницький оборот американським філософом і істориком науки Т. Кунем у середині 1970-х рр. У розвитку будь-якої науки, на думку американського вченого, варто виділяти чотири стадії. Перша - стадія її нормального стану, у рамках якої відбувається нагромадження знань у межах існуючих наукових теорій і представлень. Друга стадія здобуває аномальний характер, оскільки отримані дані не можуть бути пояснені з позицій існуючих і прийнятих наукових теорій. У зв'язку з цим настає третя стадія - кризова для розвитку науки. Саме вона приводить до четвертої стадії - наукової революції, у ході якої старі концепції заміняються новими, здатними пояснити відкриті вченими наукові факти, що не піддавалися поясненню в рамках теоретичного знання, що малося. Появу парадигми Кун саме у і пов'язував з революцією в науці, якісним стрибком у розвитку знання.

У зв'язку з тим, що поняття парадигми грає в сучасній соціології ключову роль і, власне кажучи, перетворилося в категорію методологічного характеру, необхідно докладніше зупинитися і на самім понятті, і на його трактуваннях, і на застосуванні парадигмального підходу до тих чи інших соціологічних теорій.

Почнемо з того, що парадигма означає визначену сукупність фундаментальних основ наукового знання. Вона виступає як вихідна концептуальна схема. Іноді під парадигмою розуміють великі чи теорії групи теорій, а також усіма визнані досягнення в даній області науки. Ряд авторів відносять до парадигми не тільки принципово нові теорії, але і методи дослідження. Однак слід зазначити, що в останні 10-15 років поняття парадигми, у порівнянні з трактуванням Куна, стало мінятися за своїм змістом. До парадигмальних почали відносити теорії, концепції, напрямку, плину, руху наукової думки, що аж ніяк не носять революційного для неї характеру, а складають збільшення знання, часом значну, але не робить радикального впливу на розвиток науки. Саме таке відношення до поняття парадигми стало виявлятися в соціологічній науці. Нова парадигма, що відрізняється від класичної і виникла в 1980-х рр., ґрунтується на появі принципово іншого типу суспільства. Мається на увазі так називане "інформаційне" суспільство, що базується на новій соціальній реальності - інформаційній основі. Як фактор, що визначає суспільний пристрій, розглядається система виробництва - але не речей і товарів, а інформації. У свою чергу, у такім постмодерністському суспільстві на зміну "економічній людині" приходить особистість іншого типу, у способі життя якої домінують інші мотиваційні механізми, інші цінності, що виходять за межі матеріальних і утилітарних, споживчих устремлінь. При цьому потрібно мати через, що приставка "посада" у терміну "постмодерністське", так само як і в інших близьких і співзвучних поняттях - "постіндустріальне", "посттрудове", "посткапіталістичне", - означає не тільки "після", тобто суспільство, що прийшло на зміну модерністському, індустріальному і т.д., але і заперечення старого суспільства власне кажучи, змістовно, принципово.Література основна:

 1. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. – М., 1990

 2. Давыдов А.Ф. Социология как мультипарадигмальная наука // Социс. – 1994. – № 9.

 3. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977.

 4. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тандем, 1996.

 5. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

Література додаткова:

 1. Бауман З. Мыслить социологически. – М.: Аспект пресс, 1996.

 2. Комаров М.С., Ионин Л.Г., Бакуркин Б.Ф. Теоретическая социология США сегодня. – М.: Знание, 1978.

 3. Королько В., Танчер В. Новые повороты в социологической теории: неофнкуционализм, теория конфликта, неомарксизм, постмодернизм. Социологическая теория сегодня. – К.: Изд-во Института социологии, 1994.

 4. Молевич Е.Ф. К вопросу о структуре современного социологического знания // Социс. – 1997. - № 6

Теми дискусій

 1. Що означає «дивитись на світ очима соціолога»?

 2. Соціологічні поняття та реальність.

 3. Опис, пояснення та передбачення соціальних явищ і процесів.

Питання для самоконтролю

 1. Теорія. Соціальна теорія. Соціологічна теорія. Призначення соціологічних теорій.

 2. Поняття як складові елементи соціологічних теорій. Типи понять.

 3. Судження як складові елементи соціологічних теорій. Види суджень.

 4. Суспільство як предмет соціологічної теорії.

 5. Парадигма, мультипарадигмальність та поліцентричність соціології: причини та наслідки.

 6. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору цілей теорії.

 7. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору допущень щодо природи людських дій.

 8. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору розгляду відносин між індивідом і суспільством.

 9. Схожість і відмінність соціологічних теорій з точки зору рівня аналізу.

 10. Основні етапи історичного розвитку західної соціологічної думки.

 11. Соціологічна думка початку ХХ ст. – теоретичні та емпіричні дослідження.


Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 2.

Структурно-функціональний аналіз

Основні терміни: соціальна дія, модель одиничної дії, системні імперативи, універсальні засоби обміну, типові змінні, адаптація, інтеграція, латентність, ціле досягнення, кібернетична ієрархія контролю, функція, дисфункція, явна функція, латентна функція, аномія.

План:

 1. Структурний функціоналізм: основні риси.

 2. Стратегія побудови соціологічної теорії Парсонса: модель одиничної дії, системні імперативи, універсальні засоби обміну.

 3. Методологія функціонального аналізу Мертона.

 4. Порівняльний аналіз структурно-функціональної парадигми та неофункціоналізму.

Методичні поради

Для розуміння сутності структурного функціоналізму необхідно, насамперед, звернути увагу на теорії Т. Парсонса та Р. Мертона.

Поняття соціальної системи слід розглядати з точки зору Т. Парсонса, який вважав, що її можна представити в двох нерозривних аспектах: 1) як структуру, що виступає в сукупності одиниць чи компонентів зі стабільними властивостями (статика системи); 2) як ряд подій, процесів, у ході яких змінюються властивості і відносини між структурними одиницями (динаміка системи). Загальна модель дії називається "одиничним актом" і містить у собі, згідно Т. Парсонсу, два основних компоненти: 1) діючу особу (актора), 2) ситуаційне оточення - змінювані і незмінні фактори оточення, від яких воно залежить.

Головну суть свого підходу Р.Мертон виразив комплексним поняттям "функціональність". Необхідно проаналізувати три ключових умови чи вимоги функціонального аналізу, що, на його думку, здобувають характер аксіом: це - "функціональна єдність" (погодженість функціонування всіх частин суспільства), "функціональна універсальність" (усі суспільні явища функціональні) і "функціональна примусовість".Короткий конспект лекції

Т. Парсонс: загальна теорія дії і соціальних систем

Толкотт Парсонс (1902 - 1979), американський соціолог, творець соціологічної доктрини структурно - функціонального аналізу, вважав, що основною проблемою соціології є дослідження процесів інтеграції соціальних систем. З його погляду , соціальна система складається з взаємодій індивідів, кожний з який одночасно є і діючою особою (актором), що має визначені цілі, установки, прагнення і т.п., і об'єктом орієнтації, як для інших діючих осіб, так і для себе самого. Соціальна система функціонує як "відкрита", взаємодіюча з навколишнім середовищем. З цього випливає, що соціальні системи розглядаються як складні сукупності соціальних дій людей, звідси випливає визначення розглянутого феномена "соціальні системи - це системи, утворені станами і процесами соціальної взаємодії між діючими суб'єктами".

Різні елементи ситуації, у якій діють індивіди і колективи, мають для діючих суб'єктів спеціальні значення в якості "знаків" чи "символів", що здобувають загальне значення і є елементи культури. Отже, соціальна система складається з безлічі індивідуально діючих осіб і їхніх колективів, взаємодіючих один з одним у визначеній ситуації, а їхні відносини до ситуації, включаючи відносини, друг до друга, визначаються системою загальноприйнятих символів, що є елементами культури. "Наявність високодиференційованої культурної системи зі складною мережею взаємозв'язків, - підкреслює Т. Парсонс, - є відмітною рисою сучасних, модернізованих суспільств".

Ситуаційне оточення діючих суб'єктів, згідно Т. Парсонсу, складається з чотирьох факторів: 1) біологічний організм; 2) особистісна підсистема; 3) культурна підсистема; 4) соціальна підсистема. Ці чотири фактори у своїй взаємодії утворять структурну ієрархію систем, що приводить у процесі свого функціонування до "інтегрованого стану" суспільства.

Система дій, згідно Т. Парсонсу, виконує чотири взаємозалежні функції: 1) адаптація націлена на встановлення сприятливих відносин між системою дії навколишньою її середовищем і на пристосування до середовища; 2) ціледосягнення полягає у визначенні цілей системи і мобілізації енергії і ресурсів для їхнього досягнення; 3) мотивація спрямована на відтворення зразка, тобто на збереження вірності акторів нормам і цінностям системи і на те, щоб актори продовжували орієнтуватися на них; 4) інтеграція спрямована на підтримку координації між частинами системи, її зв'язаності і цілісності, на захист її від різких змін і великих потрясінь, на стабілізацію системи.

Якщо зіставити розглянуті раніше чотири підсистеми (біологічний організм, особистість, культуру, соціальну систему) з чотирма функціями системи дії, то виявиться, що біологічний організм відповідає функції адаптації, особистісна підсистема зв'язана з функціями цілестановлення і ціледосягнення, культурна підсистема відповідає функції відтворення зразка, а соціальна система виконує функцію інтеграції, приводить суспільство до інтегрованого стану.

Розкривши сутність і значимість кожного з чотирьох компонентів структурної ієрархії систем, Т. Парсонс особливо виділив системотворюючу роль культури. Властива їй система культурних ідеалів, цінностей, зразків створює стійкі зв'язки для структурування індивідів у єдину соціальну систему, структурує зобов'язання особистостей перед соціальною реальністю в значимі орієнтації стосовно соціального оточення і систем дії. У кібернетичному змісті саме вона займає вище місце в системі дії, виконуючи роль регулятора стосовно всіх інших систем - організму, особистості і соціальній системі.

В результаті включення індивідуальних дій багатьох акторів у єдину діючу систему, особистість, взаємодіючи з іншими особистостями, приходить до чекання визначених дій від інших індивідів у визначених ситуаціях. Таке чекання (експектація) у взаємодії з іншими акторами і їх експектаціями приводить до виникнення визначених правил, норм, зразків поводження, що допомагають регулювати і гарантувати характер відповідних реакцій. Усе це разом узяте "створює складну мережу позицій", систему "рольових статусів". Кожному з цих статусів приписується визначене очікуване поводження, а також чи заохочення покарання за чи відповідність невідповідність цим чеканням. Вирішальним же фактором упорядкування й організації спільної діяльності індивідів є ідеали, цінності і нормативні зразки культури.

Перехід від одного стану до іншого, більш високого, вважав Т. Парсонс, обумовлений виникненням і дією, що підсилюється, у соціальній системі й у поведінці індивідів нових кодових елементів нормативних структур, втілюваних у системі культури.

ФУНКЦІОНАЛІЗМ Р.МЕРТОНА

Відповідно до комплексного поняття "функціональність" взаємозв'язок суспільства з цілому і його окремих частинах забезпечується найрізноманітнішими і специфічними їхніми функціями, що можуть спостерігатися і багаторазово повторюватися в конкретних об'єктах і фактах. Завдання соціолога полягає в тім, щоб "не міркувати про внутрішній зміст соціологічних фактів і об'єктів, а просто розглядати реальні, зримі, доступні для вивчення й узагальнення функції".

Для спостереження і вивчення функцій Р.Мертон пропонує методологічний інструмент, що називає "теорії середнього радіуса дії". Ці теорії були покликані категоріально оформити сполучний міст між конкретними дослідженнями і загальною соціологічною теорією. Теорія принципово використовується для внутрішньої організації емпіричних досліджень. Вона виступає посередником між загальними теоріями соціальних систем, що занадто віддалені від особливих проявів класів тих чи інших типів соціальної поведінки, для того щоб "пояснювати те, що підлягає спостереженню, і давати деталізовані, упорядковані характеристики особливостей, що взагалі неузагальнені". Саме тут, на середньому рівні, як підкреслює Р.Мертон, соціологія виконує свою основну роль у суспільстві, тому що це "саме та соціальна наука, що оперує теоріями середнього радіуса охоплення, що концентрують у собі фактори реального керування соціальними процесами з урахуванням конкретних емпіричних досліджень". Таким твердженням Р.Мертон виразив свою незгоду з теорією структурного функціоналізму Т.Парсонса, що претендувала на універсальність.

Визначивши в такий спосіб свій "об'єкт" дослідження, Р.Мертон висуває цілий ряд положень, що обґрунтовують логіку свого практичного підходу до справи. При цьому він виділяє три ключових умови чи вимоги функціонального аналізу, що, на його думку, здобувають характер аксіом: це - "функціональна єдність" (погодженість функціонування всіх частин суспільства), "функціональна універсальність" (усі суспільні явища функціональні) і "функціональна примусовість".

"Функціональна єдність" соціологічного аналізу визначається не "зверху", не за допомогою якої-небудь теорії, а в нескінченній глибині соціальних фактів, що завдяки своїй функціональній визначеності є інтегруючими факторами соціального життя. Функціональні якості універсальні і представлені у всіх формах культури, що легко побачити при їхньому аналізі. Вони носять імперативний, примусовий характер для всіх соціальних інститутів, хоча це може виявлятися по-різному. У цілому функціональний аналіз застосовується тільки до стабільних і стандартизованих об'єктів, якими можуть бути повторювані і типові явища, що характеризуються стійкістю (соціальні ролі, соціальні процеси, інституційні об'єкти, соціальні структури, засоби соціального контролю і т.д.).

Функція - це "ті наслідки, що спостерігаються, що служать саморегуляції даної системи чи пристосуванню її до середовища". У прояві функції може бути дві форми - явна і схована. У тому випадку, коли внутрішня смислова мотивація збігається з об'єктивними наслідками, виявляється явна функція. Саме так вона усвідомлюється учасниками поведінкової системи чи ситуації. Схована ("латентна") функція цих проявів не має. Поряд з поняттям функції Мертон увів поняття "дисфункції", заявив про можливість відхилення системи від прийнятої нормативної моделі, що, у свою чергу, повинне залучити за собою чи новий етап у пристосуванні системи до існуючого порядку, чи певна зміна системи норм. Поняттю дисфункції Мертон приділяє настільки ж багато уваги, що і самої функції. Звертання до нього носить концептуальний характер. Справа в тім, що Парсонс розглядав відхилення в поведінці і системі як виключення, що може і повинне бути нейтралізовано системою соціального контролю. А Мертон був переконаний, що дисфункції тією ж мірою закономірні для системи, що і функції. Визнання цього факту свідчить про те, що механізм функціонування і розвитку соціальної системи нескінченно складний. Рівновага не є вихідна умова існування, а результат соціальної взаємодії. Емпіричні дослідження заперечують постулат однолінійності зв'язку між соціальними діями індивідів і станом соціальної системи. Таким шляхом він прагнув ввести у функціоналізм ідею зміни.


ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМИИ Р.МЕРТОНА

Класичним прикладом соціологічного аналізу Р.Мертона, побудованого на основі "теорії середнього радіуса дії", є розгляд їм поведінки, що відхиляється, і аномії. Теорія соціальної аномії - соціологічна теорія причин злочинності в сучасному суспільстві, запропонована Р.Мертоном. Ця теорія протиставляється тим уявленням, що приписують незадовільне функціонування соціальної структури насамперед наказовим біологічним потягам людини, недостатньо стримуваним соціальним контролем, тобто фрейдистським і неофрейдистським концепціям у кримінології. Мертон використовує два поняття: "аномія" і "соціальна структура" суспільства: при цьому перше явище (аномія) виступає як наслідок процесів, що відбуваються в рамках другого явища (соціальна структура). Термін "аномія" був висунутий французьким соціологом Э.Дюркгеймом і означає відсутність норм у поведінці, їхня недостатність. Аномія аналізується в двох вимірах. По-перше, стан аномії може характеризувати суспільство, у якому нормативні стандарти поведінки, а також існуючі в ньому переконання або серйозно ослаблені, або відсутні. По-друге, стан аномії може характеризувати й окрему особу, якщо вона соціально дезорієнтована, знаходиться в стані тривоги і переживає почуття ізольованості від суспільства. Поняття соціальної структури, по Мертону, не має нічого спільного з класовою структурою суспільства. Для Мертона соціальна структура це не соціальна, а соціально-психологічна, а те і чисто психологічна категорія. Утворюється соціальна структура з двох фаз. Перша складається з тих істотних цілей, що ставлять перед собою соціальні групи суспільства (або які ставляться перед ними життям), - життєві устремління групи. Друга - це ті засоби, що вживаються в ході досягнення зазначених цілей для задоволення життєвих устремлінь соціальних груп суспільства. Для концепції Мертона надзвичайно важлива вказівка на те, що законність і ефективність зовсім не обов'язково збігаються стосовно до засобів, що обираються.

Мертон висуває центральну тезу про те, що порушення рівноваги між цілями і засобами як фазами соціальної структури служить підставою для виникнення стану аномії. Усі види соціальної поведінки, у тому числі і що відхиляється, у залежності від того, приймає чи людина ні культурні норми, Р. Мертон поділяє на п'ять типів індивідуальної адаптації:

- конформізм, коли соціальні цілі суспільства і способи їхнього досягнення приймаються цілком (лояльні, спокійні і законослухняні громадяни);

- інноваційність, коли приймаються соціальні цілі, але не способи їхнього досягнення (рекет, злодійство, підробка грошей, зловживання, обман);

- ритуалізм - соціальні цілі не осмислюються, але способи їхнього досягнення непохитні і священні (корисливість, махінації, підробки й Ін. ) ;

- ретритизм - заперечення і цілей, і будь-яких засобів (анархізм, наркоманія, бродяжництво) ;

- заколот, бунт - відмовлення і від цілей, і від засобів з одночасною заміною їхніми новими цілями і новими засобами (політичний тероризм, боротьба за волю, революційність, радикалізм).
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница