Конспект з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 050107 „Економіка будівництва. Укладач: Л. Г. Чеканова. Харків: хнамг, 2007. 111 с


Рис. 1.2 - Основні елементи проектустраница3/13
Дата12.05.2016
Размер1.47 Mb.
#605
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Рис. 1.2 - Основні елементи проекту

Таким чином, проект треба розуміти як цілісний багатогранний об’єкт, сутність якого пов’язана: • по-перше, з часом, потрібним для проходження стадій від виникнення ідеї проекту до її матеріалізації, які складають життєвий цикл проекту;

 • по-друге, з необхідністю комплексної експертизи, яка доведе його доцільність та можливість застосування;

–по-третє, з оцінкою його ефективності в технічному, комерційному, соціальному, інституціональному, екологічному, фінансовому й економічному аспектах.

Поняття проекту в системі проектного аналізу слід визначати насамперед з точки зору наукової спеціалізації.Види проектів і їхня класифікація

До основних властивостей проекту, за якими вони можуть бути класифіковані на типи й види відносять: масштаб, складність, якість й тривалість. Але кількість класифікаційних ознак може бути більш значною. Традиційно можна навести наступну класифікацію проектів (рис.1.3, 1.4).За масштабом проекти класифікуються на: малі, середні, великі й надвеликі (мегапроекти).

Малі проекти – це невеликі за масштабом, прості й обмежені обсягами. Так, на практиці до них відносять проекти вартістю до 10 млн. американських доларів і працевтратами - до 40-50 тисяч людино-годин; до середніх – від 10 до 50 млн. американських доларів, до великих – 50-100 млн. американських доларів, до надвеликих більше 100млн. американських доларів.

Прикладом малого проекту є модернізація діючого виробництва, а саме промислові устаткування, тощо.

Для таких проектів рекомендують:


 • визначити одного керівника – координацію повинна здійснювати одна особа;

 • гнучка організація команди проекту, що забезпечить взаємозамінність її членів;

 • максимально спрощена форма графіку проекту;

чітке знання кожного члена команди проекту своїх завдань й обсягів роботи;

 • введення до дії повинні здійснювати ті ж самі інженери, що й розпочинали роботу над проектом.

За складністю проекти традиційно поділяють на монопроекти, мультіпроекти і мегапроекти. Але існує й інший підхід згідно якого за даною ознакою виділяють: прості, організаційно-складні, технічно-складні, ресурсно-складні, комплексно-складні.

Монопроект – це окремий проект певного виду й масштабу.

Мультипоект – це комплексний проект, який складається з декількох моно проектів, що вимагає багатьох заходів проектного управління.

Мегапроект – це комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки, який складається з декількох монопроектів і мультіпроектів, що поєднані однією метою.

Таким чином, мегапроект являє собою цільові програми, що містять декілька взаємопов’язаних проектів, що об’єднані однією метою, ресурсами й часом. Ці програми бувають як міжнародними, національними, регіональними, так і міжгалузевими, галузевими, змішаними. Як правило, програми формують, підтримують та координують на верхньому рівні управління: державному, республіканському, муніципальному.

Мегапроекти мають наступні відмітні риси:


 • велику вартість (до 1 млрд. доларів і вище);

 • капіталоємність – потреба у фінансових коштах у таких проектах, як правило, вимагає нетрадиційних форм фінансування зазвичай силами консорціуму фірм;

 • трудоємність – 2 млн. людино-годин на проектування, 15-20 людино-годин на будівництво;

 • довготривалість реалізації: 5-7 і більше років;

 • необхідність залучення до участі інших країн;

 • віддаленість районів реалізації, тобто ще додаткові витрати;

 • вплив на соціальне та культурне середовище регіону або країни загалом.

Найбільш характерним прикладом галузевого мегапроекту є проекти, що запроваджують у паливно-енергетичному комплексі.

Взагалі складні проекти – це проекти в яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи й підвищенні витрати на їхнє вирішення.
Рис 1.3–Класифкацi проектiвЗа строками реалац проекти поділяють на короткострокові, середні й мегапроекти.

Короткострокові проекти – зазвичай реалізуються на підприємствах з виробництва новинок різного роду.

Для таких проектів рекомендують: • ввести матричну структуру управління;

 • покласти усю відповідальність за реалізацію проекту на один підрозділ з наданням відповідних прав;

 • забезпечити завершення проекту тими спеціалістами, які його розпочинали;

 • делегувати частину повноважень з правом рішення на місцях;

максимально скоротити звітність;

 • звести до мінімуму зміни в ході робіт;

створити й використовувати систему стимулів для учасників проекту, партнерів;

 • співпрацювати з мінімальною кількістю підрядників.

За вимогами до якості й засобами її забезпечення проекти бувають бездефектними, модульними й стандартними.
Бездефектні проекти – у якості домінантного фактора виступає підвищена якість. Як правило вартість бездефектних проектів досить велика й вимірюється сотнями мільйонів, а у деяких випадках і мільярдами доларів – наприклад атомні електростанції.

Основні вимоги, що пред’являють:

 • загальний план проекту, що поєднує проектно-кошторисні й будівельно-монтажні роботи;

 • сумісний графік будівництва;

 • попередній запуск окремих технологічних ліній, що дозволяє своєчасно перевірити й забезпечити якість усіх систем проекту;

використання спеціально розробленої програми аналізу проблем, пов’язаних з проектом, що дозволяє своєчасно їх викрити й виправити;

Таблиця:"Класифiкаця типiв проектiв"
Класифікаційні ознаки проекту
Типи проектів

За рівнем проекту


Проект

Програма

Система

За розміром проекту (масштаб)

Малий

Середній

Мегапроект


За складністю


Простий

Організаційно-складний

Технічноскладний


Ресурсноскладний


Комплексно-складнийЗа строками реалізації

Короткостроковий

Середній

Мегапроект

За вимогами до якості та засобам її забезпечення

Бездефектний

Модуль-ний

Стандартний

За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проектів

Мультипроект

Монопроект

За характером проекту/рівню учасників


Міжнародний

(спільний)


Вітчизняний

- державний

- територіальний

- місцевий


За характером цілевого завдання проекту


Антикризовий

Маркетинговий

Навчальний
Реформування/

реструктуризація
Інноваційний
Надзвичайний

За об’єктом інвестиційної діяльності


Фінансово-інвестиційний

Реально-інвестиційний

За основною причиною виникнення проектуВиниклі можливості.

Надзвичайна ситуація


Необхідність структурно -

функціональних перетворень

Реорганізація

Реструктуризація

Реінжинірінг • застосування максимально гнучкої системи управління проектом, що дозволяє своєчасно викрити й виправити виниклі проблеми.

Сутність модульного будівництва полягає в тому, що більша частина майбутнього проекту виробляється не на місці майбутньої експлуатації. Після виготовлення такі модулі транспортують й встановлюють на місці майбутньої експлуатації. Цей метод є ефективним для промислових об’єктів, що споруджують у віддалених і погано доступних місцях з нерозвинутою виробничою й соціальною інфраструктурою.

За вимогами до обмеженості ресурсів проекти класифікують на мультіпроекти й монопроекти.

За характером проекту розділяють міжнародні й вітчизняні проекти.

Міжнародні проекти – відзначаються значною складністю й вартістю. Вони відіграють значну роль в економіці й політиці тих країн, для яких розробляються.

При цьому, обладнання та матеріали для таких проектів, як правило, придбають на світовому ринку; рівень підготовки таких проектів вищий за аналогічні “внутрішні”; довготривалість підготовчого періоду для таких проектів більша завдяки складності їхньої організації й управління; інформаційна підтримка міжнародних проектів завжди більш ефективна ніж “внутрішніх” проектів.Вітчизняні проекти – здійснюють у межах однієї держави.

За характером цільового завдання проекти класифікують на антикризові, маркетингові, навчальні, інноваційні, реструктуризації, надзвичайні.

Проекти антикризового управління передбачають забезпечення позитивних показників обсягів та динаміки реалізації продукції, прибутковості й фінансової стійкості.

Проекти реструктуризації – покращення виробничо-економічних показників підприємств і компаній за рахунок реформування систем організації й управління.

Маркетингові проекти й програми охоплюють сукупність усих дій, спрямованих на підтримку й розвиток одного виду діяльності підприємства, що визначає певну технологічну структуру: збирання інформації, її оцінка; обґрунтування й прийняття оптимальних управлінських рішень; координуючий вплив на різні боки діяльності фірми.

Інноваційні проекти – це проекти, які пов’язані з трансформуванням наукових досліджень й розробок або інших науково-технічних досягнень в новий чи удосконалений продукт, що впроваджено на ринок, в новий технологічний процес, що використовують у практиці діяльності, або в новий підхід до соціальних послуг.

Метою навчальних проектів і програм є одержання учнями й студентами певного фаху чи його підвищення.

Надзвичайні проекти обумовлені виникненням і необхідністю ліквідації надзвичайних ситуацій.

За об’єктом інвестування проекти бувають фінансові й реальні.

За характером і сферою діяльності виділяють наступні проекти: промислові, проекти дослідження й розвитку, організаційні, економічні й соціальні.

Промислові – це проекти, спрямовані на випуск i продаж нових продуктів, пов’язані з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням частки ринку тощо.

Проекти дослідження й розвитку – зосереджені на науково-дослідній роботі, розробці програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів і конструкцій.

Організаційні – націлені на удосконалення й реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій, семінарів тощо.

Економічні – мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування системи оподаткування й інші макроекономічні перетворення.

Соціальні - пов’язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров’я, подоланням наслідків природних, економічних і соціальних потрясінь й іншими чинниками соціального характеру.

За ступенем обов’язковості:

Обов’язкові – проекти, необхідні для виконання правил i норм. До цього типу відносять контрактні проекти, які повинні забезпечити контрактні зобов’язання, наприклад, інвестиційні проекти з охорони навколишнього середовища.

Необов’язкові – проекти необов’язкого розвитку.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница