Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університетстраница1/6
Дата14.05.2016
Размер1.5 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІННОВАЦІЙ


СХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

соціології та політології
№____ від ____ __________ 20__р

Завідувач кафедри
«____» «_________» 20_ р.

РецензентКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ІНЖЕНЕРНА Психологія ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

для студентів всіх форм навчанняГалузь знань: 050101 Програмне забезпечення систем
Напрям(и) підготовки: ПЗС

Донецьк, 20___


УДК 37:65.012

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних і природничих галузей знань / Укл. Т.О.Ломова. - Донецьк: ДоНТУ, 2013. –120с.


Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 050101 “Програмне забезпечення систем”
Укладачі:

Т.О.ЛомоваЗМІСТ
Загальні положення з дисципліни «Інженерна психологія та

соціологія праці» ............................................ 2

Вступ......................................................................................................................4

Мета і завдання курсу...........................................................................................5 Тема 1. Предмет, завдання, методи інженерної психології та

соціології праці ............... 6

Тема 2. Загальні положення інженерної психології 12

Тема 3 Психофізіологічний базіс операторської діяльності 24

Тема 4 Людина як виконавча система. Психомоторні якості людини 62

Тема 5 Діяльність людини-оператора 67

Тема 6 Інженерно-психологічне та ергономічне проектування інтерфейсу «людина – машина» 77

Тема 7 Система ергономічного забезпечення розробки та експлуатації ерготехнічної середи 102

Тема 8 Ефективність системи «людина - машина» 108

Список рекомендованої літератури...................................................................120

ВСТУП

Дисципліна “Інженерна психологія та соціологія праці” є нормативним компонентом гуманітарного блоку професійної підготовки бакалаврів технічних напрямків, тому викладається на всіх спеціальностях даного напрямку денної, заочної і денно-заочної форм навчання.

Навчальний курс “ Інженерна психологія та соціологія праці ” інтегрує загальні поняття інженерної психології, способи утворювання ефективних людино-машиних систем у контексті класичної методології інженерно-психологічного проектування, питання обліку особливостей інформаційних процесів при включенні людини в технічні системи. Особистісно-орієнтований зміст дисципліни дозволяє забезпечити студентам послідовний перехід від пізнання до розвитку і управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність фахівця, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей людини як суб’єкта праці.

Вивчення змісту лекцій з дисципліни „ Інженерна психологія та соціологія праці ” дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному і професійному розвитку, навчитися виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням, досягати індивідуальних цілей в процесі професійної самореалізації.

Мета лекційного курсу дисципліни полягає у вивчені напрямків розвитку наукових та прикладних застосувань інженерної психології та соціології праці.

Курс лекцій розроблений у відповідності до навчальних планів, відповідає сучасним вимогам щодо якості лекційного матеріалу і загальним нормативним вимогам до змісту і методики організації процесу навчання з дисципліни.Лекція— основна форма проведення навчальних за­нять у вищому навчальному закладі, яка призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція охоплює основний теоретичний матеріал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначена робочою навчальною програмою. Можливе читання проблемних лекцій, зміст яких стосується даної дисципліни, але не охоплений навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими-фахівцями для студентів і працівників вузів у спеціально відведений час. Лекції читають професори і доценти (викладачі) вузу. У ви­ключних випадках читання лекцій дозволяється викладачам за відповідним рішенням кафедри.

Кожен черговий лекційний матеріал викладач компонує навколо головної ідеї («опорної бази»). Для більш якісної підготовки курсу нами враховані психолого-педагогічні рекомендації лекторові щодо підготовки лекційного матеріалу з такою послідовністю: 1) виступ у собі (матеріал потрібно «пережити», щоб він мав особистий відбиток); 2) виступ для себе (внутрішній монолог за текстом); 3) виступ для уявних слухачів (тренування доповіді).

В основу вище зазначеного лекційного курсу покладено метод «опорної бази», який полягає у базовому нагромадженні з кожного окремого питання лекції найбільш важливого матеріалу, з метою підвищення продуктивності процесу навчання. Основні принципи цього методу полягають у наступному: виклад матеріалу великими часовими «порціями»; повторення викладеного кілька разів; зворотний зв'язок з аудиторією у вигляді обговорення матеріалу.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

ЗНАТИ:


  • основні терміни та поняття інженерної психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті;

ВМІТИ:

  • використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності з їх призначенням;

  • здійснювати самоаналіз власних психологічних особливостей;

  • використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій;

  • розуміти та адекватно оцінювати інших людей;

  • успішно взаємодіяти та вирішувати конфлікти з іншими людьми;

  • регулювати власні стани, знижувати емоційну напругу;

  • ефективно управляти часом, організовувати власну діяльність; корегувати свої цілі та завдання, контролювати власні дії та вчинки.

Завдання лекційного курсу – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.

Тема 1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии
План

1. Предмет инженерной психологии.

2. Основные задачи инженерной психологи.

3. Методы исследований в инженерной психологи..1. Предмет инженерной психологии
Предмет инженерной психологии — процессы и структура ин­формационного взаимодействия человека и технических систем, в том числе -приёма, переработки, хранения информации, принятия решений и психической регуляции управляющих действий.

Объект инженерной психологии — система «человек — техника».

Как психологическая наука инженерная психология изучает пси­хические процессы и свойства человека, выясняя, какие требо­вания к техническим устройствам вытекают из особенностей че­ловеческой деятельности, т.е. решает задачу приспособления техники и условий труда к человеку.

Как техническая наука инженерная психология изучает техниче­ские средства деятельности для оптимизации информационного взаимодействия в системе «человек — машина».

Как практическая дисциплина инженерная психология решает вопросы внедрения психологических знаний в практику про­ектирования, создания и эксплуатации систем «человек — машина» (СЧМ).

Предмет эргономики — трудовая деятельность человека в про­цессе взаимодействия с техническими системами при влиянии факторов внешней среды.

Объект изучения эргономики — система «человек — техни­ка — среда».

Эргономика реализует четыре направления деятельности, разли­чающиеся по методическому и методологическому базису:

Научное: проведение комплексных междисциплинарных иссле­дований путей придания человеко-машинным комплексам ори­ентированных на человека свойств.

Системное: интеграция данных разных наук о человеке и техни­ке с целью исследования и придания системе «человек — маши­на», ориентированных на человека свойств.

Практическое: участие в формировании ориентированных на че­ловека свойств у вновь создаваемых, модернизируемых и нахо­дящихся в эксплуатации конкретных человеко-машинных ком­плексов путём использования результатов собственных исследо­ваний и данных смежных наук.

Методическое: обобщение опыта создания эргатических систем, стандартизация и унификация процессов учёта человеческого фактора.

Главные цели эргономики: повышение эффективности систем «чело­век — техника — среда» (в разных вариантах — «человеко-машинно­го комплекса», «эргатической системы» и т.д.), обеспечение безопас­ного труда, развития личности профессионала в процессе труда.
2. Основные задачи инженерной психологии
• Разработка теоретических основ проектирования деятельнос­ти человека — оператора с учётом специфики эксплуатируемой техники и рабочей среды.

• Исследование закономерностей взаимодействия человека с техническими системами и окружающей средой.

• Разработка принципов создания систем «человек — техни­ка — среда» и алгоритмов деятельности операторов.

• Перспективное планирование вопросов развития человеко-ма­шинных систем и содержания труда действующих в них операторов.

• Разработка методов и средств, сопровождающих процессы создания и эксплуатации, эффективных эрготехнических сред.

• Обобщение опыта создания и эксплуатации человеко-машин­ных систем, стандартизация эффективных решений.

• Поиск связей между качеством труда и обеспечивающими его эргономическими параметрами.

Добавим к перечисленным научным направлениям практичес­кие задачи по:

— проведению комплексной эргономической экспертизы;

— проектированию среды обитания;

— внедрению стандартов в практику проектирования и эксплуа­тации систем «человек — техника — среда».

В инженерной психологии выделяют задачи, формирующие со­держание и специфику работ данного научно-практического направления:

• Анализ задач человека в СЧМ, изучение структуры и класси­фикации деятельностей оператора. Распределение функций между человеком и кибернетической частью системы.

• Изучение процессов преобразования информации операто­ром: приём информации, переработка информации, принятие решения, осуществление управляющих воздействий.

• Исследование совместной деятельности операторов, процес­сов общения и обмена информацией.

• Разработка методов построения рабочих мест операторов и систем интерфейса.

• Изучение факторов, влияющих на деятельность оператора. Оценка и формирование оптимальных рабочих функциональных состояний.

• Изучение влияния психологических факторов на эффектив­ность систем «человек — машина».

• Разработка принципов, методов и средств профессиональной подготовки операторов для обеспечения процедур профессио­нального отбора, обучения, формирования коллективов, трени­ровки, психологической поддержки и коррекции.

• Инженерно-психологическое сопровождение проектирования и оценка систем «человек — машина». Это обобщающая зада­ча, и при её решении используются результаты, полученные при решении всех предыдущих задач. Отметим, что выделяют два основных прикладных направления инженерной психологии: сис­темотехническое и эксплуатационное.Системотехническое направление включает в себя:

— комплексное проектирование деятельности оператора и ис­пользуемых им технических средств;

— создание информационных моделей, реализуемых на различ­ных устройствах отображения и органах управления;

— реализацию алгоритмов и анализ содержания управляющих действий, исключающих ошибки и внештатные ситуации;

— выработку требований к уровню профессиональной пригод­ности, учитывая необходимость отбора, степень обученности, виды и содержание тренировочных упражнений и средств подго­товки;

— определение соответствия содержания деятельности возмож­ностям человека-оператора.Основные проблемы, решаемые в рамках эксплуатационного направления:

— анализ поведения и работоспособности операторов в различ­ных режимах работы;

— психологическое сопровождение научной организации труда операторов;

— разработка методов и средств контроля психофизиологичес­кого состояния операторов;

— вопросы групповой психологии, профессиональной подготовки операторов и т. д.

3. Методы исследований в инженерной психологии
Инженерная психология и эргономика пользуются широким ас­сортиментом методов, сложившихся в психологии и областях знаний, связанных с изучением человека: кибернетики, теории информации, физиологии и т.д.

Метод наблюдения заключается в регистрации внешних прояв­лений деятельности человека в СЧМ, к которым относятся ми­мика, речь, поза, результаты труда и т.д. Наблюдение дополня­ется рядом объективных методов регистрации: фото-кино-ви­деосъёмка рабочей позы, движений, показаний приборов, на­правления взгляда, запись на магнитофон речи. Производятся замеры физиологических показателей: частоты пульса и дыха­ния, кровяного давления, электрической активности сердца, мышц, головного мозга, снимаются данные методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и т.д.

Наблюдение дополняется беседами с операторами и анкетиро­ванием.

Эксперимент — изучение психологических особенностей дея­тельности оператора путём изменения условий, целей или спо­соба её выполнения.

Различают лабораторный и естественный эксперименты.

Лабораторный эксперимент представляет собой одну из раз­новидностей моделирования и заключается в том, что опера­тору в лабораторных условиях ставится задача выполнить определённые действия по психологической структуре, близ­кие его действиям в реальной деятельности. Недостаток ме­тода — невозможность отделить все побочные влияния, иска­жающие реальные факторы деятельности. Различают синте­тический и аналитический лабораторные эксперименты. При синтетическом эксперименте стараются точно воспроизвести все действующие факторы, а при аналитическом — один или несколько наиболее существенных факторов. Разновидность аналитического эксперимента — использование тестов — стандартизированных процедур по оценке степени выражен­ности у оператора того или иного психологического качества (группы качеств).

Естественный эксперимент проводится путём анализа и регис­трации параметров реальной деятельности испытуемого.

Широко используется сочетание естественного эксперимента с математическими моделями, реализованными на компьютерной технике, с введением пограничных и экстремальных условий де­ятельности.

Правильно поставленный эксперимент включает стадии:

— постановка задачи;

— планирование эксперимента;

— собственно эксперимент;

— обработка результатов.

Все характеристики деятельности оператора — это случайные величины, изменяющие своё значение от опыта к опыту, вследствие влияния на них огромного числа факторов объек­тивного и субъективного характера. Основные методы обра­ботки результатов — методы математической статистики: кор­реляционный, регрессионный, факторный анализ, методы пла­нирования эксперимента, многомерное шкалирование, клас­терный анализ.

Метод моделирования заключается в том, что исследуются не сами реальные процессы и явления, а модели — искусственно созданные объекты, аналогичные в определённом отношении реальным.

Различают физические и математические модели. При физи­ческом моделировании исследуется деятельность оператора или её фрагменты в лабораторных условиях с помощью специ­ального имитационного оборудования — тренажёров, стендов, макетов и т.п.

При математическом моделировании реальная деятель­ность заменяется её математическим описанием — формулой, уравнением, неравенством и т.п. В необходимых случаях вводятся ограничения, налагаемые системой неравенств. На­иболее часто используется математический аппарат теории информации, массового обслуживания, автоматического уп­равления. Ограничения метода математического моделирова­ния связаны с трудностями формализации операторской дея­тельности, которая протекает при воздействии множества факторов.

Эргономика использует методы эргономической экспертизы, заключающиеся в циклической оценке степени соответствия раз­рабатываемого образца системы «человек — машина — техни­ка» эргономическим требованиям, получаемым в процессе эрго­номического проектирования, исследований, сформулирован­ным в виде стандартов.Тема 2. Основные понятия инженерной психологии
План

1. Система «человек - машина», информационная модель, концептуальная модель.

2. Распределение фунеций между человеком и машиной. Типы систем . «человек - машина».

3. Концепции деятельности человека в челевеко-машинных системах.

4. Принципы эргономического обеспечения разработки челевеко-машинных систем.

1. Система «человек - машина», информационная модель, концептуальная модель
Человеко-машинные комплексы относятся к объектам, свой­ства которых формируются в результате взаимодействия сложных разнокачественных систем физической и биологиче­ской природа. Эргономика использует идеи системного под­хода в качестве основной методологической ориентации. По­нятия и принципы системного подхода применимы при рас­смотрении вопросов эргономического обеспечения. Основные из них— система, элементы, функции. Система в переводе с греческого языка означают целое, составленное из частей. Системный подход охватывает группу методов, описывающих объект как совокупность взаимодействующих элементов, реа­лизующих в процессе достижения цели системы определён­ные функции. Система образует организацию, существую­щую по принципам:

• иерархичности. Система более низкого порядка встроена в систему более высокого порядка и определяет протекающие в ней процессы;

• целенаправленности. Цель системы определяет деятельность её создателей при проектировании, является критерием оценки её работоспособности;

• каждый элемент системы подчинён общей целевой функции;

• каждый элемент оказывает влияние на все другие элементы;

• выходные эффекты отдельных элементов системы преобразу­ются в выходные эффекты системы.

Кроме того, системная организация включает в себя процедуры и процессы измерения, оценки, сравнения, обратной связи, ко­торые устанавливают рабочие характеристики системы. Каждая человеко-машинная система описывается в соответствии с дан­ными принципами.

Система «человек — машина» — одно из основных понятий эр­гономики и инженерной психологии. По ГОСТ 26.387-84 Систе­ма «человек — машина» — это «система, включающая в себя человека — оператора СЧМ, машину, посредством которой он осуществляет трудовую деятельность, и среду на рабочем мес­те». Состоит из двух принципиально разных подсистем: подсис­темы, включающей технические звенья («машина»), и подсис­темы, которая представлена человеком — оператором СЧМ. Никакая автоматизация не может исключить человека из систе­мы в целом.

С повышением степени автоматизации для сохранения управля­емости системы мы всегда будем вынуждены иметь подсистему более высокого уровня, которая будет включать в себя подсис­тему «человек», а замкнутая система будет иметь свойства сис­темы «человек — машина».

Человек, выполняющий функции управления в системе «че­ловек-машина», называется «оператором». В эргономике под «человеком-оператором» понимается «человек, осуществля­ющий трудовую деятельность, основу которой составляет вза­имодействие с объектом воздействия, машиной и средой на рабочем месте при использовании информационной модели и органов управления». В узком смысле в рамках инженерной психологии под оператором понимают человека, выполняю­щего деятельность в СЧМ посредством взаимодействия с ин­формационной моделью.

«Информационная модель» реализуется в технических средст­вах в виде средств отображения информации — индикаторов, дисплеев, сигнализаторов, содержания виртуальной реальности и т.п. и должна обеспечить оператору:

— понимание отображаемой информации;

— выделение сложных отношений в ситуации;

— эффективное информационное взаимодействие человека и технических устройств;

— максимальную надёжность деятельности человека и системы управления;

— возможность легко и свободно менять способы действия, гибкость поведения человека и взаимозаменяемость наблю­дателей;

— условия координации действий, если системой управляет не один человек, а коллектив.

Информационная модель — это организованное в соответствии с определённой системой правил отображение состояния пред­мета труда, технической системы, внешней среды и способов воздействия на них.

По ГОСТ 26.387-84 Информационная модель — это «условное отображение, информация о состоянии объекта воздействия, системы «человек — машина» и способов управления ими».

Информационные модели, несущие осведомительную информа­цию, разделяют на наглядные, абстрактные и смешанные.

Наглядные модели (репродуктивные, пикторальные, картинные или модели — изображения) являются некоторой визуальной ко­пией, подобием отображаемого объекта; в них воспроизводятся те или иные, прежде всего пространственные и модальностью, свойства объекта. Картина, фотография, голограмма, мульти­пликация, компьютерная графика и видеоизображения — при­меры наглядных информационных моделей.

Достоинство этих моделей в том, что процесс их восприятия во многих отношениях протекает так же, как и процесс вос­приятия реальных объектов, что позволяет человеку исполь­зовать опыт, полученный в процессе деятельности с реаль­ными объектами.

Абстрактные модели (символические, условные, знаковые, ко­довые) передают оператору информацию об отображаемом объ­екте при помощи набора знаков. Текст, математические форму­лы, системы символов — примеры этого класса моделей. Досто­инство абстрактных моделей состоит в том, что они позволяют отображать скрытые от непосредственного наблюдения свойст­ва объектов — скорость, напряжение, величину тока, угол кре­на, ускорение и т.д.

Смешанные модели — сочетание элементов наглядных и абст­рактных моделей. При рациональном сочетании объединяются достоинства моделей первых двух типов.

Информационная модель формирует в операторе особую систе­му отношений, базирующуюся на его опыте, особенностях мыш­ления, представлениях о развитии ситуации, предвидении по­следствий, называемую «концептуальной моделью». В ней от­ражаются потребности человека, система взглядов, профессио­нальные качества, позиция по отношению к решаемой задаче, прогноз будущего состояния системы и способы перевода её в это состояние.

Одна и та же информационная модель в зависимости от состо­яния оператора порождает в нём различные концептуальные модели.

Основные обобщённые требования к информационным моделям (А.А. Крылов):

• информационная модель должна отражать только наиболее существенные взаимосвязи в системе;

• должна строиться на основе использования эффективных кодов;

• должна быть наглядной и учитывать характеристики анализа­торных систем человека, порядок и сложность операций.2. Распределение функций между человеком и машиной. Типы систем «человек — машина»
Создание эффективной СЧМ заключается в поиске оптимально­го сочетания возможностей машины и человека.

На человека следует возлагать выполнение функций по:

— распознаванию ситуации в целом по её многим сложно свя­занным характеристикам, а также при неполной информации о ней;

— осуществлению функций индуктивного вывода, т.е. обобще­нию отдельных фактов в единую систему;

— решению задач, в которых отсутствует единый алгоритм или нет четко определённых правил обработки информации;

— решению задач, в которых требуется гибкость и приспособля­емость к изменяющимся условиям, особенно задач, появление которых заранее трудно предвидеть;

— решению задач с высокой ответственностью в случае возник­новения ошибки.

Машине следует поручать:

— выполнение всех видов математических расчётов;

— выполнение однообразных, постоянно повторяющихся опера­ций, реализуемых по заданному алгоритму;

— хранение и динамическое представление больших объёмов однородной информации;

— решение задач, требующих дедуктивного вывода, т.е. получе­ния на основе общих правил решений для частных случаев;

— выполнение действий, требующих высокой скорости реакции на команду.

Не следует прямо воспринимать методологию распределения функций как проектировочную дисциплину, а приведённые реко­мендации как руководство к действию. Это лишь иллюстрация различий, присущих основным элементам человеко-машинной системы. Всё в действительности гораздо сложнее, требует тон­кого анализа содержания деятельности оператора и учёта воз­никающих артефактов. Несмотря на значительный прогресс в создании сложных технических систем, человек во многих слу­чаях незаменим. Особенно это касается его возможностей по работе в условиях неполноты информации и использовании эв­ристических методов решения проблем. Кроме того, только че­ловек обладает способностью учитывать разнокачественный, в том числе и социальный, опыт для достижения своих целей.

Человечеством создано огромное разнообразие человеко-ма­шинных систем, ориентироваться в котором достаточно трудно.

Для упрощения ориентирования в технологических и целевых нюансах технических систем создаются различные классифика­ционные системы и схемы.

В зависимости от технического назначения человеко-машинных систем различают:

• системы управления движущимися объектами с управлением как с объекта, так и извне;

• системы управления энергетическими установками;

• системы управления технологическими процессами цикличес­кого типа;

• системы наблюдения за обстановкой и обнаружения объек­тов;

• системы диспетчерского типа, управляющие транспортными средствами, распределением энергии и т.п.

Приведённая классификация, несмотря на свою условность и простоту, выполняет задачу по уменьшению многообразия воз­никающих в практике реальных систем.

Более сложные классификации СЧМ:

A. По степени участия в работе системы человека: 1) автомати­ческие (работающие без человека); 2) автоматизированные (с участием человека); 3) неавтоматизированные (человек работа­ет без применения сложных технических средств).

Б. По целевому назначению: 1) управляющие (основная зада­ча — управление машиной или комплексом); 2) обслуживающие (человек контролирует состояние машины, ищет неисправности, осуществляет настройку); 3) обучающие (тренажёры, техничес­кие средства обучения); 4) информационные (радиолокацион­ные, телевизионные и т.п.); 5) исследовательские (моделирую­щие установки, макеты).

B. По числу операторов и иерархии «человеческого звена»:

1) моносистемы (один человек — например, пилот или оператор

станков с ЧПУ); 2) полисистемы (несколько человек, команда), где выделяются: «паритетные» (когда все операторы работают «на равных») и иерархические (с чёткой соподчинённостью опе­раторов).

Г. По типу взаимодействия человека и машины: 1) с непрерыв­ным, постоянным (например, система «водитель — автомо­биль»); 2) частичным, стохастическим (например: система «опе­ратор — компьютер»; 3) эпизодическим взаимодействием.

Д. По типу и структуре машинного компонента в СЧМ: 1) инстру­ментальные СЧМ (неотъемлемый компонент системы — инстру­менты и приборы, работа с которыми требует от оператора вы­сокой точности выполняемых операций, т.е. важна роль самого человека); 2) простейшие человеко-машинные системы (включа­ют стационарные и нестационарные технические устройства); 3) сложные человеко-машинные системы (включают целую сис­тему взаимосвязанных устройств, различных по своему функци­ональному назначению); 4) системотехнические комплексы (ино­гда система расширяется до «человек — человек — машина», как некая иерархия более простых систем).

Е. По особенностям рабочего процесса: 1) детерминированные и вероятностные; 2) статические и динамические; 3) дискретно­го и непрерывного действия системы.

Известны и другие классификации: по видам продуктов труда, точности и надежности функционирования, роли и месту чело­века в системе.


3. Концепции деятельности человека в человеко-машинных системах
В процессе развития инженерной психологии как научно-практи­ческой дисциплины наблюдается возникновение и смена пара­дигм проектирования и соответственно взглядов на роль и поло­жение человека в технической системе.

В начальном периоде эволюции технических систем большую роль играл «машиноцентрический подход», в соответствии с которым человек рассматривался как звено технической системы, решающее ту или иную её задачу. Описание оператора осуществляется в терминах анализа технических средств. Оп­ределяются «входные» и «выходные» параметры человека, составляется его передаточная функция. Задачей исследова­теля является поиск некоторых констант, не зависящих от ус­ловий работы человека. Такой подход оказался малопродук­тивным при анализе сложных систем, так как поведение че­ловека осуществляется сложным, плохо формализуемым об­разом.

Возникла необходимость в развитии новых подходов, и появил­ся сформулированный Б.Ф. Ломовым «антропоцентрический подход». Его суть в том, что машина является орудием труда, с помощью которого осуществляется деятельность человека. При этом главным становится проектирование деятельности «чело­века — оператора». Проект деятельности выступает основой ре­шения задач проектирования системы. Несмотря на перспектив­ность подхода, долгий период его развития поставил под сомне­ние его эффективность. Дело в том, что одного психологическо­го знания оказалось явно недостаточно для того, чтобы возгла­вить проектирование сложных технических систем на всех уров­нях их создания и эксплуатации. Многие инженерно-психологи­ческие проекты имели явно декларативный характер, не под­креплённый технологически. Одновременно с антропотехническим подходом появился «системно-технический» подход, в кото­ром роли человека и техники уравнены. Однако и он не получил должного развития, но уже по причине низкой психологической грамотности инженеров, что проявлялось в игнорировании ими психологического знания.

Мягкой формой антропоцентрированной методологии явился «человеко-ориентированный» подход к проектированию (П.Я. Шлаен, В.М. Львов), который постулирует необходимость учитывать возможности человека в системе, но главным обра­зом на первых этапах её проектирования. Далее осуществляет­ся эргономический контроль процесса разработки системы, оценка её эргономичности.

Этот подход широко распространён в инженерной среде эрго­номического направления. Однако он, позволяя проектировать хорошо известные системы и продукты, тем не менее, малоэф­фективен при создании новых образцов техники и систем «че­ловек— машина».

Альтернативой ему служит подход, развиваемый автором данно­го пособия, который называется подходом «умножения возмож­ностей». Согласно ему задачей эргономического проектирова­ния является, прежде всего, расширение возможностей психоло­гической и психофизиологической систем оператора, наделение его новыми свойствами для решения профессиональной задачи. Подчеркнём, что в данном подходе речь идёт не только о проек­тировании технических систем, включающих человека и учиты­вающих его свойства, но и о проектировании человека, его вну­треннего мира посредством специальных технических решений. «Новый человек» придаёт эргатической системе новые свойст­ва, ведущие к успешному выполнению профессиональной дея­тельности.

В процессе тематической проработки технических решений че­ловеко-машинной системы должны оцениваться вклады каждой новой подсистемы в увеличение возможностей тех или иных си­стем человека. Речь идёт об усилении его перцептивных воз­можностей, возможностей антиципации, памяти, внимания, при­нятия решения, мышления, включения в социальные системы и системы коллективного принятия решений и т.д. Необходимо учитывать синергетические эффекты, возникающие вследствие появления новых технических и психологических элементов в проектируемой системе. Особое внимание уделяется и новым способностям, которыми наделяется человек при внедрении той или иной системы. Например, в авиации сверхманевренность самолетов с изменяемым вектором тяги двигателя позволяет снять ограничения по пространственному манёвру, что даёт пи­лоту новую способность — свободно перемещаться в простран­стве на низких скоростях. Введение систем обеспечения невиди­мости в радиолокационном диапазоне даёт лётчику уверенность и превосходство над противником при выполнении задач, требу­ющих внезапного появления и ухода с поля боя. Машина усили­вает возможности пилота.

При таком подходе важную роль приобретает выбор интерфейс­ных решений, обеспечивающих эффективное включение опера­тора в комплекс обеспечения целевой функции системы.

Методология «умножения возможностей» позволяет вклю­чить в круг рассматриваемых инженерной психологией не только вопросы тематической разработки новых изделий и систем с точки зрения обеспечения технико-технологических аспектов проектирования, но и вопросы формирования по­средством техники эффективного внутреннего мира профес­сионала.
4. Принципы эргономического обеспечения разработки человеко-машинных систем
Человеко-машинные системы создаются в рамках совместной деятельности коллективов, состоящих из специалистов разного профиля, включающей этапы формирования технического про­екта, конструирования, создания и испытаний опытного образ­ца, разработки технической и технологической документации, проведения государственных испытаний и внедрения в произ­водство.

На каждом этапе решаются специфические задачи, в том числе и задачи учёта человеческого фактора. Система учёта особеннос­тей человека в процессе разработки человеко-машинных ком­плексов называется системой эргономического обеспечения раз­работки и эксплуатации (СЭОРЭ). В первую очередь эта система занимается вопросами рационального учёта характеристик систе­мы «человек — машина», согласования свойств её человеческого и машинного звеньев с целью достижения требуемого (заранее заданного) качества деятельности. СЭОРЭ планомерно использу­ет научно-технические, производственные и социально-экономи­ческие возможности страны и международного сообщества для совершенствования эргономических качеств образцов человеко-машинных систем. Эти возможности непрерывно увеличиваются и изменяются вместе с прогрессом человеческой цивилизации.

СЭОРЭ строится на следующих основных организационно-мето­дических принципах:

• иерархической группируемости задач СЭОРЭ по этапам их реализации во времени и пространстве;

• согласования этапов СЭОРЭ со стадиями технического проек­тирования, испытаний, производства и эксплуатации;

• циклического повторения последовательности процедур эрго­номического обеспечения;

• комплексного эффекта — достижение результата за счёт ком­плексного учёта возможностей человека, а не отдельных меро­приятий и частных решений;

• коллективного решения задач и разумной специализации: предусматривает создание коллектива из специалистов различ­ных отраслей практики и знания;

• активного участия будущих пользователей в проектировании;

• рационального распределения функций между пользователем и техникой;

• приоритетности в проектировании эргономической информа­ции, полученной СЭОРЭ перед другими видами информации;

• адекватности внедряемых решений возможностям человека-оператора;

• принцип ответственности за принятые и внедрённые решения.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Ноосфера і цивілізація
123456789 -> Глубинно-психологический анализ подростковой агресси
123456789 -> Современные требования к преподаванию физического воспитания в вуз е
123456789 -> Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
123456789 -> С. Костюка апн украины Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница