Конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностістраница4/4
Дата11.05.2016
Размер0.68 Mb.
#156
ТипКонспект
1   2   3   4

Література додаткова:

 1. Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории. М., 1996.

 2. Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995.

 3. Гидденс Э. Социология. М., 1999.

 4. Керимова Л.М., Керимов Т.Х. Теория структурации Э.Гидденса: методологические аспекты // Социологические исследования. – 1997. – №3.

Питання для самоконтролю

 1. Структуралізм: зміст та основні напрямки.

 2. Постструктуралізм: умови виникнення та основні види.

 3. Постмодерністська соціальна теорія.

 4. Структуралістський аналіз К. Леві-Стросса.

 5. Історико-культурний структуралізм М. Фуко.

 6. Теорія структурації Е. Гідденса.

 7. Радикальна постмодерністська соціальна теорія Ж. Бодріяра.

 8. Постмодерністська соціальна теорія П. Бурд’є.

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 8.

Феміністська теорія.

Основні терміни: гендер, фемінізм, біологічний фемінізм. культурний фемінізм, соціально-психологічний фемінізм, ліберальний фемінізм, марксистський фемінізм, радикальний фемінізм, соціалістичний фемінізм.

План

 1. Макросоціальні та мікросоціальні теорії гендера.

 2. Біологічний фемінізм.

 3. Культурний фемінізм.

 4. Соціально-психологічний фемінізм.

 5. Ліберальний фемінізм.

 6. Марксистський фемінізм.

 7. Радикальний фемінізм.

 8. Соціалістичний фемінізм.

Методичні поради

При вивченні теми насамперед необхідно проаналізувати основні аспекти сучасної феміністської теорії як узагальненої складної системи поглядів на соціальне життя и людський досвід, що передбачає пріоритет жінки в якості відправної точки. Також слід звернути увагу на те, що феміністські уявлення відрізняється від більшості соціологічних теорій двома особливостями. У створенні цієї теорії беруть участь не тільки соціологи, але й представники економіки, права, філософії, політології, антропології, біології, історії, психології і теології. Соціологи феміністського толку, як і інші теоретики намагаються розширити параметри своєї області (соціології), і сформувати критичне розуміння суспільства. Розглянути поняття гендеру як основної категорії сучасного фемінізму.Короткий конспект лекції

Сучасна феміністська теорія сфокусована на жінках, і це виражається у трьох основних аспектах: по-перше, головним «об’єктом» вивчення стають ситуації та труднощі, з якими стикаються жінки в суспільстві. По-друге, ця теорія розглядає жінок в якості найважливіших «суб’єктів». По-третє, фемінізм як теорія висловлює критику з боку жінок і діє виходячи з їх інтересів, намагаючись створити для них кращій світ, а значить, і для всього людства.

Основні теоретичні питання, що хвилюють прибічників фемінізму, призвели до революційного перевороту в розумінні світу. Традиційне знання, яке ми приймали за універсальне і абсолютне, насправді лише продукт частини суспільства, що володіє владою, його «господарів» – чоловіків. Але ж це знання відносно, якщо подивитися на світ, беручи до уваги переваги до цього часу непомітного, невизнаного шару – жінок, які виконуючи ролі підлеглих, чи «обслуговуючого» характеру, сприяли підтримці суспільства, в якому ми живемо. Це відкриття і пов’язані з ним висновки визначають важливість сучасної теорії фемінізму в соціологічній теорії.

Будь-яка соціологічна теорія фемінізму базується на системі поглядів загального характеру, що дозволяють викласти і пояснити соціальний досвід людей, переважно фокусуючись на ролі і значущості жінок. Наприклад, етнометодологія вважає, що існує принципова різниця між статтю – біологічне визначення людини в якості чоловіка чи жінки, категорією статі – соціальне визначення людини в якості чоловіка чи жінки та гендером – поведінкою, що задовольняє соціальним очікуванням, що висуваються до чоловіків чи жінок. Це має дуже важливе теоретичне значення. В тому випадку, коли зроблено акцент на засвоєнні індивідом чіткої гендерної ідентичності, зводить поняття гендеру до такого атрибуту як стать – невід’ємної частини індивідуальності. Гендер не може бути зрозумілим як характерні особистості якості, тому що він з’являється в конкретній ситуації взаємодії. Категорія статі – це постійно властиві особистості якості, таке розуміння гендеру в соціальних ситуаціях завжди припускається потенційно можливим. Уявлення про норми, що розділяються серед людей, які відповідають поведінці чоловіків чи жінок, активізуються ситуативно. В конкретній ситуації люди усвідомлюють відповідальність за виконання гендерної ролі, при чому ступінь такої відповідальності залежить від того, в якій мірі ситуація дозволяє людині вести себе як чоловіку, чи як жінці, даючи можливість іншим людям впізнати чоловічі чи жіночі зразки поведінки. З іншого боку, етнометодологічні дослідження довели, що розподіл праці, який виявляється під час ведення домашнього господарства, що здається непропорційним, розглядається і чоловіками, і жінками, що знаходяться в однакових ситуаціях, як справедливий і рівний. Це відбувається тому, що обидві боки погоджуються приймати нормативні вимоги, що стосуються розподілу гендерних ролей в побуті, і відповідають їм.Якщо використовувати в якості критеріїв класифікації гендерний розподіл, гендерну нерівність, гендерне гноблення та структурне гноблення, то можна розподілити всі існуючі теорії фемінізму наступним чином. З позиції місця, що займає жінка в тій чи іншій ситуації, її досвід в більшості випадків відрізняється від досвіду чоловіків (гендерний розподіл) пояснюють стан жінки культурний фемінізм, біологічний фемінізм, інституціональні феміністські теорії і теорії соціалізації, соціально-психологічний фемінізм. З точки зору на місце, що жінка займає у більшості ситуацій, яке не тільки відрізняється від стану, характерного чоловікам, але ще і менш привілегійоване чи нерівне (гендерна нерівність) трактують стан жінки ліберальний фемінізм, марксистський фемінізм. З погляду на те, що жінки у порівнянні з чоловіками притискаються не просто іншим, нерівним способом, їх посилено підганяють під низку обмежень, шаблонів, змушують підкорятися чоловікам, чоловіки ображають та користуються ними (гендерне гноблення) аналізують становище жінки психоаналітичний фемінізм, радикальний фемінізм, соціалістичний фемінізм. Зважаючи на переживання жінками розрізнень, нерівності і притискань у зв’язку з їх соціальним станом в системі капіталізму, патріархату і расизму (структурне гноблення) відповідають на питання про стан жінок у суспільстві соціалістичний фемінізм, теорія перетинів.

Література основна:

  1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под. ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

  2. Монсон П. Современная западная социология. Теории, тенденции, перспективы. – СПб.: Нотабене, 1992.

  3. Ритцер Дж. Современные социологические теории: Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002.

Література додаткова:

 1. Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине. – Х.: Фолио, 2001.

 2. Современная западня социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

 3. Современная западня философия: Словарь. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

Питання для самоконтролю

  1. Макросоціальні теорії гендера: функціоналізм, теорія світових систем.

  2. Мікросоціальні теорії гендера: символічний інтеракціонізм, етнометодологія, нормативні концепції гендера.

  3. Сучасні теорії фемінізму: зміст, види, перспективи розвитку


Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 9.

Новітні теоретичні пошуки в соціологічній науці.

Основні терміни: мультипарадигмальність, глобалізація, передумови глобалізації, глобальне та локальне, світ-системний аналіз, поліцентрична система, суспільство ризику, мережне суспільство.

План

 1. Предмет соціології в контексті сучасних дискусій.

 2. Мультипарадигмальність соціології. Парадигмальна структура соціології.

 3. Модель суспільства ризику та модель мережного суспільства.

 4. Перспективи розвитку соціології в системі сучасних наук.

Методичні поради

Звертаючись до цієї теми необхідно чітко визначити, що таке глобалізація, в чому полягають її передумови. По-друге, слід проаналізувати низку найбільш важливих факторів, що здійснюють вплив на розвиток глобалізації. Далі треба розглянути значимість економіки і культури в світ - системній теорії І. Валлерстайна. Вивчити основні положення концепції Н.Лумана, в якій особлива увага приділяється не економічним факторам, а самоорганізації підсистем і соціальних рухів. Розглянути внесок Е.Гідденса у соціологічне осмислення глобалізації.Короткий конспект лекції

Останнім часом усе більш актуальною стає проблема глобалізації. Її визначення таке: глобалізація - це перетворення різнорідного світового соціального простору в єдину глобальну систему, у якій безперешкодно переміщаються інформаційні потоки, цінності, їхні носії, капітали, товари і послуги, стандарти поведінки і моди, видозмінюючи уявлення про світ, діяльність соціальних інститутів, спільнот і індивідів, механізми їхньої взаємодії. Глобалізація як всесвітній процес глобальних змін має історичні, політичні, соціокультурні, технологічні передумови. Історично першим етапом формування первинних передумов цього глобального процесу з'явилася епоха Відродження, що представляла собою специфічний прояв протоглобалізації в європейських масштабах. Вона створила умови для формування нового, а саме - капіталістичного економічного укладу, загальноєвропейського ринку, міжнародних відносин, що відбилися в зачатках міжнародного права, розвитку гуманізму і вільнодумства, становлення націй, національних культур і їхньої взаємодії.

Другим етапом, що підготував процес сучасної глобалізації, стала інтернаціоналізація капіталів, ринків товарів і послуг на рубежі ХІХ - ХХ століть, коли завершився розділ світу між найбільш розвитими в промислово - економічних відносинах країнами, людство вступило в епоху імперіалізму з його невід'ємним прагненням до експансії і гегемонізму, що призвело до Першої, а потім і до Другої світовим війнам.

Могутній вплив на розвиток глобалізації здійснює низка факторів. Найбільш важливі з них такі:

1) Створення і стрімке посилення економічної (а потім і всякої іншої) моці транснаціональних корпорацій (ТНК). Протягом останніх десятиліть їхня діяльність стає усе більш глобальною: у 1950 р. Дочірні підприємства в більш ніж у 20-ти країнах світу мали тільки три з 315 найбільших компаній, у даний час їхній більш 50-ти. До кінця ХХ століття 600 найбільших ТНК забезпечували більш 1/5 загальносвітового промислового і сільськогосподарського виробництва.

2) Міжнародні банки, страхові компанії та ін. ведучі фінансові організації, що володіють можливістю робити трансфери великих грошових мас з однієї країни в іншу і використовують це для надання економічного тиску на національні уряди.

3) Глобальні торгові мережі, що зв'язують економічним обміном багато країн, регіони світу і компанії, сприяють подальшої економічно-торгової глобалізації.

4) Комп'ютерна революція, тісно пов'язані з нею комунікаційні технології і могутні інформаційні потоки привели до виникнення світової системи виробництва, поширення і використання інформації (Інтернет).

5) Глобальна переорієнтація культури, у якій стають усе більш розповсюдженими поняття "глобальна культура", "трансформаційні культурні потоки", що нерідко прикривають претензії на створення новоявленої "культури транснаціонального структурного капіталізму", орієнтованої на формування американоподібного соціокультурного середовища у світовому масштабі.

6) Наростаючі погрози світовій навколишньому середовищу, обумовлені усе більш масштабними і руйнівними впливами технологічних засобів на біосферу Землі. Глобалізація погроз світовому природному середовищу викликає інтернаціоналізацію дій різних організацій ("Друзів Землі", "Грінпіс", "Зелених" і т.п.), що виступають за всепланетарне об'єднання зусиль на захист і збереження навколишнього середовища, на запобігання світової екологічної катастрофи.

Глобалізація - процес багатокомпонентний і суперечливий, зухвалий як позитивні, так і негативні зміни в сучасному світі. Інтенсифікація трансформаційних відносин, що неминуче знижує соціальний статус багатьох країн, що розвиваються, обертається протилежною тенденцією - посиленням націоналістичних орієнтацій, підкресленим регіоналізмом слаборозвинених держав.

Глобалізація сучасного світу ставить проблему формування відповідного розділу соціології. І на цю потребу з'явився відгук - виникають різні теорії глобалізації. Мабуть, найвідоміша і впливова з них – теорія світ-системи, розроблена професором Бінгемтонского університету (США), що був президентом Міжнародної соціологічної асоціації І. Валлерстайном. Суть цієї теорії полягає в тому, що основною одиницею соціологічного аналізу загальносвітового розвитку повинна стати категорія "Світ - система". Світ - системна теорія перебільшує значимість економіки і американського варіанта її розвитку в здійсненні процесів глобалізації, одночасно недооцінюється значимість культури, а культурні цінності (І. Валлерстайн називає їх кодами), поряд із грошима і товарами включаються в циркуляцію, кругообіг капіталу. У цій теорії не знаходиться місця поняттям "прогрес", "детермінізм", "воля волі", піддається сумніву правомірність застосування цих категорій у теоретичному аналізі глобалізації. Світ - системна теорія виділяє в сучасному світовому співтоваристві чотири типи країн:

1) ядро, до якого входять США, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Швеція та ін.;

2) напівпериферія - країни Східної Європи, включаючи Україну, Росію, Бєларусь, Польщу і т.п., а також Іспанію і Португалію;

3) периферія - країни Латинської Америки, що розвиваються, Азії, Африки;

4) зовнішня арена - значні регіони африканського й азіатського континентів, що не зачіпаються всесвітніми промислово-торговими зв'язками.

Істотно відмінну від валлерстайнівской концепцію глобалізації висунув Н.Луман. Ця концепція в противагу ідеям "світового ядра", "світового центра" висуває необхідність співставлення розходження та ідентичності, диференціації й інтеграції, частин і цілого, причому акцент робить на інтегративні процеси і функції. Особлива увага приділяється не економічним факторам, а самоорганізації підсистем і соціальних рухів, етнічних і релігійних груп, що приводить до визнання великої значимості в цих процесах цінностей культури. У підсумку процес глобалізації світового співтовариства розуміється як становлення такої глобальної соціальної системи, що не має не вершини, ні центра, а являє собою поліцентричне, поліконцептуальне (завдяки різноманіттю культур) співтовариство, у якому взаємодіють один з одним різні політичні, етнічні, релігійні, соціокультурні ідентичності індивідів і груп.

Істотний внесок у соціологічне осмислення глобалізації внесла концепція структуризації, розроблена Е.Гідденсом. Погоджуючись з І.Валлерстайном у тім, що економічна складова надзвичайно важлива, він відзначає: "політичні розуміння, військові зіткнення, культурні фактори - усе це має велике значення для формування глобальної взаємозалежності". Істотну роль у цьому, вважає він, грають також глобальні комунікації, трансформації регіональних, локальних і навіть особистих контактів соціального досвіду.

У процесі формування соціологічної глобалістики важливого значення набуває виділення основних параметрів глобалізації. Вони такі:

1) Системоутворюючим елементом глобалізації є економічний фундамент суспільства, але разом з тим важливу роль у цьому процесі виконує: трансформація соціальної структури суспільства, динаміка політичних систем, розвиток культури, релігійні вірування, що діють у суспільстві соціальні норми інститути, зразки поводження. Культурно - цивілізаційне спільність зберігає свою ідентичність і здатність до саморозвитку тільки в тій мері, у якої всі ці структурні компонента в процесі своєї взаємодії утворять єдину, цілісну, стійку і динамічно розвивається систему. Усяке ж перебільшення ролі одного з цих компонентів і недооцінка інших чревате непередбаченими кризами, катастрофами і, в остаточному підсумку, руйнуванням самої системи.

2) Глобалізація має нелінійний характер, супроводжується посиленням нерівномірності соціально-економічного розвитку, що приводить, з одного боку, до виникнення горезвісного економічно процвітаючого "золотого мільярда", а з іншого боку - до маргіналізації цілого ряду країн, де люди знаходяться на грані виживання, де лютує голод, хвороби. Щорічно більш десяти мільйонів дітей вмирають у дитинстві унаслідок хвороб, викликаних тим, що вони голодують, або тим, що голодують їхньої матері. Ця ситуація має тенденцію до погіршення, що чревате серйозними потрясіннями і конфліктами.

3) У процесі розгортання глобалізації виникло протиставлення глобального і локального. Глобалізація проникає в самі глибини соціально-економічних структур і, супроводжуючи могутніми інформаційними потоками, що пропагують західні стандарти життя, нерідко зіштовхується в найгостріших протиборствах з такими локальними структурами, як місцевий спосіб життя, традиції, звичаї, звички, зразки поводження. Це призведе до виникнення і поширення нових форм ідентифікації, що затверджуються в житті багатьох соціальних груп через труднощі, протиріччя і конфлікти, ускладнюючи залучення індивідів і соціальних спільнот у становлення і розвиток глобалізаційних процесів.

У силу багатокомпонентності своєї структури і множинності варіантів здійснення, так само як і множинності своїх наслідків, глобалізація в принципі несумісна з ідеями "ядра", "центра", "однополярного світу", що нібито повинний розвиватися і надалі в руслі капіталістичної світової системи. Найбільш реальною перспективою глобалізації стане не однополярний світ з центром у "ядрі", а поліцентрична структура відносин у глобальній соціальній системі. Саме такий варіант підтримують Україна, Росія, Бєларусь, ін. країни СНД, Китай, Індія і т.д., тобто половина людства, значить він має найбільші шанси на реалізацію.

Ці тенденції глобалізації усе більш чітко стають предметною областю соціології, її новітньої галузі - соціологічної глобалістики, чи глобальної соціології.Література основна:

 1. История теоретической социологии В 4-х томах /Отв. редактор и составитель Ю. Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997.

 2. Монсон П. Современная западная социология. Теории, тенденции, перспективы. – СПб.: Нотабене, 1992.

 3. Ритцер Дж. Современные социологические теории: Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002

Література додаткова:

 1. Бабосов Е.М. Глобализация как предмет социологического анализа. // Социология. – 2000. – №4.

 2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового сообщества. // Социология на пороге ХХI века. М., 1999.

 3. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социологические исследования. – 1997. – №1.

 4. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Политические исследования. – 1999. – №5.

 5. Кулагин В.М. Мир в ХХI веке: многополюсный баланс сил или глобальный pax demokratica // Политические исследования. – 2000. – №1.

 6. Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия, образ новой политической науки // Политические исследования. – 1995. – №5.

 7. Луман Н. Теория общества // Теория общества. М., 1999.

 8. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует понимать современное общество // Социология на пороге ХХI века. М., 1999.

 9. Молчанов М.А. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренние проблемы // Политические исследования. – 1995. – №5.

 10. Орлов Г.П. «Глобальная социология» в учебном спецкурсе // Социологические исследования. 2000. №6.

 11. Панарин А.С. Глобальное политическое моделирование. М., 1999.

 12. Покровский Н.Е. Российское общество в контексте американизации // Социологические исследования. – 2000. – №6.

 13. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового политического развития // Политические исследования. – 2000. – №1.

Теми дискусій

  1. У чому виявляється суперечливість процесів глобалізації?

  2. Які причини, на Вашу думку, привели до виникнення масового соціального руху антиглобалістів?

  3. Охарактеризуйте особливості соціальних систем, що виділяються И.Валлерстайном в історичному розвитку світового співтовариства держав.

  4. Розходження в підходах до тлумачення процесів глобалізації И.Валлерстайна і Н.Лумана. Які фактори розвитку глобалізації аналізуються в теорії Н.Лумана?

  5. Основні параметри розвитку глобалізації.

  6. Яку роль у розвитку глобальної взаємозалежності грають соціокультурні процеси.

Питання для самоконтролю

   1. Дж. Александер. Соціологічний дискурс.

   2. Проблеми глобалізації в сучасних соціологічних теоріях.

   3. Перспективи розвитку соціології в системі соціальних наук.


Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под. ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 2. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. – М., 1990.

 3. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 1996.

 4. История социологии в Западной Европе и США. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.

 5. История теоретической социологии В 4-х томах /Отв. редактор и составитель Ю. Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997.

 6. Капитонов Э.А. Социология ХХ века: история и технология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 7. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977.

 8. Монсон П. Современная западная социология. Теории, тенденции, перспективы. – СПб.: Нотабене, 1992.

 9. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навчальний посібник. – К. Либідь, 1996.

 10. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К.: Тандем, 1996.

 11. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К.: Наукова думка, 1995.

 12. Ритцер Дж. Современные социологические теории: Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002.

 13. Тернер Дж. Структура социологической теории: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

 14. Бабосов Е.М. Глобализация как предмет социологического анализа. // Социология. – 2000. – №4.

 15. Бауман З. Мыслить социологически. – М.: Аспект пресс, 1996.

 16. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания: Пер. с англ. – М.: Медиум, 1995

 17. Блумер Г. Общество как символическая интеракция. Современная зарубежная социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

 18. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового сообщества. // Социология на пороге ХХI века. М., 1999.

 19. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социологические исследования. – 1997. – №1.

 20. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Политические исследования. – 1999. – №5.

 21. Давыдов А.Ф. Социология как мультипарадигмальная наука // Социс. – 1994. – № 9.

 22. Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине. – Х.: Фолио, 2001.

 23. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект пресс, 1995. – С. 15-24, 44-100.

 24. Комаров М.С., Ионин Л.Г., Бакуркин Б.Ф. Теоретическая социология США сегодня. – М.: Знание, 1978.

 25. Королько В., Танчер В. Новые повороты в социологической теории: неофнкуционализм, теория конфликта, неомарксизм, постмодернизм. Социологическая теория сегодня. – К.: Изд-во Института социологии, 1994.

 26. Кулагин В.М. Мир в ХХI веке: многополюсный баланс сил или глобальный pax demokratica // Политические исследования. – 2000. – №1.

 27. Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия, образ новой политической науки // Политические исследования. – 1995. – №5.

 28. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует понимать современное общество // Социология на пороге ХХI века. М., 1999.

 29. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии /Отв. Ред. А.О.Бороноев. – СПб.: Петрополис, 1994.

 30. Луман Н. Теория общества // Теория общества. М., 1999.

 31. Луман Н. Теория общества // Теория общества. Сборник / Пер. с нем., англ./ - М.: "Канон-пресс-Ц", "Кучково поле", 1999.

 32. Молевич Е.Ф. К вопросу о структуре современного социологического знания // Социс. – 1997. - № 6.

 33. Молчанов М.А. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренние проблемы // Политические исследования. – 1995. – №5.

 34. Орлов Г.П. «Глобальная социология» в учебном спецкурсе // Социологические исследования. 2000. №6.

 35. Панарин А.С. Глобальное политическое моделирование. М., 1999.

 36. Покровский Н.Е. Российское общество в контексте американизации // Социологические исследования. – 2000. – №6.

 37. Ручка А.А., Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992.

 38. Современная западня социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

 39. Современная западня философия: Словарь. – М.: ТОН-Остожье, 1998.

 40. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового политического развития // Политические исследования. – 2000. – №1.

ЗМІСТ

Вступ 3

Цілі та завдання змістового модуля 4

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 1.

Загальна характеристика становлення й розвитку

сучасної західної соціології. 5

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 2.

Структурно-функціональний аналіз 9

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 3.

Теорії символічного інтеракціонізму. 18

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 4.

Теорії соціального конфлікту. 23

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 5.

Концепція соціального обміну. 28

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 6.

Феноменологічна соціологія та етнометодологія. 35

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 7.

Структуралізм та пост структуралізм. 40

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 8.

Феміністська теорія. 48

Обов’язковий укрупнений навчальний елемент 9.

Новітні теоретичні пошуки в соціологічній науці. 51

Інформаційно-методичне забезпечення 59

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» і «Бухгалтерський облік»)

Укладач: Токмань Галина Тарасівна


Відповідальний за випуск В.В.Будко
Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2007 поз. 76 Л

Підп. до друку 09.07.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на різографі Умовн.друк.арк. 3,8 Обл.-вид. арк. 4,3

Тираж 100 прим. Замовл. №

ХНАМГ,61002, Харків, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ ХНАМГ,61002, Харків, вул. Революції, 12Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница