Податковий кодекс Українистраница18/39
Дата12.05.2016
Размер9.64 Mb.
#614
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

Якщо платник податку не скористався нормою підпункту 10.2.9 цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту „б” пункту 16.2 статті 16 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені інвестиційні доходи в установленому цим розділом порядку.

Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами та деривативами чи включаючи банку не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

зворотного викупу корпоративного права його емітентом, яке належало платнику податку;

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкова­ний платником податку, вважається придбаним за нульовою вартістю.

10.2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

10.2.4. У разі коли протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів після такого продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, то:

а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;

б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна проданого пакета.

10.2.5. Якщо платник податку протягом звітного (податкового) року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, чи придбаває опціон на такий викуп, інвестиційний збиток, який виникає внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Якщо платник податку, який продає інвестиційний актив протягом звітного податкового року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет у наступному звітному (податковому) році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох пакетів.

Якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) чи деривативів пов'язаним з ним особам, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Якщо платник податку дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого дарування або передачі у спадщину, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

10.2.6. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами визначається платником податків окремо від операцій з банківськими металами. При цьому платник податку визначає інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на такому ринку.

В цілях цього пункту цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів за одночасного дотримання таких умов:

а) цінні папери та деривативи допущені до обігу хоча б одним організатором торгівлі, що має на це право відповідно до національного законодавства;

б) інформація про ціни (котирування) цінних паперів та деривативів публікується в засобах масової інформації (зокрема електронних) або може бути надана організатором торгівлі або уповноваженою ним особою будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами чи деривативами;

в) щодо цінних паперів та деривативі розраховується ринкове котирування, якщо це передбачено відповідним національним законодавством.

В цілях цього пункту під національним законодавством розуміється законодавство тієї держави, на території якої здійснюється обіг цінних паперів чи деривативів (укладення цивільно-правових угод, що тягне за собою перехід права власності на цінні папери чи деривативи, у тому числі і поза діяльністю професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі).

Дія підпунктів 10.2.4 та 10.2.5 не поширюється на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів.

10.2.7. Для цілей цього пункту:

а) під терміном "інвестиційний актив" мається на увазі пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку незалежно від місця їх подальшого продажу;

б) під терміном "пакет цінних паперів" мається на увазі окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів;

в) під терміном "ідентичний цінний папір чи дериватив" маються на увазі цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

10.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу.

б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктом 5.1.39 пункту 5.1 статті 5 цього розділу.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

10.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента. Порядок застосування цього під пун­кту визначається центральним органом державної податкової служби.

10.2.10. Дія цього пункту не поширюється на придбання або продаж (погашення) платником податку цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, векселів.

10.3. Оподаткування роялті

10.3.1. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними пунктом 7.1 статті 7 цього розділу.

10.3.2. Резиденти можуть нараховувати роялті лише у зв'язку з використанням платником податку права на інтелектуальну (промислову) власність, зареєстрованого відповідно до закону.

10.4. Оподаткування процентів та доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього розділу

10.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) (сплати) на його користь доходів, визначених у пункті 7.2 статті 7 цього розділу, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). (сплату).

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) (сплачених) доходів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.10.4.2. Доходи, визначені у абзацах другому та четвертому пункту 7.2 статті 7 цього розділу, оподатковуються у разі якщо їх загальна сума перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, з урахуванням кількості місяців, за які відповідно до договору нараховується (виплачується) такий дохід:

а) при їх виплаті платнику податку до закінчення календарного року;

б) за підсумками календарного року.

Виплатою доходів, визначених у абзацах другому - четвертому пункту 7.2 статті 7 цього розділу, вважається сплата передбаченого договором доходу готівкою та/ або їх зарахування на будь-який банківський рахунок платника податку.

10.4.3. У разі нарахування (виплати) податковим агентом, що є відокремленим підрозділом банку або небанківської установи, на користь платника податку доходів, у вигляді процентів на поточний та/або депозитний (вкладний) банківській рахунок (у тому числі картковий), на вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ та/або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат, такий податковий агент зобов’язаний:

а) утримати податок із загальної суми такого доходу, нарахованого (виплаченого) в межах відповідного банку або небанківської установи, за ставкою, встановленою пунктом 7.2 статті 7 цього розділу, з урахуванням відповідних доходів, нарахованих (виплачених) такому платнику податку іншими податковими агентами, що входять до складу такого банку або небанківської фінансової установи, та є його (її) відокремленими підрозділами, та з урахуванням інформації платника податку, передбаченої підпунктом 10.4.5. цього пункту:

б) подати податковий розрахунок суми нарахованих (виплачених) платнику податку процентів, кількості місяців, за які нараховується (виплачується) такий дохід відповідно до договору, та суми утриманого з них податку у строки, встановлені цим розділом для податкового розрахунку, що подається за І квартал, І півріччя та 9 місяців, а податковий розрахунок за рік подається до 20 січня року, що настає за звітним.

Такий податковий розрахунок подається незалежно від того виплачує чи ні доходи платнику податку податковий агент протягом звітного періоду.

Форма зазначеного податкового розрахунку встановлюється у порядку, визначеному статтю 10 розділу ІІ цього Кодексу, та:

для банків – за погодженням з Національним банком України;

для небанківських фінансових установ – за погодженням з відповідним державним органом, уповноваженим здійснювати контроль та нагляд за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону.

У передбаченому цим підпунктом розрахунку податковий агент зобов’язаний зазначити загальну суму доходу, визначеного підпунктом 4.2.8 пункту 4.2. статті 4 цього розділу, нарахованого (виплаченого) платнику податку в межах банку або небанківської фінансової установи, з урахуванням таких доходів, нарахованих (виплачених) такому платнику податку іншими податковими агентами, що входять до складу такого банку або небанківської фінансової установи та є його (її) відокремленими підрозділами.

10.4.4. Оподаткування доходу, визначеного підпунктом 4.2.8 пункту 4.2. статті 4 цього розділу, здійснюється у такому порядку:

а) при виплаті процентів платнику податку до закінчення календарного року податковий агент зобов’язаний утримати податок з урахуванням вимог цього пункту та сплатити його до бюджету у встановлений цим Кодексом строк за рахунок нарахованих та належних платнику податку за договором процентів за відповідний рік з урахуванням сум податку, сплачених за попередні звітні періоди;

б) за підсумками календарного року податковий агент зобов’язаний нарахувати податок з урахуванням вимог цього пункту та сплатити його до бюджету у встановлений цим Кодексом строк за рахунок нарахованих та належних платнику податку за договором процентів за відповідний рік.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата податку, то така сума стягується податковим агентом за рахунок належних платнику податку процентів.

10.4.5. Платник податку, якому нараховуються або сплачуються доходи, у вигляді процентів на поточний та/або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий), на вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом та/або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат, двома або більше податковими агентами, що не є відокремленими підрозділами одного банку або небанківської фінансової установи, загальна місячна сума яких перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, зобов’язаний:

або повідомити всіх податкових агентів про таке перевищення, для нарахування йому податку з відповідних доходів за ставкою, встановленою пунктом 7.2 статті 7 цього розділу;

або подати податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

У разі невиконання платником податку вимог цього підпункту його податковий агент звільняється від відповідальності за не оподаткування нарахованих (виплачених) йому доходів, якщо їх загальна місячна сума не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік платниками податку, зазначеними в цьому підпункті, здійснюється самостійно за даними, зазначеними у податковій декларації.

10.4.6. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), нарахованих (виплачених) сплачених (нарахованих) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж тих, що зазначені у підпункті 10.4.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом, для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх виплати за ставками, визначеними у пункті 7.1 статті 7 цього розділу.

10.4.3. Доходи, зазначені у цьому пункту, остаточно оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.

10.5. Оподаткування дивідендів

10.5.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у підпункті 5.1.18 пункту 5.1 статті 5 цього розділу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

10.5.2. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

10.5.3. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою, оподатко­вуються за ставкою, визначеною у пункті 7.2 статті 7 цього розділу, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із підпунктом 22.3.7 пункту 22.3 статті 22 розділу ІІІ цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

10.5.4. Доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

10.6. Оподаткування виграшів та призів

10.6.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (надання) на його користь доходу у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

10.6.2. Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

Доходи, зазначені у цій частині, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.

10.7. Оподаткування благодійної допомоги

10.7.1. Не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цією частиною.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

10.7.2. Не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, - у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України, або органом місцевого самоврядування відповідно.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України.

10.7.3. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу, встановленого на 1 січня такого року.

Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 9.4.1 пункту 9.4 статті 9 цього розділу.

10.7.4. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

а) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

б) будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школі-інтернату (у тому числі спеціальній, санаторній або для сиріт), дитячому будинку сімейного типу, школі соціальної реабілітації, притулку для неповнолітніх; приймальнику-розподільнику системи Міністерства внутрішніх справ України для розподілу благодійної допомоги між особами, що не досягли 18-річного віку та перебувають у цих закладах;

в) державному або комунальному закладу чи благодійній організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що надають послу­ги особам, які не мають житла, з харчування та облаштування на нічліг;

г) пенітенціарному закладу для поліпшення умов утримання, харчування чи медичного обслуговування осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах чи місцях позбавлення волі, або безпосередньо таким особам;

ґ) будинку для престарілих чи інвалідів для поліпшення умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації, реабілітаційного центру, територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома, центрів обліку та закладів соціального захисту для бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіїв для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах;

д) платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умови, якщо результати таких досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не буде передумовою для виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги;

е) аматорській спортивній організації, клубу для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та інвентарю, користування спортивними майданчиками, приміщеннями чи спорудами для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях, придбання спортивної форми та харчування під час таких змагань.

Під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" мається на увазі громадська організація, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" мається на увазі особа, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави, органів місцевого самоврядування або громадських організацій як України, так і інших держав у вигляді медалей, грамот, пам'ятних призів у негрошовій формі, а також як сума відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням такого спортсмена-аматора у місце проведення змагання, у межах встановлених законом норм для відрядження працівника.

є) навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.

До запровадження системи загальнообов'язкового державного медичного страхування норми підпункту "а" цього підпункту поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень).

10.7.5 Набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має право на її використання протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова благодійна допомога у вигляді коштів не використовується її набувачем протягом такого строку та не повертається благодійнику до його закінчення, то такий набувач зобов'язаний включити невикористану суму такої допомоги до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити відповідний податок.Каталог: files
files -> Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию»
files -> Рабочая программа по курсу «Введение в паблик рилейшнз»
files -> Основы теории и практики связей с общественностью
files -> Коммуникативно ориентированное обучение иностранным языкам в Дистанционном образовании
files -> Варианты контрольной работы №2 По дисциплине «Иностранный (англ.) язык в профессиональной деятельности» для студентов 1 курса заочной формы обучения, обучающихся по специальности 030900. 68 Магистратура
files -> Контрольная работа №2 Вариант №1 Text №1 Use of Non-Police Negotiators in a Hostage Incident
files -> Классификация основных человеческих потребностей по А. Маслоу Пирами́да потре́бностей
files -> Рабочая программа для студентов направления 42. 03. 02 «Журналистика» профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница