Ноосфера і цивілізаціястраница1/35
Дата12.05.2016
Размер2.98 Mb.
#1072
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

2008 Ноосфера і цивілізація Випуск 6(9)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

НООСФЕРА і цивілізація

Всеукраїнський філософський журнал

Виходить один раз на рік

Видається з 2003 року.


Випуск 14

Донецьк - 2013

УДК 378
Друкується за рішенням Вченої ради державного вищого навчального закладу „Донецький національний технічний університет” (протокол № 6 від 21.06.2011).

В журналі публікуються наукові статті з питань ноосферології, методології та філософії науки, історії філософії і науки, соціальної філософії, філософської антропології, філософії історії, філософії освіти, глобалістики, екології.

Журнал розраховано на наукових співробітників, докторантів і аспірантів, викладачів і студентів.
Засновник та видавець – Донецький національний технічний університет
Редакційна колегія: чл.-кор. НАН України, д. техн. н, проф., ректор ДВНЗ «ДонНТУ» Мінаєв О.А.; (головний редактор); чл.-корр. Болгарскої Академії наук, prof. DSc Проданов В. (Болгария); д. філос. н., проф. Муза Д.Є. (зам. головного редактора); д. філос.н., проф. Додонов Р.О. (зам. головного редактора); к. філос. н., проф. Алексєєва Л.О. (зам. головного редактора); д. філос.н., проф. Лазарєв Ф.В. (Сімферополь); д. філос. н., проф. Зєлєнков А.І. (Беларусь), д. філос.н., проф. Нікітин Л.М.; д. хім. н., проф. Таланов В.М. (Росія), д. філос. н., проф. Ємельянова Н.М.; д. пед. н., проф. Меджидова А.-Х. С. (Узбекістан); д. філос. н., проф. Узбек К.М.; д. філос. н., д. іст. н., проф.. Лепинський В.В., проф. Панич О.О.; д. філос. н., проф. Белокобильский О.В.;, к. філос. н., доц. Нечепоренко Т.Б.
одонов Р.О., д-рроф. (заступник головного редактора); Муза Д.Є., д-р філос. наук, проф. (аступник головного редактора); Гребеньков Г.В., д-р філос. наук, проф.; ЄмонНТУ); Нечепоренко Т.Б., канд. філос. наук, доц.; Нікітін Л.М., д-р Адреса редакційної колегії: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, ДВНЗ «ДонНТУ», 3-й учбовий корпус, кафедра філософії.

Тел.: (062) 305-39-18


Журнал зареєстрований в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво КВ № 8136 від 17.11.03.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філософських наук (Затверджено постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4, надруковано в бюлетені ВАК України, № 11. 2009. – С.13).

ISSN 2074-4447  «Ноосфера і цивілізація», 2013

 Автори статей, 2013

Інформація ДЛЯ авТОРІВ
1. Журнал "Ноосфера і цивілізація" входить до „Нового переліку наукових фахових видань” МОН України, де можуть публікуватися праці здобувачів наукових ступенів за спеціальністю «філософія». У зв’язку з цим редакційна колегія звертається до авторів з проханням дотримуватися змістовних вимог до оформлення статей (див. Постанову Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009). У структурному плані статті повинні містити:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. До публікації у журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність наведених у статтях наукових фактів, цифр та інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

3. Рукопис подається в електроному вигляді (українською або російською мовами). Обсяг рукопису не повинен перевищувати ½ друкованого аркушу (20 тис. знаків), включаючи малюнки, таблиці, список літератури. Файл має бути у форматі WORD for WINDOWS, адреса електроної пошти: caffilosofi@e-mail.ua

4. Текст рукопису повинен містити УДК; ініціали та прізвище автора (авторів); відомості про авторів (вчений ступінь, звання, посада, назва установи, країна – для іноземних авторів, електронна адреса); назву статті, анотації російською та українською мовами з ключовими словами (до 500 знаків), англійською мовою з ключовими словами (до 2 000 знаків), текст статті, список літератури. Подані до журналу статті аспірантів та здобувачів повинні супроводжуватися рекомендацією наукового керівника або іншого рецензента (доктора філософських наук).

5. Вимоги для оформлення тексту: всі поля по 20 мм; інтервал - 1,5; шрифт Тіmеs New Roman Cyr, розмір 14, абзацний відступ - 10 мм. Малюнки і таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Кожний малюнок повинен мати підпис, а таблиця - заголовок. Всі малюнки і таблиці мають бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами.

6. Список літератури подається загальним списком у кінці рукопису в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу. Бібліографічний список слід оформлювати відповідно до стандартів що діють ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 і ДСТУ 3582-97.7. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

Зміст


ФЕНОМЕН ВЕРНАДСЬКОГО

В. Проданов. БИТВА МЕЖДУ ЭКОСОЦИАЛИЗМОМ И ЭКОКАПИТАЛИЗМОМ И ИДЕЯ О НООСФЕРЕ
В.М. ТАЛАНОВ. ИДЕЯ, ЗНАМЕНУЮЩАЯ ГРЯДУЩУЮ ЭПОХУ (ПАРАДИГМА НООСФЕРИЗМА В ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ)
Р.А. Додонов. Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В.И. Вернадского
Н.П. Рагозин. КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В.И. ВЕРНАДСКОГО И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Т.Б. НЕЧЕПОРЕНКО. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНІХ КАТАКЛИЗМОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В.Ю. Даренский. Культурологические идеи В.И. Вернадского
Н.Е. Олендарь. В.И. ВЕРНАДСКИЙ КАК ОРГАНИЗАТОР НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

М.Ю. СПИРИНА. В.И. ВЕРНАДСКИЙ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ИСКУССТВЕ В ЭВОЛЮЦИИ НАУКИІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКОЗНАВСТВО

И.Ф. Кононов. Русский космизм XVIII века как предшественник ноосферного мышления
М.К. Трифонова. В. Вернадский и И. Кант: диалог через столетия
А.М. Ерёменко. КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА ПЬЕРА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА
І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук. Філософсько-антропологічні ідеї у творчому спадку І.Я. Франка і В.І. Вернадського
Н.И. Бухтеев. СОЗНАНИЕ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР: ЗИНОВЬЕВСКИЙ ВЗГЛЯД

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
НАУКИ І ТЕХНІКИ


В.М. Шелюто. поиски диалога между наукой и философией в учении В.И. Вернадского
Л.Ф. МАРАХОВСЬКИЙ, І.М. КОЗУБЦОВ. ФІЛОСОФІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ДИНАМІЧНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЗНАНЬ: РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО
Е.У. Байдаров. ЕДИНСТВО ЗНАНИЯ И ВЕРЫ В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО О НООСФЕРЕ
А.В. Гижа. ИДЕОЛОГИЯ НООСФЕРЫ ИЛИ НООСФЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ? ВОЗМОЖНОСТЬ МЕТАОПРЕДЕЛЕНИЙ
О.В. Горбань, І.О. Філіна. Ноосфера: пріоритет моральності над раціональністю
В.И. ЕФИМОВ, В.М. ТАЛАНОВ. В ПОИСКАХ ПРИНЦИПОВ НЕОГУМАНИЗМА
Н.И. Дьяченко. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ
И КРИТЕРИЙ НООГУМАНИЗМА

Б.И. Молодцов. Действительность духа и различие способов её осознания

А.И. Ищенко. Концепция науки И.Т. ФРОЛОВА в НООСФЕРНОМ МЫШЛЕНИИ: КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕЛЕВАНТНОСТЬ

ІСТОРІОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

О. Г. Волков. ПОЛІТИЧНІ ПРИСТРАСТІ І ДЕФОРМАЦІЯ НООСФЕРИ
Ю.М. Брило. ПРОБЛЕМА ЛОКАЛЬНОЇ ДИСКРЕТНОСТІ ЦИВІЛОГЕНЕЗУ
В.И. БУГАЕВ. СИМВОЛ-ОБРАЗ «PAX CULTURA» КАК ИДЕЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
О.Л. ЛЕОНОВ. Государство, его функции, суверенитет и их трансформация на современном этапе глобализации
Л.В. Завьялова. Значение и роль антропологических и социокультурных детерминант войны в современном мире
Л.В. Сердечна. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЗБАЛАНСУВАННЯ ПІДТРИМКИ І КОНТРОЛЮ

М.О. НІКУЛЬЧЕВ. СОФІОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ФІЛОСОФУВАННІ С.М. БУЛГАКОВАФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Ф.В. Лазарев. Антропологический кризис и ноосферная перспектива
В.Б. Попов. Общественная трансформация в континууме АнтропОсоциетальности
Е.Б. Ильянович. ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ: НООФУТУРОЛОГИЯ VERSUS ТРАНСГУМАНИЗМ
Т.В. ЦИМБАЛ. БУТТЄВІСНЕ УКОРІНЕННЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ НООСФЕРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА
Т.Г. Сердюк. Тело как интерфейс: новое антропологическое измерение

А.В. Левшов, С.Г. Джура, В.И. Чурсинов. НА ПУТИ К HOMO NOOSPHERICUS-У

В.В. Гончаров. ЧЕЛОВЕК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ КАК ФЕНОМЕН НООСФЕРЫ

ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ГЛОБАЛЬНІ СИСТЕМИ, ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Д.Е. Муза. ДИАЛОГ СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В СВЕТЕ НООСФЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова. ПОСЛЕ ВЕРНАДСКОГО: СИНЕРГИЗМ БИОСФЕРЫ И НООСФЕРЫ

В.А. ГОЛЬЦОВ, Л.Ф. ГОЛЬЦОВА.
А.В. Горбань. Сценарии устойчивого развития в контексте ноосферной парадигмы
С.И. Сулимов. БОГОМИЛЬСТВО: АНТИСИСТЕМА НА БАЛКАНАХ

О.И. БЛАЩИШИН. НООСФЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ОТ HOMO SAPIENS К HOMO NOOSPHERICUS
УДК 504.03:141.8+316.326.6Васил Проданов (проф.)

Болгарская академия наукБИТВА МЕЖДУ ЭКОСОЦИАЛИЗМОМ И ЭКОКАПИТАЛИЗМОМ

И ИДЕЯ О НООСФЕРЕ

Ноосфера и идеология

Понятие ноосферы Вернадского является комплексным, включающим географические, коммуникационные, энергетические и множество других компонентов. Однако, среди них особо важное место занимают идеологические элементы, связанные с социальной системой, в рамках которой может стать возможной ноосфера – единое государство с экономическим, юридическим, политическим равенством, построенное на основе марксизма-ленинизма. Он считает этот процесс исторически неизбежным. Однако после распада советского типа социализма в Восточной Европе это выглядит сциентизированной утопией, которая вряд ли может быть реализована. Остается, однако, вопрос, на какой основе в перспективе будет проходить рациональная коэволюция человека и природы. Этот вопрос приобретает остроту в последние десятилетия в контексте возрастающих тревог об экологической судьбе планеты. В дискуссии, связанной с этим, вопрос о социальной системе, в рамках которой возможно разумное регулирование взаимодействия между природой и человеком, остается актуальным.

Этот вопрос сегодня вписывается в новую альтернативу – возможна ли в рамках социалистической и капиталистической регуляции природных процессов адекватная перспектива разумного регулирования этого взаимодействия. Очевидным является факт, что в настоящий момент проблемы состояния природной среды, природосообразного образа жизни, опасностей от глобального потепления, исчерпаемости земных ресурсов находят место в программах и в декларациях почти любой партии. Однако, у огромной части партий нет ответа на вопрос о базисных причинах экологических противоречий, кроме поверхностных заявлений о знеачимости этих проблем. Когда же, в какой-то степени ученые затрагивают эти базисные причины и ищут пути решения этой проблемы, мы чаще всего находим два основных объяснения. Первое – технологическое. Деградация природной среды связывается с индустриализацией и технологиями второй индустриальной революции. Делается предположение, что новые технологии будут становиться все более адекватными к среде, а развитие биотехнологий и экологического земледелия станут технологическим решением сегодняшних экологических проблем.

Второе объяснение ищет ответ на этот вопрос в социально-экономической системе. В данном случае экологическая проблематика и дискурс, в который она вводится, содержат отношения социализм – капитализм и левые – правые. Она связывается с дискуссиями о справедливости, распределении, равенстве. В этом контексте ведутся дискуссии о причинах экологического кризиса и о том, обладает ли капитализм внутренними механизмами для преодоления данного кризиса, нужна ли другая социальная система, какими – рыночными или нерыночными должны быть механизмы борьбы с загрязнением. Однако, таким образом проблема о причинах, политике, решениях экологических проблем связывается с такими понятиями, как „зеленый капитализм” и „экосоциализм”.


Зеленый капитализм

Развитие идей экокапитализма можно найти уже с конца 80-ых годов 20-го века. Первоначальное употребление терминов „зеленый капитализм”, „экологизм свободного рынка”, „экокапитализм” мы находим у „Зеленых партий” в Западной Европе, стимулом для появления которых послужило противопоставление идее экосоциализма, в соответствии с которой капитализм по своей сущности противостоит природе и приводит к ее деградации. Термин олицетворяет идею, что через механизмы свободного рынка экологические проблемы могут быть преодолены более успешно, нежели через его ограничение. Идея заключается в том, что капитализм может решить экологические проблемы просто с помощью увеличения и распространения экологически приемлемых товаров и услуг. В этом смысле иногда говорят о „зеленом неолиберализме”.

Одни предлагают экологические налоги, или „эконалоги”, которые должны прийти на смену всем другим налогам, в то время как другие обсуждают применение разрешений на торговлю различными товарами в зависимости от их экологических характеристик и экологические обязательства для тех, кто загрязняет природную среду. Различные версии экокапитализма похожи друг на друга в том, что все они призывают к более точной оценке естественного (природного) капитала как основы, на которой строятся другие формы богатства и капитала. Они стремятся определить количественную стоимость экологических активов, используя для этого неоклассический экономикс. Раз природным благам и услугам приписывается соответствующая стоимость, то, соответственно, калькулируется количественная цена любого потенциального употребления соответствующего блага. Экокапиталисты выступают против государственных субсидий, которые способствуют развитию производств, разрушающих природу. С другой стороны, они ратуют за помощь производству экологически приемлемых продуктов и экологически ориентированному бизнесу с помощью соответствующих налоговых симулов. Ими поддерживается любая форма капиталистического предпринимательства, которая связана с позитивными экологическими последствиями. В крайне либертарианских версиях экокапитализма мы можем найти лозунги типа: „цвет здоровой среды и цвет денег – один и тот же”и что „капиталисты и есть истинные зеленые”1

В то же время мы можем найти и различные неоконсервативные версии экокапитализма, в которых он связывается с возвращением назад, к природе, с противопоставлением урбанизации, с защитой традиционных ценностей и институтов. Однако, это в то же время связано с функционированием рынка, но в сочетании с неоконсервативными ценностями.

Чаще всего в качестве позитивного примера экокапитализма дается Протокол Киото, принятый в декабре 1997 г. и вступивший в силу 16 февраля 2005 г., который основывается на идее продажи квот на углеродные эмиссии. Он базируется именно на включении рынка и рыночного интереса в решении проблем, возникших в результате глобального потепления. Это осуществляется с помощью трех основных механизмов:


  • Торговля квотами на вредные эмиссии со стороны государств и корпораций.

  • Механизмы чистого развития. Речь идет о проектах, по которым развивающиеся государства получают инвестиции на строительство новых мощностей за счет старых.

  • Совместная реализация проектов по уничтожению парниковых эмиссий в одном государстве за счет другого государства, инвестирующего в соответствующую экономику экологического производства – то, что оно не может сделать на своей территории.

Сторонники Протокола Киото утверждают, что на основании этих, связанных с капиталистическим рынков, механизмов и прежде всего через торговлю углеродными эмиссиями становится возможной интернализация расходов по данным эмиссиям, которые перед этим были экстернализированы, т.е. если раньше никто не нес ответственности за них, сейчас становится возможным, чтобы кто-то нес соответствующую экономическую ответственность и подлежал санкциям через воздействия рынка. Критики этого механизма возражают, что рынки недостаточно эффективны для борьбы с загрязнением, и есть много способов, с помощью которых загрязнение продолжается огромными темпами.

Рыночным механизмом решения экологических проблем является и введенная в последнем году дополнительная оплата нейлоновых пакетов, в которые мы складываем купленные нами в магазине товары. В рамках ЕС подобного рода механизмы связываются с стимулированием производства „зеленой энергии”, при котором более высокие затраты капиталистов компенсируются соответственно государством через покупку произведенной ими энергии по более высоким ценам. Из этой серии и этические индексы, с помощью которых различные организации оценивают компании, причем в эти индексы включается и их экологическое поведение. Но и к ним существует критическое отношение, так как очень часто приводятся примеры дезинформации со стороны компаний в отношении их экологических заслуг с целью создания для себя лучшего имиджа. Подчеркивается, что они выставляют на передний план свои позитивные стороны, но замалчивают негативные. Особенно часто приводимый пример – производство пищевых продуктов, которые содержат генно-модифицированные организмы. Критики экокапитализма слева акцентируют на том, что он создает просто „зеленую маску” для дальнейшей коммодификации и сверхэксплуатации природы.

В то же время такие понятия, как биопища и биотопливо начинают привлекать возрастающее количество рыночных субъектов, т.е. капитализм во все большей степени коммодифицирует и маркетизирует экологическое и биологическое, включая в рыночный оборот и экологический и биологический дискурс. Сохранение окружающей среды создает возрастающий рынок, в сфере которого можно получать гигантскую прибыль. Капиталисты находят в экологии шанс получать возрастающее количество денег. По мнению экспертов ООН, рынок щадящей окружающую среду энергетической техники до 2015 г. возрастет на 130 млрд. Евро, в сравнении с 31 млрд. Евро в 2005 г. Только в сфере производства фотосолярных клеток к настоящему периоду ожидается годовой оборот в 400 млрд. Евро. Американский концерн General Electric планирует к 2016 г. получать прибыль 16 млрд. евро в год только от энергосберегающих ламп и других подобных энергосберегающих домашних электроприборов.2

Однако, в то же время необходимо иметь в виду две очень важные тенденции. Первая заключается в том, что до сих пор как механизмы Протокола Киото, так и другие формы, особенно в ЕС, через которые делается попытка стимулировать экологически чистую энергию или производство, не оказывают видимого эффекта в отношении быстрых процессов деградации природной среды и особенно в отношении глобального потепления. Вторая тенденция демонстрирует, что в условиях мирового экономического кризиса более, чем когда-либо обостряются различные виды социального неравенства, включительно и неравенства в экологическом отношении – доступа к природным ресурсам, в частности, к чистой воде, пище, чистой природной среде, биопродуктам. Противоречия капитализма экологизируются в возрастающей степени.

В своем исследовании под знаменательным заглавием «Зеленый капитализм: божество, которое потерпело провал» Ричард Смит отмечает, что надежды, которые возлагались на зеленые технологии, зеленые такси и всяческие био-товары как на инструмент, с помощью которого мы можем восстановить природу и делать деньги, потерпели провал. Проект устойчивого капитализма был обречен в самом начале, потому что сочетание прибыли и спасения планеты находятся в конфликте и не могут иметь системную связь, хотя могут возникать некие соприкосновения между ними в тот или иной момент. Основная причина этому заключается в том, что при капитализме руководства крупных корпораций несут ответственность не перед обществом, а перед частными собственниками. Максимализация прибыли – как железная клетка для капитализма, которая ограничивает любую экологическую реформу.3


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Глубинно-психологический анализ подростковой агресси
123456789 -> Современные требования к преподаванию физического воспитания в вуз е
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
123456789 -> С. Костюка апн украины Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница