Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009


Т.М. Берест Застосування тестових технологій у навчальному процесістраница14/20
Дата12.05.2016
Размер1.26 Mb.
#828
ТипПрограмма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Т.М. Берест

Застосування тестових технологій у навчальному процесі

  1. Актуальність проблеми якості освіти для нашого суспільства як причина особливої важливості діагностики навчальних досягнень учнів та студентів. Тестування як одна з форм контролю, що використовується на сучасному етапі при оцінці знань. Педагогічний тест – система завдань специфічної форми, яка дозволяє виміряти рівень навченості студентів, сукупність їх уявлень , знань і навичок у тій чи іншій сфері [].

  2. Ефективність застосування тестів для організації поточного, рубіжного й підсумкового контролю у ВНЗ. Потреба в тестуванні при кредитно-модульній системі навчання. Можливість мінімізації затрат часу й зусиль викладача для отримання інформації про якість засвоєння студентами дисципліни, систематизації й корекції знань студентів, розвиток пізнавального інтересу до курсу завдяки застосуванню тестів.

Застосування корегуючи тестів для виявлення пробілів у знаннях та діагностичних для встановлення причин цих пробілів. Підсумкове тестування як засіб забезпечення об’єктивної оцінки результатів навчання, орієнтованої на характеристику засвоєння змісту курсу.

  1. Розширення можливостей тестування завдяки застосуванню комп’ютерної техніки. Можливість використовувати матеріали тестування при організації самостійної роботи студентів, для самоконтролю знань; проводити на тій самій кількості завдань різні за формою і метою перевірки тести; отримання результатів одразу після сеансу атестації; можливість легко вносити зміни й доповнення до тестових завдань, з одного боку, та необхідність навичок роботи з комп’ютером для проходження тестування; можливість несамостійного виконання – з іншого, як особливості комп’ютерного тестування.

  2. Зовнішнє незалежне оцінювання – національна система тестування й водночас одна з найболючіших проблем нашого суспільства. Питання не атестованих, випускників сільських шкіл, які мають відносно нижчий рівень підготовки, як негативні наслідки ЗНО. Виникнення нового різновиду освітніх послуг – тренінги для підготовки до зовнішнього тестування.

  3. Програми зовнішнього незалежного оцінювання й технічні характеристики тестів 2009 року. Види тестових завдань ЗНО. Особливості виконання завдання з розгорнутою відповіддю та проблема його об’єктивної оцінки.


Література


  1. Гнезділова К. М. Діагностика навчальних досягнень студентів: проблеми та перспективи / К. М. Гнезділова // Педагогічний альманах : зб. науков. праць. – 2008. – Вип. 3. – С. 146–151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/2008-1/023.pdf

Е. Н. Панкратова

Инновационные формы и методы обучения и воспитания в ходе преподавания учетных дисциплин

Быстрое устаревание знаний, возможность выбора вариантов поведения предприятия, потребность в принятии решений вызывает необходимость вооружить обучаемых такими операционными средствами, которые позволят им самостоятельно и высокоэффективно преобразовывать, развивать, пополнять свои знания, умения и навыки и применять их на практике. Речь идет не о необходимости «выучить и передать знания», а о потребности «учиться и добывать знания».

Арсенал технологических средств современного образования достаточно многообразен и расширяется чрезвычайно быстро. Всю совокупность методов преподавания и обучения на базе современных компьютерных и телекоммуникационных технологий условно можно разбить на четыре основные группы:

методы самообучения. Новые технологии приводят к методам, при которых обучаемый взаимодействует с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и обучаемых;

– педагогические методы индивидуализированного преподавания и обучения развиваются сегодня посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, электронная почта. Особенно важным является развитие теле-наставничества, опосредованного компьютерными сетями;

– на базе инновационных технологий лекции, записанные на аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются так называемыми «e-лекциями» (электронными лекциями), т. е. лекционным материалом, распространяемым по компьютерным сетям;

– педагогические методы, для которых характерно активное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. Развитие этих методов связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций. Технологии аудио-, аудиографических и видеоконференций позволяют активно развивать такие методы в инновационном образовании. Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее использовать такие методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, форумы, проектные группы и другие.

Экономическое мышление дается совокупностью учебных дисциплин, читаемых с использованием современных методик и технологий.

Миссия бухгалтерского учета, прежде всего, определяет требования к нему: документирование, оперативность, прозрачность, достоверность, правдивость, отсутствие искажений и ошибок, непредвзятость.

Сегодня изменились функциональные требования к бухгалтеру: в настоящее время он аналитически мыслящий член управленческой команды, обладающий лидерскими качествами, инициативой и ответственностью. Диапазон востребованных профессиональных навыков достаточно широк. Сегодня даже у рядового предприятия появились операции по внешнеэкономической деятельности и инвестированию, с ценными бумагами и нематериальными активами, по консолидации и разделению. Появилась потребность в овладении бухгалтером компьютерной техникой, иностранными языками, финансовым анализом, методами стратегического расчета и экономической графики, основами применения математических методов в экономике.

На каждом этапе изучения бухгалтерского учета ставятся свои задачи, вырабатываются определенные навыки и в результате происходит постепенное вхождение в «философию» бухгалтерского учета. Применение методов обучения на каждом этапе зависит от изучаемой дисциплины и целей, которые ставятся в ней по овладению определенными знаниями и умениями для целостного восприятия обучаемыми «мира учета». Формирование целостного восприятия учетных процессов происходит при обеспечении междисциплинарного взаимодействия. Так, параллельно с бухгалтерским учетом изучается налоговый учет, на 3-ем курсе одновременно с безотрывной практикой студенты изучают информационные системы учета, управленческий учет, аудит и экономический анализ.

Обучение носит проблемный характер, методика преподавания основана на поисковом методе. Элементы традиционных форм сочетаются с широко применяемыми сегодня интерактивными методами. В частности используются элементы ситуационной методики. Такой подход дает возможность каждому студенту под руководством преподавателя пройти последовательно все уровни усвоения: представление (знакомство) – воспроизведение – формирование умений и навыков – творчество (проявление продуктивной активности сознания).


Литература
1. Инновационные подходы в обучении: Метод. рекомендации для проф.-преподават. состава ХГУ«НУА» / Нар. укр. акад. [Каф. экон. теории; Сост.: Е. А. Довгаль, Л. В. Собко]. – Х.: Изд-во НУА, 2003. – 20 с.

2. Пидкасистый П. Искусство преподавания: Первая кн. учителя / П. Пидкасистый, М. Портнов.– М.: Роспедагентство, 1998. – 184 с.

3. Семченкова М. Теодор Шанин: Инновационщики – это самые интересные преподаватели: [Мнение англ. профессора, организатора Моск. высш. шк. соц. и экон. наук] // Мир образования.– 1997.– № 6. – С. 81–84.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 192
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Народная украинская академия специализированная экономико-правовая школа рабочая тетрадь по правоведению
123456789 -> Учебное пособие для студентов высших учебных заведений
123456789 -> С. Костюка апн украины Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики
192 -> Средства массовой коммуникации как фактор формирования девиантного поведения подростков
192 -> Исследование проблем профессионального самоопределения студентов Яргу им. П. Г. Демидова, специальности «социальная работа»
192 -> Extremism as a social problem of the xxi-st century Экстремизм как социальная проблема XXI века
192 -> Медицинский статус пожилого человека и его влияние на процессы социальной адаптации в доме-интернате


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница