Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”страница16/19
Дата11.05.2016
Размер4.09 Mb.
#151
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Література

1. Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації / Домінік Шнаппер. – Харків: Фоліо, 2007. – 223 с.

2. Мартинов А.Ю. Історичні знання в умовах глобалізації / А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2009. – №1. – С.181-190.

3. Кучма Л. Україна – не Росія / Леонід Кучма. – М.: Время, 2004. – 560 с.

4. Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності / Ярослав Грицак. – К.: Грані-Т, 2008. – 232 с.

5. Юхновський І. Напрямки консолідації / Ігор Юхновський // Західний кур’єр.—Івано-Франківськ, 2007.—23 серпня.—С.12.

6. Юхновський І. Відповідальний за пам’ять / Ігор Юхновський // Український тиждень.—2008.—4-10 липня.—С.14-19.

7. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

8. Саїд Е. Культура й імперіалізм / Едвард Саїд. – К.: Критика, 2007. – 608 с.

9. Яковенко Н. Нормалізація історії / Наталія Яковенко // Український тиждень. – 2008. – 23-29 травня. – С.14-19.

10. Юсин М. Ющенко ведет к расколу Украины // http://www.izvestia.ru/opinion/article3113936/ (перегляд 3 квітня 2008 р.).

11. Солженицын А. Поссорить родные народы?? http://www.izvestia.ru/opinions/article3114723/ (перегляд 3 квітня 2008 р.).

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф.272, оп. 1, спр.4. – 122 арк.

13. Заказуха. Росіяни проплачують антиукраїнські статті у світових ЗМІ // Український тиждень. – 2008. – 3-9 жовтня. – С.10.

14. Гирич І., Радзивілл О. Новий російський Сталін, або конструктори “щасливого минулого” / І.Гирич , О. Радзивілл // Дзеркало тижня. – К., 2008. – 20-26 вересня.—С.20.

15. Томпсон Ева М. Після колонії / Ева М. Томпсон // Український тиждень. – 2008. – 25-31 липня. – С.14-19.

16. Масенко Л. Імперський синдром /Лариса Масенко // Сучасність. – 2008. – №10. – С.52-56.

17. В’ятрович В. Кому і навіщо потрібен “перегляд” історії // Дзеркало тижня. – К., 2008. – 29 березня. – С.22.

18. Кузьмін М. Націоналізм у постмодерністській культурі: політика і географія / Микола Кузьмін // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2006 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – С.177-184.

19. Шангіна Л. Про країну, державу та громадян у перехідному віці / Л.Шангіна // Дзеркало тижня. – К., 2006. – 19-26 серпня. – С.3.

20. Масенко Л. (У)мовна (У)країна: Популярне видання / Лариса Масенко – К.: Темпора, 2007. – 88 с.

21. Середа В. Стосунки Сходу та Заходу України: історичні ідентичності і націєструктуруючі процеси / Вікторія Середа // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукраїнської конференції, Луганськ, 25-26 травня 2006 р. / Наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2006. – С.183-196.УДК 316. 344. 34

Ахтырский Е. В.,

аспирант кафедры философии

и социологии ЛНУ

имени Тараса  Шевченко


Роль университета в современном

украинском обществе
In the article reviewed the position of university education in Ukraine, as social institute which influences development of economy which bases upon the knowledge, in the light of the theory of world system analysis of Immanuil Vallerstain.

Key words: university, capitalism, intellectual capital, the world is an analysis of the systems, higher education.

В статье рассматривается положение университетского образования в Украине как социального института оказывающего влияние на развитие экономики, основу которой составляют знания. Исследование проведено в свете теории мир-системного анализа Валлерстайна И.

Ключевые слова: университет, капитализм, интеллектуальный капитал, мир системный анализ, высшее образование.
В статті розглядається стан університетської освіти в Україні як соціального інституту, що впливає на розвиток економіки, основу якої становлять знання. Дослідження проведено у світлі світ-системного аналізу Валлерстайна І.

Ключові слова: університет, капіталізм, інтелектуальний капітал, світ-системний аналіз, вища освіта.
- Чудно на свете деется, - молвит он, - который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит - у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?[1]
Актуальность. Современный этап развития социума определяется развитием общественно-экономической формации капитализма, который определяет характер взаимоотношений между социальными институтами и людьми, входящими в их состав. При капитализме главным социальным институтом является экономика, а она зависима от других не менее важных институтов, таких, например, как образование. Следует отметить, что капитализм как система, подвержен влиянию объективно происходящих социальных процессов. Таковыми являются современные процессы, связанные с НТП и глобализацией, а они оказывают влияние не только на состояние самой системы, но так же на социальные институты, входящие в ее состав. Это влияние фиксируется на уровне института образования, особенно высшего образования. В системе высшего образования не последнее место занимает университетское образование. Университет является одним из главных составляющих высшего образования. Именно университет оказывает главенствующее влияние на один из этапов важнейшего процесса в жизни каждого человека - социализацию. Социализация в свою очередь выступает одним из условий формирования интеллектуального капитала, который является важной составляющей экономики, основу которой составляют знания. Ни в один из исторических периодов существования человеческой цивилизации знаниям не уделялось столько внимания как сейчас. Знания не рассматривались как источник экономического роста. На этом основании можно говорить о новом типе экономике, основу которой составляют знания. Знания становятся не просто товаром, а товаром, обладающим высокой рыночной стоимостью. Анализ сложившейся ситуации в современном украинском университете и его роль в формировании экономики знаний, несомненно, является задачей первостепенной важности.

Разработанность. Теоретический анализ мировой системы капитализм осуществлен школой мир-системного анализа в состав которой входят А. Гундер Франк, Амин С., Валлерстайн И. [2]. Зарождение и принципы функционирования капитализма представлены работами Маркса К.[4], Фридмена М., Вебера М. Рассмотрение современных глобальных тенденций нашедших свое воплощение в процессе глобализации в Украине изучаются Кононовым И. Ф.[3] Разработкой положения университетов и образования Украины посвятил ряд работ Тарапов И. Е., Чернецкий Ю. А., из российских ученых проблемами образования Садовничий В. А. [10], Новикова Т. [6], Резько П. Н. [7]

Цель. Проанализировать роль университета и его участие в формировании экономики знания в украинском обществе на современном этапе существования мир-системы под названием капитализм.

Содержание. Современность необходимо рассматривать как сложную многомерную социальную реальность, структурированную определенным образом. Способ структурирования получил распространение в так называемом длинном 16 веке и существует в виде системы, которую И. Валлерстайн определяет как мировую систему капитализма, которой подчинено функционирование социальных институтов не только в мировом масштабе, а и на уровне суверенных государств. «Давайте начнем с рассмотрения «классического» значения, «преобразования» феодальной Европы в капиталистический мир-экономику. Был лишь один момент, когда перераспределительная миросистема была преобразована в капиталистический мир-экономику. Это произошло в Европе (включая Ибероамерику) между 1450 и 1640 гг.» [2, с. 68]

Такую точку зрения разделяет отечественный социолог И. Ф. Кононов. «Зато осмысление процессов глобализации привело к более социологически верифицируемому выводу о складывании специфической системы транснационального капитализма» [3, c. 87].

Необходимо отметить, что такой способ структурирования задан главной целью, к которой стремится система, и такой целью является неограниченное накопление капитала. Формула, введенная в оборот К. Марксом, имеет вид (Д – Т – Д`), основным целеполагающим импульсом при капитализме является «штрих», который символизирует собой процент накопления. «Т. о., Д-Т-Д` есть действительно всеобщая формула капитала, как он непосредственно проявляется в сфере обращения» [4, c. 162]. Накопление приобретает гипертрофированные болезненные формы, стремясь непременно оказать влияние на подсистемы социального целого. Единственным измерением индивидуальной ценности существования человека при таком способе хозяйствования является способность копить. Такое общество порождает ряд противоречий, не совместимых с жизнью человека, которые в длительной перспективе могут привести к разрушению и гибели не только самой системы капитализма, а возможно жизни на Земле. Деструктивные признаки проявляются в мировом масштабе в виде экономических кризисов, которые порождают весь спектр существующих проблем. Особенно актуально говорить о кризисе в капиталистической системе в моменты его обострения. Кризис в определении Валлерстайна выглядит следующим образом: «Я буду использовать термин «кризис», имея в виду нередкие обстоятельства, при которых историческая система уже эволюционировала до такой точки, где кумулятивный эффект ее внутренних противоречий делает для системы невозможным «разрешить» свои дилеммы «корректировкой» действующих институциональных моделей» [2, с.109].

Валлерстайн отмечает, что кризис в системе обуславливает кризис в отдельно взятых социальных подсистемах, которые переходят к состоянию иррационального существования, ведущего к гибели.

Этот кризис наблюдается и в науке. «Кризис в науках не так уж отличается от кризиса в антисистемных движениях, как можно было бы изначально подумать. Долгое время считалось, что подъем современной науки и подъем современной миросистемы – явления одного порядка, тесно связанные между собой. Наука, как мы полагали, является главным интеллектуальным выражением «современности»»[2, с. 122].

Эти проблемы могут решаться на уровне овладения человеком особым свойством, отличающих его от животных и позволяющих мыслить абстрактно. Именно способность мыслить становится краеугольным камнем особого института, имя которого наука. Как обозначалось выше, в связи с развитием капитализма, как основного деятельностного подхода к действительности, происходит истощение невозобновляемых ресурсов обеспечивающих беззаботную жизнь (немногих). Сама реальность воскрешает насущную во все времена проблему, проблему выживания человека как биологического вида. Здесь взоры экономистов обращаются к неисчерпаемым источникам. К такому ресурсу относится и знание. Знание призвано стать главным ресурсом выживания человечества. Никто не говорит о том, что ранее знания были не нужны, здесь имеется ввиду использование знаний как товара, обладающего высокой стоимостью и социальной значимостью. Для того, чтоб воспитать человека, способного к продуцированию нового, необходима развитая сеть образования, которое образует такого человека и будет способствовать формированию интеллектуального капитала.

«Известное утверждение, что основа конфликтности – присвоение собственником капитала прибавочного продукта, созданного наемным рабочим, в информационном обществе теряет характер безусловной истины. … В новых условиях субъект системы наемного труда становится собственником нового вида капитала – интеллектуального который в ходе производственного процесса на равных соединяется с физическим и финансовым капиталом» [5, с. 33].

Образование во все времена сообразовалось с требованием существующей социальной организации. Образование никогда не рассматривалось отдельно от культуры в которой оно развивалось. «Образование в «контексте культуры» – это образование, соответствующее потребностям времени, социума, человека, т. е. предполагающее, помимо обучения и воспитания, деятельность по инкультурации и социализации подрастающего поколения» [6, c. 192].

Т. о. формируется система ценностей, характерная для капитализма как способа структурирования социальной реальности. Эта система ценностей в итоге направлена на разрушение не только среды обитания человека, но порождает патологическое мировоззрение, находящее выражение в производстве предметов роскоши, которые приобретают культовое значение. Наличие таких предметов свидетельствует о принадлежности к классу, т. н. транснациональной буржуазии, способ жизни которой предел мечтаний современной молодежи. Такое положение дел, по мнению И. Валлерстайна, недопустимо, оно разрушает рациональную сущность человека и победа ценностей такого рода свидетельствует о кризисе. «Но полная победа капиталистических ценностей является на самом деле главным признаком кризиса капитализма как системы» [2, с. 396].

К социальным институтам, играющим главную роль в современном обществе, можно с полной уверенностью отнести высшее образование. Высшее образование соотносится с целями и задачами общественного развития. Например, общество древней Греции с усложнением общественных отношений и экономической стабильности для поддержания такого способа жизни формирует институт высшего образования для определенных слоев. Доступно каждому, но не каждый может позволить, есть условия: наличие свободы и наличие финансов. Следует отметить, что в средневековье появляется такое структурное новообразование, стремящееся к универсализации знания, как университет, который через выполнение специфических функций определяет судьбу развития всех остальных институтов. Можно говорить о судьбоносном значении роли университета через выполнение определенных, только ему присущих функций. Это – расширение границ познаваемого мира и фиксация полученных результатов, сохранение знаний, формирование интеллектуального капитала, который послужил основанием для НТР и обусловил НТП. Университет возникает на стыке времен он как бы является архаическим наследием феодализма, но тем не менее, как никогда хорошо вписывается в современные структуры. Это позволяет сделать вывод: одной из наиболее востребованных функций в обществе является передача накопленного опыта в виде знаний о мире. Итак, накопление знаний о мире главная функция университета: интеграция этого знания в общество через подготовку специалистов для полноценного существования. «…Одной из основных функций современного университета является воспитательно-эстетическая, которая реализуется через формирование нравственных, этических и профессиональных качеств личности; ее эмоциональной и нравственной направленности…На наш взгляд, воспитательно-эстетическая функция университета включает в себя четыре составляющих: креативная, культурная, гуманистическая и интеллектуальная» [7, c. 189].

Что же происходит в реальности? А реалии таковы: есть система сформировавшаяся в 16 веке и приобретшая статус мировой системы, определяющий способ взаимодействия между социальными институтами и людьми входящими в их состав. Не знаю, насколько актуально говорить о том, что именно капитализм вызвал к жизни процесс НТР, а затем НТП и глобализация в связи с этим процессом, как исторически объективными. Пространственное расширение капитализма как мир-системы стало возможным благодаря выше обозначенным процессам. Итак, при анализе современного положения дел необходимо обратится к истории последних десятилетий. Здесь выясняется, если следовать позиции Валлерстайна, что мир связан корыстными путами. Для извлечения сверхприбылей необходимы условия. Одним из таких условий является пространственная вовлеченность в мировую стратификацию суверенных государств. С позиции Валлерстайна вырисовывается следующая картина: есть страны центра, полупериферии, и периферии. Финансовые потоки направлены от периферии к центру. Это позволяет осуществлять политику гегемонии на уровне суверенных государств. К странам центра относится страны J 20, остальные – это периферия и полупериферия. Соответственно, все процессы, протекающие в современном социуме, не могут не зависеть от такого порядка. Этот порядок обеспечивает сверхприбыль отдельным семейным кланам. В науке наблюдается положение, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Это относится к грантовой системе. Валлерстайн говорит о давлении на интеллектуалов всего мира. О том, что способов борьбы не так уж много и смотря правде в глаза они изначально обречены на неудачу. Состояние дел в Украине. Украина все увереннее движется в ряды стран третьего мира. Тот потенциал который был накоплен постоянно снижается. Это несомненно накладывает отпечаток и на положение украинской науки и университетов. Не могу обойти вниманием слова, сказанные в Б. Малицким по этому поводу в интервью корреспонденту газеты «Зеркало недели»: «У нас повсеместно растут церкви, но за время независимости не построен ни один НИИ. Думаю, Украине, в которой количество ученых уже меньше, чем количество служителей культа (особенно, если добавить сюда астрологов и всех тех, кто не работает на науку, а через газеты и ТВ влияет на сознание людей)» [8]. Украинская власть создает все условия для осуществления интеллектуальной деятельности, но к сожалению на территории других государств. Об этом факте свидетельствуют следующие цифры. «Количество ученых, что выехали с Украины, постоянно возрастало: 1991 г. из Украины выехало 39 докторов наук, 1992 г. – 57, 1993 г. – 68, а 1994 г. – уже 90. 1995 – 1997 году Украину покинуло почти 200 докторов наук (2% общего количества), в том числе 83 – 1996 и 51 – 1997 году» [9, c. 15].

При капитализме бизнес-структуры в нашем государстве должны ратовать за развитие науки и воспитание высококвалифицированных специалистов, наиболее рациональным способом позволяющим конкурировать на мировом рынке. «Вместо того, бизнес структуры Украины остаются безразличными к проблемам отечественной науки» [9, с. 18].

Необходимо к вышеперечисленным проблемам присовокупить проблемы, связанные с процессом гуманитаризации высшего образования. С одной стороны, высшее техническое образование требует включения или расширения гуманитарного блока дисциплин. На самом деле во многих технических вузах произошло не расширение, а мутация в сторону предоставления образовательных услуг гуманитарного блока, что приводит к сокращению технических специальностей. Например: Донецкий государственный институт искусственного интеллекта стал включать новые специальности не характерные для технического вуза: «экономическая кибернетика», «международная экономика», «религиоведение», «социальная работа» (http://iai.edu.ua/). Донецкий национальный технический университет: «социология», «экономическая теория», «экономическая кибернетика», «международная экономика», «экономика предприятия», «управление персоналом и экономика труда», «маркетинг», «финансы и кредит», «учет и аудит», «менеджмент». (http://www.donntu.edu.ua/) Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля: «здоровье человека», «туризм», «философия», «социология», «филология» (украинский язык и литература), «филолология» (иностранные языки), «психология», «политология», «журналистика», «издательское дело и редактирование», «право», «экономическая кибернетика», «международная экономика», «экономика предприятия», «управление персоналом и экономика труда», «прикладная статистика», «маркетинг», «финансы и кредит», «учет и аудит», «менеджмент» (http://www.snu.edu.ua/). Практически в каждом университете произошла адаптация к рыночным условиям. Кто платит, тот и музыку заказывает. Это привело к деформации рынка образовательных услуг, на который ориентированы университеты. В итоге масса невостребованных дипломов. «Сегодня мы пожинаем парадоксальные плоды этой дегуманитаризации в том, что в развитых странах катастрофически падает интерес и вкус к точным наукам, к математике» [10].

Хочется надеяться, что слова В. Садовничего по отношению к университетам СНГ станут пророческими: «Наши университеты, не повторяя и не дублируя уже достигнутое мировой наукой, а взяв все это на вооружение, должны как бы совершить прыжок в это новое качество» [11, с. 14].

Социальное пространство современного мира очень сильно напоминает соревнование, призом которого является материальное благополучие. И еще никто добровольно не отказался от привилегий, но проблема не в самих привилегиях, а в способе их получения. Зачастую успешные спортсмены запрещают ими же созданными правилами приемы игры, основанные на проявлениях хитрости, но сами в отношении более слабых с удовольствием их реализуют. Это приводит к материальному расслоению, которое проявляется не только на глобальном уровне, но и на уровне государств. «В Украине достигнуто соотношение один к пятнадцати, и оно продолжает и дальше расти»[8].

В число неимущих попадают интеллектуалы Украины, которые не в состоянии в первую очередь реализоваться творчески. Эти проблемы характерны в мировых масштабах, которые характеризуют положение интеллектуалов в современном мире. Эти проблемы определяются как интеллектуальные, моральные и политические. «Я намеренно использовал три слова – интеллектуальные, моральные и политические, - чтобы охарактеризовать те проблемы с которыми интеллектуалы имеют дело…» [12, с. 52.]

Несмотря на все эти проблемы, интеллектуальный потенциал в Украине до сих пор остается на относительно высоком уровне, но длительная невостребованность приведет к его утрате. Он превратится в рудиментарный, а отсюда – бесполезный. Положение университета как организации, формирующей научную школу и прямо пропагандирующей ценность рационального самостоятельного мирровозрения, оказались на границе прехода от плановой экономики регулируемой центральными органами власти к рыночной. Это породило ряд противоречий, связанных с устремлением приспособиться к новым требованиям. Налицо несоответствие, выражаемое в разноскоростном включении в мировую экономику суверенных государств, связанное со становлением информационного общества в странах центра капиталистической системы.

Какие же мои предложения? Прежде всего, покончить с установкой существующей на уровне обыденного сознания, что социальные науки ничем полезным не занимаются и не имеют никакого сколь-небудь значимого положения и значения для дальнейшего существования общества. Повысить контроль над качеством образования, особенно высшего. Создавать и финансировать не футбольные клубы и религиозные организации, а научноисследовательские институты, которые смогут интегрировать знания в жизнь и более эффективно включиться в мировые процессы и экономику.


Литература

 1. Салтыков – Щедрин М. Е. Соседи. Помпадур и помпадурши. – М. : Издательство «Правда», 1985 г.

 2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под обей редакцией канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкого. – СПб.: Издательство «Университетская книга», 2001. – 416с.

 3. Кононов И. Ф., Глобализация и регионализация в современном мире // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків: Харк. нац. у-т імені В. Каразіна, 2001. – С. 87 – 91.

 4. Маркс К. Капитал. Т. 1., Процесс производства капитала перевод И. И.Степанова - Скворцова, гос. Изд. Политич. Лит. Ленинград, 1953 - 794 с.

 5. Цвылев Р. И. Социальный конфликт в постиндустриальной экономике // МЭ и МО. – № 10. – 1998. – С. 33 – 41.

 6. Новикова Т. Образование в контексте культуры // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково – практичної конференції, Дрогобич, 15 – 16 травня 2009 року / Наук. ред. С. А. Щудло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ Івана Франка, 2009. – 334 с.

 7. Резько П. Н. Университет как центр интеллектуальной культуры // Личность, слово, социум: материалы VIII Междунар. науч. ракт. конф., 28–29 апреля 2008 г., г. Минск: в 2 ч. / Отв. ред. Т. А.Фалалеева. – Минск: Паркус плюс, 2008. – Ч. 2. – 212 [2] с.

 8. Рожен А., интервью с Борисом Малицким. Стране, в которой служителей культа больше, чем ученых, будет очень тяжело в ВТО // Зеркало недели. – № 23 (702). – 21 – 27 июня 2008. http://www.zn.ua/3000/3100/63318/.

 9. Ворона В. М., Ручка А. О. та ін. Академічна наука України сьогодні: громадська думка та оцінка експертів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 8 – 24.

 10. Пигров К. С. Университет и философия (некоторые проблемы гуманитаризации университетского образования) // http://anthropology.ru/ru/texts/pigrov/misc_18.html

 1. Садовничий В. А., Университеты: настоящее, будущее // UNIVERSITATES. – 2000. – № 2. – С. 12 – 19.

 2. Валлерстайн И. Интеллектуалы в век перехода // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 42 – 56.Каталог: sites -> default -> files
files -> Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
files -> Пояснительная записка Настоящая программа является программой вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 19. 00. 01. «Общая психология, психология личности, история психологии»
files -> 1. Предмет философии и структура философского знани
files -> 12 грудня 2014 р. ІV всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
files -> Методичні рекомендації для проведення виховних заходів в загальноосвітніх навчальних закладах
files -> Перечень вопросов, по которым участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги) могут получить консультации
files -> Что такое агрессивность?
files -> А. Зайцев Научный редактор А. Реан Редакторы М. Шахтарина, И. Лунина, В. Попов Художник обложки В. Шимкевич Корректоры Л. Комарова, Г. Якушева Оригинал-макет
files -> Примерная тематика


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница