Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»Скачать 128.81 Kb.
Дата21.05.2016
Размер128.81 Kb.
#27391
ТипМетодичні вказівки
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів

по підготовці і роботі на практичному занятті

з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»Тема: Логотерапія.

У сучасному суспільстві спостерігається ріст психопаталогій, соціопатій, психосоматичних та соматопсихічних захворювань, що наголошує на спеціалізованій підготовці фахівців - психологів особливостям психотерапії та психокорекції.

Психотерапія є галуззю клінічної медицини, що включає систему лікувального впливу на психіку, а через неї – на весь організм і поведінку хворого. Психологічна корекція – це система заходів, спрямованих на виправлення психологічних особливостей та відхилень в поведінці людини за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу.

Психологічна корекція у клінічній практиці застосовується при виявленні у пацієнта психологічних проблем, що виникають у зв’язку з характерологічними девіаціями і особистісними аномаліями, а також при невротичних і психосоматичних розладах. Вона направлена на вирішення завдань профілактики, лікування і реабілітації хворих.

Мета курсу “Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці ” сформувати у майбутніх лікарів - психологів знання, вміння та практичні навички необхідних для надання медико-психологічної допомоги населенню:


1. Навчити студентів основам психотерапії та психокорекції;

2. Сприяти оволодінню студентами основних методів психотерапії та

психокорекції;

3. Навчити студентів застосовувати методи та прийоми психотерапії і

психокорекції у лікуванні та реабілітації хворих.
2.Завдання вивчення теми:


 • Ознайомлення студентів із теоретичними основами логотерапії;

 • Засвоєння студентами сучасних методів та прийомів логотерапії для диференційованого застосування їх у клінічній практиці;

 • Застосування методів логотерапії у різних галузях практичної медицини.

Курс “ Психоаналіз та інші особистісно-орієнтовані діагностично-лікувальні підходи” читається на базі “Історії психології”, “Клінічної психології”, “Клінічного консультування”.


3. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • теоретичні основи логотерапії;

 • етико-деонтологічні принципи і правила логотерапії;

 • методи логотерапії;

 • форми логотерапії;

 • покази і проти покази для застосування різних методів логотерапії із врахуванням нозологічної специфіки;

 • критерії і методи оцінки ефективності логотерапії.


4. Студент повинен вміти:

 • проводити загально клінічне та психологічне обстеження хворих, встановити клінічний діагноз;

 • дотримуватись етико-деонтологічних принципів у психотерапевтичній роботі, створювати довірливий психотерапевтичний контакт з пацієнтом;

 • володіти логотерапевтичними прийомами;

 • проводити логотерапію у різних галузях медицини;

 • оцінювати ефективність психотерапевтичної роботи;

 • вести медичну документацію;

 • використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної підготовки.

Викладання предмету "Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці " прово­диться у формі групових практичних та семінарських занять в умовах психіатричної клініки, клініки неврозів та межових станів, в психосоматичних центрах, у диспансерах психіатричного та наркологічного профілю. Під керівництвом викладача засвоюють сучасні психотерапевтичні і психокорекційні методи і прийоми та застосовують їх у клінічній практици. Контроль за засвоєнням та вмінь проводиться у вигляді тренінгів з використанням аудіо- та відеотехніки, тестового контролю, вирішення ситуаційних задач.


Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

Вірно чи не вірно?

Еталони відповідей до завдань

Завдання 1. 3.

Завдання 2. 1.

Завдання 3. 2

Завдання 4. 2.

Завдання 5. 1.

Завдання 6. 1.
Теоретичні питання:

Інформацію, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, можна знайти у джерелах:


 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – с. 202 – 205.

 2. Хайл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисчное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (учебник для вузов). – Москва: Питер, 2003. – С. 471.

 4. Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ: Кондор, 2004. – С. 530.

 5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. - 6-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – С.458.

У додатку 1 приведено граф логічної структури теми " Логотерапія ".
Основателем логотерапии (от греческого «logos» — слово и therapeia — забота, уход, лечение) является В. Франкл.

В данном направлении рассматривается смысл человечес­кого существования и осуществляется поиск этого смысла. Согласно взглядам Франкла стремление человека к поиску и реализации смысла жизни является врожденной мотивационной тенденцией, присущей всем людям, и основным двигателем поведения и развития личности. Франкл считал «стремление к смыслу» противоположным «стремлению к удовольствиям»: «Человеку требуется не состояние равнове­сия, покоя, а борьба за какую-либо цель, достойную его».

В. Франкл считает человека творцом, всю жизнь созидающим свою духовность. Человеческие поступки он делит на три типа:


 1. Способствующие созиданию духовной личности.

 2. Разрушающие духовность.

 3. Безразличные по отношению к духовности.
  Человек несет ответственность за свои поступки. Уход от ответственности также является поступком, за который че­ловек расплачивается. Человек всегда свободен в выборе своих поступков, в принятии решения, но только в случае выбора созидающего поступка реализуется смысл жизни.

Созидающие поступки направлены на поиск ценностей творчества, переживания и отношения. Для каждого челове­ка эти ценности уникальны, конкретны и неповторимы, поэтому человек в поисках смысла жизни ищет и находит свою область, в которой он реализует себя и строит свою личность.

В основе подхода к личности В. Франкла три основные понятия: «свобода воли», «воля к смыслу» и «смысл жизни».

По В. Франклу, вопрос о смысле жизни естествен для со­временного нормального человека. И именно то, что чело­век не стремится к его обретению, не видит путей, к этому ведущих, выступает основной причиной психологических трудностей и негативных переживаний типа ощущения бес­смысленности, никчемности жизни. Главным препятствием оказывается центрация человека на самом себе, неумение выйти за пределы себя, к другому человеку или к смыслу.

Смысл, по В. Франклу, существует объективно в каждом моменте жизни, в том числе и в самом трагическом. Психо­лог не может дать человеку этот смысл, у каждого он свой. Но психолог в силах помочь клиенту его осознать.

Следовательно, задачей логотерапии выступает помощь человеку в обретении смысла жизни.

Уникальный смысл жизни (или обобщенные ценности, которые выполняют ту же функцию) может быть найден человеком в одной из трех сфер: • творчестве;

 • эмоциональных переживаниях;

 • сознательном принятии тех обстоятельств, которые человек не в состоянии изменить.

Из трех групп ценностей — творчество, переживания и отношения — приоритет принадлежит ценностям творчества.


Центральной в концепции В. Франкла является проблема ответственности. Человек свободен в своем выборе смысла, но, найдя его, он несет ответственность за осуществление своего уникального смысла. Свобода превалирует над необ­ходимостью.
Самотрансценденция и способность к самоотстранению — центральные понятия в логотерапии.

В сложившейся ситуации Франкл предлагает использо­вать самоотстранение. Наиболее ярко способность к самоот­странению проявляется в юморе. Юмор позволяет дистан­цироваться от чего угодно (в том числе и от самого себя) и тем самым обрести контроль над собой и ситуацией.

Страх является биологической реакцией, позволяющей избегать тех ситуаций, которые представляются опасными. Если человек будет сам активно искать эти ситуации, то он научится действовать «мимо» страха, и страх постепенно исчезнет, как бы «атрофируется от безделья».
Отсюда вытекают основные положения логотерапии:

1. Человек не может нормально жить, если его жизнь становится бессмысленной, он теряет покой до тех пор, пока вновь не обретет цель и смысл своей жизни.

2. Смысл жизни не может быть дан человеку извне, пред­ложен или навязан. Он должен найти его вполне само­стоятельно.
Тремя основополагающими принципами логотерапии являются свобода воли, во­ля к смыслу и смысл жизни.

Свобода воли, считает Франкл, принадлежит к непосредственным данным че­ловеческого опыта. Ее можно феноменологически описать, но невозможно свести к причинным связям. Благодаря ей, когда человек «поднимается над плоскостью соматических и психологических детерминант своего существования... он свобо­ден менять позицию по отношению в этим условиям; он всегда сохраняет свободу выбирать свою установку и отношение к ним» (цит. по: Руткевич, с. 165),
Воля к смыслу противопоставляется Франклом «принципу удовольствия» психоанализа и «воле к власти» индивидуальной психологии. Он считает, что че­ловеческие мотивы и цели всегда осознанны, поэтому «в конечном счете оказыва­ется, что воля к удовольствию и воля к власти являются производными первона­чальной воли к исполнению смысла» (цит. по: Руткевич, с. 168)1.

Только при наличии воли к смыслу человек способен оказаться лицом к лицу со смыслом. Тогда он становится свободным и ответственным за свои деяния,Смысл жизни, осмысленной является аб­солютно любая жизнь, в том числе полная лишений и страданий.

Все уникальные смыслы делятся на три основные категории:

1) состоящие в том, что именно личность дает миру как творение;

2) состоящие в том, что лич­ность берет у мира в форме опыта;

3) состоящие в позиции личности по отноше­нию к страданию и судьбе, которую она не может изменить.

Во всех своих работах Франкл утверждает: «Смысл — это скорее то, что надо найти, чем то, что дается. Человек не может его изобрести, а должен открыть» (цит. но: Ялом, 1999, с. 519).


Франкл считал, что потеря смысла существования вызвала в западном общест­ве новый тип невроза — «ноогенный невроз».

При этом чем более экономически развитым является государство, тем больше оно страдает от про­блем такого рода и тем сильнее распространена в нем точка зрения на духовные поиски личности как на проявление психопатологической симптоматики.

Франкл замечает, что «поиск человеческого смысла не является патологическим, напротив, это вернейший признак подлин­ности человеческого бытия. Это духовный дистресс, а не пси­хическое заболевание».

Франкл различал две стадии бессмысленности — экзистенциальный вакуум и экзистенциальный невроз. Экзистенциальный вакуум, или экзистенциальная фрустрация, — феномен, характеризующийся субъективными переживаниями скуки, апатии, пустоты, цинизма. Экзистенциальный, или ноогенный невроз, раз­вивается при присоединении к экзистенциальной фрустрации невротической симптоматики. Он может принимать любую клиническую форму, но его главная характеристика — блокированная воля к смыслу2.

Дилемма современного челове­ка, утверждал Франкл, состоит в том, что инстинкты не говорят ему, что он дол­жен делать, а традиция больше не подсказывает, что ему следует делать.

Наиболее типичные варианты реагирования на возникающий экзистенциальный вакуум — конформизм и подчинение тоталитарности.

Один из представителей логотерапии, Сальвадор Мадди описал три клиниче­ские формы экзистенциальной патологии.


 1. Крусадерство («идеологический авантюризм») — выискивание для себя наиболее престижных и выигрышных дел и погружение в них с головой.

 2. Нигилизм — активная тотальная склонность дискредитировать деятельность,
  имеющую смысл для других.

 3. Вегетативность — крайнее состояние бессмысленности, имеющее широкие
  когнитивные, аффективные и поведенческие проявления. Когнитивный компонент состоит в хронической неспособности поверить в полезность какого-либо жизненного усилия. Аффективный настрой выражается в умиротворении и скуке, перемежающихся эпизодическими депрессиями. Поведенческая активность колеблется между средним и низким уровнем, но для нее характер­но отсутствие избирательности поведения: человеку все равно, чем он занят.


Техники

Для того чтобы помочь человеку в решении его пробле­мах, Франкл предлагает два основных метода: • метод дерефлексии;

 • метод парадоксальной интенции.
 1. Метод дерефлексии означает снятие излишнего самоконтроля, размышление о собственных сложностях — то,что в обиходе называют самокопанием. Так, в ряде исследований было показано, что современная молодежь в большей степени страдает от мысли о том, что у нее есть комплексы, чем от самих комплексов.

 2. Метод парадоксальной интенции предполагает, что психолог вдохновляет клиента именно на то, чего тот старается избежать. При этом активно используются различные проявления юмора.

Метод парадоксальной интенции используется в коррекционной работе со страхами.

Например, если человек испы­тывает страх закрытых помещений, ему предлагается заста­вить себя находиться в таком помещении. И в результате длительного нахождения, как правило, страх исчезает, а человек обретает уверенность в себе, перестает бояться того, чего раньше избегал.


3. Персональное осмысление жизни. Прием заключается втом, чтобы человеку, утратившему смысл жизни, сказать, показать, что он нужен другому человеку, что жизнь без него теряет для этого человека смысл.

Самое главное, что­бы он мог получать удовлетворение от всех этих дел и видов деятельности. По Франклу, проблема заключается не в том, в каком положении оказался человек, а в том, как он относит­ся к своему положению.4. «Сократовский диалог». Задача данного приема — вов­лечение клиента в сотрудничество и расширение сферы его сознания. «Сократовский диалог» — своего рода интеллекту­альный поединок между психологом и клиентом, в ходе которого корректируются непоследовательные, противоре­чивые и бездоказательные суждения клиента.

Психолог постепенно, шаг за шагом, подводит клиента к запланированному выводу. В основе данного процесса ле­жит логическая аргументация, составляющая ядро приема. Во время беседы психолог формулирует вопросы таким об­разом, чтобы, клиент давал максимальное количество поло­жительных ответов. Таким образом клиент подводится к принятию суждения, которое ранее не принималось, было мало понятным или неизвестным.Вирішить самостійно запропоновані завдання.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:


 1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теорії особистості. — С.-Пб., 1998. —

С. 197-206. 104

 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – с. 202 – 205.

 2. Хайл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (учебник для вузов). – Москва: Питер, 2003. – С. 471.

 4. Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ: Кондор, 2004. – С. 530.

 5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. - 6-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – С.458.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім проведення ролевої гри. Під керівництвом викладача буде проведено психодинамічний розбір ролевої гри та отриманих завдяки неї результатів. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль.
Технологічна карта практичного заняття


Етапи

Години, хв.

Навчальні посібники

Місце проведення

1. Тестовий контроль початкового рівня

15

Таблиці, схеми

Навчальна кімната

2. Самостійна ролева гра.

30

власна особистість студента

Навчальна кімната

3. Психодинамічний розбір під керівництвом викладача ролевої гри та її результатів.


30
Навчальна кумната

4. Підсумковий тестовий контроль.

10

Тести, таблиці, схеми

Навчальна кімната

5. Підведення підсумків заняття

5
Навчальна кімната

Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Методические рекомендации для иностранных студентов для подготовки и работы на практическом занятии по медицинской психологии тема: Психологические особенности больных с разными заболеваниями. Актуальность темы
medpsychology -> Психотерапія і парапсихологія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Раціональна психотерапія П. Дюбуа
medpsychology -> Тема 10: Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії. І. Актуальність теми
medpsychology -> Термінальна психотерапія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Особливості складання психокорекційних програм

Скачать 128.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница