Та медичному дискурсахстраница11/21
Дата11.05.2016
Размер2.04 Mb.
#145
ТипПротокол
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Мета дослідження – вивчити особливості психічної дезадаптації іноземних студентів-медиків у сучасних умовах вищої освіти.

Матеріали та методи дослідження: Для досягнення мети нами було проведено комплексне обстеження 70 студентів-іноземців ХНМУ 3-го курсу, віком від 20 до 25, серед яких чоловіки склали 87 %, жінки 13 %. В ході дослідження були використані клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний, соціально-демографічний методи дослідження та методи математичної статистики.

Серед дослідженого контингенту прояви психічної дезадаптації було верифіковано у 27 осіб (38,57 %), практично здоровим виявився 43 (61,43 %) студент. У структурі психічної патології значна питома вага належала невротичним, пов’язаним зі стресом, соматоформним розладам та афективним розладам. Клінічні прояви переважно були представлені астенічної, афективної симптоматикою, що часто поєднувалась з вегетативною дисфункцією.

Астенічний синдром характеризувався явищами гіперестезії, підвищеної стомлюваності, зниженням розумової та фізичної працездатності, труднощами концентрації уваги, порушеннями сну, зниженням настрою, емоційною лабільністю. У 32 % випадків астенічний синдром супроводжувався вираженою вегетативною дисфункцією у вигляді підвищеної пітливості, похолодання, оніміння кінцівок, запамороченням, лабільність артеріального тиску, тахікардією. Афективні розлади в основному були представлені депресивною та тривожною симптоматикою.

Нами встановлено важливу роль соціально-психологічних факторів у формуванні непсихотичних психічних розладів у іноземних студентів-медиків. Зокрема, в групі студентів з розладами адаптації частіше як умови, до яких найбільш складно адаптуватися були відзначені навчання (56,9 %), умови проживання (46,7 %), необхідність розмовляти російською мовою (45,2 %), розлука з рідними (33,8 %), клімат (14,1 %). Абсолютна більшість іноземних студентів по приїзду в Україну стикається з безліччю труднощів як фізіологічного (звикання до клімату, кухні), так і соціально-психологічного характеру (пристосування до побутових умов, норм поведінки й вимогам навчальної діяльності).

Таким чином, у 38,5 % іноземних студентів були виявлені прояви психічної дезадаптації, розвиток яких призводить до зниження успішності і працездатності, погіршують якість життя в молодому працездатному віці, та потребують комплексного психологічного супроводу студентів протягом всього періоду навчання, спрямованого на профілактику і корекцію психічних розладів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Гавенко В.Л. Пограничные психические расстройства у лиц напряженного умственного труда / В.Л. Гавенко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2000. – № 3. – С. 54–56.

2. Чуркин А.А. Клинико-динамические особенности формирования пограничных психических расстройств у учащейся молодежи / А.А. Чуркин, А.В. Берсенев // Российский психиатрический журнал. – 2003. – № 5. – С. 21–24.

3. Цивилько М.А. Клинические особенности пограничных психических нарушений у студентов / М.А. Цивилько, М.А. Ильинa // Вестник РУДН, серия Медицина. – 2003. – № 5 (24). – С. 71–73.

4. Дорожкин Ю.Н. Проблемы социальной адаптации иностранных студентов / Ю.Н. Дорожкин, Л.Т. Мазитова // Социологические исследования. – 2007. – № 3. – С. 73–77.

5. Витковская М.И. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на примере РУДН) / М.И. Витковская, И.В. Троцук // Вестник РУДН. Серия Социология. – 2004. – № 6–7.

6. Синайко В.М. Особенности динамики психического состояния студентов медицинского ВУЗа / В.М. Синайко // Український вісник психоневрології. – 2001. – Т. 9, Вип. 2 (27). – С.42–44.
Лисицкая Н.А.

ХНМУ

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Проблема влияния рекламы лекарственных веществ на здоровье населения является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. По данным ВОЗ, смертность от неправильного и неконтролируемого приема лекарственных препаратов занимает пятое место в мире среди причин смертности за 2013 г. Следует отметить, что около 50 % приобретенных без рецептов и без назначений врачом препаратов, куплены абсолютно без всякой потребности. Именно поэтому серьезное внимание должно уделяться соблюдению норм надлежащей маркетинговой и рекламной практики, что является непреложным требованием современного цивилизованного рынка фармацевтической и медицинской продукции.

Основной целью глубокого и всестороннего изучения данной проблемы является улучшение показателей здоровья населения и уменьшение смертности в целом.

На сегодняшний день около 50 % населения при возникновении той или иной проблемы, связанной со здоровьем, при выборе методов лечения, обращаются не к врачу, а к информации, полученной из телевидения и интернета. Они используют материалы, выложенных в газетах или журналах, а также к провизорам, чьи советы являются не только юридически незаконными, но и необъективным. Несомненным плюсом рекламы лекарственных препаратов является доступность информации о фармацевтической продукции. Несмотря на это, в ее основе лежат финансовые интересы фармацевтических компаний, а не интересы пациента и государства по скорейшему восстановлению работоспособности человека. Также необходимо не забывать о морально-этических и философских аспектах данной проблемы. Финансовая прибыль и личные выгоды никогда не должны находиться на первом плане, если идет речь о сохранение нормальной жизнедеятельности человека. Следует отметить, что рекламные ролики часто служат для продвижения на рынке лекарственных средств, которые не обладают высокой эффективностью, но на их разработку было затрачено много денежных средств. С учетом этого некоторые дорогие препараты могут оказаться менее эффективными, чем более дешевые и менее известные аналоги. Медицина – это не та отрасль, в которой люди должны думать о сверхприбылях, ибо это является глубоко аморальным.

Для сохранения здоровья человека и нации в целом, необходим жесткий контроль за рекламой лекарственных препаратов, так как в условиях рыночной экономики, законов маркетинга и рынка фармацевтические компании не учитывают интересы индивида. Эту функцию должно взять на себя государство, ибо именно оно заинтересовано в сохранении и скорейшем восстановлении здоровья населения, снижении смертности и развитии общества. Этот контроль создаст основу для нормальной жизнедеятельности населения и, как следствие, для стабильного процветания и развития нашей страны.
Лозенко В.В.

ХНМУ

ДУХОВНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ ХХІ ВЕКА

В ХХІ веке, в эпоху расцвета информационных технологий, господства Интернета, смартфонов, приоритета ratio во всех сферах жизни проблема духовности становится одной из самых актуальных. Духовность включает в себя нравственные ориентиры, морально-этические нормы и способность к критическому мышлению. К сожалению, в информационном обществе ХХІ века к духовности относятся как к чему-то второстепенному, ненужному, ведь духовность не несёт материальной выгоды. Следовательно, духовности не отводится первое место в жизни современного человека ХХІ века.

Цель данного исследования заключается в изучении проблемы духовности в информационном обществе ХХІ века.

Теоретической базой являются работы М. Бубера, В. Франкла, Э. Фромма и В. Шкоды.

В ХХІ веке человек делает ставку на коммерческий успех, обладание информацией, знаниями, умению продать себя на рынке труда, т. е. человек воспринимает себя как товар. В такой ситуации духовное развитие личности отводится на задний план. Нивелирование духовности объясняется несколькими причинами. Во-первых, в Украине прохладное отношение к гуманитарным предметам даже в университетах, в частности, культурологии, философии, этике, истории Украины и т.д. Большинство студентов рассматривают эти предметы как ненужные и отнимающие время. И очень мало студентов понимают, что именно гуманитарные предметы способствуют духовному развитию.

Во-вторых, СМИ затормаживают духовное развитие личности, уничтожают её способность критически осмысливать действительность, что является одним из компонентов духовности. Например, по телевизору показывают душещипательный сериал, потом новости (террористические акты, революции в арабских странах, взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 г.), затем с такой же значимостью демонстрируется реклама стирального порошка или чипсов. Далее вперемежку показывают окровавленные тела пострадавших от террористических актов и выхоленных, отретушированных моделей с обложки глянцевого журнала, для которых проблема длины ресниц является такой же важной, как взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе. Такая хаотичная мозаика разрушает целостное восприятие действительности. Разрушение целостности приводит к тому, что человек прекращает мыслить самостоятельно и предпочитает руководствоваться теми критическими оценками, которые задаёт диктор. Человеку подсознательно навязывают, каких эмоций и моральных суждений от него ждут. При этом одновременно стараются разнообразить мозаику фактов как можно больше, чтобы человек потерялся в потоке информации и не смог бы оценить самостоятельно действительно важные события.

И, наконец, ещё одной проблемой является нежелание человека развиваться духовно. Для развития нужны усилия – интеллектуальные, моральные. Современному человеку гораздо проще быть ориентированным на материальные ценности, выгодно продавать свои услуги на рынке труда, а в эмоциональной и духовной сфере руководствоваться стереотипными представлениями о добре и зле, навязанными СМИ. Яркий пример нежелания духовно развиваться продемонстрирован в рассказе «Мистер Скелмерсдейл в стране фей» Г. Уэллса. Мистер Скелмерсдейл попадает в страну фей, гномов и эльфов. Эта страна – олицетворение духовности. Основной принцип этой страны – приоритет морально-этических норм. Энергичный, наполненный яркими красками мир фей очаровывает мистера Скелмерсдейла, духовно бедного, с ограниченными примитивными представлениями о жизни. У Скелмерсдейла был шанс остаться в этой стране. Когда фея интересуется заветным желанием главного героя, то Скелмерсдейл отвечает, что ему для счастья нужны только лошадь и тележка. Скелмерсдейл получает то, что хочет, но покидает страну фей навсегда. Ирония заключается в том, что человеку не нужен мир, преисполненный гуманистической культуры. Человек может только мечтать о таком мире, но, оказавшись в нём, не может оценить его и поэтому теряет. Как и Скелмерсдейл, современный человек ХХІ века, типичный представитель рационализированного и информационного общества, постепенно теряет способность ценить важность духовного развития, определять ценность этических и эстетических категорий.

Выводы. Нежелание человека духовно развиваться ведёт к деградации человеческой личности. Для духовного развития необходимо ещё со школы подчёркивать важность гуманитарных предметов, как, например, это делается во Франции, где философия – чуть ли не главный предмет в школе и университете.
ЛИТЕРАТУРА

1. Бубер М. Проблема человека / М. Бубер; [пер. с нем. Н. Кушнира]. – К. : Ника-Центр; Вист-С, 1998. – 98 с.

2. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; [пер. с англ. и нем. Л. Гозмана, Д. Леонтьева, Е. Эйдмана]. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

3. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя / Э. Фромм; [пер. с англ. Д. Дудинского]. – Мн. : ООО «Попурри», 2000. – 672 с.

4. Шкода В. Философия in Action / В. Шкода. – Х. : Консум, 2004. – 432 с.

5. Wells H.G. The door in the wall and other stories. – M. : Foreign languages publ. house, 1959. – 431 p.


Ломакина А.О.

ХНМУ

СПЕЦИФИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ
ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ


Гендерная медицина – понятие сравнительно новое. Но по мнению некоторых специалистов, именно оно скоро возьмет верх над медициной классической. Впрочем, уже сейчас можно встретить случаи разделения на медицину мужскую и медицину женскую. Взгляд на болезнь с точки зрения пола, т. е. с точки зрения различий в проявлении заболеваний у мужчин и женщин вследствие их биологических особенностей, и с точки зрения гендера, т. е. с учетом психологических различий, различий в поведении, обусловленных социо-культуральными нормами.

Гендерная медицина является новым направлением, специализирующимся на биологических и физиологических различиях, существующих между мужчиной и женщиной, проявляющихся в течение различных заболеваний и реакции систем организма на различные виды лечения. Ранее авторы многих научных публикаций не всегда указывали пол исследуемых субъектов. В то же время, врачебный опыт показывает, что определенные проблемы, связанные со здоровьем более характерны для мужчин, другие же встречаются чаще у женщин и имеют характерные клинические проявления.

Очевидно, что анатомическое строение, функционирование определенных органов и систем мужчин и женщин различно (структуры головного мозга, нейроэндокринная и иммунная системы). Важна роль и генетического фактора. В ряде случаев через генетические механизмы передаются заболевания свойственные преимущественно мужчинам или женщинам.

Психологические особенности, в случае заболевания или при его угрозе, нередко определяют длительность течения, яркость клинической картины, эффективность лечения и исход заболевания. Согласно большинству эпидемиологических исследований, женщины чаще мужчин склонны предъявлять различного рода и характера боли. Болевые синдромы проявляются у них чаще, длительнее и более интенсивно.

На половой диморфизм оказывает влияние фактор окружающей среды через социальные и культуральные воздействия. Так, например, за последнее время во многих странах распространенность курения среди женщин стала выше, чем среди мужчин, что обусловило повышение заболеваемости женщин и снижению заболеваемости мужчин по целому ряду заболеваний (например, ишемическая болезнь сердца).

Ярким примером специфики заболеваний в гендерном контексте может быть развитие инсульта. Несмотря на то, что факторы возникновения инсульта у женщин и мужчин одинаковые, но имеются различия. У женщин этот риск повышается за счёт курения, оральных контрацептивов, мигреней. Наиболее частые причины инсультов у мужчин это переутомление и алкоголизм.

Таким образом, можно сказать, что отличия в лечении и течении заболеваний у женщин и мужчин уже давно были отмечены в медицине. Несмотря на то, что все мы относимся к одному виду, реагируем на воздействие одинаковых факторов совсем по-разному, что является ключевым фактором в лечении некоторых заболеваний.
литература

1. Виноградова Т.Б. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов / Т.Б. Ви­ноградова, В.В. Семенов // Вопросы психологии. – 1993. – № 2.

2. Мищенко И.А. Физиологические аспекты восприятия человеком параметров двигательной и вегетативной функции при специфической деятельности / И.А. Мищенко // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Волгоград, 2001.

3. Решетников А.В. Социология медицины / А.В. Решетников. – М. : Медицина, 2002.


Madukwe, Precious Chidumga

KhNMU

AGEING AS AN INTERDISCIPLINARY CONCEPT

Ageing (British English) or aging (American English) is the accumulation of changes in a person over time. Ageing in humans refers to a multidimensional pro­cess of physical, psychological, and social change. Some dimensions of ageing grow and expand over time, while others decline. Research shows that even late in life, po­tential exists for physical, mental, and social growth and development. Ageing is an important part of all human societies reflecting the biological changes that occur, but also reflecting cultural and societal conventions.

Ageing is a physical process that will always be with us. But conceptions of aging, views about the contributions older people can make to society and what society owes them change from era to era and differ from culture to culture.

The age of an adult human is commonly measured in whole years since the day of birth. Fractional years, months or even weeks may be used to describe the age of children and infants for finer resolution. The time of day the birth occurred is not commonly considered. The measure of age has historically varied from this approach in some cultures. In parts of Tibet, age is counted from conception i.e. one is usually 9 months old when one is born. Age in prenatal development is normally measured in gestational age, taking the last menstruation of the mother as a point of beginning. Alternatively, fertilization age, beginning from fertilization can be taken.

Successful ageing may be viewed an interdisciplinary concept, spanning both psychology and sociology, where it is seen as the transaction between society and individuals across the life span with specific focus on the later years of life. The terms "healthy ageing" and "optimal ageing" have been proposed as alternatives to successful ageing, partly because the term "successful ageing" has been criticized for making healthy ageing sound too competitive.

Several drugs and food supplements have been shown to retard or reverse the biological effects of ageing in animal models; none has yet been proven to do so in humans.


Макаров В.О., Козуб С.М., Тішакова Т.С.

ХНМУ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЛЮДСЬКА ЧЕСНОТА

День, який відзначають 16 листопада кожного року, присвячено дню терпимості. Цей Міжнародний день було урочисто проголошено в «Декларації принципів терпимості» ЮНЕСКО. Декларація була затверджена в 1995 р. [1].

Толерантність у всі часи вважалася людською чеснотою. Вона мала на увазі терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи іншим, здатність мати права і свободи, не порушуючи права і свободи інших. Толерантність також є основою демократії і прав людини; нетерпимість у поліетнічному, полікультурному суспільстві призводить до порушення прав людини, насильства і збройних конфліктів.

Нетерпимість була присутня в історії людства завжди. Вона була і є причиною більшості війн, релігійних переслідувань і ідеологічних протистоянь. Держава зобов'язана забезпечити рівний доступ до охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення праці, реалізації права на житло для всіх без будь-якої дискримінації; регулювати проблеми міграції, які призводять до різних форм етнічної дискримінації представників меншин і мігрантів. Засоби масової інформації повинні висвітлювати події так, щоб репортажі відображали точку зору і думку груп, які є або можуть стати об'єктом національної дискримінації та расизму [2, 3].

Толерантність – корисна якість для кожної людини, що знадобитися скрізь: і в лікарні, і в громадському транспорті, і на практичних заняттях. В Україні мешкають представники багатьох народів і націй: толерантність у відносинах між народами необхідна, тому що терпіння, розуміння, довіра є важливими умовами спілкування. З людиною, яка приємна у спілкуванні, ввічлива, терпима до іншої точки зору, інші люди прагнуть до спілкування, адже завжди приємно поговорити саме з тією людиною, яка незалежно від того, якої ви статі, віку, кольору шкіри знайде з вами спільну мову і буде поважати ваші інтереси [4].
ЛІТЕРАТУРА

1. http://www.un.org

2. Дробижева Л.М. Проблемы этнической толерантности в условиях роста этнического самосознания народов Российской Федерации / Л.М. Дробижева // Толерантность в общественном сознании России.– М. : Центр общечеловеческих ценностей, 1998.

3. Reardon B.A. Tolerance – The Threshold of Peace. – N–Y. : The Teacher's Library, 2001.

4. Nicholson P. Toleration as a Moral Ideal // J.Horton, S.Mendus, eds. Methuen. Aspects of Tolerance. – 1985.
Маракушина Е.А., Паламарчук В.В.

ХНМУ

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

На протяжении всей истории существования человечества одной из главных целей брака считаются дети. Именно с их рождением и воспитанием связаны наши мечты, заботы и надежды. Но не всем дано ощутить радость отцовства и материнства, так как в соответствии с медицинской статистикой 20 % всех супружеских пар не обладают естественной способностью к рождению детей.

С медицинской точки зрения суррогатное материнство является одним из наиболее эффективных способов преодоления неспособности к деторождению. Вместе с тем, это самый спорный в этическом плане метод вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). И в разных государствах по-раз­ному решается вопрос, связанный с применением этого метода.

Противники суррогатного материнства считают, что оно превращает детей в подобие товара, создавая ситуацию, в которой богатые люди смогут нанимать женщин для вынашивания своих потомков; они утверждают также, что материнство становится при этом договорной работой, поэтому стремление к выгоде может возобладать здесь над соображениями пользы для договаривающихся сторон.

Существуют также опасения, что некоторых суррогатных матерей может психологически травмировать необходимость отдать «своего» ребенка после установления той связи с ним, которая создалась во время 9-месячной беременности и родов (даже если вначале женщине казалось, что она сможет расстаться с таким ребенком без особых переживаний). В первую очередь, к противникам суррогатного материнства относится церковь, которая считает, что его реализация влечет за собой пренебрежение глубочайшей эмоциональной связью, которая устанавливается между матерью и младенцем во время беременности.

Сторонники использования суррогатных матерей, конечно, смотрят на эту практику совсем по-иному. Они указывают на то, что для семьи, бездетной из-за неспособности жены зачать или выносить плод, это единственный способ получить ребенка, который будет генетически «своим» для мужа. Они отмечают также, что подобная процедура, позволяющая произвести на свет желанное дитя, по сути дела не так уж сильно отличается от усыновления.

По их мнению, это не коммерциализация деторождения, а глубоко человечный акт любви и сотрудничества. Этот акт связан, конечно, с потенциальными опасностями для суррогатной матери, но она способна их оценить и может сознательно пойти на риск; таким образом, решение о заключении контракта не будет для нее более рискованным, чем для многих других женщин, выбирающих себе не совсем безопасные занятия.

Зарубежная практика имеет значительный опыт в применении суроггатного мтеринства, хотя и не может характеризоваться как однозначная. И в настоящее время вопрос о суррогатном материнстве имеет большую актуальность за рубежом.

В некоторых государствах суррогатное материнство полностью запрещено. В других государствах запрещены лишь коммерческие соглашения о суррогатном материнстве и не допускается рассмотрение судебных исков по таким соглашениям.

Из всего вышесказанного следует, что морально-этический и юридический вопросы суррогатного материнства приобрели особое в современном мире.

Ввиду разногласий общество рекомендует использовать суррогатное материнство только в порядке клинического эксперимента при соблюдении следующих условий:  1. Необходимо собрать достаточные сведения о психологическом воздействии всей процедуры на суррогатных матерей, на использующие их супружеские пары и на рождающихся детей.

  2. Особое внимание следует уделить тому, чтобы супруги и суррогатная мать дали добровольное согласие на процедуру, располагая всей необходимой информацией.

  3. Отец и суррогатная мать должны быть тщательно проверены в отношении инфекционных заболеваний и генетических дефектов.

  4. Оплата услуг специалистов – врачей, адвокатов и др. – должна ограничиваться обычными для них гонорарами; они не должны получать комиссионные за подбор участников и организацию всей процедуры.


Маркевич Н.А.

ХНМУ

ТРАНСГУМАНИЗМ – ПАНАЦЕЯ ИЛИ ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Трансгуманизм – это рационалистическое мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека.

Трансгуманистические идеи присутствовали во все времена существования человека. Но в последние годы, в связи с быстрорастущим техническим потенциалом человечества, эти идеи перестали быть нереальными. Впервые термин «трансгуманизм» был введен американским философом Максом Мором, а Ник Бостром и Дэвид Пирс в 1998 году основали Всемирную организацию трансгуманистов.

Главной целью этого течения является бесконечное совершенствование человека, основанное на новейших открытиях научно-технического прогресса. Трансгуманисты считают, что необходимо расширять свободу каждого отдельно взятого человека, используя научно-технические достижения. В такую «расширенную» свободу войдет, по мнению приверженцев этого направления, право человека самому решать, когда умирать и умирать ли вообще.Особенно перспективными для трансгуманизма считают такие направления научной мысли, как нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, разработки в области искусственного интеллекта, загрузки сознания в память компьютера и крионику.

В октябре 2010 года на конференции «Future talks», проходившей в Вене, трансгуманист Раймонд Курцвейл заявил, что в 2040-х годах человеческое тело будет состоять из искусственных органов. И в принципе, в современном научном мире существуют определенные разработки, можно сказать, фундамент теоретической и материальной баз для реализации таких громких заявлений. Но стоит ли, как говорится, эта игра свеч?

Каждый человек, как мы знаем, смертен и подвержен различным заболеваниям, в том числе и неизлечимым с помощью известных на данный момент технологий. Задача врача состоит в том, чтобы сделать все для того, чтобы вылечить пациента и физически, и духовно. Способность лечить душу пациента напрямую зависит от способности к врачеванию. А вот физическое лечение не всегда возможно. Кроме того, разве не пытаемся ли мы постоянно спасти человека от смерти, которая постоянно шаг за шагом, год за годом приближается к человеку? Да и сам факт того, что человек смертен, причем эта смерть внезапна и неизбежна, не вызывает положительных эмоций. Именно из таких соображений, а также из соображений гуманизма, сострадания к людям, наверное, и была создана стройная теория трансгуманизма. Ведь человек в скором будущем, как предполагается, сможет заменить любой орган искусственным, сможет продлить себе жизнь на неограниченный срок, сможет излечиться от любой болезни. Кроме того, человек станет намного сильнее, умнее. Ведь с помощью специальных препаратов можно будет приобрести любое качество, развить в себе любые способности, стать гением в любой области, подвластной человеческому разуму. Люди смогут стать совершенными, смогут познавать мир без ограничений, наконец-то избавятся от смерти и, скорее всего, все будут счастливыми, и весь мир станет идеальным.

Но не все так замечательно, как кажется на первый взгляд. Не зря Френсис Фукуяма назвал трансгуманизм «самой опасной в мире идеей». Ведь, вследствие распространения трансгуманизма, человечество станет «дегуманизированным». Все будут массово использовать специальные чипы для того, чтобы расширить свои когнитивные возможности или специальные стальные мышцы, заменяющие естественные, но дающие огромный выигрыш в физическом развитии. Но и то, что в основном все органы будут искусственными не так страшно, как нечто другое, менее материальное. Человечество потеряет все морально-этические ориентиры, которые у него были. Во-первых, человек перестанет ценить жизнь и здоровье. И вправду, зачем это необходимо, если все равно можно купить себе искусственное сердце, таблетки от старости и жить вечно? Во-вторых, человек потеряет свободу. По сути, приобретая свободу на то, когда умирать и умирать ли вообще, мы теряем свободу на самоопределение. Человек уже не будет искать свой жизненный путь, свое место в этой жизни. Он просто увеличит все свои возможности практически до бесконечного уровня и будет жить, не зная забот. У людей полностью будет отсутствовать мотивация, творческие порывы. Люди забудут, что такое любовь, доброта, милосердие, счастье. Ведь разве бесконечное здоровье и вечная жизнь сделают человека счастливыми, если у человека в головной мозг вмонтирован чип, который за него и думает? Кроме того, человечество перестанет развиваться. Люди перестанут быть социальными существами и станут просто «дегуманизированным материалом», по мнению Фридриха фон Хайека.

Еще множество аргументов можно высказывать «за» и «против» трансгуманизма, но хотелось бы сказать, что все хорошо, как говорится, в меру. Идеи трансгуманизма достаточно тесно соприкасаются с медициной, и многие из них не противоречат принципам врачевания. Главное, чтобы в погоне за здоровьем и вечной жизнью мы не потеряли самого главного, а именно – нашу человеческую сущность. Пусть человек всегда остается человеком!
ЛИТЕРАТУРА

1. Аргонов В.Ю. Искусственное программирование потребностей человека: путь к деградации или новый стимул развития? / В.Ю. Аргонов // Вопросы философии. – 2008. – № 12. – С. 22–38.

2. Удалова В.В. Феномен NBIC-конвергенции: Реальность и ожидания / В.В. Уда­лова // Философские науки. – 2008. – № 1. – С. 97–117.

3. Хоружий С.С. Проблема постчеловека, или трансформативная антропология глазами синергийной антропологии / С.С. Хоружий // Философские науки. – 2008. – № 2. – C. 24–48.

4. Юдин Б.Г. Сотворение Трансчеловека / Б.Г. Юдин // Вестник Российской академии наук. – 2007. – Т. 77, № 6. – С. 520–527.

5. Bostrom N. A history of transhumanist thought // Journal of Evolution and Technology, 2006. – № 5. – P. 129153.
Martynenko N.M.

KNMU


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Московский государственный
123456789 -> Проблемы взаимодействия человека и информационной среды
123456789 -> Некоторые аспекты проблемы идентичности в условиях современного коммуникативного пространства
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Міністерство освіти І науки України І88К 0453-8048 вісник
123456789 -> Кожина Г. М. Психіатрія дитячого та підліткового віку/ Г. М. Кожина, В. Д. Мішиєв, Е. А. Михайлова, Чуприков А. П., Коростій В.І., Самардакова Г. О., Гайчук Л. М., Гуменюк Л. М. Підручник
123456789 -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
123456789 -> Ноосфера і цивілізація
123456789 -> Министерство транспорта РФ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница