Проблема моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою судьбу по рассказу Л. Н. Толстого После балаДата16.05.2016
Размер72 Kb.
#15164
ТипУрок
Робота на 111 Всеукраїнський конкурс

«Творчий учитель – обдарований учень»

Урок літератури у 8 класі на тему:

«Проблема моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою судьбу (по рассказу Л.Н.Толстого «После бала»)»Анотація

У роботі розглядається проблема формування інформаційно-комунікативної компетентності у учнів через використання випереджувальних завдань. Метою даної роботи є презентація випереджувальних завдань як одного із ефективних шляхів формування життєвої компетентності школярів, підвищення мотивації діяльності учнів, надання допомоги в самоактуалізації і самореалізації їх особистісних якостей. Випереджувальні завдання (ВП) – це комплекс різноманітних творчих видів роботи над текстом художнього твору з урахуванням рівня осмислення навчального матеріалу, маючий на меті формування у учнів інформацийно-комунікативної компетентності.Актуальність роботи зумовлюється тим, що в умовах розвитку інформаційного типу суспільства на перший план виходять вміння особистості зрозуміло, стисло і аргументовано висловлювати свої думки, правильно розуміти співбесідника, знаходити потрібні аргументи. Для того, щоб людина здійснилася як творча особистість, вона повинна ще в школі навчитися висловлювати себе в слові.

Практична значимість роботи в тому, що використання випереджувальних завдань сприяє вирішенню наступних питань: створення на уроках інтелектуально-емоційного комфорту, ситуації успіху; розвиток творчих здібностей учнів; активізація навчально-пізнавальної діяльності; оптимізація соціально-компетентнісного зросту школярів.

Опис роботи

Робота являє собою розробку уроку літератури у 8 класі із застосуванням випереджувальних завдань. В роботі наводяться перелік випереджувальних завдань до теми та зразки їх виконання.Аналіз очікуваних та отриманих результатів

В результаті впровадження випереджувальних завдань учні, працюючи з додатковими джерелами, значно розширили об’єм знань про письменників і їх твори, оволоділи навичками складання різних видів усних і письмових висловлювань; поліпшились логічність, стиль, емоційність усного і письмового мовлення. Більшість учнів відчули себе більш впевненими, розвиваються творчі здібності учнів.

Серед вмінь і навичок, якими оволоділи учні, вони відмічають, в першу чергу, вміння відбирати потрібну інформацію, вміння оцінювати вчинки героїв, фантазувати.

Використані джерела інформації

1.Закон Украины «Про загальну середню освіту».

2.Аналітико прогностичний супровід формування самоосвітньої компетенції школярів: практико зорієнтований посібник / За наук. ред.. І.Г.Єрмакова. – Запоріжжя: Хортиц. навч.-реабіл. багатопроф. Центр. – 2006. – 220с.

3.Житник Б.О. Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів// Управління школою. - № 13. – 2005.

4.Зима В., Ольховська О. Розвиток комунікативних здібностей учнів // Директор школи. - № 41,43,44. – 2005.

5.Слуцкий В.И. Методика развития речи на уроках русского языка в средней школе // Рус.язык и лит. в шк. Украины. -№6. – 2006.

6.Сульниченко В.Н. Комплексный коммуникативный анализ на уроках развития речи // Рус.язык и лит в учебн. завед. - №6. – 2005.


Тема урока: Л.Н.Толстой «После бала». Проблема моральной ответственно-

сти человека за жизнь окружающих и свою судьбу.

Цель урока: Проследить, как развивается проблема моральной ответствен-

ности человека за свою судьбу и судьбу окружающих;

усвоить основные моральные ценности, проповедуемые Л.Н.Тол-

стым в рассказе, следование им автором;

соотнести идейно-нравственные ценности произведения с лич-

ным опытом учащихся.

Совершенствовать навыки анализа художественного произведе-

ния, умение давать собственную аргументированную оценку

героям, развивать коммуникативные навыки учащихся.

Способствовать формированию у учащихся внутренних нрав-

ственных ценностей.

Тип урока: урок формирования умений и навыков.

Оборудование: портрет Л.Н.Толстого, иллюстрации к повести, коллажи учащихся, раздаточный материал.
I.Мотивация учебной деятельности. Постановка задач урока.

1.Что побудило Ивана Васильевича поведать свою историю? Какую мысль он хотел доказать этим рассказом?

2.Выпишите тезис Ивана Васильевича и тезис (судьба человека зависит от общества, в котором он живет), который он хотел опровергнуть – антитезис (человек сам избирает свою судьбу).

3.Какой из этих тезисов возлагает больше ответственности на каждого человека?


II.Работа над темой урока.

Сегодня мы поговорим о мере моральной ответственности человека за свою судьбу, как ее понимал герой, автор и каждый из вас.

Работая над рассказом, Л.Толстой несколько раз менял концовку произведения.

1.Почему Толстой изменил историю жизни Ивана Васильевича? (работа с раздаточным материалом).

Почему Л.Толстой изменил историю жизни Ивана Васильевича?

Черновой вариант

Окончательный вариант

Я стал реже видеться с ней. И любовь моя так и кончилась ничем, а я посту-

пил, как хотел, в военную службу, и старался выработать в себе такое же твердое сознание своего долга, - я так называл это, - как у полковника, и отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что сам делал.Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», - думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

2.Как избранный вариант связан с философскими взглядами самого Толстого?Мы говорили с вами о том, что в основе жизненной и художественной философии Л.Толстого лежит идея нравственного самосовершенствоания и моральной ответственности каждого человека за духовное преображение мира. Таким мы увидели и героя рассказа «После бала».

3.Давайте представим, какой разговор мог произойти между Иваном Васильевичем и Варенькой на другое утро после экзекуции. (ОП «Диалог Ивана Васильевича и Вареньки на другое утро после экзекуции»)

4.Как распорядился своей жизнью Иван Васильевич? Был ли в его жизни какой-то важный смысл или она прошла напрасно? (цитаты из текста)

Как мы видим, очевидно, Иван Васильевич нашел поприще, на котором он мог реализовать и правдивость души, и искренность сердца, и нерастраченное чувство любви ко всему, что его окружает.

5.А если бы события, описанные в рассказе, произошли в другой последовательности, попробуем вывернуть сюжет «наизнанку» (ОП «Сюжет рассказа наизнанку»). Как сложилась бы судьба Ивана Васильевича в этом случае? Стал бы он искать смысл происходящего?

6.Представьте, что прошло время. Главный герой стал зрелым, сложившимся человеком. Однажды, перебирая семейный архив, он наткнулся на белое перышко. Что испытал бы он, взяв его в руки?

Итак, этюд о белом перышке (ОП «Этюд о белом перышке»).Случай перевернул жизнь Ивана Васильевича, заставил его по-иному взглянуть на свою жизнь, на жизнь окружающих его людей, на моральный облик общества, в котором жил.

Кого же больше всего жаль в рассказе?

7.Мини-дискуссия «За что пострадала Варенька?»

Обсуждаемый вопрос: Легла ли на Вареньку ответственность за нравственные пороки общества?

Живя в обществе, нельзя оставаться в стороне от его законов и принципов, нельзя не замечать того, что происходит вокруг тебя, особенно, если это проявление жестокости и бесчеловечности.

Да, Варенька ни в чем не виновата, но моральная ответственность за нравственные пороки общества легла и на нее. Возможно, этот случай окажет влияние и на ее жизнь, заставит ее задуматься над вопросами добра и справедливости, сострадания и милосердия.

III.Рефлексия.Вернемся к проблемам, которые прозвучали в начале урока и которые мы обсуждали в течение урока.

Итак, мы выяснили, что Иван Васильевич, герой рассказа Л.Н.Толстого «После бала», в юности, может быть, еще не задумывался всерьез над тем, как связана судьба каждого отдельного человека с развитием общества, в котором он живет. Но своим поступком он доказал, что каждый человек морально ответствен за то, как он проживет свою жизнь, перед обществом.

Автор Лев Николаевич Толстой всей своей жизнью и своим творчеством убеждал, что усовершенствование мира нужно начинать с усовершенствования самого себя. Будет совершенен каждый человек – будет совершенен мир.

А как считаете вы? Так ли уж силен человек, чтобы претендовать на роль «исправителя» общества? Ведь скольких человек раздавил общественный каток (бюрократический, политический, социальный), превратил в изгоев, приспособленцев, лицемеров!

На доске написаны тезис и антитезис, прозвучавшие в рассказе Л.Толстого. Пусть каждый из вас выйдет и прикрепит свою звездочку под тем тезисом, который он разделяет.

(Ученики выражают свое мнение с помощью значков.)Несмотря на то, что мнения разделились, все-таки большинство из вас, вслед за Л.Толстым и его героем, считают, что общество состоит из отдельных людей и, чем выше будет нравственность каждого человека, тем совершеннее будет общество.

III.Подведение итогов урока.

1.В чем ценность рассказа Л.Толстого для современного читателя?

2.Какие мысли и чувства вызвал этот рассказ у вас? (ОП «Сочинение-эссе «А вы говорите…»)

IV.Домашнее задание:

Мини-сочинение «Какие пороки общественной и нравственной жизни осуждаются в рассказе».


Опережающие задания к теме « Л Н. Толстой «После бала».


Дата

Содержание задания
Составьте коллаж к повести Л.Толстого «После бала».
Составьте диалог героя и Вареньки на следующее утро после экзекуции.
Перестройте сюжет рассказа «наизнанку». Представьте, что герой впервые встретил Вареньку на следующее утро после экзекуции.
Напишите сочинение-эссе «А вы говорите…»
Напишите этюд о белом перышке (по рассказу Л.Толстого «После бала»)


Диалог Вареньки и Ивана Васильевича на другое утро после экзекуции

Встретив Варю на следующее утро после экзекуции, Иван Васильевич в замешательстве потупил глаза.

- Добрый день, Иван Васильевич!

Молодой человек что-то пробормотал в ответ.

- Какой-то вы сегодня робкий. Вчера на балу вы казались мне более решительным.

- Понимаете, Варенька… Вчера все было иначе… я был счастлив от любви, казалось, я парил в облаках и моему счастью не было предела. Но сегодня… полковник… ваш отец… он слишком жесток… он бесчеловечен…

- Я не понимаю, о чем вы?

- Все это слишком сложно, а меня сейчас мучают чувства стыда и большого разочарования.

- Но все же, потрудитесь мне объяснить ваше нынешнее состояние.

- Думаю, не стоит… Мне пора, а это – ваше, - Иван Васильевич протянул девушке перчатку и, не медля, отправился назад в деревню.Сюжет рассказа «наизнанку»

Однажды утром Иван Васильевич, герой рассказа, стал свидетелем ужасной сцены: на плацу подвергали экзекуции несчастного солдата-татарина. Бил барабан, свистела флейта, лицо солдата было сморщено от страданий. Оскаливая белые зубы, он мог повторять только одни и те же слова: «Братцы, помилосердствуйте!» И всем этим жутким действием руководил какой-то грозный полковник. Увидев, как один из солдат ударил не в полную силу, полковник своей сильной рукой, одетой в замшевую перчатку, ударил солдата по лицу и приказал подать свежих шпицрутенов. Иван Васильевич был так потрясен увиденным, что едва дошел домой.

В тот же вечер губернский предводитель, хлебосольный и богатый старик, давал бал. Так как Иван Васильевич в то далекое время был довольно богат, он присутствовал на этом веселом дворянском балу. Здесь же он встретил того самого полковника, Петра Владиславовича, который утром проводил страшную экзекуцию над татарином. Полковник был на балу со своей дочерью Варенькой, которая ослепила всех своей красотой. Все следили за грациозными движениями этой удивительной пары, любовались выправкой и обаянием полковника, восхищались его дочерью.

Один Иван Васильевич средь шумного бала и праздничного веселья смог разглядеть за блестящей, импозантной внешностью жестокую душу полковника. Отец Вареньки лишь внешне казался добрым, воспитанным и добродушным человеком, на самом же деле был жестоким и бездушным.

Казалось, ничто не мешало Ивану Васильевичу любоваться Варенькой. Возможно, это переросло бы в более возвышенные чувства. Но вместо прекрасной внешности девушки герой видел жуткую, мокрую, красную, неестественную спину татарина. Перед глазами его стояла сцена наказания. Он не мог оправдать поведения полковника.

В итоге Иван Васильевич принимает единственно правильное решение: держаться подальше от военной службы и от таких ретивых служащих, как Петр Владиславович.Этюд о белом перышке

Иван Васильевич, пожилой человек с поседевшей головой, но еще достаточно крепкий и бодрый, всю свою жизнь посвятил благородному делу – поддержке и становлению молодых талантливых людей, заслужив этим уважение и признательность передовой части общества. Однажды он перебирал семейный архив, отыскивая фотографию молодого человека, приславшего недавно ему письмо с просьбой помочь в одном деликатном деле.

Перебирая письма, фотографии, записки, Иван Васильевич увидел перышко от веера. Первое мгновение он недоуменно смотрел на него, а потом положил его себе на ладонь. И вдруг ему послышалась музыка. Она возникала неизвестно откуда. Он прислушался. Да, это мазурка. Мазурка, которую он так любил танцевать. Музыка становилась все громче, Иван Васильевич непроизвольно стал отбивать такт ногой. Перышко как будто поднялось над его ладонью, стало расти и вскоре превратилось в стройную девичью фигуру, до боли знакомую Ивану Васильевичу. Сердце дрогнуло, и по всему телу разлилось восторженное волнение. Да, это была она – его Варенька, в которую он был безумно влюблен в молодые годы. Перышко кружилось над ними, соединяя их в зажигательном танце.

Мужчина закрыл глаза. Стены его городской квартиры раздвинулись, превращая ее в ослепительную бальную залу, заполненную прекрасными девушками и стройными кавалерами, танцующими по всей зале.

А музыка гремела все громче, увлекая за собой. Иван Васильевич и Варенька взлетели вслед за музыкой над танцующими, над ослепительной залой, над городом. Казалось, еще миг – и невиданное наслаждение охватит их обоих.

Но вдруг в плавную мелодию менуэта ворвалась резкая барабанная дробь и визгливый голос флейты. Все на мгновение замерло – и исчезло. И только белое перышко, тихо покачиваясь, опускалось на землю.

Иван Васильевич открыл глаза, бережно положил перышко меж двух листов бумаги, вложил в шкатулку. Тихо поставил шкатулку в нижний ящик письменного стола и запер его на ключ.

Сочинение-эссе «А вы говорите…»

Часто можно услышать фразу: «А что я могу сделать? Так сложились обстоятельства» или «Нет смысла что-то менять в себе. Обстоятельства сильнее нас».

Нет! Неправда! Так говорят люди ленивые, равнодушные не только к окружающим, но, в первую очередь, к самим себе. Лень и равнодушие порождают душевную черствость, моральную нищету.

Ведь человек не былинка, плывущая туда, куда несет ее течение в бушующем океане жизни. Человек, наделенный душой и разумом, может и должен сам выбирать свой путь. При этом он не только создает свою жизнь, но и воздействует на окружающих его людей.

Именно так поступил Иван Васильевич, герой рассказ Л.Н.Толстого «После бала». Впечатления от жестокости и бесчеловечности увиденной экзекуции оказались настолько сильными, что сумели затмить и подавить вспыхнувшую любовь. Мало того, возникшие чувства заставили героя изменить свои взгляды на жизнь и планы на будущее.

Да и сам Лев Николаевич – прекрасный пример человека, всю жизнь строившего свою судьбу. И никакие обстоятельства не заставили его изменить своим нравственным принципам, своему стремлению к самоусовершенствованию: ни графский титул, ни богатство, ни разочарования и духовный кризис, ни даже анафема.А вы говорите, что человек слаб перед обстоятельствами. Не верьте! Человек – творец своей судьбы.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
обратиться к администрации

    Главная страница