Методичні вказівки до практичних занять з курсу потенцстраница1/9
Дата22.05.2016
Размер0.71 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ
харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з курсу “потенціал підприємства:

формування та оцінка

(для студентів 4 курсу усіх форм навчання з економічних

спеціальностей 6.050107   «Економіка підприємства»)ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінка” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання з економічних спеціальностей 6.050107 «Економіка підприємства»)./ Авт. Мамаєва Т.О., Золотова Н.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с.

Автори: к.е.н., доц. Мамаєва Т.О.,

ас. Золотова Н.М.
Рецензент: д.е.н., проф. Ачкасов А.Є.

Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 8 від 27 лютого 2007 року.
ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….......
Тема: Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Практичне заняття № 1 ........................................................................................


Тема: Методичний інструментарій оцінки потенціалу

підприємства

Практичне заняття № 2 ........................................................................................
Тема: оцінка вартості нерухомого майна

Практичне заняття № 3 ........................................................................................


Тема: оцінка вартості машин і обладнення

Практичне заняття № 4 ........................................................................................


Тема: оцінка нематеріальних активів

Практичне заняття № 5 ........................................................................................


Тема: кадровий потенціал підприємства: формування

та оцінка

Практичне заняття № 6 ........................................................................................
Тема: оцінка сукупного потенціалу підприємства

(вартості бізнесу)

Практичне заняття № 7 ........................................................................................
список літератури ......................................................................................


4

5


14

17

2328

33


36
42

..

ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені студентам як денного так і заочного відділення спеціальності "Економіка підприємств" для підготовки до практичних занять з курсу "Потенціал підприємства : формування та оцінка"

Ціллю складання методичних вказівок для практичних занять є надання допомоги студентам у вивчені теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття та впровадження окремих альтернативних рішень в умовах обмеженості ресурсів практичних питань курсу. Виробити практичні навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства як основної характеристики його потенціал. Також , студент зможе ознайомитися з методичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства.

Методичні вказівки складено у відповідності до робочої програми курсу і відтворюють її архітектуру.

Потенціал підприємства це можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес - процесів.

Метою викладання дисципліни "Потенціал підприємства: формування та оцінка" є формування системи знань з методології вартісної оцінки потенціалу підприємства, та на практичних прикладах продемонструвати механізм використання інструментарію оцінки його вартості.

Предметом курсу є набуття глибоких теоретичних та практичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства.

На основі роботи з рекомендованою економічною літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до іспиту (заліку).Тема: конкурентоспроможність потенціалу

підприємства
Практичне заняття № 1
У загальному виді конкурентоспроможність – це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення їм конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами, що діють на даному ринк.

Конкурентоспроможність визначає можливості виживання підприємства в умовах постійної конкурентної боротьби на ринку і відбиває продуктивність використання його ресурсів. Тому для забезпечення конкурентноздатності підприємства повинні постійно піклуватися про найбільш повне й ефективне використання ресурсів.Конкурентоспроможність потенціалу підприємства можна визначити як комплексну порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання ресурсів та організації взаємозв’язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств -аналогів.

Аналіз сильних і слабких сторін здійснюється за допомогою порівняльних методів. Так, кожна позиція, визначена, наприклад, в табл. 3.7, оцінюються за визначеною шкалою оцінки (бальною) та, як правило, ранжується за важливістю, тобто зважується (для отримання більш достовірних результатів). Конкурентні сили підприємства за окремими позиціями визначаються шляхом порівняння його оцінок за кожною позицією з оцінками підприємств-конкурентів.


Таблиця 1 – Сильні та слабкі позиції функціональних складових потенціалу

підприємства (приклад)Складова

потенціалу

Сильні позиції

Слабкі позиції

1

2

3

Виробнича

- Низький рівень собівартості

- Застаріле обладнання
продукції

- Високий рівень витрат
- Висока якість продукції

порівняно з конкурентами
- Висока фондовіддача

- Високий рівень енергоєм-
- Впровадження інновацій у

ності технології порівняно з
виробничий процес

конкурентами
- Сучасне високопродуктивне

- Низький рівень
обладнання

завантаження виробничихпотужностей

Кадрова

- Висока кваліфікація та

- Неефективна система моти-
компетентність персоналу

вації та стимулювання праці
- Здатність працівників до

- Високий рівень плинності
генерування ідей

кадрів
- Позитивна ділова репутація
Продовження таблиці 1

1

2

3

Маркетингова

- Висока частка ринку

- Недостатній рівень широти
- Ефективна реклама та

та глибини асортименту
стимулювання збуту

- Зменшення ринкової частки
- Високий рівень лояльності

- Скорочення клієнтової бази
споживачів до продукції- Високий рівеньдиференціації продукції
Фінансова

- Доступність позикових

- Недостатність фінансових
коштів

ресурсів
- Висока ділова активність

- Нестійке фінансове
- Висока ліквідність активів

становище
- Стійке фінансове становище

- Високий рівень залежності
- Високий рівень

від кредиторів
рентабельності капіталу

- Низька рентабельність

Організаційні

- Кваліфікований менеджмент

- Низька кваліфікація

можливості

- Ефективна організаційна

менеджерів
структура

- Низька швидкістьпроходження керуючихвпливів

Для отримання загального результату оцінки застосовується показник «абсолютної конкурентної сили» який для – j-ої кількості підприємств розраховується за формулою (1):

Ксабс = Сі ОЦ maxКСij), (1)
де КСабс – абсолютна конкурентна сила підприємства-об'єкта оцінки;

КСі ОЦ – оцінка 2-го чинника конкурентної сили (слабкості) для оцінюваного підприємства;

КСij – оцінка i-го чинника конкурентної сили (слабкості) для j-го підприємства-конкурента;

n – кількість чинників, що характеризують сильні та слабкі конкурентні позиції.Приклад 1. Розглянемо застосування аналізу сильних і слабких сторін на прикладі оцінки підприємства «Будпроект», яке займається виробництвом покрівельних матеріалів. Результати розрахунків конкурентної сили за окремими позиціями та абсолютної конкурентної сили (без ранжування за важливістю) наведено в табл. 2 (шкала вимірювання - від 0 до 10 балів).

Як бачимо, конкурентна сила підприємства «Будпроект» оцінюється в 50 балів, що гірше від лідера досліджуваної групи - третього конкурента на 3 бали, але краще за другого та першого конкурентів відповідно на 5 і 11 балів.Абсолютна конкурентна сила підприємства «Будпроект» має від'ємне значення та дорівнює - 4 бала (для порівняння у другого конкурента - (-7) балів, у першого - (-17) балів). Таким чином, для досліджуваного підприємства слабкості перевищують сильні позиції.
Таблиця 2 – Оцінка сильних і слабких позицій потенціалу підприємства


п/п
Чинник

Оцінка

КСоц – КСі

КС1

КС2

КС3

КСоц

1

Частка ринку

4

5

7

5

-2

2

Якість продукції

6

6

7

8

+1

3

Прибутковість

6

7

7

7

0

4

Технічний потенціал

6

7

8

9

+ 1

5

Розробка та реалізація інновацій

5

5

9

6

-3

6

Кадровий потенціал

6

9

8

8

-1

7

Менеджмент

6

6

7

7

0

Конкурентна сила

39

45

53

50

-4

Узгодження сил (слабкостей) із можливостями (загрозами) шляхом їхнього позиціонування на полях двомірної SWOT- матриці (вісь абсцис - сили та слабкості, вісь ординат - можливості та загрози) та розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності відповідно до однієї з чотирьох можливих позицій в матриці:  1. сильні позиції - зовнішні можливості (стратегія використання сил для реалізації можливостей);

  2. сильні позиції - зовнішні загрози (стратегія використання сил для нейтралізації загроз);

  3. слабкості - зовнішні можливості (стратегія реалізації можливостей для подолання слабкостей);

  4. слабкості - зовнішні загрози (стратегія скорочення діяльності в даному ринковому сегменті).

Метод SРАСЕ-аналізу застосовується для оцінки сильних та слабких сторін діяльності невеликих підприємств за такими групами критеріїв фінансова сила підприємства (ФС);

  1. конкурентоспроможність підприємства (КП);

  2. привабливість галузі (ПГ);

  3. стабільність галузі (СГ).

На основі вивчення ключових критеріїв у складі кожної групи складається матриця спрямованої стратегії в системі координат sРАСЕ та будується вектор позиції підприємства, що оцінюється. Положення вектора визначає тип рекомендованої стратегії (консервативна, захисна, конкурентна, агресивна) для зміцнення конкурентних позицій.

Приклад 2. Розглянемо застосування даного методу для аналізу ринкової позиції та вибору оптимальної стратегії середнього за обсягами діяльності підприємства з виробництва меблів «Добробут», результати бальної оцінки показників за ключовими критеріями для якого наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Результати бальної оцінки критеріїв за методом SРАСЕ-аналізу для підприємства «Добробут»


Критерії

Оцінка, балів

Вага


Зважена оцінка, балів

Фінансова сила підприємства (ФС)

Рентабельність інвестицій

2

0,3

0,6

Динаміка прибутку

3

0,3

0,9

Рівень фінансової стійкості

7

0,4

2,8

Загальна оцінка критерію4,3

Конкурентоспроможність підприємства (КП)

Частка підприємства на ринку

4

0,2

0,8

Конкурентоспроможність продукції

5

0,2

1,0

Рентабельність реалізації продукції

4

0,6

2,4

Загальна оцінка критерію 4,2

Привабливість галузі (ПГ)

Рівень прибутковості галузі

8

0,4

3,2

Стадія життєвого циклу галузі

6

0,3

1,8

Залежність розвитку галузі від кон'юнктури

7

0,3

2,1

Загальна оцінка критерію71

Стабільність галузі (СГ)

Стабільність прибутку

8

0,5

4,0

Рівень розвитку інноваційної діяльності в галузі

3

0,3

0,9

Маркетингові та рекламні можливості

7

0,2

1,4

Загальна оцінка критерію6,3Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница