Конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностістраница2/4
Дата11.05.2016
Размер0.68 Mb.
#156
ТипКонспект
1   2   3   4

Література основна:

 1. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996.

 2. История социологии в Западной Европе и США. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.

 3. История теоретической социологии В 4-х томах /Отв. редактор и составитель Ю. Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997.

 4. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

Література додаткова:

 1. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: история и технология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 2. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996.

Теми рефератів

Тема 1. Методологія індивідуалізму в соціології.

Тема 2. Тавтологія та телеологія в причинному аналізі соціальних явищ.

Список рекомендованої літератури: 1. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – С. 42-100.

 2. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996.

Теми дискусій

 1. Чи можна припускати, що соціальні системи мають мету?

 2. Інституціоналізація як процес.

 3. Прояв різних ступенів інтеграції в соціальних системах.

 4. Аналіз книг і кінофільмів у термінах модельних змінних.

 5. Функціональний аналіз явища (різдвяна вечеря, серіали, церемоніальні і технологічні звичаї, тощо)

Питання для самоконтролю

  1. Основні теоретико-методологічні положення структурно-функціонального аналізу.

  2. Теоретико-пізнавальна позиція Парсонса.

  3. Основні принципи соціальної дії.

  4. Загальні та відмінні риси всіх теорій соціальної дії.

  5. Теоретичні витоки теорії Т. Парсонса.

  6. Стратегія побудови соціологічної теорії Парсонса.

  7. Т. Парсонс. Модель одиничної дії.

  8. Т. Парсонс. Системний аналіз суспільства.

  9. Т. Парсонс. Розробка системних імперативів (функціональна схема А-Ц-І-Л)

  10. Т. Парсонс. Кібернетична ієрархія контролю.

  11. Т. Парсонс. Універсальні засоби обміну.

  12. Р. Мертон. Теорії середнього рангу.

  13. Р. Мертон. Розробка методології функціонального аналізу.

  14. Р. Мертон. Функції та дисфункції, явні та латентні функції.

  15. Р. Мертон. Концепція аномії.

  16. Порівняльний аналіз структурно-функціональної парадигми та неофункціоналізму.


Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 3.

Теорії символічного інтеракціонізму.

Основні терміни: символ, соціальний акт, імпульс, сприйняття, маніпуляція, консумація, символічна і несимволічна взаємодія, жест, мова, експектація, натовп, картування, самість, повсякденне життя, соціальний порядок, стратегічна і нестратегічна взаємодія, соціальна подія

План:

 1. Дж. Мід: поняття Self, Розум і Суспільство.

 2. Г. Блумер: природа взаємодії (етапи визначення, інтерпретації, картування й оцінювання)

 3. Уявлення про себе в повсякденному житті (Е. Гофман).

 4. Девіантна поведінка в контексті символічного інтеракціонізму.

Методичні поради

Для розуміння сутності символічного інтеракціонізму необхідно звернути увагу на те, що засновник цього напрямку, американський соціолог Дж.Г. Мід вбачав вирішальну відмінність людського буття від існування тварин у мові, що додає соціальну специфіку людській взаємодії. Проаналізувавши соціодраматичне відгалуження символічного інтеракціонізму Э.Гофмана, який розглядає взаємодію між індивідами як своєрідну п'єсу, слід виділити основні складові цього процесу. Також необхідно розглянути позицію Дж.Г. Міда, що розвив концепцію узагальненого іншого, під яким розуміється визначена соціальна група, що впливає на свідомість кожного зі своїх членів.Короткий конспект лекції

Засновником символічного інтеракціонізму є американський соціолог Джордж Герберт Мід (1863 - 1931). Він вважав, що людська мова відрізняється від голосових сигналів тварин тим, що використовує значимі символи, тобто такі знаки, що несуть для індивідів і їхніх груп, визначені змісти чи значення. Саме значимі символи, втілювані в мові, створюють у процесі взаємодії людей передумови до їх соціального розвитку.

Символізація, здійснювана за допомогою мови, вважав Дж. Г. Мід, уможливлює існування визначеної соціальної ситуації і конституює (тобто створює) сам соціальний об'єкт.

Взаємодіючи з іншими індивідами, визначена спільність яких виступає як "узагальнений інший" (тобто безліч інших), індивід розвиває в цьому процесі власну самість, чи індивідуальність. У формі узагальненого іншого співтовариство людей здійснює контроль над поведінкою своїх індивідуальних членів. Отже, індивід володіє самістю (індивідуальністю) лише у відношенні самості інших членів своєї соціальної групи.

Прихильники соціодраматичного відгалуження символічного інтеракціонізму К.Берк, Е.Гофман, Х.Даккен розглядають взаємодію між індивідами як своєрідні п'єси, у яких кожна людина одночасно є продюсером, що запрошує людей на визначені ролі; актором, що грає відведену йому роль, і режисером, що стежить за виконанням. Кожен індивід використовує предметне оточення як реквізит і ретельно охороняє місця своїх "приватних куліс", де він може розслабитися після вистави.

Взаємодія невідривна від інтерпретації, що виникає в процесі комунікації. Сама ж комунікація підрозділяється на зовнішнє і внутрішнє спілкування. Зовнішнє - це взаємодія індивідів один з одним за допомогою слів - символів, що несуть у собі визначені змісти і значення.

Внутрішнє - між частинами нашого "Я" спілкування, що відбувається, у процесі якого і виникає інтерпретація, тобто тлумачення, роз'яснення змісту, значення визначеної події, об'єкта, жесту чи слова. Цей процес означає бачення себе очима інших людей, що виникає зі здатності мовних символів викликати в людині ту ж реакцію, що й в інших людях. Сутність цього процесу являє собою становлення соціальних якостей особистості, що відбуваються шляхом засвоєння кожним індивідом тих соціальних ролей, що культивуються в даній групі, наприклад, у гравців у бейсбол.

У рамках символічного інтеракціонізму досліджується поведінка не тільки окремих індивідів, але і великих мас людей (Р.Тернер), масових соціальних рухів (Г.Блумер). Групова активність, що приводить до формування колективної поведінки, означає, стверджує Г.Блумер, що індивіди діють разом певним чином, між ними існує розподіл праці і визначене взаємне пристосування різних ліній індивідуальної поведінки.

У блумерівській версії символічного інтеракціонізму затверджується, що ключ до розуміння природи колективної поведінки дає кругова реакція - такий тип взаємного порушення, у рамках якого реакція одного індивіда відтворює й одночасно підсилює порушення іншого індивіда. Внаслідок цього взаємне порушення здобуває кругову форму, при якій індивіди відбивають настрої один одного і, таким чином, інтенсифікують їх, наприклад, під час сварки в концертному залі чи під час їхнього виступу, що захоплює, популярного співака.

М.Блумер вважав, що колективна поведінка, пов’язана із взаємним порушенням індивідів, найчастіше виникає в умовах нестійкості чи порушення звичних форм існування людей, що приводить останніх у стан занепокоєння, що виражається в дискомфорті, фрустрації, непевності чи, навпаки, у почутті агресивності. Коли таке занепокоєння втягує в кругову реакцію, захоплюючи не одного, а безліч індивідів, виникає соціальне занепокоєння. Воно втілюється в трудових конфліктах, жіночих рухах, аграрних і релігійних хвилюваннях, революційних виступах.

Поборники символічного інтеракціонізму звертають увагу на подвійну роль соціального занепокоєння. Воно:

1) виступає симптомом розпаду чи катастрофи визначеного життєвого пристрою;

2) означає підготовку до нових форм колективної поведінки, що на хвилі загального порушення, що приймає круговий характер, з наростаючим ефектом впливу, що підсилюється, на окремих індивідів, підштовхує багатьох з них до таких форм нового колективної поведінки, про яке вони ніколи і не замислювалися.

Література основна:


 1. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996.

 2. История социологии в Западной Европе и США. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.

 3. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996.

 4. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

 5. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992.

 6. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

Література додаткова:

  1. Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1996.

  2. Мид Дж. Интернализованные другие и самость // Там же.

  3. Мид Дж. Азия // Там же.

  4. Смелзер Н. Символический интеракционизм // Социология. М., 1994. Разд. 1, гл. 5, с. 136 – 139.

Теми рефератів

Тема 1. Г. Блумер і чиказька школа символічного інтеракціонізму.

Тема 2. Айовська школа в символічному інтеракціонізмі.

Список рекомендованої літератури:


 1. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 168-214.

 2. Блумер Г. Общество как символическая интеракция. Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 173-189.

 3. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992.


Теми дискусій

 1. Взаємозв’язок уявлення про себе, навичок програвання ролі та поведінки.

 2. Поведінка людини на «передньому плані».

 3. Управління враженням щодо себе.

 4. Зміна рольової дистанції студента.


Питання для самоконтролю

  1. Основні тези й поняття символічного інтеракціонізму.

  2. Символічний інтеракціонізм Дж. Міда.

  3. Концепція «редукованої взаємодії» Г. Блумера.

  4. Теорія ролей Дж. Морено.

  5. Р. Лінтон. Соціальна структура як мережа експектацій.

  6. Концепція «дзеркального Я» Ч.Х. Кулі.

  7. Г. Блумер: природа взаємодії (етапи визначення, інтерпретації, картування й оцінювання).

  8. Г. Блумер про теорію і методологію соціології.

  9. Е. Гофман. Уявлення про себе в повсякденному житті. Мистецтво «керування враженнями».

  10. Е. Гофман. Теорія стигмації.Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 4.

Теорії соціального конфлікту.

Основні терміни: конфлікт, функції конфлікту, джерела конфлікту, причини конфлікту, тривалість конфлікту, гострота конфлікту, асоціації, що координуються імперативно.

План:

 1. Схожість та відмінність конфліктних теорій у соціології.

 2. Порівняння аналітичних та емпіричних категорій К. Маркса та Р. Дарендорфа.

 3. Модель функціонального конфлікту та його наслідків.

 4. Особливості конфліктів в загальній теорії Р. Коллінза

Методичні поради

Вивчаючи цю тему, особливу увагу слід звернути на теоретичні джерела соціологічної теорії конфлікту, що кореняться в концепціях К. Маркса і Г. Зіммеля. У конфліктному функціоналізмі Л. Козера головне значення надається з'ясуванню функцій конфліктів. Конфліктологічна теорія, розроблена Р. Дарендорфом, виходить з наявності класів в індустріальному суспільстві і відносин панування, що випливають звідси, і підпорядкування, що приводять до конфліктів. Окремо необхідно розглянути макроконфліктну боротьбу, пов'язану з мобілізацією сил, засобів, енергії великих соціальних груп, яка втілюється, з погляду Р. Коллінза, у функціонуванні декількох взаємозалежних конфліктних мереж.Короткий конспект лекції

Теоретичні джерела соціологічної теорії конфлікту кореняться в концепціях К. Маркса і Г. Зімеля. Карл Маркс (1818 - 1893) вважав, що основу суспільства складає спосіб виробництва матеріальних благ, у структурі якого продуктивні сили на визначеній ступені свого розвитку приходять у стан конфлікту з існуючими виробничими відносинами. Цей конфлікт формує суб'єкт революційного повалення капіталізм - робітничий клас. В міру участі в конфліктах робітничий клас усвідомлює непримиренність своїх інтересів з інтересами буржуазії і перетворюється з "класу в собі" у "клас для себе". У кінцевому рахунку він перетворюється в гробаря капіталізму і робить соціальну революцію, що являє собою реальний крок до гармонічного розвитку суспільства. На відміну від К. Маркса видатний соціолог Георг Зімель ( 1858 - 1918) думав, що в динаміці конфліктів більш глибокі і гострі з них поступово поступаються місцем менш інтенсивним і гострим, внаслідок чого зміцняється міцність і інтегрованість соціальної системи. Основну увага він приділяв дослідженню конфліктів у сфері культури, соціодинаміка конфліктів у який складає основну рушійну силу розвитку як самої культури, так і всього життя суспільства.

У 60-і роки ХХ століття цілий ряд нововведень у соціологічну теорію конфлікту вніс американський соціолог Л. Козер. Він вважав, що конфлікт являє собою боротьбу за цінності і претензії на визначений статус, владу і ресурси, боротьбу, у якій цілями супротивників є нейтралізація, нанесення збитку, відтиснення чи знищення суперника. У конфліктному функціоналізмі Л. Козера головне значення надається з'ясуванню функцій конфліктів. Найбільш важливі функції конфліктів, вважає Л. Козер, такі: 1) посилення згуртованості членів групи; 2) більш чітке розмежування між ворогуючими групами; 3) посилення інтегрованості соціальної системи; 4) підвищення ступеня адаптивності системи до умов, що змінюються.

Визнаючи, що конфлікти за певних умов здатні привести до руйнування і дезінтеграцї соціальних систем, Л. Козер, проте, особливо виділяв позитивні функції конфлікту, що дозволяють зберігати чи відновлювати інтеграцію системи і її пристосовність до умов, що змінюються. Л. Козер був переконаний, що суспільство, що роздирається дюжиною конфліктів, що мають усіляку спрямованість, знаходиться в меншій небезпеці бути насильно розірваним на частині, чим суспільство, у якому виник один великомасштабний конфлікт, що розколює соціальну систему на дві протиборчі і непримиренні частини. Тому можна сказати, що суспільство скріплюється своїми внутрішніми конфліктами.

Звідси випливає висновок Л. Козера про розрізнення двох типів соціальних систем у залежності від того, у якому ступені ці системи виявляють терпимість чи, навпроти, нетерпимість до конфліктів. У гнучких і демократичних соціальних системах множинні конфлікти, що втягують у свої орбіти нечисленні ворогуючі групи, перетинаються один з одним, запобігаючи тим самі серйозні потрясіння їхніх осьових структур. Навпроти, соціальні системи твердого, тоталітарного типу прагнуть придушити конфлікти і тим самим створюють передумови для виникнення конфлікту, здатного розколоти суспільство на непримиренно ворожі великі спільності, а це чревате катастрофічними наслідками для суспільства.

Конфліктологічна теорія, розроблена Ральфом Дарендорфом, виходить з наявності класів в індустріальному суспільстві і відносин панування, що випливають звідси, і підпорядкування, що приводять до конфліктів. Запропонована Р. Дарендорфом конфліктна модель суспільства спирається на чотири основних постулати: 1) кожне суспільство піддається процесам змін, що є всюдисущими; 2) у кожнім суспільстві в кожен момент часу виявляються незгода і конфлікт - соціальний конфлікт усюдисущий; 3) кожен елемент у суспільстві сприяє його дезінтеграції і змінам; 4) кожне суспільство спирається на примус, застосовуваний одними його членами стосовно інших.

З погляду Р. Дарендорфа, протягом останніх 15 - ти років у суспільстві стали небезпечно розростатися три нових типи соціальних конфліктів: 1) нерозв'язні національні конфлікти; 2) індивідуалізація соціальних конфліктів, що спалахують у відносинах між індивідами; 3) конфлікти, що виникають унаслідок широкого поширення аномії, коли "порушення суспільних норм сходить злочинцям з рук".

Найважливішим засобом подолання конфліктних ситуацій, вважає Р. Дарендорф, є встановлення соціального контракту між різними групами в двох його основних видах: 1) контракт - домінування (влади, панування); 2) контракт асоціації. Тільки другий тип створює умови для гармонізації сучасних суспільств.

Істотний внесок у розробку макросоціологічної теорії конфлікту вніс американський соціолог Рендал Коллінз. Його конфліктологічна парадигма спочиває на чотирьох взаємозалежних теоретичних постулатах:

1) центральною особливістю будь-якої соціальної системи є стратифікація, втілювана в нерівності груп і індивідів, у їхньому домінуванні друг над іншому;

2) причини змін, що відбуваються в суспільстві, кореняться в інтересах різних груп і індивідів, насамперед в інтересах підтримки своїх домінуючих чи позицій відхилення їх від домінування інших;

3) хто і що виграє в конфліктній боротьбі, залежить від контрольованих різними кліками ресурсів - матеріальних, соціальних і ін.;

4) рушійна сила соціальної зміни - це, головним чином, конфлікт, конфліктне протиборство груп, що суперничають.

Макроконфліктна боротьба, зв'язана з мобілізацією сил, засобів, енергії великих соціальних груп, утілюється, з погляду Р. Коллінза, у функціонуванні декількох взаємозалежних конфліктних мереж. Конфліктні протиборства здійснюються через реалізацію чотирьох типів влади: військової, політичної, економічної, культурно - ідеологічної, складових відповідний вид конфліктних мереж.Література основна:

 1. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996.

 2. История социологии в Западной Европе и США. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999

 3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект пресс, 1995. – С. 15-24, 44-100.

 4. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992.

 5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996

 6. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

Література додаткова:

 1. Комаров М.С., Ионин Л.Г., Бакуркин Б.Ф. Теоретическая социология США сегодня. – М.: Знание, 1978.

 2. Королько В., Танчер В. Новые повороты в социологической теории: неофнкуционализм, теория конфликта, неомарксизм, постмодернизм. Социологическая теория сегодня. – К.: Изд-во Института социологии, 1994.

Теми рефератів

Тема 1. Ідеї К. Маркса та сучасні конфліктні теорії.

Тема 2. Вплив М. Вебера на розвиток аналітичної теорії конфлікту.

Тема 3. Реалістичні та нереалістичні конфлікти: розбіжності у поглядах К. Маркса та Л. Козера.

Список рекомендованої літератури:


 1. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. – М., 1990

 2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996.

 3. История социологии в Западной Европе и США. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999

 4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект пресс, 1995. – С. 15-24, 44-100.

 5. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992.

 6. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996

 7. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

Теми дискусій

  1. Реалістичні та нереалістичні конфлікти.

  2. Проблема активної «політично функціонуючої громадськості».

Питання для самоконтролю

 1. Порівняльний аналіз конфліктних та функціональних теорій.

 2. Різноманітність поглядів щодо виникнення конфліктів у суспільстві.

 3. Теоретична позиція Г. Зіммеля (конфліктний функціоналізм).

 4. К. Маркс та діалектична теорія конфлікту.

 5. Р. Дарендорф Діалектична теорія конфлікту та її наслідки.

 6. Р. Дарендорф. Імперативно-координовані асоціації.

 7. Інституціональний аналіз конфліктності Дж. Рекса.

 8. Л. Козер. Модель функціонального конфлікту.

 9. Л. Козер. Причини та гострота конфлікту.

 10. Л. Козер. Тривалість та функції конфлікту.


Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 5.

Концепція соціального обміну.

Основні терміни: дія, поведінка, обмін, соціальний обмін, узагальнений обмін, символічний обмін, елементарна соціальна поведінка, системи обміну, статус, конформність, нерівність, соціальний капітал, винагорода (нагорода), успіх, покарання, цінність, стимул, витрати, результат дії, доходи, схвалення, агресія, раціональність.

План:

 1. Основні поняття та пояснювальні принципи соціальної організації в теорії обміну Дж. Хоманса.

 2. Обмінні процеси в соціальному житті; елементарні та складні системи обміну П. Блау.

Методичні поради

Вивчаючи цю тему, особливу увагу слід приділити тому, що функціонування людини і суспільства, відповідно до концепції соціального обміну, базується на обміні різними соціальними благами і формами діяльності. Завдяки такому обміну існують влада, престиж, статус, порядок та інше. Основним об'єктом уваги стають окремі групи, досліджуючи які треба показати залежність між взаємодією їхніх членів і почуттями, що відчувають ці люди в процесі такої взаємодії.

Вивчити шість аксіоматичних положень (постулатів) теорії обміну і на основі цього спробувати проаналізувати сучасне українське суспільство.

Короткий конспект лекції

Ще одна парадигма сучасної західної соціології - теорія соціального обміну, що розвивається найбільше інтенсивно американськими соціологами Джорджем Хомансом і Пітером Блау. Прагнення (на психологічному рівні) людини до обміну розглядається як фундаментальний початок його діяльності і поведінки. Завдяки обміну в суспільстві мають місце не тільки різні структурні утворення (у тому числі такі складні, як соціальні інститути й організації), але і діють багато механізмів відносин, зокрема, визнання, повагу, схвалення, успіх, дружба, любов і т.д. Таким чином, на основі обміну можна інтерпретувати і пояснювати будь-які прояви соціального життя.

Але при цьому необхідно дотримуватися однієї важливої умови: вони повинні розглядатися в тісному зв'язку із соціальною взаємодією і поведінкою індивідів. Абстрактні процеси і відносини не розглядаються прихильниками теорії обміну під кутом зору соціологічного підходу на тій підставі, що вони (процеси і відносини) "позбавлені" конкретної людини.

Власне кажучи, саме тут, у питанні про дослідження елементарної людської поведінки і його суб'єкта - індивіда - як предмет соціології, і проходить вододіл між парадигмами обміну і структурного функціоналізму, про що постійно пишуть їхні дослідники. Якщо в останньому підкреслюється необхідність вивчення соціальних систем і соціальних структур, а людина передбачається і мислиться лише як абстрактна "начинка" і тієї й інший, то прихильники теорії обміну ставлять перед собою ціль "повернути" людини в соціологію, "забравши" його попередньо з психології.

Тому не випадково цю теорію, і в першу чергу погляди Хоманса як найбільш яскравого її представника і, власне кажучи, засновника, розглядають як напрямок соціальної думки, що з'єднує соціологію і психологію. Про це свідчить і біхевіористське походження теорії обміну, що також завжди підкреслюється дослідниками.

Взаємодія між людьми на такій основі розглядається соціологами як обмін "вигодами", що приносить користь обом сторонам. Обмінні акти розуміються як елементарні соціальні дії, на яких спочивають усі рівні суспільного й індивідуального життя. Відзначимо при цьому, що мова йде не про угоди, зв'язаних з купівлею-продажем, що було б украй примітивним теоретичним тлумаченням соціального обміну. Маються на увазі відносини і взаємодії між людьми, зв'язані із соціальним "присвоєнням" якостей, характеристик, властивостей особистості іншими.

Теорія обміну Дж. Хоманса

Розглянемо докладніше деякі положення теорії. Ключовими поняттями теорії обміну є: дія, поведінка, винагорода (нагорода), успіх, покарання, цінність, стимул, позбавлення, витрати, результат дії, доходи, схвалення, агресія, раціональність.

Хоманс говорить про шість аксіоматичних положень (постулатів) теорії обміну.

1. Аксіома успіху: чим частіше відповідні дії людей одержують винагороди, тим імовірніше, що ці дії будуть здійснюватися ними з визначеною частотою і далі.

2. Аксіома стимулу: якщо в минулому той чи інший стимул (чи набір стимулів) був зв'язаний з винагородою дії індивіда, те чим більш схожі на нього стимули в сьогоденні, тим імовірніше, що людина зробить таке ж (чи схожу на нього) дію.

3. Аксіома цінності: чим більшу цінність представляє для індивіда результат його дії, тим більше ймовірне здійснення їм даної дії й у наступному.

4. Аксіома депрівації - пересичення: чим частіше в недавнім минулому індивід одержував визначену нагороду, тим менш коштовним стає для нього будь-яке наступне одержання цієї нагороди.

5. Аксіома агресії - схвалення: а) якщо дія індивіда не викликає очікуваної винагороди чи несподіваного покарання, вона випробує стан гніву, і зросте імовірність того, що більш коштовним для людини стане агресивна поведінка; б) якщо дія індивіда одержить очікуване (або навіть більше) схвалення чи не приведе до очікуваного покарання, то він відчує задоволення, і тоді зросте імовірність того, що він відтворить схвалювану поведінку, оскільки вона буде для нього більш коштовною.

6. Аксіома раціональності: при виборі між альтернативними діями індивід обере те, для якого цінність результату, помножена на імовірність його одержанні, найбільша.

Усі ці шість аксіоматичних положень покликані конкретизувати поняття обміну як основного способу поводження людей у ході взаємодії між ними. Хоманс відкрито говорить про те, що його як соціолога хвилюють насамперед дії людей, їхні вчинки. Він пише: "Нас будуть набагато більше цікавити вчинки людей, чим їхні відносини, особливо якщо останні не ведуть до дії. Нам приїлася соціальна наука, у якій люди завжди "орієнтують себе" чи насправді лише "орієнтуються" на дію, але ніколи не діють". Названі вище положення теорії обміну мають істотне значення для оптимізації поведінки людей і їхніх взаємодій у всіляких соціальних структурах і сферах.

Таким чином, не можна не визнати корисності деяких закономірностей поведінки, відкритих і описаних Хомансом. Однак потрібно мати на увазі, що американський соціолог недооцінює макроструктури суспільства і його соціальні інститути, зводячи все різноманіття суспільних відносин до обміну в рамках описаних їм зразків на рівні міжособистісної взаємодії.

При усій важливості таких досліджень, що дозволяють спостерігати і фіксувати поведінку взаємодіючих людей і факторів, що впливають на нього, вони так чи інакше викликають питання. Наприклад, чи можна пояснити поведінку людей прагненням їх до одержання нагороди, досягненню успіху, прояву агресивності і т.д.? При відповіді на ці й інші питання ми повинні завжди пам'ятати, що обмін - це далеко не повна і не єдина модель взаємодії людей. Тим більше що при переході від мікротеоретичного до макротеоретичного рівня аналізу ця модель уже не працює, оскільки з її допомогою пояснити й інтерпретувати численні "великі" явища і процеси соціальної життя стає неможливо.

Тим часом, на думку американського соціолога, саме тут, в області вивчення міжособистісної взаємодії, зосереджені можливості соціології як науки. Вона, вважає Хоманс, повинна розглядати суспільство як таке, що складається із взаємодіючих людських індивідів, що є задачею мікросоціології. Причому ця взаємодія, як уже відзначалося, характеризується соціологом як поведінка, що базується на обміні нагородами, заохоченнями, досягненнями, успіхом, цінностями, агресією, пересиченням і т.д.

Погляди П. Блау

Розглядаючи парадигму обміну, не можна не охарактеризувати погляди ще одного американського соціолога - П. Блау. Основна його робота, написана в рамках теорії обміну, - "Обмін і влада в соціальному житті". На відміну від Хоманса, його цікавили більше не психологічні, а соціологічні аспекти обміну, причому не тільки в міжособистісних відносинах, але й в різних типах соціальних структур. Сам обмін Блау визначає як "дії, що залежать від одержуваних одними людьми від інших винагород і, що припиняються з закінченням цих винагород".

Будучи другом і учнем Хоманса, Блау багато в чому використовував його характеристики обміну як елементарної економічної моделі поведінки людей. Звідси - додання категоріям вигоди, користі важливого значення, що пов'язано з поясненням різних сторін взаємодій між індивідами і суспільними структурами. Так, одним із принципів теоретичного підходу Блау до обміну був наступний: чим більше вигоди людина очікує одержати від іншого в ході здійснення власної діяльності, тим більше імовірність того, що вона буде здійснена.

Однак цей принцип обміну цілком може бути екстрапольований на взаємодії між організаціями та іншими соціальними структурами. У відносинах між ними, вважає соціолог, обмін має найчастіше не прямий, а непрямий і тому значно більш складний і опосередкований характер. У нього активно "втручаються" фактори нормативності і контролю. Такий підхід дає можливість Блау здійснити спробу перекладу трактування обміну з мікрорівня на мезорівень (рівень фірм, організацій, соціальних структур, інститутів).

Американського соціолога постійно цікавили проблеми соціальної структури, соціальних організацій і інститутів. Визначаючи в самому загальному виді соціальні структури як багатомірний простір, утворений лініями диференціації, він характеризує їх як вхідний друг у друга серії наступних рівнів усе більш широкого масштабу. Наприклад, "при вивченні структури трудових колективів їх безпосереднім соціальним середовищем є умови в підрозділі організації, де вони працюють. При вивченні структури фірм таким безпосереднім соціальним середовищем є умови ринку. ...Наступний, більш низький рівень складається із сукупності елементів досліджуваної структури. Прикладами таких складових елементів можуть бути члени трудового колективу, етнічні групи міста, відділи і філії компанії".

Одна з основних задач соціології Блау полягала в тому, щоб поєднати, інтегрувати теорії обміну і соціальної структури. Кожна з них додає своє в розуміння соціальної взаємодії. Так, теорія обміну сама по собі недостатня для пояснення складних соціальних структур (особливо на мезо- і макрорівні). У той же час концепції соціальної структури, позбавлені аналітичних можливостей характеристики поведінки людей у процесі обміну між ними соціальними якостями і властивостями, цінностями і благами, не в змозі пояснити багато відносин і процеси в суспільстві.

Власне кажучи ж, ми бачимо в Блау дві "картини" соціального аналізу. Перша є результатом використання теорії обміну для аналізу мікропроцесів, пов'язаних з міжособистісною взаємодією. Друга виступає як "картина", що висить над першою, і свідчить про активне застосування їм теорій соціальної структури, більш широко - структурного функціоналізму для характеристики макропроцесів суспільства. У цьому випадку центральною проблемою стає глибина і щільність зв'язку між названими рівнями аналізу. Спроба синтезувати їх у творчості Блау, звичайно ж, мала місце, однак, навряд чи її можна вважати реалізованою до кінця.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница