Податковий кодекс Українистраница11/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
спеціально уповноваженим центральним органом державної митної служби виконавчої влади в галузі митної справи.

66.14. Розстрочення, відстрочення податкового боргу не звільняє майно платника податків з податкової застави.


Стаття 67. Списання безнадійного податкового боргу
67.1. Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

67.2. Під терміном "безнадійний" розуміється:

67.2.1) податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю майна банкрута;

67.2.2) податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку;

67.2.3) податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом;

67.2.4) податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

67.2.5) податковий борг платника податків, реєстрація якого припинена на підставі рішення суду та внесено запис про виключення з Державного реєстру.

67.3. У разі коли фізична особа, визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, з'являється або коли фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

67.4. Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до цього Кодексу.

67.5. Органи державної податкової служби щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання визначається центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.
Стаття 68. Строки давності та їх застосування
68.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 68.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації, контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

68.2. Грошове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного у частині першій цієї статті, якщо:

68.2.1) податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов'язання, не було подано;

68.2.2) судом встановлено факт скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків, у тому числі фізичною особою - підприємцем, щодо умисного ухилення від сплати зазначеного грошового зобов'язання.

68.3. Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого органу державної податкової служби згідно рішення суду заборонено проводити перевірку платника податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 днів.

68.4. У разі коли грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 68.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

68.5. Заяви про повернення надміру сплачених податків або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

68.6. Граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених податків, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

68.6.1) перебував за межами України;

68.6.2) перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

68.6.3) перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

68.6.4) мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

68.6.5) був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з нормами цього пункту.

68.7. Норми пункту 68.6 цієї статті поширюються на:

68.7.1) платників податків - фізичних осіб;

68.7.2) посадових осіб юридичної особи у разі, коли протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність.

68.8. Порядок застосування норм пунктів 68.6 - 68.7 цієї статті встановлюється центральним контролюючим органом.
ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Стаття 69. Терміни, що вживаються в цій главі
Терміни, що вживаються в цій главі використовуються у значенні розділу І цього Кодексу.

Стаття 70. Порядок застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України


70.1. Застосування норм міжнародного договору здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору.

70.2. Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором на момент виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є кінцевим отримувачем доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Застосування міжнародного договору в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту 72.4 цієї статті.

70.3. Кінцевим Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з положеннями міжнародного договору до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів самостійно визначати способи використання та розпорядження доходами.

При цьому кінцевим бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (власником), або особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником), або у якої немає права володіння доходом, і яка є тільки посередником стосовно такого доходу.

70.4. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 70.5 і 70.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

70.5. Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України та обов'язково містити таку інформацію:

повну назву або прізвище нерезидента;

підтвердження, що нерезидент є особою, на яку поширюється дія положення міжнародного договору, тобто відповідно до законодавства відповідної країни підлягає оподаткуванню в цій країні на підставі постійного місцеперебування (місця проживання) або на іншій підставі;

назву компетентного органу, прізвище та підпис уповноваженої особи компетентного органу, яка засвідчує підтвердження;

дату видачі.

Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.

70.6. У разі потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або органом державної податкової служби під час розгляду питання про повернення сум надміру сплаченого податку на іншу дату, що передує даті виплати доходів.

У разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутись до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом державної податкової служби запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір, про підтвердження зазначеної у довідці інформації.

70.7. При здійсненні банками та фінансовими установами України операцій з іноземними банками, пов'язаних з виплатою процентів, підтвердження факту, що такий іноземний банк є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, не вимагається, якщо це підтверджується витягом з міжнародного каталогу "International Bank Identifier Code" (видання S. W. I. F. T., Belgium International Organization for Standardization, Switzerland).

70.8. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати положення міжнародного договору, зокрема щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року.

70.9. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом державної податкової служби.

70.10. У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 70.4 цієї статті доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

70.11. У разі коли нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує суму, належну до сплати відповідно до норм міжнародного договору, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України.

Необхідні документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка повинна підтвердити свої повноваження відповідно до законодавства України.

70.12. Орган державної податкової служби перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним та відповідному міжнародному договору, а також факт перерахування до бюджету відповідних сум податку особою, яка виплатила доходи нерезидентові.

У разі підтвердження факту зайвого утримання сум податку орган державної податкової служби приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій особі). Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного органу Державного казначейства України.

У разі відмови в поверненні суми податку орган державної податкової служби зобов'язаний надати нерезидентові (уповноваженій особі) обгрунтовану відповідь.

70.13. Орган Державного казначейства України на підставі висновку органу державної податкової служби перераховує кошти у розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка надміру утримала податок з доходів нерезидента.

70.14. Особа, яка здійснила виплату доходу нерезидентові, повертає йому різницю між сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору, після отримання копії рішення органу державної податкової служби про повернення суми надміру сплаченого податку або після зарахування коштів від відповідного органу Державного казначейства України.

Кошти, які за рішенням органу державної податкової служби повинні повертатись особі, яка зайво утримала податок з доходів нерезидента, можуть бути зараховані в рахунок сплати інших податкових зобов'язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається під час розгляду заяви нерезидента про повернення надміру утриманих сум податку. У цьому разі висновок про повернення надміру сплаченої суми податку до відповідного органу Державного казначейства України не надсилається.


Стаття 71. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
71.1. Надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах, за міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням визначених цією статтею особливостей.

71.2. Контролюючий орган, після отримання документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах, у тридцятиденний строк визначає відповідність такого документа міжнародним договорам України. У разі невідповідності такого документа повертає його компетентному органу іноземної держави. Якщо зазначений документ визнано таким, що відповідає міжнародним договорам України, контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах у порядку, передбаченому статтею 4 цього розділу.

71.3. Податковий борг в міжнародних правовідносинах перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, визначеним Національним банком України на день надсилання такому платнику податків податкового повідомлення.
Стаття 72. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
72.1. У разі коли платник податків вважає, що податковий борг в міжнародних правовідносинах, визначений контролюючим органом на підставі документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу, не відповідає дійсності, такий платник податків має право протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення в міжнародних правовідносинах про визначення податкового боргу в міжнародних правовідносинах, подати через контролюючий орган компетентному органу іноземної держави скаргу про перегляд такого рішення.

72.2. В період оскарження суми грошового зобов'язання в міжнародних правовідносинах таке зобов’язання не може бути податковим боргом до отримання від компетентного органу іноземної держави остаточного документа про нарахування податкового боргу в міжнародних правовідносинах. Такий документ надсилається контролюючим органом платнику податків разом з податковим повідомленням в міжнародних правовідносинах у порядку, визначеному статтею 23 цього розділу. Таке податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах не підлягає адміністративному оскарженню.

72.3. На розгляд заяв платників податків про перегляд рішення компетентного органу іноземної держави не поширюються норми статті 21 цього розділу.
Стаття 73. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
73.1. Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах або податкові вимоги вважаються відкликаними, якщо компетентний орган іноземної держави скасовує або змінює документ іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах. Такі податкові повідомлення в міжнародних правовідносинах або податкові вимоги вважаються відкликаними з дня отримання контролюючим органом документа компетентного органу іноземної держави рішення про скасування або зміну раніше нарахованої суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах, який виник в іноземній державі.
Стаття 74. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
74.1. Орган державної податкової служби самостійно перераховує у гривні суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах та здійснює заходи щодо стягнення суми податкового боргу платника податку не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податку і збору в іноземній державі, зазначеного у документі компетентного органу іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. Граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 68.4 статті 68 цього розділу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
Стаття 75. Пеня та штрафні санкції в міжнародних правовідносинах
75.1. Пеня не нараховується на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах при виконанні документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

75.2. Штрафні санкції в міжнародних правовідносинах не накладаються при виконанні документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах.


ГЛАВА 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 76. Загальні положення
76.1. Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

76.2. Вчинення платниками податків та посадовими особами контролюючих органів порушень податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України.


Стаття 77. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень


77.1. Платники податків, податкові агенти, та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
Стаття 78. Види відповідальності за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
78.1. За порушення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

78.1.1) фінансова;

78.1.2) адміністративна;

78.1.3) кримінальна.

78.2. Фінансова відповідальність за порушення податкового та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законодавчими актами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) та/або пені.

78.3. Кримінальна відповідальність за порушення податкового та іншого законодавства встановлюється та застосовується відповідно до норм Кримінального кодексу України.

78.4. Адміністративна відповідальність за порушення податкового та іншого законодавства встановлюється та застосовується відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України.
Стаття 79. Загальні умови притягнення до відповідальності
79.1. Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, не звільняє платників податків або їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від адміністративної, кримінальної відповідальності.

До кримінальної відповідальності не притягаються посадові особи платників податків у разі, якщо сума донарахованого грошового зобов'язання сплачена платником податків у 10-денний термін з дня отримання платником податкового повідомлення-рішення.

79.2. Притягнення платників податків та/або їх посадових осіб до відповідальності за здійснення порушення податкового та іншого законодавства не звільняє їх від обов'язку щодо сплати належних сум податків та зборів, контроль за якими покладено на контролюючі органи, та усунення виявлених порушень.

Стаття 80. Штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи)


80.1. Строки застосування, сплата, стягнення та оскарження сум штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом для сплати, (стягнення) та оскарження сум грошових зобов’язань.

80.2. Застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів), передбачених цією главою, не звільняє платників податків від обов’язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також застосування до них інших заходів, передбачених цим Кодексом.

80.3 Штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) за порушення норм податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби, штрафних (фінансових) санкцій, не передбачених цим Кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

Якщо іншими розділами цього Кодексу не передбачена фінансова відповідальність, застосовуються норми цієї глави.
Стаття 81. Строки давності для застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів)
81.1. Граничні строки застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним статтею 68 цього розділу.
Стаття 82. Застосування штрафних санкцій у разі вчинення кількох правопорушень
82.1. У разі вчинення платниками податків двох або більше порушень податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче правопорушення окремо.
Стаття 83. Рішення про застосування штрафних санкцій
83.1. У разі застосування контролюючими органами до платників податків штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів) за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення - рішення.

83.2. За одне правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид штрафної (фінансової) санкції, передбаченої цим Кодексом та іншими законами України. Застосування за одне й теж правопорушення декількох штрафних (фінансових) санкцій дозволяється у випадках, прямо передбачених цим Кодексом та законами України.


Стаття 84. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
84.1. Неподання платниками податків у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв та/або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін або повторне неподання таких документів, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, -

тягне за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, за ті самі дії, вчинені протягом року, - 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень, у разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року, - 1020 гривень.

84.2. Порушення платниками податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби, вимог щодо обов’язкової реєстрації як платників акцизного податку збору органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб'єктів у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.


Стаття 85. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
85.1. Неподання банками та іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений цим Кодексом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

85.2. Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби, -

тягне за собою накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень.

85.3. Неповідомлення фізичними особами - підприємцями та особами, що провадять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунка -

тягне за собою накладення штрафу на таку фізичну особу в розмірі


340 гривень за кожний випадок неповідомлення.
Стаття 86. Порушення платниками податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
86.1. Порушення порядку подання або неподання інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення - 170 гривень.

86.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, суми утриманого з них податку, -

- тягне за собою накладення фінансової санкції у розмірі 50 відсотків від суми податку, що підлягає нарахуванню на дохід, інформацію про який не подано, не включено до такої податкової звітності або надано у неповному обсязі чи подано з недостовірними відомостями.

86.3. Додатково до штрафної санкції, зазначеної у пункті 86.2 цієї статті, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, суми утриманого з них податку та інші об'єкти оподаткування, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення - 170 гривень.

86.4. Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 87.2 цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень.


Стаття 87. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
87.1. Неподання та/або несвоєчасне подання платниками податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), -

тягне накладення на платника податків або таку іншу особу штрафу в розмірі 170 гривень.

87.1.1 Повторне протягом року неподання та/або несвоєчасне подання платниками податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та/або сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), - тягне накладення на платника податків або таку іншу особу штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або затримку.

87.1.2 Неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу, -

тягне накладення на платника податків-фізичну особу штрафної санкції у подвійному розмірі від різниці між заниженою сумою податкового зобов’язання і сумою, визначеною податковим органом.

87.2. Невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом другим пункту 12.1 статті 12 цього розділу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності -

тягне за собою штраф у розмірі 10 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)-

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються.


Стаття 88. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
88.1. Незабезпечення платниками податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом установлених статтею 6 цього розділу строків їх зберігання та/або ненадання платниками податків та/або їх посадовими особами контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, додатково до штрафів та заходів, визначених цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень, а за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення, - 1020 гривень.

Стаття 89. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва
89.1. Ненарахування та/або несплата (неперерахування) платником податку - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафних санкцій у подвійному розмірі ставок податку, встановлених для фізичних осіб - платників єдиного податку, визначених цим Кодексом.

89.2. У разі провадження діяльності, вид якої не відповідає зазначеному у свідоцтві, на території іншій, ніж зазначена у свідоцтві, застосовуються штрафні санкції у п’ятикратному розмірі максимальної суми ставки єдиного податку.

89.3. У разі відмови платника податку або найманого працівника платника податків пред’явити свідоцтво (довідку) працівникам контролюючих органів до платника єдиного податку застосовуються штрафні санкції у розмірі 170 гривень.
Стаття 90. Штрафні санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання
90.1. Визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання платника податків на підставах, визначених підпунктом 19.3.1 пункту 19.3 статті 19 цього розділу, додатково до штрафу, встановленого пунктами 87.1 та 87.1.1 статті 87 цього розділу,

- тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки подання податкової декларації (розрахунку), але не більше п'ятдесяти відсотків від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

90.2. Визначення контролюючим органом податкового зобов'язання платника податків на підставах, визначених підпунктом 19.3.2 пункту 19.3 статті 19 цього розділу, в частині заниження суми податкових зобов’язань за відповідні податкові періоди, установлені для такого податку (збору), -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п'ятдесяти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

90.3. Визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання платника податків на підставах, визначених пунктом 19.3.4 статті 19 цього розділу, -

додатково до штрафів, передбачених пунктами 90.1 - 90.2, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі


50 відсотків донарахованої суми.

90.4. Використання платниками податку (посадовими особами платника податку) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу)-

додатково до штрафів, передбачених пунктами 90.1 - 90.3, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги, а також штраф у розмірі двохсот відсотків від такої суми. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від юридичної відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.
Стаття 91. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби
91.1. Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з цим Кодексом, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.

Стаття 92. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту, не дотримання вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів
92.1. Суб’єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги, за порушення вимог статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу та за відсутність, не використання платіжного терміналу, несуть таку відповідальність:

за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 3.5.1 - 3.5.3 пункту 3.5 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, сплачують штраф у розмірі збору на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг - у розмірі збору на один квартал);

за здійснення діяльності, передбаченої статтею 3 розділу ХІІ цього Кодексу, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 3.5.4 - 3.5.6 пункту 3.5 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу (крім діяльності у сфері розваг), сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійної його вартості за один місяць;

за здійснення реалізації товарів, визначених підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 3.5.4 - 3.5.6 пункту 3.5 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, сплачують штраф у п’ятикратному розмірі вартості такого патенту;

за провадження торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 3.5.4 - 3.5.6 пункту 3.5 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

за провадження діяльності у сфері розваг, передбаченої статтею 3 розділу ХІІ цього Кодексу, без отримання відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання, передбаченого підпунктами 3.5.4 і 3.5.5 пункту 3.5 статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період провадження такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

За відсутність, не використання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів, сплачують штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Під невикористанням розуміються випадки, коли за наявності терміналу суб'єкт підприємницької діяльності відмовляє платнику в здійсненні розрахункової операції в безготівковій формі (із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

92.2. Діяльність суб’єктів господарювання припиняється до дня сплати штрафів, визначених цією статтею, а також до придбання торгового патенту, а також до придбання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів або оформлення пільгового торгового патенту .

92.3. Посадові особи та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог статті 3 розділу ХІІ цього Кодексу, а також в разі відсутності, не використання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів, притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.


Стаття 93. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків, в тому числі у джерела виплати
93.1. У разі коли платник податків не сплачує суму узгодженого грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах: -

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

93.2. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, зокрема податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі подвійної суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, зокрема на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу.


Стаття 94. Дії, спрямовані на неправомірне повернення, відшкодування сум податків або взаєморозрахунки з бюджетом
94.1. Подання платником податків органам державної податкової служби податкових декларацій, відомостей (документів) з недостовірною інформацією, що можуть бути підставою для неправомірного повернення, відшкодування з бюджету податків та зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та взаєморозрахунків з бюджетом, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 10 відсотків суми, неправомірно заявленої до повернення, відшкодування з бюджету та взаєморозрахунків з бюджетом.

94.2. Отримання платником податків неправомірно заявлених сум до повернення, відшкодування з бюджету та взаєморозрахунків з бюджетом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 200 відсотків повернутих, відшкодованих сум та сум, на які проведено взаєморозрахунки з бюджетом.
Стаття 96. Неподання або подання з порушенням строку банками та іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
96.1. Неподання або подання податкової інформації банками та іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, органам державної податкової служби, -

тягне накладення штрафу в розмірі 1700 гривень;

ті самі дії, вчинені протягом року після застосування штрафу - 3400 гривень.

Стаття 97. Відповідальність за невнесення змін до показників податкової звітності


97.1. Невнесення платником податків змін до показників податкової звітності, зазначених у податковому повідомленні - рішенні щодо зменшення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, що було включено до складу податкового кредиту такого податку наступного звітного періоду, - у разі, якщо не здійснюється апеляційне оскарження такого податкового повідомлення - рішення

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми, що підлягала зменшенню/виправленню.Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница