Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освітаСкачать 418.94 Kb.
страница2/7
Дата12.05.2016
Размер418.94 Kb.
#769
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

ВСТУП


Навчальна дисципліна “Педагогічна психологія” є нормативною при цільовій підготовці фахівців рівня бакалавра в галузі педагогіки і входить до циклу педагогічних та психологічних дисциплін, що вивчаються майбутніми педагогами. Загальним напрямом цієї дисципліни є підготовка студентів до такого виконання обов’язків викладача, що відповідало б вимогам сучасної педагогіки та психології.

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх педагогів систематизованих психолого-педагогічних уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання при реалізації діяльності викладача.

У підсумку студент повинен:ЗНАТИ:

- психологічні аспекти освітньої діяльності;

- психологічні засади педагогічної та учбової діяльності;

- психологічні особливості учнів та педагогів;

- психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування;

- психологічні характеристики професійної освіти;

- психологічні засади виховання учнів.

ВМІТИ:

- визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня;

- визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання;

- визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю

учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток та учбово-пізнавальну активність;

- визначати психологічні факти, механізми, закономірності розвивального навчання;

- визначати психологічні умови та критерії засвоєння знань, а також психологічні засади формування операціонального складу учбової діяльності на основі вирішення учбових задач;

- використовувати діагностичні засоби для визначення педагогічних проблем навчання та виховання учнів.Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні контрольних робіт та складанні іспиту.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для контрольних робот та іспиту.

Зв’язок з іншими дисциплінами – вивчення педагогічної психології спирається на знання та вміння, що були набуті студентами під час вивчення курсів з педагогіки та її історії, загальної психології, вікової психології, психології особистості.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ. Педагогічна психологія як галузь психології. Структура педагогічної психології. Предмет психології навчання. Предмет психології виховання. Предмет психології викладання. Основні проблеми педагогічної психології. Завдання педагогічної психології. Етапи розвитку педагогічної психології.


Основні поняття: виховання, дидактика, навчання, научіння, досвід, педагогіка, педагогічна психологія, педологія, психіка, психічний розвиток, психологія, розвиток, сенситивні періоди розвитку.

МЕТОДИЧНИЙ СЛОВНИК ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ ТЕМИ:

Педагогічна психологія – це галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми таких головних механізмів спрямованої соціалізації людини, як виховання й навчання особистості.

Об’єкт педагогічної психології - індивід, що формується в особистість, набуваючи при цьому здатність прийняти на себе й ефективно реалізувати певну соціальну роль.

Предмет педагогічної психології - психологічні закономірності формування й розвитку особистості в процесі виховання та навчання, тобто закономірності перетворення біологічної істоти в людську особистість у спеціально організованому середовищі – дитячому садку, загальноосвітній школі, вузі, а також за певних умов у сім’ї.

Виховання – формування соціальної позиції особистості шляхом передавання їй соціальних норм, цінностей, суспільних установок, засобів, способів і форм соціальної комунікації. Психологічний результат - прогнозування ефективності виховних впливів на особистість учня, прогноз його поведінки в соціальному середовищі.

Навчання – це взаємообумовлена та взаємодоповнююча діяльність вчителя та учня. Але з боку вчителя. навчання - це діяльність вчителя по відношенню до учня, це управління учбовою діяльністю через організацію, стимуляцію, контроль і корекцію активності учня, яка здійснюється у формі загальних і конкретних способів взаємодії з соціальними значеннями предметів. Для вчителя психологічним результатом навчання є усвідомлення ним ефективності учбової діяльності, тобто досягнутих учнем знань, вмінь, навичок, розвинутості його здібностей.

Учіння – це власне навчальна діяльність учня з усвідомлення й засвоєння знань та вмінь, вироблення навичок, результатом учення є знання про всілякі предмети, вміння та навички взаємодіяти з ними, здібності учня як узагальнені вміння. Психологічний результат учення - розвиток пізнавальних процесів, здібностей учня і його загальної компетентності, а в кінцевому підсумку розвиток його особистості як суб’єкта соціального буття.

Соціальне научіння – це прийняття учнем та напрацьовування соціальних ролей, установок і цінностей суспільства, що знаходить своє відображення у формуванні особистісних моральних норм, ціннісних орієнтацій, вміння і навичок спілкування. Психологічним результатом соціального научіння є розвиток соціального змісту мотиваційної сфери учня, його характеру й соціальної компетентності.
Питання для самоперевірки

  1. Що є предметом педагогічної психології?

  2. У чому сутність біогенетичного й соціогенетичного напрямків у розвитку педагогічної психології?

  3. Назвіть основні завдання педагогічної психології.

  4. У чому проявляється єдність вікової психології й педагогічної психології в системі психологічних знань про дитину?

  5. Назвіть основні галузі педагогічної психології.

  6. Дайте характеристику основних проблем педагогічної психології.

  7. У чому суть проблеми співвідношення розвитку й навчання?

  8. Розкрийте прикладний аспект для педагогічної практики рішення проблеми виділення сенситивних періодів у розвитку.

  9. Назвіть основні етапи розвитку педагогічної психології.

Каталог: file
file -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
file -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
file -> Основы теории и практики связей с общественностью
file -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
file -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
file -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
file -> Потребность

Скачать 418.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница