План відновлення україни стратегічний документ
2015-2017


IV.6.3.  Розвиток фондового ринкустраница9/11
Дата11.05.2016
Размер1.53 Mb.
#158
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


IV.6.3.  Розвиток фондового ринку

Незважаючи на несприятливу ринкову кон’юнктуру, в цілому у 2014 році спостерігалась висока активність біржового сегменту й відбулось збільшення обсягів операцій з цінними паперами. Про це свідчить показник капіталізації лістингових компаній, який збільшився на 20% порівняно з минулим роком. Також збільшився – приблизно на 40% порівняно з відповідним періодом 2013 року – обсяг біржових контрактів з цінними паперами за результатами торгів на організаторах торгівлі. Проте, як і раніше, таке зростання відбулось, у першу чергу, за рахунок подальшого підвищення активності на ринку державних облігацій, частка операцій на біржовому ринку з якими за 9 перших місяців 2014 року склала 89%.


Серед основних проблем, що заважать подальшому розвитку фондового ринку:


  • ♣ нестабільність податкового законодавства;

  • ♣ надмірні обмеження валютного законодавства;

  • ♣ відсутність ліквідних якісних недержавних цінних паперів;

  • ♣ недосконалість механізму захисту прав інвесторів;

  • ♣ низький рівень розвитку інституційних інвесторів;

недовіра та необізнаність роздрібного інвестора.
З метою вирішення зазначених проблем здійснено реформування депозитарної системи, яка направлена на забезпечення функціонування надійної централізованої депозитарної системи (Закон України «Про депозитарну систему України»).
Проведена інформаційна реформа, яка полягала у вдосконаленні системи розкриття інформації на фондовому ринку та системи моніторингу фондового ринку.
Реформовано систему спільного інвестування. Початок реформи було закладено Законом України «Про інститути спільного інвестування», який передбачив визначення правових та організаційних основ створення, діяльності, припинення суб'єктів спільного інвестування, особливостей управління активами зазначених суб'єктів, тощо.
Протягом 2014 року запроваджено систему пруденційного нагляду на фондовому ринку, а саме розпочато збір та аналіз інформації від професійних учасників фондового ринку щодо виконання ними пруденційних вимог. Регулятором здійснюється нагляд за збереженням фінансової спроможності професійних учасників ринку та за якістю їх внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Також здійснено запуск обігу цінних паперів іноземних емітентів, які мають активи на території України.
Введено в дію нормативно-правову базу, яка визначає механізм встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів. Зазначене дозволить здійснення спільної роботи Комісії та фіскальних органів результатом якої стане оперативне виявлення та запобігання обігу цінних паперів фіктивних емітентів на фондовому ринку.

Введена в дію система електронного документообігу між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Центральним депозитарієм цінних паперів.

Реалізація подальших реформ має забезпечити функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку, ахист інвесторів, зниження системних ризиків, інтеграція вітчизняного фондового ринку в міжнародні фондові ринки. Кінцевою метою є збільшення надходження інвестицій та стимулювання розвитку економіки України.
Одним з першочергових кроків на порядку денному є розробка та затвердження Програми розвитку фондового ринку на 2015 – 2017 роки «Європейський вибір: нові можливості для прогресу та зростання».
Підвищення ефективності захисту прав інвесторів буде досягнуто шляхом застосування у вітчизняному законодавстві механізму похідного позову, а також забезпечення розкриття інформації щодо значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
У середньостроковій перспективі буде продовжено реформу корпоративного законодавства, підвищення ефективності регулювання емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку, зокрема через вдосконалення регулювання ринку боргових інструментів та розвиток інструментів фондового ринку.
Стимулювання притоку інвестицій на фондовий ринок буде здійснюватись через удосконалення податкового та лібералізація валютного законодавства для стимулювання покращення інвестиційного клімату, удосконалення системи захисту прав інвесторів та покращення фінансової грамотності населення щодо фондового ринку;

Забезпечення надійного і ефективного функціонування ринкової інфраструктури буде забезпечуватись завдяки удосконаленню функціонування та регулювання фондових бірж, удосконаленню депозитарної системи та системи клірингу та розрахунків, удосконаленню функціонування та регулювання діяльності торговців цінними паперами.У сфері регулювання фондовогу ринку буде підвищено якість державного регулювання фондового ринку, зокрема шляхом посилення інституційної незалежності НКЦПФР, удосконалено саморегулювання на фондовому ринку, удосконаленно систему державного нагляду та контролю на фондовому ринку, покращено міжнародне та національне співробітництво у регулюванні фондового ринку.
На сьогоднішній день основними донорами в частині надання міжнародної технічної допомоги за напрямом розвитку фондового ринку є проекти USAID, Європейська Комісії та Світовий банк.
Протягом 2013 року Світовим банком разом з НКЦПФР була проведена комплексна експертна оцінка стану розвитку регулювання ринку цінних паперів в Україні на відповідність загально визнаним міжнародним стандартам IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів). На разі очікуються результати проекту з експертної оцінки стану розвитку законодавства щодо корпоративного управління та його відповідності законодавству ЄС.
Також, очікується реалізація довгострокового проекту з боку Європейської Комісії, який має на меті зміцнення чинних нормативних засад фінансової звітності для всіх регуляторів фінансового сектора в Україні через запровадження МСФЗ і таксономії FINREP-XBRL, запровадження консолідованого нагляду на основі передового досвіду ЄС, покращення регулювання аудиторської діяльності відповідно до найкращої поширеної практики ЄС, запровадження програми компенсацій інвесторам на ринку цінних паперів України.
Заходами, реалізація яких потребує додаткової донорської допомоги, є:

  •  адаптація законодавства України до законодавства ЄС в сфері фондового ринку та корпоративного управління;

  •  забезпечення НКЦПФР сучасними технічними засобами та програмними продуктами з метою створення системи електронного документообігу між НКЦПФР та учасниками ринку;

  •  вдосконалення заходів контролю за діяльністю на ринку цінних паперів.Виклики

  •  Подальше погіршення якості портфелів інвестиційних інвесторів через девальвацію та спад в економіці.

  •  Ризик появи дефолтів емітентів боргових цінних паперів.
Послідовність ключових реформаторських кроків

  •  Розробка та затвердження Програми розвитку фондового ринку на 2015 – 2017 роки

  •  Створення міжсекторальної координаційної ради у сфері фінансового ринку - Ради з фінансової стабільності

  •  Зміни в оподаткуванні на фондовому ринку в частині відміни недолугих та дискримінаційних норм оподаткування

  •  Підвищення ефективності захисту прав інвесторів та прав власників корпоративних облігацій
Ключові показники ефективності

  •  Позиція України у рейтингу «Doing Business» («Ведення бізнесу»)

  •  Позиція України у ренкінгу Світового банку за показником обсягу торгів

  •  Місце України у ренкінгу S&P за індексом фондового ринку

  •  Рівень впровадження в Україні Принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів IOSCO

  •  Статус фінансового ринку України відповідно до класифікації міжнародного індексного агентства FTSE (за рівнем розвитку фінансових ринків всіх країн)V ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

V.1. Освіта, наука та інновації

Сфери освіти, науки та інновацій мають зіграти одну з провідних ролей у підвищення конкурентоздатності української економіки. Україна має всі складові для того, щоб ці сфери стали конкурентними перевагами і точками зростання її економіки. Реформи у цих галузях будуть направлені саме на це.V.1.1 Освіта

У багатьох міжнародних рейтингах Україна посідає провідні місця за кількісними показниками охоплення населення середньою та вищою освітою. Також Україна серед лідерів (топ 30) за якістю викладання математики та природничих наук. Разом з цим, країна суттєво відстає від розвинутих країн за якістю освіти в цілому, та за таким показниками як якість освіти на робочому місті.

Ці фактори стримують зростання конкурентоздатності освіти та економіки України оскільки якість освіти не відповідає очікуванням роботодавців, а кількість випускників різних спеціальностей не відповідає потребам економіки. Невідповідність попиту й пропозиції навиків на ринку праці частково пояснюється недоліками планування у сфері професійно-технічної та вищої освіти. Система освіти не розвиває важливих для конкурентоспроможності навиків. Кошти, які виділяють на освіту, витрачаються неефективно, а навчальним закладам України не вистачає фінансової та академічної автономії. Інші проблеми галузі:


  •  занепад матеріально-технічної бази, недостатність фінансування галузі;

  •  низька заробітна плата, зниження соціального статусу працівників освіти;

  •  неефективна, надмірно централізована система управління і фінансування;

  •  зростання нерівності в доступі до якісної освіти;

  •  зниження якості освіти, старіння методів навчання; зниження якості педагогічних

  •  брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти;

  •  брак передових технологій в освітньому секторі.

  •  Відсутність зв’язку між освітою, наукою та інноваціями

Для вирішення перелічених проблем Міністерство освіти і науки України спільно із широким колом українських та іноземних експертів, розробило та оприлюднило для громадського обговорення проект Концепції розвитку освіти України на 2015–2025 рр. та Стратегію реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Окрім цього було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», що набирає чинності з 1 січня 2015 року. У сфері вищої освіти прийнято новий Закон України «Про вищу освіту». Підготовлено та впроваджується план його імплементації

У цих процесах нам допомагали міжнародні партнери. Рада Європи у травні 2014р. провела експертну оцінку законопроекту «Про вищу освіту». Британська Рада надає консультаційні послуги щодо забезпечення якості освіти в контексті імплементації цього закону, зокрема у створенны Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. USAID виділив фінансування на розробку Стратегії розвитку вищої освіти. Фонд “Відродження” виділив фінансування для підтримки Strategy Advisory Group у сфері освіти, котра займалась розробкою Концепції розвитку освіти

Метою політики в галузі освіти є підвищення якості освіти та підвищення ефективності витрат в галузі. Для цього буде узгоджено структуру освіти з потребами сучасної економіки. Буде змінено систему підготовки й перепідготовки педагогічних та управлінських кадрів в освітньому секторі та проведено реорганізацію системи управління, фінансування і менеджменту освіти шляхом децентралізації та дерегуляції

До 2017 року заплановано наступні заходи:  •  Забезпечення здобуття дошкільної освіти відповідно до вікової періодизації (згідно з класифікацією ВОЗ).

  •  Узгодження з типовими європейськими нормами загальної тривалості навчання в школі (12 років), тривалості навчального року та структури освіти. Розробка нац. сurriculum для 12-річної школи

  •  Прийняття Закону України «Про професійну освіту». Узгодження змісту професійної освіти з новими професійними стандартами

  •  Запровадження єдиних стандартів/індикаторів знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для учнів і викладачів, співмірних із міжнародними показниками

  •  Перехід на триступеневу систему вищої освіти. Розробка нового покоління стандартів вищої освіти

  •  Розробка нових процедур атестації педагогічних працівників

  •  Запровадження принципу субсидіарності. Децентралізація повноважень

  •  Створення інтегрованої загальнонаціональної бази даних «Освіта України»

  •  Надання ВНЗ повноцінної фінансової автономії

До осені 2015 року буде:

  •  Підготовлено низку необхідних підзаконних актів для імплементації ЗУ “Про вищу освіту”

  •  Розпочато роботу Національного агентства з забезпечення якості освіти

  •  Розроблено проект децентралізації системи фінансування освіти

  •  Розроблено підхід до вдосконалення мережі шкіл

Передбачається зменшення затрат на одного учня на основі оцінки результативності (performance review). З цією метою планується підвищити навантаження у перших та других класах шкіл з 18 до 20 годин на тиждень, а до липня 2016 року – до 22 годин.

Потреби в донорській допомозі включають:  •  Експертну допомогу у розробці рамкового закону “Про освіту”. Експертну допомогу у розробці закону “Про професійно-технічну освіту”

  •  Експертну допомогу з імплементацією ЗУ “Про вищу освіту”, зокрема підтримка розробки внутрішніх механізмів забезпечення якості вищої освіти у кількох пілотних ВНЗ (обраних на конкурсній основі);розробку нової системи атестації вчителів

  •  Підвищення інституційної спроможності МОН: створення Інституту освітньої аналітики. Налагодження електронної системи збору статистичних даних.

  •  Участь України у міжнародних порівняльних звітах (e.g. OECD Education at Glance); участь в міжнародних моніторингових програмах (TIMSS, PISA, PIRLS)Виклики

  •  Неефективність використання коштів, що видиліються галузі

  •  Зниження якості освіти, брак ефективної системи моніторингу
Послідовність ключових реформаторських кроків

  •  Забезпечення здобуття дошкільної освіти відповідно до вікової періодизації

  •  Запровадження нового покоління стандартів вищої освіти

  •  Прийняття Закону України «Про професійну освіту». Узгодження змісту професійної освіти з новими професійними стандартами, які розроблятимуться на компетентнісній основі за участі професійних спільнот та організацій роботодавців

  •  Розробка нових процедур атестації пед. працівників

  •  Надання ВНЗ повноцінної фінансової автономії
Ключові показники ефективності

  •  Відсоток охоплення дітей віку 5-6 років дошкільними навчальними закладами

  •  Збільшення показника справедливості у вступі до ЗВО між різними соціальними групами

  •  Кількість незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, акредитованих Нац. агентством.

  •  Членство Нац. агентства в МО та мережах із забезпечення якості освіти. Місце ВНЗ у світових рейтингах.

  •  Динаміка зміни кількості міжнародних здобувачів ВО

  •  Динаміка зміни кількості міжнародних здобувачів ВО в Україні (іноземців, які прибувають для здобуття вищої освіти) з різних регіонів світу, зокрема з країн ОЕСР та ЄС

  •  Динаміка зареєстрованих безробітних серед випускників ЗВО порівняно з іншими категоріями громадян такого віку

  •  Кількість працевлаштованих випускників, зокрема за професією

  •  Кількість досліджень задля задоволення потреб національної економіки

  •  Місце України у міжнародних рейтингах якості освіти (PISA, TIMMS, PIRLS)

Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница