Трансактний аналізСкачать 293.21 Kb.
Дата21.05.2016
Размер293.21 Kb.
#29990
ТипМетодичні вказівки
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів

по підготовці і роботі на практичному занятті

з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»Тема: Трансактний аналіз.

У сучасному суспільстві спостерігається ріст психопаталогій, соціопатій, психосоматичних та соматопсихічних захворювань, що наголошує на спеціалізованій підготовці фахівців - психологів особливостям психотерапії та психокорекції.

Психотерапія є галуззю клінічної медицини, що включає систему лікувального впливу на психіку, а через неї – на весь організм і поведінку хворого. Психологічна корекція – це система заходів, спрямованих на виправлення психологічних особливостей та відхилень в поведінці людини за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу.

Психологічна корекція у клінічній практиці застосовується при виявленні у пацієнта психологічних проблем, що виникають у зв’язку з характерологічними девіаціями і особистісними аномаліями, а також при невротичних і психосоматичних розладах. Вона направлена на вирішення завдань профілактики, лікування і реабілітації хворих.

Мета курсу “Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці ” сформувати у майбутніх лікарів - психологів знання, вміння та практичні навички необхідних для надання медико-психологічної допомоги населенню:


1. Навчити студентів основам психотерапії та психокорекції;

2. Сприяти оволодінню студентами основних методів психотерапії та

психокорекції;

3. Навчити студентів застосовувати методи та прийоми психотерапії і

психокорекції у лікуванні та реабілітації хворих.
2.Завдання вивчення теми:


 • Ознайомлення студентів із теоретичними основами і сьогоднішніми поглядами на трансактний аналіз;

 • Засвоєння студентами сучасних методів та прийомів трансактного аналізу для диференційованого застосування їх у клінічній практиці;

 • Застосування методів трансактного аналізу у різних галузях практичної медицини.

Курс Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці читається на базі “Історії психології”, “Клінічної психології”, “Клінічного консультування”, “ Психоаналіз та інші особистісно-орієнтовані діагностично-лікувальні підходи”.
3. В результаті вивчення теми студент повинен знати:

 • теоретичні основи трансактного аналізу;

 • етико-деонтологічні принципи і правила у психотерапії та психокорекції;

 • методи трансактного аналізу;

 • форми трансактного аналізу;

 • покази і проти покази для застосування трансактного аналізу із врахуванням нозологічної специфіки;

 • критерії і методи оцінки ефективності проведеної терапії.


4. Студент повинен вміти:

 • проводити загально клінічне та психологічне обстеження хворих, встановити клінічний діагноз;

 • дотримуватись етико-деонтологічних принципів у психотерапевтичній та психокорекційній роботі, створювати довірливий психотерапевтичний контакт з пацієнтом;

 • самостійно складати психокорекційні програми;

 • володіти сучасними прийомами трансактного аналізу;

 • проводити Трансактний аналіз у різних галузях медицини;

 • оцінювати ефективність психотерапевтичної та психокорекційної роботи;

 • вести медичну документацію;

 • використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної підготовки.

Викладання предмету "Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці " прово­диться у формі групових практичних та семінарських занять в умовах психіатричної клініки, клініки неврозів та межових станів, в психосоматичних центрах, у диспансерах психіатричного та наркологічного профілю. Під керівництвом викладача засвоюють сучасні психотерапевтичні і психокорекційні методи і прийоми та застосовують їх у клінічній практици. Контроль за засвоєнням та вмінь проводиться у вигляді тренінгів з використанням аудіо- та відеотехніки, тестового контролю, вирішення ситуаційних задач.Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

Вірно чи не вірно?

Еталони відповідей до завдань

Завдання 1. 3.

Завдання 2. 1.

Завдання 3. 2

Завдання 4. 2.

Завдання 5. 1.

Завдання 6. 1.
Теоретичні питання:

Інформацію, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, можна знайти у джерелах:


 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – с. 202 – 205.

 2. Хайл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисчное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (учебник для вузов). – Москва: Питер, 2003. – С. 471.

 4. Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ: Кондор, 2004. – С. 530.

 5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. - 6-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – С.458.

У додатку 1 приведено граф логічної структури теми " Трансактний аналіз".

ТРАНСАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Общие положения

Трансакционный анализ в узком понимании этих слов — это анализ взаимодействия двух или более людей; в более широком смысле — соци­ально ориентированный психотерапевтический метод, конечной целью которого является формирование гармоничной, социально адаптированной личности.

Создателем трансакционного анализа по праву считают амери­канского психиатра и психолога Эрика Берна. Он не только создал этот метод, но подробно изложил его в своих многочисленных кни­гах («Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаи­моотношений)»: Пер. с англ. М., 1988; «Трансакционный анализ и психотерапия»: Пер. с англ. СПб., 1992, и др.).Большое влияние на создание метода оказали работы Альфреда Адлера, который заложил основы социальной психологии и психи­атрии. Его определение личности как комплекса интерперсональных отношений дало основание Берну для создания оригинального пси­хотерапевтического метода, который по своей сути является методом социального переучивания, а поэтому показан прежде всего при лечении лиц с нарушением социальной адаптации (психопатии, алкоголизм, девиантное поведение у подростков и др.).

Берн выделил три состояния лич­ности, обозначив их как Родитель (Р), Взрослый (В) и Ребенок (Ре) (рис. 9).

Структура личности по Берну отлича­ется от структуры личности по Фрейду (Сверх-Я, Я, Оно), а тем более — от структуры личности по Юнгу, так как лишена комплексов, вытесненных в бессознательное.

Подчеркивая это важное различие, Берн писал, что «Родитель, Взрослый и Ребенок — это не то же самое, что Сверх-Я, Я, Эго или концептуальные построения Юнга, а феноменологические реальности.«Родитель»«эго-состояние» с интериоризованными рациональными нормами долженствований, требований и запретов. «Родитель» — это информация, полученная в дет­стве от родителей и других авторитетных лиц: правила по­ведения, социальные нормы, запреты, нормы того, как можно или должно вести себя в той или иной ситуации. Есть два основных родительских влияния на человека: пря­мое, которое проводится под девизом: «Делай как я!» и косвенное, которое реализуется под девизом: «Делай не как я делаю, а как я велю делать!».

«Родитель» может быть контролирующим (запреты, санк­ции) и заботящимся (советы, поддержка, опека). Для «Ро­дителя» характерны директивные высказывания типа: «Мож­но»; «Должно»; «Ни за что»; «Итак, запомни»; «Какой вздор»; «Бедняжка»...

В тех условиях, когда «родительское» состояние полнос­тью блокировано и не функционирует, человек лишается этики, моральных устоев и принципов.

«Ребенок» — эмотивное начало в человеке, которое про­является в двух видах:

1. «Естественныйребенок» — предполагает все импульсы,присущие ребенку: доверчивость, непосредственность, увлеченность, изобретательность; придает человеку обаяние и

гплоту. Но при этом он капризен, обидчив, легкомыслен, эгоцентричен, упрям и агрессивен.

2. «Адаптированный ребенок» — предполагает поведение,соответствующее ожиданиям и требованиям родителей. Для «адаптированного ребенка» характерна повышенная конформность, неуверенность, робость, стыдливость. Разновидностью «адаптированного ребенка» является «бунтующий» против родителей «Ребенок».

Для «Ребенка» характерны высказывания типа: «Я хочу»; «Я боюсь»; «Я ненавижу»; «Какое мне дело».Взрослое «Я-состояние» способность человека объек­тивно оценивать действительность по информации, полуценной в результате собственного опыта и на основе этого принимать независимые, адекватные ситуации, решения. Взрослое состояние способно развиваться в течение всей жизни человека. Словарь «Взрослого» построен без преду, беждения к реальности и состоит из понятий, при помощи которых можно объективно измерить, оценить и выразить объективную и субъективную реальность. Человек с преоб­ладающим состоянием «Взрослого» является рациональным, объективным, способным осуществлять наиболее адаптив­ное поведение.

Созданный Берном метод делится на несколько этапов:

1) струк­турный анализ;

2) трансакционный анализ;

3) анализ игр;

4) анализ сценариевСтруктурный анализ

Родитель (Р) по Берну — это собрание догм и постулатов, кото­рые он воспринимает в детском возрасте и которые сохраняет потом в течение всей жизни. Это комплекс убеждений, нравственных норм, предрассудков, получаемых в наследство от предков. Это диктующая и повелевающая часть личности. Ее предназначение неоднозначно. С одной стороны, она выполняет важнейшие жизненные функции, в том числе воспитание детей, что обеспечивает выживание человечес­кого рода. Кроме того, она обеспечивает автоматизм жизненных ре­акций, когда человек поступает определенным образом в определен­ной ситуации только потому, что «так принято», освобождая массу времени на решение более сложных жизненных проблем. С другой стороны, это наиболее косная, ригидная часть человеческого Я, ос­тающаяся всегда вне зоны критики. Ей могут быть свойственны и достойные постулаты («Защищать Родину от врага — святое дело»; «Предавать — подло» и т. п.) и самые нелепые, постыдные предрас­судки и убеждения, передаваемые из поколения в поколение («Глав­ное в жизни — вкусно есть и мягко спать»; «Деньги не пахнут» и т. п.). При активизации в личности родительского состояния Я человек ду­мает, реагирует и оценивает окружающий мир так же, как делали это его родители, когда он был ребенком. И даже тогда, когда Родитель в человеке якобы молчит, он все-таки влияет на его поведение, выпол­няя функцию совести.

Ребенок (Ре) живет в человеке всю его жизнь и проявляется даже у стариков, когда те мыслят, чувствуют, реагируют на окружающее точно так же, как делали это в детстве. Это очень ценная часть чело­веческой личности, наиболее импульсивная и искренняя. Не следует считать ее незрелой. Без нее личность теряет всю прелесть неожи­данности, теплоты, непосредственности, превращается в живого ро­бота. Нельзя строго судить седого профессора, когда тот после лек­ции, проходя по двору, вдруг, хитровато оглянувшись и убедившись, что его никто не видит, прыгает и срывает высоко растущий лист с дерева.

Взрослое состояние Я (В) также не имеет отношения к возрасту человека. Это способность личности хранить, использовать и пере­рабатывать информацию на основе предыдущего опыта. Это умение быть независимым от «непоколебимых» предубеждений Родителей и архаических порывов Ребенка. Это спосооность находить компромис­сы и альтернативные варианты в жизненных тупиках, которые порой кажутся безвыходными.

Цель структурного анализа заключается главным образом в том, чтобы дать ответы на вопросы: Кто я? Почему поступаю именно так? Какая часть моего J? действует (или должна действовать) в данной ситуации, чтобы принести пользу, а не поражение?

Анализ трансакций

Как уже упоминалось, трансакция — это взаимодействие двух или более людей. Она начинается с трансакционного стимула — того или иного знака, свидетельствующего о том, что присутствие (или дей­ствие) одного человека воспринято другим. Человек, к которому об ращен стимул, отвечает каким-то действием — трансакционной реак­цией. Это может быть улыбка, нахмуренное лицо, отведенные в сторону глаза и т. д. Люди, как правило, чутко улавливают трансакционные сти­мулы. Когда, например, в трамвае кто-то предупредительно отодвига­ется, чтобы уступить вам место, понятно, что ваше присутствие заме­чено. Вы садитесь, и возможны последующие трансакции: короткие реплики, доброжелательная беседа...

Каждый знаком и с противоположной ситуацией, когда попытка пройти к выходу в тесном вагоне наталкивается на угрюмую непод­вижность окружающих, а то и на реплику: «Куда прешься, как...» Ра­зумеется, дальнейшая трансакция будет затруднительна, а если и воз­никнет, то в отрицательном, недоброжелательном плане.

Все трансакции делятся на дополнительные, перекрестные и скры­тые. Цель анализа трансакций — научить пациента различать, како­го рода трансакция имеет место, какое состояние Я ответственно за трансакционный стимул и какое состояние Я партнера откликнулось действием.
Самыми зрелыми и здоровыми являются дополнительные трансак­ции, когда стимул, посланный человеком, встречает адекватную, ес­тественную в данной ситуации реакцию.Например, два человека взаимодействуют как Родитель — Роди­тель. Муж: «Давай отдадим сына в спортивную секцию». Жена: «Да­вай, но возить его будем по очереди» (рис. 10). Это может быть взаи­модействие Ребенок — Родитель, когда жена нуждается в сочувствии и понимании со стороны мужа и получает их. Жена: «И кто это при­думал есть три раза в сутки! Носишься с сумками по магазинам, а ос­тальное время торчишь у плиты». Муж: «Ты права, полдня у плиты — с ума сойдешь. Полежи, почитай, а я что-нибудь придумаю. С голоду не умрем» (рис. 11).
Bзаимодействия на уровне Взрослый — Взрослый

благо­приятны в рабочей обстановке. Руководитель:

«Я прошу вас (вместо «приказываю») подгото­вить

статистические данные к утру, чтобы я смог

подготовить­ся к докладу».

Подчиненный: «Хорошо, я возьму этот материал

домой и вечером поработаю» (рис. 12).

Руководитель-Подчиненный
Основная особенность дополнительных

трансакций в том, что векторы взаимодействия параллельны, а следовательно, никогда не пересекаются. Это правило не зависит ни от природы трансакций, ни от их содержания. Пока трансакции будут сохранять дополнитель­ный характер, правило будет выполняться независимо от того, заняты ли ее участники обсуждением домашних дел (Родитель — Родитель), решают ли реальную проблему на производстве (Взрослый — Взрос­лый) или просто играют вместе (Ребенок — Ребенок).

При дополнительных (параллельных) трансакциях человеческие коммуникации открыты, отношения искренни и плодотворны. При этом невербальное общение (взгляды, жесты, интонация) не проти­воречит смыслу произносимых слов.

Пересекающиеся трансакции возникают, когда на определенный стимул следует неадекватная реакция. В качестве примера приведем опять ту же беседу мужа и жены, но уже не с параллельными, а с пере­секающимися трансакциями. Муж: «Давай отдадим сына в спортив­ную секцию». Жена: «Мне еще этих хлопот не хватало! А кто возить его будет через весь город?» (рис. 13).
Жена

Муж

В пересекающихся трансакциях активизируется непреодолимое в данный момент состояние Я второ­го участника. Эти трансакции — по­стоянный источник семейных, слу­жебных и бытовых конфликтов. Очень часто пересекающиеся трансакции возникают у пациентов и бездарных врачей, когда пациент обращается к врачу как Взрослый к Взрослому с конструктивными предложениями и разумными заме чаниями, а получает поверхност­ный, авторитарный ответ Родите­ля Ребенку. Трансакции пересека­ются и дальнейшее взаимодей­ствие этих двухличностей обрече­но на провал (рис. 14).

Пациент

Врач


В ходе анализа трансакций недостаточно только констати­ровать факт пересечения векто­ров. Необходимо еще выяснить, какая часть личности неожи­данно активизировалась и раз­рушила взаимодействие. На­пример, если второй участник трансакции на обращение Взрослого к его Взрослому реагирует детским состоянием Я, то следует отло­жить решение проблемы до тех пор, пока векторы не будут приведе­ны в такое состояние, при котором дальнейшие трансакции могут стать параллельными. Это можно сделать, либо став Родителем и до­полняя проснувшегося в собеседнике Ребенка, либо активизировав в собеседнике Взрослого. Самому пациенту проанализировать трансак­ции трудно, поэтому сделать это лучше с помощью психотерапевта. Кроме простейших трансакций, какими являются дополнительные и пересекающиеся, существуют двухуровневые трансакции — угловые и двойные, при которых один уровень видимый — то, что произносится (Берн называет его социальным), а второй — скрытый, или психологи­ческий, — то, что имеется в виду (подтекст). При угловой трансакции стимул направлен, к примеру, от Взрослого к Взрослому, а ответная ре­акция — от Ребенка к Взрослому или от Ребенка к Ребенку.Скрытыми трансакциями часто пользуются дипломаты, влюбленные....

Он: «Не хотите ли зайти ко мне на полчаса посмотреть мою библиотеку? Выберете что-ни­будь почитать».

Она: «У меня как раз пара часов свободных. Я так люблю интересные книги».

На социальном уровне про­исходит разговор между взрослы­ми о книгах, в то время как на психологическом уровне — это разговор Ребенка со Взрослым, и его содержание - сексуальные взаимо­отношения.Алкоголик

Сотрудники

Анализируя подобные игры, Берн пишет: «На поверхности инициатива принадлежит Взрослому, но исход большинства подобных игр предопределяет Реб

Ренок, так что участников игры может ждать сюр­приз» (рис. 15).

Типичные скрытые трансакции часто возникают в жизни алкоголиков. Придя утром с похмелья, он сообща­ет окружающим: «Ох, и врезал я вчера. Голова раскалывает­ся». Сотрудник: «У каждого бывает» (рис. 16).

Видимая трансакция Взрослый — Взрослый. На самом деле трансакция го­раздо глубже. Детское состо­яние Я алкоголика ищет снисхождения у Родительс­кого состояния собеседников. Как правило, он и полу­чает в ответ доброжелатель­ный смешок и снисходитель­ную реплику. Кто-то может, рассмеявшись, сказать: «Да, ты человек пропащий».

Этот смех над чужим несчастьем, так часто встречающийся в жиз­ни, Клауд Штейнер называет трансакцией виселицы.Анализ игр, сценариев и ролей

Психологические игры — наиболее частая форма общественных вза­имодействий, состоящих из скрытых трансакций с предсказуемым исходом. Игры имеют три обязательных признака: 1) скрытые моти­вы, с помощью которых можно манипулировать партнером по игре; 2) благовидность трансакций в социальном плане; 3) выигрыш — «ку­поны», являющиеся целью игры. Психологические игры препятству­ют честным и искренним отношениям между людьми. Однако люди играют в них, поскольку игры возбуждают внимание, позволяют со­здавать и поддерживать некий образ в глазах окружающих и, нако­нец, содержат долгосрочную (или краткосрочную) цель — получение выигрыша. Выигрыш необходим для поддержания психического и соматического равновесия, для снятия напряжения, ухода от психо-логически трудных ситуаций, сохранения привычного статуса (даже если он жалкий и убогий), получения ожидаемых поощрений.

Понятие «выигрыш» в трансакционном анализе часто в корне отлично от принятого в быту. Выигрышем может быть и очередной, но ожидаемый «втык» от начальства за плохую работу и расхлябан­ность, и грандиозный семейный скандал, которому предшествовали подготовительные, «целенаправленные» трансакции, и саморазруши­тельные финалы деструктивных игр — белая горячка и даже само­убийство... и все ради того, чтобы «заработать» очередной выигрыш­ный купон в игре: «Мне в жизни не везет».

Есть выигрыш сильных: «Я был уверен в успехе дела»; «Должность, которую я получил, как будто создана для меня»; «Мне в жены нужна была именно такая женщина».

Выигрыши могут быть как этапами, так и финалами игр. Игры, затянувшиеся на многие годы, превращаются в судьбу... Все важные социальные контакты протекают именно как игры. Легкое и ни к чему не обязывающее название «игра» на самом деле подразумевает самые разноплановые отношения между людьми. Игры, в которые играют люди, имеют широчайший диапазон: от невинных ежечасных игр по мелочам до зловещих и трагических, какими являются войны. Есть множество деструктивных игр, несущих в себе распад и уничтоже­ние. Игры алкоголиков, в которых заложено саморазрушение. Игры убийц, где выигрышем является убийство другого человека. Деструк­тивные семейные игры, продолжающиеся годами и нередко приво­дящие к распаду семьи. Игры политиков, когда за социально благо­видными целями всенародного блага скрывается выигрыш в виде власти и сопутствующего ей собственного благополучия.

Есть, однако, форма трансакций, которая не может быть названа игрой. Это искренность. Искренность — один из самых глубоких уров­ней человеческих отношений. Она лишена потребности в получении выигрыша и возникает в редкие моменты полного бескорыстия, не­жности, понимания, близости. Истинная искренность, к сожалению, встречается очень редко, поэтому Берн не отводит ей места в трансак­ционном анализе.

Для того чтобы анализ игр и последний раздел трансакционного анализа — анализ сценария были понятными, необходимо ввести еще несколько определений.

По представлению о себе, о жизни, по способам реализации сво­ей жизни всех людей можно разделить на Выигрывающих и Проигры­вающих. Под термином Выигрывающий не следует понимать челове­ка, который заставляет кого-то проигрывать. Выигрывающий — это человек, способный быть аутентичным (достоверным). Он сознатель но разрешает себе быть личностью, реализует свою неповторимую ин­дивидуальность и, не боясь быть независимым, принимает на себя от­ветственность за собственную судьбу. Аутентичная личность отвер­гает жизнь в иллюзорном мире представлений о том, какой она могла бы быть, если бы не... Выигрывающий в представлениях о себе исхо­дит из существующих реалий, правильно учитывая собственные дос­тоинства и собственные недостатки. Аутентичный человек не предъявляет претензий к другим людям, не пытается манипулиро­вать ими. Он умеет оставаться самим собой, не стремясь создать при­ятный, вызывающий или соблазнительный образ, не соответствую­щий действительности. Выигрывающий не разыгрывает из себя бес­помощного и не играет в обвинителя.

При этом он не сбрасывает со счетов свое прошлое и не пренебрегает планами на будущее. Аутентичная лич­ность живет и действует по принципу здесь и теперь, делая своевре­менные выводы после неизбежных для каждого человека промахов и падений. Выигрывающий свободен от догм и ложных авторитетов, поскольку сам для себя достаточно авторитетен.

Проигрывающие, даже преуспевая в жизни, часто говорят о себе как о тревожных, несчастных. Проигрывающие — это безвольные, вечно страдающие, измученные и мучающие других. Они не способ­ны к какой-либо страсти и поэтому нестерпимо скучны. Проигрыва­ющие не умеют жить настоящим. Нескончаемая ностальгия по про­шлому, мечты о будущем чуде или волшебном спасении лишают их возможности воспользоваться шансами сегодняшнего дня. Их пред­ставления о мире искажены, наполнены непрерывной тревогой, по­дозрительностью, плохими предчувствиями и претензиями к людям. Почти вся их энергия уходит на сохранение ролей и масок, на сохра­нение status quo, поскольку продуктивная реализация собственного жизненного пути для них невозможна. Избегая искренних и откро­венных отношений, Проигрывающие пытаются манипулировать людьми, накапливая выигрышные купоны. Проигрывающий не спо­собен быть аутентичным и проживает жизнь, являясь кем-то другим, но не самим собой.

Каким вырастет человек — Выигрывающим или Проигрываю­щим, во многом определяет его детство, система воспитания, окру­жающие люди. Сенсорный голод грудного младенца, которого целы­ми днями не берут на руки, недостаток общения, жестокое или пре­небрежительное отношение, чувство, что он лишний в семье, точно так же, как и гиперопека, словом, все, что формирует у ребенка необ­ходимость манипулировать людьми, чтобы выжить, превращают в ко­нечном итоге технику манипулирования в стереотип поведения, а в дальнейшем — в образ жизни.Предписание — это программа, по которой человек стремится к цели. Закладывается, как правило, в детстве родителями, учителями. Это ответы на вопросы: «Кто ты?»; «На что способен?»; «Каким дол­жен быть?»; «Как этого достичь?».

«Этот парень в жизни не пропадет!» Предписание двояко: 1) бу­дет добиваться своего любыми средствами: взятками, хитростью, на­хальством; 2) будет исполнять свой жизненный сценарий, опираясь на самые достойные качества личности: трудолюбие, упорство, чест­ность. Все зависит от родительского образа, давшего воспитание.

Очень часто профессиональные предписания выполняются не­укоснительно: «В нашем роду все пахали землю»; «Она создана быть врачом». Предписания могут касаться семейного уклада и отноше­ния к жизненным ценностям: «У нас никогда не выносили сор из избы»; «В нашей семье не разводятся»; «Были бы деньги, а любовь придет».

Существуют предписания-заклятия: «Чтоб ты провалился!» Если эта фраза повторяется довольно часто, то предписание может иметь фатальный характер: предписывается жизнь человека с деструктив­ным поведением (алкоголик, самоубийца, убийца и пр.).

«Ну что ты за уродина!» Девочка, которой часто повторяют это в детстве, при самых благоприятных физических данных не сможет стать привлекательной женщиной.

Деструктивные предписания усваиваются в детском возрасте как непреложные истины, и потому личность, имеющая сценарий с про­клятием, похожа на царевну-лягушку, обреченную судьбой на самое жалкое существование.

В детстве формируется еще одна очень важная часть мировосприя­тия — излюбленное чувство. Это доминирующая или, как говорил Берн основная эмоция, которая, какусловный рефлекс, может сохраниться на всю жизнь. После нескольких лет экспериментов, когда ребенок «пробу­ет» различные эмоции: радость, вину, испуг, обиду, недоумение и т. д., он отбирает те, которые в его семье используются особенно часто. Разыгры­вая в психотерапевтической группе, к примеру, ситуацию склоки на об­щей кухне коммунальной квартиры, несложно выявить излюбленное чувство по высказываниям пациентов: «В нашей семье, естественно, ра­зозлились»; «Мы не спускаемся до уровня кухонных склок»; «Конечно, были в чем-то сами виноваты, наверное, надо было с ними объединить­ся». Характерно, что до занятий в группе каждый из пациентов был уве­рен, что реагирует на ситуацию единственно возможной эмоцией. И только продемонстрировав разные способы реагирования на одну и ту же ситуацию, когда «злые» разозлятся, «обидчивые» обидятся, «склон­ные к самообвинению» обвинят себя, а «всегда правые» обвинят других и т. д., у психотерапевта появляется возможность показать пациенту, что его способ реагирования не «единственно возможный», а в нем домини­рует излюбленная эмоция, которую он использует в большинстве случа­ев жизни.

Так часто бывает с больными алкоголизмом, которые после дли­тельной ремиссии («закодировался!») получают долгожданный ма­ленький купон обиды или разочарования и, присоединив его к спря­танному капиталу купонов, пускаются в загулы, нередко оканчиваю­щиеся наркологическим стационаром.

Итак, получив «набор» информации (переживания), приняв реше­ние и заняв определенные психологические позиции, личность готова к исполнению своего жизненного сценария. Но для полноценной жизненной драмы необходимы другие участники, которыми личность могла бы манипулировать.

В качестве примера можно привести довольно распространенный и нестареющий сценарий «Алкоголик». В этом сценарии три действу­ющих лица: Жертва (пациент), Преследователь (жена) и Спаситель (нарколог или участковый милиционер). В ходе драмы Жертва и Пре­следователь постоянно меняются ролями.

Анализ сценария содержит множество разделов, часть которых лишь конспективно изложена в этой главе. Это трудоемкий процесс, который включает в себя изучение жизни родителей и прародителей, исследование сценарной матрицы — диаграммы предписаний, пере­данных пациенту от предков, анализ культурного наследования, ос­новных масок, любимых чувств, собираемых купонов и множество других компонентов.

Главными задачами трансакционного аналитика являются рекон­струкция и создание автономной личности, способной разбираться в компонентах своего Ян расстаться с деструктивными сценариями личности, имеющей мужество выйти из-под власти предрассудков и ложных авторитетов, отказаться от игр и манипулирования людьми.

Цель трансакционного анализа — сформировать у пациента Взрослую этическую позицию, научить его стать Выигрывающим, ответственным за себя, за всех и за все
«Игра» — фиксированный и неосознаваемый стереотип поведения, в котором личность стремится избегнуть близо­сти (т.е. полноценного контакта) путем манипулятивного поведения. Близость— это свободный от игр, искренний обмен чувствами, без эксплуатации, исключающий извле­чение выгоды. Под играми понимается продолжительный ряд действий, содержащих слабость, ловушку, ответ, удар, расплату, вознаграждение. Каждое действие сопровождается определенными чувствами. Ради получения чувств часто и совершаются действия игры. Каждое действие игры сопро­вождается поглаживанием, которых в начале игры больше, чем ударов. Чем дальше разворачивается игра, тем интен­сивнее становятся поглаживания и удары, достигая макси­мума в конце игры.

Выделяют три степени игр: игры 1 -й степени приняты в обществе, они не скрываются и не приводят к тяжелымпоследствиям; игры 2-й степени скрываются, не приветству­ются обществом и приводят к ущербу, который нельзя на­звать непоправимым; игры 3-й степени скрываются, осуж­даются, ведут к непоправимому ущербу для проигравшего. Игры могут разыгрываться человеком с самим собой, зача­стую — двумя игроками (при этом каждый игрок может исполнять несколько ролей), и иногда игрок устраивает игру с организацией.

Психологическая игра представляет собой серию следу­ющих друг за другом трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом, со скрытой мотивацией. В каче­стве выигрыша выступает какое-либо определенное эмо­циональное состояние, к которому игрок бессознательно стремится.

«Поглаживания и удары»— взаимодействия, направлен­ные на передачу положительных или отрицательных чувств. Поглаживания могут быть:


 • позитивными: «Вы мне симпатичны», «Какая вы милая»;

 • негативными: «Ты мне неприятен», «Ты сегодня плохо выглядишь»;

 • условными (касаются того, что человек делает и подчеркивают результат): «Вы хорошо это сделали», «Ты бы мне больше нравился, если бы...»;

 • безусловными (связаны с тем, кем человек является):«Вы специалист высшего класса», «Я принимаю тебя таким, какой ты есть»;

 • фальшивыми (внешне они выглядят как позитивные, а на самом деле оказываются ударами): «Вам, конечно же, понятно, что я вам говорю, хотя вы и производите впечатление недалекого человека», «Вам очень идет этот костюм, обычно костюмы на вас висят мешками».

Любое взаимодействие людей содержит поглаживания и удары, они составляют банк поглаживаний и ударов чело­века, который во многом определяет самооценку и само­уважение. Каждый человек нуждается в поглаживаниях, осо­бенно остро эту потребность испытывают подростки, дети и старики. Чем меньше физических поглаживаний получает человек, тем более он настроен на психологические погла­живания, которые с возрастом становятся более дифферен­цированными и изощренными. Поглаживания и удары на­ходятся в обратной зависимости: чем больше человек при­нимает позитивных поглаживаний, тем меньше отдает-ударов, и чем больше человек принимает ударов, тем мень­ше он отдает поглаживаний.

«Трансакции» — все взаимодействия с другими людьми с позиции той или иной роли: «Взрослого», «Родителя», «Ребенка». Различают дополнительные, перекрестные и скры­тые трансакции.

Дополнительными называются трансакции, соответствующие ожиданиям взаимодействующих людей и отвечающие здоровым человеческим отношениям. Такие вза­имодействия неконфликтогенны и могут продолжаться нео­граниченное время.

Перекрестные трансакции начинаются взаимными упреками, едкими репликами и заканчивают­ся хлопаньем дверью. В этом случае на стимул дается реак­ция, активизирующая неподходящие «эго-состояние».

Скрытые трансакции включают более двух «эго-состояний», сообщение в них маскируется под социально прием­лемым стимулом, но ответная реакция ожидается со сто­роны эффекта скрытого сообщения, что составляет суть психологических игр.«Вымогательство» — способ поведения, с помощью ко­торого люди реализуют привычные установки, вызывая у себя отрицательные чувства, как бы требуя своим поведе­нием, чтобы их успокаивали. Вымогательство — это обычно то, что получает инициатор игры в ее конце. Так, напри­мер, обильные жалобы клиента направлены на получение эмоциональной и психологической поддержки со стороны окружающих.

«Запреты и ранние решения» — одно из ключевых поня­тий, означающее послание, передающееся в детстве от ро­дителей к детям из «эго-состояния» «Ребенок» в связи с тревогами, заботами и переживаниями родителей. Эти зап­реты можно сравнить с устойчивыми матрицами поведения. В ответ на эти послания ребенок принимает то, что называ­ется «ранние решения», т.е. формулы поведения, вытекаю­щие из запретов. Например, «Не высовываться, надо быть незаметным, а иначе будет плохо». — «А я буду высовывать­ся».

«Жизненный сценарий» — это жизненный план, напоми­нающий спектакль, который личность вынуждена играть. Он включает в себя:

родительские послания (социальные нормы, запреты, правила поведения). Дети получают от родителей вербаль­ные сценарные сообщения как общего жизненного плана, так и касающиеся различных сторон жизни человека: про­фессиональный сценарий, сценарий женитьбы-замужества образовательный, религиозный и т.д. При этом родительс­кие сценарии могут быть: конструктивными, деструктив­ными и непродуктивными; • ранние решения (ответы на родительские послания);

 • игры, которые реализуют ранние решения;

 • вымогательства, которыми оправдываются ранние решения;

 • ожидание и предположение того, чем закончится пьеса жизни.

«Психологическая позиция или основная жизненная уста­новка» — совокупность основных, базовых представлений о себе, значимых других, окружающем мире, дающих осно­вание для главных решений и поведения человека. Выделя­ют следующие основные позиции:

1. «Я благополучен — ты благополучен».2. «Я неблагополучен — ты неблагополучен».

3. «Я неблагополучен — ты благополучен».

4. «Я благополучен — ты неблагополучен».

1. «Я благополучен ты благополучен» — это позиция полного довольства и принятия других. Человек находит себя и свое окружение благополучным. Эта позиция удачливой, здоровой личности. Такой человек поддерживает добрые отношения с окружающими, принят другими людьми, отзывчив, вызывает доверие, доверяет другим и уверен в себе. Такой человек умеет жить в изменяющемся мире, внутренне свободен, избегает конфликтов и не тратит время на борьбу с самим собой или с кем-то из окружающих. Человек с такой позицией считает, что жизнь каждого человека стоит того, чтобы жить и быть счастливым.2. «Я неблагополучен ты неблагополучен». Если человек был окружен вниманием, теплом и заботой, а затем в силу каких-то жизненных обстоятельств отношение к нему радикально меняется, то он начинает ощущать себя неблагополучным. Окружение также воспринимается в негативном ключе.

Эта позиция безнадежного отчаяния, когда жизнь вос­принимается бесполезной и полной разочарований. Такая позиция может складываться у ребенка, лишенного внима­ния, заброшенного, когда окружающие безразличны к нему, или у взрослого, который понес большую утрату и не рас­полагает ресурсами для собственного восстановления, когда окружающие отвернулись от него и он лишен поддержки. Многие люди с установкой «Я неблагополучен — ты неблагополучен» проводят большую часть жизни в наркологических, психиатрических и соматических стационарах, в местах лишения свободы. Для них типичны все нарушения здо­ровья, вызванные саморазрушающим поведением: непомер­ное курение, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Человек с такой установкой считает, что и его жизнь и жизнь других людей вообще ничего не стоит. 1. «Я неблагополучен — ты благополучен». Человек с негативным образом собственного «Я» отягощен происходящими событиями и принимает на себя вину за них. Он недостаточно уверен в себе, не претендует на успех, низко оценивает свой труд, отказывается брать на себя инициативу и ответственность. Он ощущает себя полностью зависимым от окружающих, которые представляются ему огромными, всесильными, благополучными фигурами. Человек с такой позицией считает, что его жизнь немногого стоит в отличие oт жизни других, благополучных людей.

 2. «Я благополучен ты неблагополучен». Эта установка надменного превосходства. Данная фиксированная эмоциональная установка может сформироваться как в раннем детстве, так и в более зрелом возрасте. Формирование установки в детстве может складываться по двум механизмам: в одном случае семья всячески подчеркивает превосходство ребенка над другими ее членами и окружающими. Такой ребенок растет в атмосфере почитания, всепрощения и принижения окружающих. Другой механизм развития установки срабатывает, если ребенок постоянно пребывает в условиях, угрожающих его здоровью или жизни (например, при плохом обращении с ребенком), и когда он восстанавливается после очередного унижения (или для того, чтобы просто выжить), он заключает: «Я благополучен» — чтобы освободиться от своих обидчиков и тех, кто не защитил его:«Ты не благополучен». Человек с такой установкой считает
  свою жизнь весьма ценной и не ценит жизнь другого человека.

Трансактный анализ включает:

□ Структурный анализ — анализ структуры личности.


Анализ трансакций — вербальных и невербальных взаимодействий между людьми.

 • Анализ психологических игр, скрытых трансакций,приводящих к желаемому исходу — выигрышу.

 • Анализ сценария (скрипт-анализ) индивидуального жизненного сценария, которому человек невольно следует.

В основе коррекционного взаимодействия лежит струк­турный анализ «эго-позиции», который предполагает демон­страцию взаимодействия с помощью техники ролевых игр.

Особо выделяются две проблемы: 1) контаминации, когда смешиваются два разных «эго-состояния», и 2) исключе­ния, когда «эго-состояния» жестко отграничены друг от друга.

В трансактном анализе используется принцип открытой коммуникации. Это означает, что психолог и клиент разго­варивают на простом языке, обычными словами (это зна­чит, что клиент может читать литературу по трансактному анализу).

Цели коррекции. Главная цель — помощь клиенту в осоз­нании своих игр, жизненного сценария, «эго-состояний» и при необходимости принятие новых решений, относящихся к поведению построения жизни. Сущность коррекции зак­лючается в том, чтобы освободить человека от выполнения навязанных программ поведения и помочь ему стать неза­висимым, спонтанным, способным к полноценным отно­шениям и близости.

Целью также является достижение клиентом независи­мости и автономии, освобождение от принуждения, вклю­ченность в настоящие, свободные от игр взаимодействия, допускающие откровенность и близость.Конечная цель — достижение автономии личности,, опре­деление своей собственной судьбы, принятие ответственно­сти за свои поступки и чувства.

Позиция психолога. Основная задача психолога — обеспе­чить необходимый инсайт. А отсюда требование к его пози­ции: партнерство, принятие клиента, сочетание позиции учи­теля и эксперта. При этом психолог обращается к «эго-состо-янию» «Взрослый» в клиенте, не потакает капризам «Ребенка» и не успокаивает разгневанного «Родителя» в клиенте.

Когда психолог использует излишне много терминоло­гии, непонятной клиенту, считается, что этим он стремит­ся защититься от собственной неуверенности от проблем.Требования и ожидания от клиента. Основным условием работы в трансактном анализе является заключение кон­тракта. В контракте четко оговариваются: цели, которые кли­ент ставит перед собой; пути, по которым эти цели будут достигаться; предложения психолога по взаимодействию; список требований к клиенту, который тот обязуется вы­полнять.

Клиент решает, какие убеждения, эмоции, стереотипы поведения он должен изменить в себе, чтобы достигнуть намеченных целей. После пересмотра ранних решений кли­енты начинают думать, вести себя и чувствовать по-друго­му, стремясь приобрести автономию. Наличие контракта предполагает взаимную ответственность обеих сторон: пси­холога и клиента.Вирішить самостійно запропоновані завдання.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:


 1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теорії особистості. — С.-Пб., 1998. —

С. 197-206. 104

 1. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. – К.:Либідь, 1999. – с. 202 – 205.

 2. Хайл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 3. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия (учебник для вузов). – Москва: Питер, 2003. – С. 471.

 4. Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ: Кондор, 2004. – С. 530.

 5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. - 6-е изд., исправленное – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – С.458.


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім проведення ролевої гри. Під керівництвом викладача буде проведено психодинамічний розбір ролевої гри та отриманих завдяки неї результатів. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль.
Технологічна карта практичного заняття


Етапи

Години, хв.

Навчальні посібники

Місце проведення

1. Тестовий контроль початкового рівня

15

Таблиці, схеми

Навчальна кімната

2. Самостійна ролева гра.

30

власна особистість студента

Навчальна кімната

3. Психодинамічний розбір під керівництвом викладача ролевої гри та її результатів.


30
Навчальна кумната

4. Підсумковий тестовий контроль.

10

Тести, таблиці, схеми

Навчальна кімната

5. Підведення підсумків заняття

5
Навчальна кімната

Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Методические рекомендации для иностранных студентов для подготовки и работы на практическом занятии по медицинской психологии тема: Психологические особенности больных с разными заболеваниями. Актуальность темы
medpsychology -> Психотерапія і парапсихологія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Раціональна психотерапія П. Дюбуа
medpsychology -> Тема 10: Психогігієна, психопрофілактика, основи психотерапії. І. Актуальність теми
medpsychology -> Термінальна психотерапія
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> Особливості складання психокорекційних програм

Скачать 293.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница