Олимпийский и профессиональный спорт


СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИстраница4/4
Дата15.05.2016
Размер0.51 Mb.
#13172
ТипАвтореферат
1   2   3   4

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в специализированных изданиях

  1. Єфременко А. Удосконалення засобів відновлення працездатності кваліфікованих спортсменів у змагальних мікроциклах (на прикладі сучасного п'ятиборства) / Андрій Єфременко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – №3. – С. 10-15.

  2. Ефременко А. Экспериментальные режимы восстановительной нагрузки для первой стадии восстановления после напряженной двигательной деятельности в современном пятиборье / Андрей Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – №2. – С. 7-11.

  3. Ефременко А. Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, направленных на активизацию "острого" гипоксического стимула реакций в период восстановления в современном пятиборье / Андрей Ефременко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / ред. С. С. Єрмаков; Харківське обл. відділення НОК України; ХДАДМ. – Харків, 2009. – №12. – С. 65-69.

  4. Ефременко А. В. Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, направленных на активизацию нейрогенного стимула реакций в период восстановления в современном пятиборье / А. В. Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – №3. – С. 19-22.

  5. Ефременко А. Совершенствование средств тренировки, направленных на восстановление и стимулирование работоспособности в современном пятиборье / В. Виноградов, А. Дьяченко, А. Ефременко // Наука в олимпийском спорте. – 2009. – №2. – С. 62-69. Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, осуществлении исследований и формулировке выводов.

  6. Єфременко А. Ефективність впливу засобів тренування, спрямованих на комплексну активізацію нейрогеного і ацидемічного стимулів реакцій у період відновлення спортсменів у сучасному п’ятиборстві / Андрій Єфременко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – №3. – С. 32-36.

  7. Ефременко А.В. Повышение работоспособности спортсменов в соревновательных микроциклах в современном пятиборье / А. В. Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2011. – №2. – С. 40-43.


Опубликованные роботы, которые дополнительно отражают научные результаты диссертации

1. Ефременко А. Увеличение эффективности подготовки в соревновательных микроциклах в современном пятиборье / А. Ефременко,

В. Виноградов, А. Дьяченко // XII Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – М., 2008. – С.177-178. Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, осуществлении исследований и формулировке выводов.

2. Ефременко А. Режимы тренировочных нагрузок, направленных на реализацию физиологических стимулов реакций / А. Ефременко, А. Дьяченко // XIV Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – К., 2010. – С. 64. Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, осуществлении исследований и формулировке выводов.

3. Условия реализации физиологических стимулов реакций при спортивной подготовке квалифицированных спортсменов. / А. Ефременко,

А. Дьяченко // XIV Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – Кишинев, 2011. – С. 186-189 . Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, осуществлении исследований и формулировке выводов.


АННОТАЦИИ

Єфременко А.В. Удосконалення підготовки у змагальному періоді кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві з урахуванням комбінованого виду – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за фахом 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2012.

Дисертаційне дослідження присвячене вдосконаленню спеціальної підготовленості спортсменів у сучасному п’ятиборстві. Встановлено, що резервом збільшення працездатності у сучасному п’ятиборстві є застосування тренувальних засобів, спрямованих на відновлення і стимуляцію працездатності у змагальному періоді.

У разі застосування спеціальної програми засобів підготовки у змагальному періоді показано більш високий рівень реакції кардіореспіраторної системи: рухливість збільшилася на 13,9% (р<0,05), стійкість − на 31,6% на першому етапі «комбайна», на 31,9% − на другому етапі «комбайна», на 29,9% − на третьому етапі «комбайна» (р<0,05). Зареєстровано достовірне збільшення інтенсивності циклічної роботи і підвищення загального результату виконання «комбайна» на 19,0±0,07 секунд (р<0,05). Наведені дані свідчать про збільшення спеціальної працездатності спортсменів у процесі виконання комбінованого виду багатоборства.

Моніторинг змагальної діяльності свідчить про ефективність застосування програми спеціальних тренувальних засобів у змагальному періоді спортсменів високої кваліфікації.

Ключові слова: сучасне п’ятиборство, комбінований вид багатоборства − «комбайн», засоби стимуляції працездатності
Ефременко А.В. Совершенствование подготовки в соревновательном периоде квалифицированных спортсменов в современном пятиборье с учетом комбинированного вида – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – Олимпийский и профессиональный спорт. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2012.

Диссертационное исследование посвящено совершенствованию специальной подготовленности спортсменов в современном пятиборье. Показано, что спортивный результат как системообразующий фактор спортивной подготовки требует направленного совершенствования нового вида программы соревнований «комбайна», включающего комбинацию стрельбы и бега. На значение этого вида подготовки указывают различия показателей соревновательной деятельности после третьего и четвертого (пятого) комбинированного вида программы соревнований. Установлено, что резервом увеличения работоспособности в современном пятиборье является применение тренировочных средств, направленных на восстановление и стимуляцию работоспособности с учетом требований функциональной подготовленности в комбинированном виде многоборья. Комбинированный вид многоборья «комбайн» включает комбинацию бега и стрельбы. Данных специальной литературы для совершенствования этого вида подготовки спортсменов в современном пятиборье не достаточно.

Впервые в современном пятиборье содержание тренировочных занятий преимущественно восстановительной и стимуляционной направленности обосновано при условии сочетания бега и стрельбы. В процессе тренировочных занятий восстановительной направленности стрельба выполняется в произвольном темпе. В процессе тренировочных занятий стимуляционной направленности стрельба проводится согласно правилам соревнований. В занятиях восстановительной направленности режимы циклической работы подобраны индивидуально и выполнены с интенсивностью 45-49% и 55-59% VO2 max. В занятиях стимуляционной направленности режимы циклической работы были направлены на увеличение компонентов реакции кардиореспираторной системы: скорости развертывания, увеличение подвижности в условиях переменных режимов работы и устойчивости при нарастающем утомлении. В процессе занятий стимуляционной направленности условия стрельбы максимально приближены к условиям соревновательной деятельности в «комбайне».

Перед выполнением первого вида программы многоборья под влиянием экспериментальных тренировочных занятий отмечен более высокий уровень реакции кардиореспираторной системы: устойчивость увеличилась на 32,8%; скорость развертывания на − 30,6%; подвижность в условиях переменных режимов работы повысилась на 50% в первой серии, на 25% − во второй серии, на 27,3% − в третьей серии, на 35,3% − в четвертой серии, на 32% − в пятой серии ускорений. Достоверных изменений реакции кардиореспираторной системы в процессе контрольных измерений зарегистрировано не было. Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне готовности организма к выполнению программы соревнований.

В процессе выполнения «комбайна» показан более высокий уровень реакции кардиореспираторной системы: подвижность увеличилась на 13,9% (р<0,05), устойчивость − на 31,6% на первом этапе «комбайна», на 31,9% − на втором этапе «комбайна», на 29,9% − на третьем этапе «комбайна» (р<0,05). Зарегистрировано достоверное увеличение интенсивности циклической работы и улучшение общего результата выполнения «комбайна» на 19,0±0,07 секунд (р<0,05). Приведенные данные свидетельствуют об увеличении специальной работоспособности спортсменов в процессе выполнения пятого вида многоборья.

Мониторинг соревновательной деятельности свидетельствует об эффективности применения программы специальных тренировочных средств в соревновательном периоде спортсменов высокой квалификации. На основании применения тренировочных средств, направленных на стимуляцию работоспособности в процессе выполнения «комбайна», улучшены спортивные результаты в серии международных соревнований.

Ключевые слова: современное пятиборье, комбинированный вид многоборья «комбайн», средства стимуляции работоспособности.
Iefremenko A.V. Perfection of preparation in the competitive period of the qualified sportsmen in a modern pentathlon taking into account the combined event – the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of science on physical training and sports on a speciality 24.00.01 – the Olympic and professional sports. – National university of physical training and sports of Ukraine, Kiev, 2012.

Dissertational research is devoted perfection of special readiness of athletes in a modern pentathlon. Found that increasing the reserve capacity in the modern pentathlon is the use of training tools designed to restore and stimulate efficiency in the competitive period.

In the course of "combine" performance higher level of reaction of cardiorespiratory system is shown: mobility has increased by 13,9 % (р<0,05), stability on 31,6 % at the first stage of a combine, on 31,9 % at the second stage of a combine, on 29,9 % at the third stage of a combine (р<0,05). The authentic increase in intensity of cyclic work and improvement of the general result of performance of "combine" on 19,0±0,07 s (р<0,05) is registered. The cited data testifies to increase in special working capacity of athletes in the course of performance of the forth (fifth) event of pentathlon.Monitoring of competitive activity testifies to efficiency of application of the program of special training means in the competitive period of sportsmen of high qualification.

Keywords: the modern pentathlon, the combined event of pentathlon "combine", means of stimulation working capacity
Каталог: docs
docs -> В сборнике представлено сокращенное изложение программ курсов, разработанных и преподаваемых членами кафедры журналистики кфу
docs -> Продуктивность реализации Программы развития учреждения
docs -> Примерная программа подготовки к государственной итоговой аттестации по специализации «психология развития»
docs -> Агрессивное поведение дошкольников и его преодоление
docs -> Агрессивное поведение детей и подростков
docs -> Лекция для специалистов доу и родителей «Профилактика агрессивного поведения дошкольников»
docs -> Консультация для родителей: «Если ваш ребенок дерется…» в группе раннего возраста


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница