Та медичному дискурсах


ВПЛИВ ХІМІЗАЦІЇ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУстраница15/21
Дата11.05.2016
Размер2.04 Mb.
#145
ТипПротокол
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

ВПЛИВ ХІМІЗАЦІЇ СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Шкідливий вплив пестицидів, а також їх нерегульоване застосування викликає серйозні екологічні наслідки для здоров'я. Щорічно приблизно 0,5 млн. чоловік піддаються впливу пестицидів, а в усьому світі налічується близько 10 000 летальних випадків. Дитячий організм більш чутливий до дії шкідливих факторів довкілля, що обумовлено його анатомо-фізіологічними особливостями. Саме тому 45 % отруєнь пестицидами припадає на дітей дошкільного віку [1].

Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом МОЗ України № 173 (1996 р.), встановлені вимоги щодо зберігання пестицидів, які спрямовані на усунення негативного впливу пестицидів на життя і здоров’я людей та довкілля. Виробництво та зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього приміщеннях або складах. Незважаючи на це у Харківській області за даними МВС у 2013 році викрито понад 4 підпільних виробництв і сховищ пестицидів. На цей час у м. Первомайську та на відкритій території площею 200 м2 знаходиться сховище цих отруйних речовин. На жаль подібне виробництво знаходиться і у м. Харкові [2].

Мета дослідження: аналіз впливу пестицидів на дітей шляхом незалеж­ного моніторингу стану здоров’я дитячого населення Харківського регіону.

Комплексно обстежено 1 620 дітей шкільного віку із районів з великим ризиком забруднення території пестицидами та складовими його виробництва (І група), та 950 дітей з відносно екологічно сприятливих районів (ІІ група). Усі діти пройшли комплексне медичне обстеження (з оглядом фахівців), з оцінкою фізичного розвитку та його темпів, ретельного аналізу анамнестичних даних.

Статистичний аналіз проведено на підставі параметричних і непара­метричних критеріїв, імовірнісного розподілу ознак і кореляційного аналізу.

Дослідження виконані з урахуванням міжнародних біоетичних стандартів про згоду батьків на участь дитини в комплексному обстеженні.

Аналіз результатів комплексного обстеження дітей показав, що діти І групи мають більш низькі показники фізичного розвитку, рівень загальної захворюваності перевищував у 3,2 рази у порівнянні з контрольною групою (р<0,05). Найбільш суттєві відмінності виявлені серед дітей І групи у захворюваності на алергічні хвороби – у 7 разів, хвороби органів травлення – у 4,3 рази, неврологічні захворювання – у 4 рази, пневмонію – у 3,5 рази, ГРВІ – у 2,5 рази, інфекції шкіри більш ніж у 6 разів, порушення обміну речовин – у 2,8 разів на відміну від дітей ІІ групи (р<0,05). У 44,4 % дітей із забруднених районів виявлено порушення гуморального імунітету (р<0,05). Встановлено більша частота випадків відхилень у стані серцево-судинної системи без достовірних відмінностей (32,1 та 26,7 % відповідно, р>0,05). (збільшення випадків захворювання серцево-судинної системи без достовірних відмінностей (32,1 % та 26,7 % відповідно, р>0,05) та ревматизмом (12,6 та 9,3 % відповідно, р>0,05)). Серед школярів 12–15 років достовірно вста­новлено значне зниження адаптаційних можливостей організму і розбалансування функціонування дихальної та серцево-судинної систем, що призводить до підвищеної сприйнятливості організму підлітків до різноманітних шкідливих чинників. Ураховуючи, що саме на цій віковий період у зростаючому організмі відбувається становлення репродуктивної системи, то проблема набуває актуальності щодо майбутніх поколінь.

Таким чином, організм дітей дуже вразливий до впливу різноманітних екологічних чинників, зокрема пестицидів. Насамперед це виявляється у затримці фізичного розвитку дітей, зниженню гуморального імунітету, незрілості антиоксидантної системи та недостатності місцевого імунітету, нестабільності у роботі вегетативної нервової системи, що знаходить відображення у зростанні загальної захворюваності дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах. Забруднення пестицидами негативно впливають навіть на становлення репродуктивної функції і у подальшому може викликати ембріотоксичні та мутагені ефекти.

Ураховуючи, що стан навколишнього середовища значною мірою формує рівень популяційного здоров’я дитячого населення, проблема екозалеж­ної патології у дітей повинна вирішуватися не тільки лікарями, а й державою в цілому.


ЛІТЕРАТУРА

1. The Cochrane Collaboration. Preparing, maintaining and promoting the accessibility of systematic reviews of the effects of health care interventions. – 2012. – 216 р.

2. Здоров’я кожного – основа благополуччя держави. – Урядовий портал: http://www.kmu.gov.ua.
Павлічук Є.О.

ХНМУ

ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Двадцять перше століття ознаменоване бурхливим розвитком науки. Науковий прогрес торкнувся всіх галузей людського буття. Природничі науки виробили фактично нове розуміння світу й місця в ньому людини. Розвиток кібернетики та створення комп'ютерів ознаменували початок ери інформатики. Але культурне значення наукового прогресу полягає у тому, що він зумовив оволодіння природними силами, якими людина ще не навчилася користуватися повною мірою. З розвитком новітніх технологій все помітнішим став їх вплив на людину, суспільство в цілому. Виникають нові концепції щодо організації соціуму, нові типи відносин між людьми, зокрема – інформаційне суспільство. Визначальним фактором розвитку суспільства стає виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства викликає критику з боку гуманістично орієнтованих філософів та науковців, які дотримуються думки щодо негативних наслідків комп'ютеризації суспільства. З іншого боку, деякі філософи сучасності зазначають, що прогрес людства сьогодні визначається його духовним розвитком. Тож постають питання щодо можливості гармонійного розвитку людини, культури соціуму в цілому.

Реалії інформаційного суспільства висувають до людини нові вимоги, насамперед, наявність здатності й готовності до зміни діяльності, мобільності, перенавчання, здобуття нової професії. Перед сучасною людиною постає широка свобода вибору, його реалізування сприяє прояву людської індивідуальності. Водночас з’являється проблема особистісної потреби. Людина не відчуває особливої необхідності свого перебування в умовах інформаційного суспільства, де важливіше вміти користуватися засобами технологізації та інформатизації. Людина перестає чітко усвідомлювати свою ідентичність, причетність до будь-якої спільноти людей.

У бутті сучасного суспільства, як у дзеркалі, відбиваються всі сили як творення, так руйнування. З’являється не тільки почуття єдності, зв'язаності народів і культур єдиним технологічно-інформаційним простором і часом, але й стислість реальності, що витісняє людську духовність. Відбувається переосмислення моральних цінностей, яке приводить до розуміння пріоритету загальнолюдських моральних принципів та цінності людського життя.

На нашу думку, можливі два варіанти розвитку людини в такому суспільстві. Перший – це одновимірна, «економічна людина», орієнтована на задоволення матеріальних потреб і успіх у споживчій моделі, яка в результаті постіндустріальної революції поступиться місцем другому типу – багатовимірній людині, «людині творчій», «багатій індивідуальності». Можливо, за таких умов інформаційне суспільство не викорінить людяність, духовність та індивідуальність особистості, а навпаки, зумовить її духовний розвиток. Запорукою духовного прогресу людства виступає пріоритет вільного розвитку особистості, визнання первинності її прав та інтересів перед інтересами держави, політичних об'єднань, расових і класових утворень. Перед людством відкриваються нові обрії культурного та соціального розвитку у науці, мистецтві, релігії, моралі.

Великий геній українського народу Т.Г. Шевченко закликав: "Учітеся, брати мої". А вчитися нам є чому в усього світу, відроджуючи національну культуру, відновлюючи культуру всіх народів, що проживають в Україні. Шлях до загальносвітової культури лежить через засвоєння власної, через її піднесення до світового рівня, але, в першу чергу, – через формування індивідуальної культури особистості, світоглядних визначень, свого духовного світу.
ЛІТЕРАТУРА

1. Бортко Г.Н. Национальные стратегии информационного общества: преимущества и условия реализации в Украине // Информационное общество. – 2004. – № 2. – С. 25–29.

2. Дюжев Д.В. Глобальна етика в епоху інформаційної цивілізації // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 2001. – С . 28–29.

3. Колодюк А.В. Теоретичне обґрунтування поняття та виникнення інформаційного суспільства // Борисфен. – 2004. – № 11. – С. 18–19.


Паніч Р.В.

ХНМУ

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Вивчення проблеми здоров’я посідає важливе місце серед сучасних завдань медицини. Враховуючи переваги застосування новітніх досягнень науки у сфері охорони здоров’я, постає необхідність дослідження окресленої вище проблеми у контексті сучасних біотехнологій. Перш за все, здоров’я – це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового потомства. Саме на останньому й хотілося б загострити увагу. Значна частина сучасних біотехнологій націлена на лікування хвороби або патології на рівні подолання зовнішніх проявів, не лікуючи при цьому першооснову – порушення на генетичному рівні, яке й далі передаватиметься з покоління в покоління. Наприклад, винайдення біонічних очей (штучний орган зору, який складається зі вживлених у зоровий центр електродів). Такий пристрій допоможе бачити тим людям, котрі втратили зір, оскільки їхній мозок може опрацьовувати візуальну інформацію. Проте генетичне відхилення (якщо саме ним викликано втрату зору) залишиться та зможе передатися нащадкам хворої особи. Подібне можна сказати й про такі винаходи. У 2005 році науковцями створено спеціально змодельований білок, який стимулює ріст кісткової тканини у тих місцях, де вона зруйнована. А це вирішує проблему багатьох захворювань, зокрема і гострого болю, пов’язаного з руйнуванням хребців. Існує багато інших винаходів, необхідних для покращення стану хворого. Так, тривалий час протези верхніх кінцівок застосовували тільки з косметичною метою, а навчитися працювати штучною рукою було досить складно. Усе через те, що людина не могла відчувати штучну кінцівку. Науковці з Реабілітаційного інституту Чикаго прилаштували на протез чіп, який фіксує нервові імпульси з рухових центрів, коли людина збирається виконати рух. Нервовий імпульс передається на мотонейрони спинного мозку, а звідти команда про рух надходить до протезу. Нині вчені працюють над температурною й тактильною чутливістю штучної кінцівки.

Колінний протез, який підлаштовується під особливості ходи, – це ще один приклад сучасних біотехнологій. Сучасну медицину не здивуєш протезуванням нижніх кінцівок, але цей винахід – справді щось дивовижне. Дослідники й автори винаходу Г’ю Герр (Hugh Herr) та Ері Вілкенфельд (Ari Wilken­feld) наділили штучне коліно «розумом». Протез здатний пристосовуватися до ходи пацієнта, копіюючи звичний механізм рухів. Пацієнти з такими колінними протезами мають плавну, рівну ходу, як усі здорові люди.

Хворі на ниркову недостатність мусять години, дні проводити прикутими до ліжка й апарату штучної нирки (гемодіалізу). Функція нирок настільки важлива, що без них організм не здатний виводити шкідливі продукти й підтримувати сталість внутрішнього середовища. Тож сьогодні ниркова недостатність – це вирок, якщо пересадка органу неможлива. Покращити життя пацієнтів із нирковою недостатністю взялися вчені Мартін Робертс (Martin Roberts) та Девід Лі (David B.N. Lee). Розроблена ними портативна нирка являє собою той самий апарат для гемодіалізу. Однак він у сотні разів легший і менший за габаритами. Людина може без проблем рухатися з такою ниркою, яка забезпечує фільтрування крові 24 години на добу.

Уже скоро діабетики не потерпатимуть від надто високого чи низького рівня цукру в крові. Винахід учених з Інституту досліджень ювенільного діабету передбачає одночасне визначення рівня глюкози та необхідної дози інсуліну, який у ту ж мить виділяє портативна «підшлункова залоза». Цей апарат по суті є компіляцією існуючих нині глюкометрів та засобів доставки інсуліну. Портативна підшлункова 24 години на добу самостійно регулює рівень цукру в крові, запобігаючи виникненню ускладнень діабету.

Відсутність кінцівки, ниркова недостатність, цукровий діабет (якщо вони викликані саме генетичними відхиленнями) при використанні біотехнологій «маскуються», проте не зникають. Їх відголосок позначиться на здоров’ї нащадків.

Для того, аби почати лікування нашого геному від «поганих» генів, необхідно вирішити ще більш глобальне питання створення людини з покращеними якостями (євгеніка в сучасному світі). Саме досконале вивчення можливих наслідків генетичних маніпуляцій з людським геномом і повинно широко дискутуватися. досягнення біотехнологій дійсно значні, але для їхнього максимального функціонування треба вирішити вищезазначені питання.
ЛІТЕРАТУРА

1. Міхеєнко О.І. Валеологія:Основи індивідуального здоров’я людини. – С. : Університетська книга, 2009.

2. Єгоров Н. С., Олескін А. В., Самуїлов В. Д. Біотехнологія: Проблеми і перспективи. – М., 1987.
Петренко Д.Г., Сипливый В.А.,

Петренко Г.Д., Доценко В.В., Алексенко В.И.

ХНМУ

УЛЬТАЗВУКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ КАК СКРИПИНГОВЫЙ СПОСОБ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Введение. Проблема диагностики и выбора хирургической тактики у пациентов с вентральными грыжами продолжает оставаться актуальной: ежегодно в мире оперируется по поводу вентральных грыж более 20 млн пациентов. Применение современных технологий на количество рецидивов не формирует явной тенденции к уменьшению и составляет 15–35 %.

Целью исследования является улучшения диагностики для выбора адек­ватной хирургической тактики у пациентов с вентральными грыжами путем ультразвукового сканирования для улучшений реабилитационных показателей у этой категории пациентов.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование(УЗИ) в процессе обследования проведено 35 пациентам с вентральными грыжами. Среди них мужчин было 15 (42,9 %), женщин – 20 (57,1 %). Возраст пациентов был от 32 до 67 лет. Длительность грыженосительства была от 1 года до 12 лет. По классификации EUS (European Hernia Society, 2009) малые грыжи были у 5 (14,3 %) пациентов, средние – у 10(28,6 %) и большие – у 20 (57,1 %) пациентов.

УЗИ брюшной полости проводили аппаратом ULTIMA PA EXPERT с помощью линейного и конвексного датчиков.Результаты исследования. В настоящие время УЗИ – общедоступный и дешевый способ обследования хирургических пациентов. При ультразвуковом сканировании у пациентов с вентральными грыжами нас интересовала информация о состоянии мышечного и фасциального каркаса брюшной стенки, размеры грыжевых ворот, конфигурация грыжевого мешка и его содержимое.

Анализируя полученную информацию при УЗИ, стало очевидным, что этот способ дает достаточно полную информацию при малых и средних грыжах. При больших и, особенно, гигантских грыжах (по классификации К.Д. Тоскина, В.В. Жебровского) получить полную информацию о размерах грыжевого мешка, грыжевых ворот и особенно дополнительных, «скрытых» дефектах брюшной стенки является весьма сложным. Как показал наш опыт, сложными для трактовки является сонограммы у пациентов с инцизионными (послеоперационными) грыжами. В этих ситуациях в обследование пациентов включалась компьютерная томография (КТ) брюшной полости.

Учитывая полученную информацию при УЗИ (при необходимости КТ), мы можем планировать ход оперативного вмешательства и вид герниопластики.

В обязательном порядке учитывается эмоциональный фон пациентов. Мы объясняем пациенту особенности грыженосительства и его опасности, тип предстоящего оперативного вмешательства, преимущества современных технологий и возможные осложнения. Важно также информировать пациента о возможных видах анестезии в каждом конкретном случае, их преимущества и недостатки. Пациент совместно с врачом заполняет форму № 003-6/0 «Информированное добровольное согласие пациента на проведение диагностики, лечения, на проведение операции и обезболивание».


Выводы:

  1. Ультразвуковое сканирование является общедоступным и дешевым способом обследования пациентов с малыми и средними вентральными грыжами, позволяет получить информацию о состоянии мышечного и фасциального каркаса брюшной стенки, размерах и конфигурации грыжевых ворот, содержимого грыжевого мешка. Пациентам с большими, особенно инцизионными грыжами, показана компьютерная томография органов брюшной полости.

2. Полученные данные при ультразвуковом исследовании позволяют хирургу планировать ход оперативного вмешательства и выбирать адекватный способ герниопластики.

3. В процессе обследования и подготовки пациента с вентральной грыжей к операции необходимо учитывать эмоциональные, моральные и правовые аспекты хирургического способа лечения. В обязательном порядке следует информировать пациента о предстоящем способе герниопластики, анестезии и возможных осложнениях.


Петренко Т.А.

ХНМУ

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА

Философ – это медик для ума, А медик – по профессии философ.

Жизнь крепкая и тонкая весьма, На Божье слово нет у нас прогноза.

«Познай себя, – учил Сковорода,

Тогда природу сможешь ты познать».

Лечить людей – полезней нет труда,

Наукой, знаниями обладать.

Сковородой Булгаков был пленён,

«Три мира» в свой роман он записал,

Земной, космический, библейный. Ловко он

В сюжет одон художественно взял.

Как говорил Антон Павлович Чехов:

«Пусть в человеке всё будет прекрасно»,

Тогда добьётся человек успеха

И всё чудесное понятно станет, ясно.

Наука может только то твердить, –

Альберт Эйнштейн писал в своих трудах, –

Что есть, а не про то, что должно быть»,

Гипотезы смешны «на трёх китах».

Не надо забывать слова Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю».

За ежедневный труд будет награда – Мир станет лучше, а душа святая.

Петриченко И.И.

ХНМУ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сохранение у человека профессионального здоровья при одновременном обеспечении результативности труда связано с психологической про­фессиональной адаптацией человека. Индикаторами нарушения адаптации является, с одной стороны, возникновение негативных психических состояний человека, с другой – снижение эффективности его деятельности. Указанные индикаторы связаны между собой.

Под психологической профессиональной адаптацией понимается становление и сохранение динамического равновесия в системе «человек – профессиональная среда». Профессиональная среда включает в себя объект и предмет труда, средства труда, цели и профессиональные задачи, условия труда и «микросоциальное» окружение.

Эффективность – это всегда отношение ценности результатов – к ценности затрат. Эффективность труда предполагает сравнение полученного результата с теми затратами, которые необходимо произвести для получения данного эффекта. Результаты могут быть позитивными или негативными. Затратная же сторона включает не только цену расходуемых для достижения результата внешних ресурсов, но и, обязательно, физиологические и психологические показатели, т. е. «цену» деятельности. «Цену» деятельности мы связываем с расходованием внутренних ресурсов человека. К «затратным» показателям, определяющим психологическую и психофизиологическую цену труда, относятся следующие: величина психической нагрузки; степень напряженности психических функций и процессов, обеспечивающих получение нужного результата; уровень стресса; негативные психические состояния, возникающие в процессе труда и являющиеся его следствием (психическое утомление, напряжение, монотония, снижение мотивации, тревожность, фрустрация и т. д.). Такие состояния являются следствием адаптивной реакции организма и психики на предъявляемые к нему требования по выполнению трудовых и профессиональных задач. При этом сохранение результативности деятельности, производительности труда происходит, по мнению экспертов, за счет истощения внутренних ресурсов и влечет за собой потенциальную и реальную опасность нанесения ущерба здоровью человека. Чем выше «цена» деятельности и чем большей мобилизацией физиологических и психологических ресурсов она поддерживается, тем больше будет отсроченная во времени «расплата», выражающаяся в ухудшении показателей здоровья работающего человека.

Поэтому негативные психические состояния человека, даже при сох­ранении его производительности и качества труда, следует рассматривать как признаки дезадаптации. Таким образом, можем прийти к выводу, что человеку в его профессиональной деятельности необходима разрядка, т. е. отдых, в течение которого он будет восстанавливать свои внутренние ресурсы, необходимые для дальнейшей продуктивной работы.
ЛИТЕРАТУРА

1. Дружилов С.А. Профессиональные стили человека и эффективность его деятельности / С.А. Дружилов // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 9. – С. 64–67.

2. Шостак В.И. Профессиональное здоровье / В.И. Шостак // Психология профессионального здоровья: учеб. пособие / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Речь, 2006. – С. 67–90.
Писаренко Г.Н., Поляков А.В.

ХНМУ

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В последнее время понятие кризиса стало центральным во многих психологических исследованиях, как в отечественной, так и в зарубежной науке. В связи с этим выделяют: кризис в глобальных общественных системах (можно говорить о политическом, идеологическом, морально-этическом, национальном кризисе); кризисные явления в малых социальных общностях (семья, трудовые, научные, учебные группы ); кризис личностный (в том числе, духовный кризис).Само понятие духовного кризиса звучит так – это один из видов личностного кризиса, выражающийся в переживании утраты бытийной основы существования, которое возникает в ответ на эмоциональную реакцию относительно индивидуально значимого события или явления и сопровождается нарушением процесса поиска сакрального. Проживание духовного кризиса индивидом ведёт к построению у него новой системы жизненных ориентиров, основанной на приобретённом субъективном опыте. Духовный кризис проявляется в конфликтных состояниях, обусловленных страхом смерти, одиночеством, свободой, бессмысленностью, виной, ответственностью, неудовлетворённостью и страданием. Хотя в научном сообществе нет однозначного определения такого явления, как духовный кризис. Говорят о «психодуховном кризисе», «трансперсональном духовном кризисе», «экзистенциальном кризисе». На мой взгляд, все эти понятия описывают лишь определенные стороны такого явления, как духовный кризис. Известный психолог В.Ф. Василюк рассматривает кризис как один из аспектов критической ситуации наряду со стрессом и конфликтом [3]. По его мнению, нужно рассматривать категорию кризиса через жизненный опыт, понимаемый как развертывающееся целое, как жизненный путь личности. Здесь кризис это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт жизненного пути. Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего пути, своего жизненного замысла. Когда человек сталкивается с определенными сложностями на пути этого замысла, когда перед лицом событий, охватывающих важнейшие жизненные отношения человека, он оказывается бессильным в перспективе реализации жизненного замысла, возникает кризис. Ссылаясь на Дж. Якобсона, В.Ф. Василюк выделяет черты психологической теории кризиса. Во-первых, данная теория относится в первую очередь к индивиду, хотя некоторые ее понятия используются применительно к семье, малым и большим группам. Во-вторых, психологическая теория кризисов подчеркивает не только возможные патологические следствия кризиса, но и возможности роста и развития личности. Само развитие личности - это процесс становления и формирования под влиянием самых разнообразных внешних и внутренних факторов, развитие также представляет собой процесс физического, интеллектуального и нравственного роста человека и отражает степень его зрелости и просвещенности. По словам А.Г. Асмолова., одной из проблем развития личности является переход от ролевых отношений к личностно-смысловым отношениям в контексте жизненного пути человека [2]. Именно в этом случае личность отходит от интересов и установок внешнего характера, диктуемых и задаваемых модой, и обращается к собственному Я. Происходит, по словам А.Г. Асмолова, самоосуществление личности в процессе ее жизненного пути, отстаивание своей индивидуальности. Однако такой переход возможен только тогда, когда перед личностью возникает проблемно-конфликтная ситуация, преодолевая которую личность приобретает мотивационно-смысловое отношение к собственной жизни. Переживание проблемно-конфликтной ситуации требует от человека изменений в жизненном стиле, образе мышления, способе познания и видения мира, отношения к себе и окружающим, что, как следствие, может привести к духовному кризису.
ЛИТЕРАТУРА

1. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика / А.Г. Амбрумова // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 6. – С. 107–115.

2. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А.Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2001.

3. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М. : изд-во Московского университета, 1984.


Пискарева А. М., Литвинов И.О.

ХНМУ

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Московский государственный
123456789 -> Проблемы взаимодействия человека и информационной среды
123456789 -> Некоторые аспекты проблемы идентичности в условиях современного коммуникативного пространства
123456789 -> Севастопольский национальный
123456789 -> Программа и материалы методического семинара преподавателей хгу «нуа» 30 января 2009 г. Харьков Издательство нуа 2009
123456789 -> Міністерство освіти І науки України І88К 0453-8048 вісник
123456789 -> Кожина Г. М. Психіатрія дитячого та підліткового віку/ Г. М. Кожина, В. Д. Мішиєв, Е. А. Михайлова, Чуприков А. П., Коростій В.І., Самардакова Г. О., Гайчук Л. М., Гуменюк Л. М. Підручник
123456789 -> Медицинская психология рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов медицинского факультета
123456789 -> Ноосфера і цивілізація
123456789 -> Министерство транспорта РФ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница