«Я-реальне, я-ідеальне»Скачать 210.38 Kb.
Дата18.05.2016
Размер210.38 Kb.
#19761
Бесіда на тему: «Я-реальне, я-ідеальне»

(віковий склад вихованців 14-15 років)

Мета:

- навчити вихованців сприймати своє «Я»;

- сприяти розвитку вмінь та навичок в роботі самоаналізу;
Хід заняття:

I. Вступна частина

Усвідомлення людиною світу не зводиться до відображення лише зовнішніх об'єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на самого суб'єкта, на його власну діяльність, його внутрішній світ. Таке усвідомлення людиною самої себе отримало в психології статус особливого феномена - самосвідомості.


II. Основна частина

Самосвідомість особистості

САМОСВІДОМІСТЬ - це здатність людини усвідомити саму себе, своє "Я", свої потреби, інтереси, цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку й переживання тощо.

На відміну від свідомості, самосвідомість орієнтована на осмислення людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, своєї позиції в суспільстві. Якщо свідомість є знанням про іншого, то самосвідомість - знанням людини про саму себе. Якщо свідомість орієнтована на весь об'єктивний світ, то об'єктом самосвідомості є сама особистість. У самосвідомості вона постає і як суб'єкт, і як об'єкт пізнання.

Структура самосвідомості людини складна. Вона відзначається різноманітністю форм вияву, які пов'язані з усіма аспектами її психічної діяльності:

• ПІЗНАВАЛЬНОЇ - самокритичність, самоаналіз, самооцінка, самопереконання, самоіронія тощо;

• ЕМОЦІЙНОЇ - самозадоволення, самоповага, самолюбство, самосхвалення тощо;

• ВОЛЬОВОЇ - самодисципліна, самонаказ, самоконтроль, саморегуляція, самовимогливість тощо.

Центральними і найбільш дослідженими структурними компонентами самосвідомості є феномени саморегуляції, самооцінки, самоаналізу. Кожна дитина народжується як індивід людського роду. Проте в процесі життя не кожний стає особистістю. Особистість розглядається як саморегулююча система (І.П. Павлов). Це такий рівень розвитку людини, коли вона сама здійснює управління своїми діями, вчинками, поведінкою, емоційним станом, ставленням до навколишнього середовища.Самооцінка особистості - це усвідомлення власної ідентичності незалежно від зовнішніх впливів. Вона складається в процесі пізнання людиною себе. За змістом самооцінка розрізняється як завищена, занижена та адекватна, саме остання сприяє розвитку людини. Завищена або занижена ускладнюють цей процес. Те, як людина оцінює себе - відчуття гідності, самозадоволення, самоповага, або приниження, почуття неповноцінності - частково залежить від її соціального статусу, але ще більш від оцінок, які вона отримує від значущих для неї осіб .

Самопізнання пов'язано із самоаналізом і самокритичністю, що дають змогу кожному глибше пізнати себе самого, усвідомити духовне зростання, а також стимулювати свій розвиток. Вищий рівень саморозвитку людини включає вибір цінностей, моральних норм, образу життя, професії.

Самопізнання виявляє потребу людини в самодостатності й самоутвердженні. В особистому і соціальному аспектах самоствердження має різні форми.

Особливо важливо самоутвердження в молоді роки — в навчанні, роботі, стосунках між людьми. Воно асоціюється насамперед із самостійністю, самовідповідальністю, само ініціативою, самодостатністю.

Самосвідомість розвивається, змінюється, збагачується впродовж життя людини. У кожного є природна схильність до самовдосконалення, яка на певному етапі розвитку особистості та впливу суспільства постає як усвідомлення прагнення до творчого саморозвитку, самореалізації. Самовдосконалення і самовияв людини є процес постійного розвитку, сходження (СЛ. Рубінштейн).

Високий рівень самосвідомості зумовлює саморозвиток і самовиховання.

"Я-концепція"

"Я-концепція" - це виявлення самосвідомості. Вона становить собою динамічну систему уявлень людини про себе. "Я-концепція" формується під впливом досвіду кожного індивіда. Ця система становить основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки зі світом, що її оточує.

Види образів "Я": соціальне "Я", духовне "Я", фізичне "Я", інтимне "Я", сімейне "Я" тощо, а також "Я" - реальне, "Я" - ірреальне, теперішнє, майбутнє, фантастичне тощо.

На відміну від самосвідомості, образ "Я", крім усвідомлених компонентів, містить невідоме "Я" на рівні самопочуття, уявлень. Головна функція образу "Я" — забезпечити інтегрованість, цілісність, індивіда, його особистісну сутність досягти суб'єктивної гармонійності. "Я" — концепцію вивчають науки про людину і суспільство.

Представники гуманістичної психології описують феноменологію особистості, тобто те, як людина сприймає, розуміє і пояснює себе, реальні події свого життя.

"Я-концепція" — це оцінно-пізнавальна система, що переживається і більш-менш усвідомлюється індивідом. На її основі складається ставлення індивіда до себе та до інших, що спирається на особистісну самооцінку своїх можливостей, здібностей, характеру. Е. Фромм наголошує: "Моє власне "Я" повинно бути таким самим об'єктом моєї любові, як й інша людина. Ствердження власного життя, щастя, розвитку свободи укорінено в моїй здатності любити, тобто в турботі, повазі, відповідальності й знаннях. Якщо індивід здатний любити творчо, він любить і себе; якщо він любить лише інших, він загалом не може любити". Отже, образ "Я" постає як регулятор взаємин, міжособистісних стосунків людини.

У сучасних психологічних дослідженнях підкреслюють роль образу "Я" як узагальненого механізму саморегуляції особистості, зазначають, що саме образ "Я" забезпечує самототожність (індентифікацію), особистісну відповідальність, породжує почуття соціальної причетності. Механізм саморегуляції Я-концепції виявляється у вербалізованій формі: власного бажання - "я хочу", усвідомлення своїх можливостей - "я можу", вимогливості - "мені потрібно", цілеспрямованості - "я прагну".

Індивіди з різними "Я-концепціями" не однаково сприймають світ: правильно чи неправильно, спотворено, наприклад: "Я-реальне" і "Я­ ідеальне" не збігаються. Це спричинює незадоволення, розчарування. Від задоволення рівня домагань у досягненні особистості залежить формування важливого компонента її свідомості - самоповаги. Вона впливає фактично на всі аспекти діяльності людини: включає і задоволеність собою, і прийняття себе, і почуття власної гідності, і позитивне ставлення до себе, і узгодженість свого над особистісного та ідеального "Я". Мотивація досягнення, будучи домінуючою для людини, є також важливим регулятором її розвитку.

Ідентифікація — це спосіб пізнання, при якому встановлюється подібність об'єктів шляхом знаходження спільного та відмінного в їх ознаках.

Розвиток САМОСВІДОМОСТІ людини виявляється у: самоспостереженні, критичному ставленні до самої себе, в оцінці своїх позитивних І негативних рис, самовладанні й відповідальності за свої вчинки.

Власне самосвідомість пов'язана зі здатністю до рефлексії, до погляду на себе ніби "збоку". Завдяки самосвідомості людина усвідомлює себе як індивідуальну реальність, окрему від природи та інших людей. Вона стає наявною не лише для інших, а й для себе.

Самопізнання відображає суб'єктивне уявлення про себе. Внаслідок цього уявлення людини про саму себе не завжди адекватне. Наприклад, мотиви, які людина висуває, обґрунтовуючи перед іншими людьми та перед собою свою поведінку (навіть і тоді, коли вона прагне правильно усвідомити власні спонуки й суб'єктивно цілковито щира), аж ніяк не завжди відображають ці спонуки, що реально зумовлюють її дії.

Переживання різних емоцій, які супроводжують процеси самопізнання, формують у людини ставлення до себе.

Знання про себе, поєднане з певним ставленням до себе, становить САМООЦІНКУ особистості.

Самооцінки людини формуються під впливом різних чинників. Це й порівняння образу реального "Я" з образом ідеального "Я", тобто з уявленням про те, якою людина хотіла б бути. Це й привласнення людиною тих оцінок і стандартів, які вона отримує від інших людей, насамперед від свого найближчого оточення. І, нарешті, це успішність дій людини — як реальна, так і уявна. Незалежно від того, чи є в основі самооцінки власні судження людини про себе або інтерпретації суджень інших людей, індивідуальні ідеали або культурно задані стандарти, вона завжди має суб'єктивний характер.

III. Заключна частина


 1. Тестування вихованців на визначення самооцінки (додаток 1).

 2. Самостійно зробити самоаналіз.


Додаток 1.

Тест «Самооценка»

Инструкция к тесту

Каждый человек имеет определенные представления об идеале наиболее ценных свойств личности. На эти качества люди ориентируются в процессе самовоспитания. Какие качества вы более всего цените в людях? У разных людей эти представления неодинаковы, а потому не совпадают результаты самовоспитания. Какие же представления об идеале имеются у вас? Разобраться в этом вам поможет следующее задание, которое выполняется в два этапа.

Этап 1

Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть римскими цифрами I, II, III, IV.

Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества людей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более значимы и ценны для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед другими. Какие это качества и сколько их – каждый решает сам.

Внимательно прочитайте слова первого набора качеств. Выпишите в столбик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, стоящими слева. Теперь приступайте ко второму набору качеств – и так до самого конца. В итоге вы должны получить четыре набора идеальных качеств.Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми участниками психологического обследования, приводим толкование этих качеств:
I. Межличностные отношения, общение.

 1. Вежливость – соблюдение правил приличия, учтивость.

 2. Заботливость – мысль или действие, направленные к благополучию людей; попечение, уход.

 3. Искренность – выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность.

 4. Коллективизм – способность поддерживать общую работу, общие интересы, коллективное начало.

 5. Отзывчивость – готовность отозваться на чужие нужды.

 6. Радушие – сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с готовностью чем-нибудь услужить.

 7. Сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью людей.

 8. Тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не задевать достоинства людей.

 9. Терпимость – умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, привычкам,

 10. Чуткость – отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей.

 11. Доброжелательность – желание добра людям, готовность содействовать их благополучию.

 12. Приветливость – способность выражать чувство личной приязни.

 13. Обаятельность – способность очаровывать, притягивать к себе.

 14. Общительность – способность легко входить в общение.

 15. Обязательность – верность слову, долгу, обещанию.

 16. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и действия.

 17. Откровенность – открытость, доступность для людей.

 18. Справедливость – объективная оценка людей в соответствии с истиной.

 19. Совместимость – умение соединять свои усилия с активностью других при решении общих задач.

 20. Требовательность – строгость, ожидание от людей выполнения своих обязанностей, долга.

II. Поведение

 1. Активность – проявление заинтересованного отношения к окружающему миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия.

 2. Гордость – чувство собственного достоинства.

 3. Добродушие – мягкость характера, расположение к людям.

 4. Порядочность – честность, неспособность совершать подлые и антиобщественные поступки.

 5. Смелость – способность принимать и осуществлять свои решения без страха.

 6. Твердость – умение настоять на своем, не поддаваться давлению, непоколебимость, устойчивость.

 7. Уверенность – вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, сомнений.

 8. Честность – прямота, искренность в отношениях и поступках.

 9. Энергичность – решительность, активность поступков и действий.

 10. Энтузиазм – сильное воодушевление, душевный подъем.

 11. Добросовестность – честное выполнение своих обязанностей.

 12. Инициативность – стремление к новым формам деятельности.

 13. Интеллигентность – высокая культура, образованность, эрудиция.

 14. Настойчивость – упорство в достижении целей.

 15. Решительность – непреклонность, твердость в поступках, способность быстро принимать решения, преодолевая внутренние колебания.

 16. Принципиальность – умение придерживаться твердых принципов, убеждений, взглядов на вещи и события.

 17. Самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение вскрывать свои ошибки и недостатки.

 18. Самостоятельность – способность осуществлять действия без чужой помощи, своими силами.

 19. Уравновешенность – ровный, спокойный характер, поведение.

 20. Целеустремленность – наличие ясной цели, стремление ее достичь.

III. Деятельность

 1. Вдумчивость – глубокое проникновение в суть дела.

 2. Деловитость – знание дела, предприимчивость, толковость.

 3. Мастерство – высокое искусство в какой-либо области.

 4. Понятливость – умение понять смысл, сообразительность.

 5. Скорость – стремительность поступков и действий, быстрота.

 6. Собранность – сосредоточенность, подтянутость.

 7. Точность – умение действовать, как задано, в соответствии с образцом.

 8. Трудолюбие – любовь к труду, общественно полезной деятельности, требующей напряжения.

 9. Увлеченность – умение целиком отдаваться какому-либо делу.

 10. Усидчивость – усердие в том, что требует длительного времени и терпения.

 11. Аккуратность– соблюдение во всем порядка, тщательность работы, исполнительность.

 12. Внимательность – сосредоточенность на выполняемой деятельности.

 13. Дальновидность – прозорливость, способность предвидеть последствия, прогнозировать будущее.

 14. Дисциплинированность – привычка к дисциплине, сознание долга перед обществом.

 15. Исполнительность – старательность, хорошее исполнение заданий.

 16. Любознательность – пытливость ума, склонность к приобретению новых знаний.

 17. Находчивость – способность быстро находить выход из затруднительных положений.

 18. Последовательность – умение выполнять задания, действия в строгом порядке, логически стройно.

 19. Работоспособность – способность много и продуктивно работать.

 20. Скрупулезность – точность до мелочей, особая тщательность.

IV. Переживания, чувства

 1. Бодрость – ощущение полноты сил, деятельности, энергии.

 2. Бесстрашие – отсутствие страха, храбрость.

 3. Веселость – беззаботно-радостное состояние.

 4. Душевность – искреннее дружелюбие, расположенность к людям.

 5. Милосердие – готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия.

 6. Нежность – проявление любви, ласки.

 7. Свободолюбие – любовь и стремление к свободе, независимости.

 8. Сердечность – задушевность, искренность в отношениях.

 9. Страстность – способность целиком отдаваться увлечению.

 10. Стыдливость – способность испытывать чувство стыда.

 11. Взволнованность – мера переживания, душевное беспокойство.

 12. Восторженность – большой подъем чувств, восторг, восхищение.

 13. Жалостливость – склонность к чувству жалости, состраданию.

 14. Жизнерадостность – постоянство чувства радости, отсутствие уныния.

 15. Любвеобильность – способность сильно и многих любить.

 16. Оптимистичность – жизнерадостное мироощущение, вера в успех.

 17. Сдержанностьспособность удержать себя от проявления чувств.

 18. Удовлетворенность – ощущение удовольствия от исполнения желаний.

 19. Хладнокровность – способность сохранять спокойствие и выдержку.

 20. Чувствительность – легкость возникновения переживаний, чувств, повышенная восприимчивость к воздействиям извне.

Этап II

Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из первого набора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. Обведите цифры при них кружком. Теперь переходите ко второму набору качеств, затем к третьему и четвертому.


Обработка результатов теста

Подсчитайте, сколько вы нашли у себя реальных качеств (Р).

Подсчитайте количество идеальных качеств, выписанных вами (И; качества, выписанные на первом этапе), а затем вычислите их процентное отношение:С = ( Р / И ) * 100%.

Уровни самооценки

Неадекватно-низкий

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Неадекватно-высокий

Мужчины

0-10

11–34

35-45

46-54

55-63

64-66

67

Женщины

0-15

16-37

38-46

47-56

57-65

66-68

69
Вариант 2
Инструкция к тесту

Внимательно прочтите набор из 20 качеств личности:аккуратность,

доброта,

жизнерадостность,

настойчивость,

ум,

правдивость,принципиальность,

самостоятельность,

скромность,

общительность,

гордость,

добросовестность,

равнодушие,

лень,


зазнайство,

трусость,

жадность,

подозрительность,

эгоизм,

нахальство.


В столбик «идеал» под номером (рангом) 1 запишите то качество из вышеуказанных, которое вы более всего цените в людях, под номером 2 – то качество, которое цените чуть меньше и т. д., в порядке убывания значимости. Под номером 13 укажите то качество – недостаток – из вышеуказанных, которое вы легче всего могли бы простить людям (ведь, как известно, идеальных людей не бывает, у каждого есть недостатки, но какие-то вы можете простить, а какие-то – нет), под номером 14 – тот недостаток, который простить труднее и т. д., под номером 20 –самое отвратительное, с вашей точки зрения, качество людей.

В столбик «Я» под (рангом) 1 запишите то качество из вышеуказанных, которое лично у вас сильнее всего развито (независимо от того, достоинство это или недостаток), под номером 2 – то качество, которое развито у вас чуть менее и т. д. в убывающем порядке, под последними номерами – те качества, которые у вас менее всего развиты или отсутствуют.

Образец бланка к тесту

Идеал

Я

d=Идеал – Я

d2

Σd2

1

2

3 4

4

5

1

1


2

220

20

Обработка результатов теста

В колонке №3 респондент должен подсчитать разность номеров рангов по каждому выписанному качеству. Например: такое свойство как «аккуратность» в первой колонке (Идеал) стоит на 1 ранговом месте, а во второй (Я) – на 7; d будет равно 1-7=-6; такое качество как «принципиальность» и в первой, и во второй колонке стоит на 3 ранговом месте. В этом случае d будет равно 3-3=0; такое качество как «равнодушие» в первой колонке стоит на 20 ранговом месте, а во второй – на 2. В этом случае d будет равно 20-2=18 и т. д.

В колонке №4 нужно подсчитать d2по каждому качеству.

В колонке №5 подсчитывается сумма d2, то есть:

Σd2 = d12 + d22 + d32 + … + d202;

Необходимо подсчитать коэффициент ранговой корреляции по Спирмену:R = 1 – 6Σd2/(n3 – n), где

 • n – количество сравниваемых пар

В случае n=20 формула приобретает следующий вид:

R = 1 – 0,00075Σd2

Значения R будут находится в пределах [-1; +1].Уровни самооценки

Неадекватно-низкий

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Неадекватно-высокий

[-1; 0]

(0; 0,2]

[0,21; 0,3]

[0,31; 0,5]

[0,51; 0,65]

[0,66; 0,8]

(0,8; 1]
Интерпретация результатов теста

Самооценка может быть оптимальной и неоптимальной. При оптимальной, адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого он подходит не только со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся другие люди: товарищи по работе и близкие. Иными словами, адекватная самооценка является итогом постоянного поиска реальной меры, т.е. без слишком большой переоценки, но и без излишней критичности к своему общению, поведению, деятельности, переживаниям. Такая самооценка является наилучшей для конкретных условий и ситуаций.

К оптимальной относятся самооценки «высокий уровень» и «выше среднего уровня» (человек заслуженно ценит, уважает себя, доволен собой), а также «средний уровень» (человек уважает себя, но знает свои слабые стороны и стремится к самосовершенствованию, саморазвитию).

Самооценка может быть неоптимальной – чрезмерно завышенной или слишком заниженной.

На основе неадекватно завышенной самооценки у человека возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. В таких случаях человек идет на игнорирование неудач ради сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает представление о себе. Восприятие реальной действительности искажается, отношение к ней становится неадекватным – чисто эмоциональным. Рациональное зерно оценки выпадает полностью. Поэтому справедливое замечание начинает восприниматься как придирка, а объективная оценка результатов работы – как несправедливо заниженная. Неуспех предстает как следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни в коей мере не зависящих от действий самой личности.

Человек с завышенной неадекватной самооценкой не желает признавать, что все это – следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей или неправильного поведения. Возникает тяжелое эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главной причиной которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки своей личности. Если же высокая самооценка пластична, меняется в соответствии с реальным положением дел – увеличивается при успехе и снижается при неудаче, то это может способствовать развитию личности, так как ей приходится прикладывать максимум усилий для достижения поставленных целей, развивать свои способности и волю.

Самооценка может быть и заниженной, т. е. ниже реальных возможностей личности. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимых целей, ограничиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе.

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно в общении, где лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной конфликтов. При завышенной самооценке конфликты возникают из-за пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного обращения с ними, слишком резких и необоснованных высказываний в их адрес, нетерпимости к чужому мнению, проявлению высокомерия и зазнайства. Низкая критичность к себе мешает им даже замечать, как они оскорбляют других высокомерием и непререкаемостью суждений.

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за чрезмерной критичности этих людей. Они очень требовательны к себе и еще более требовательны к другим, не прощают ни одного промаха или ошибки, склонны постоянно подчеркивать недостатки других. И хотя это делается из самых лучших побуждений, все же становится причиной конфликтов в силу того, что немногие могут терпеть систематическое «пиление». Когда в тебе видят только плохое и постоянно указывают на это, то возникает неприязнь к источнику таких оценок, мыслей и действий.

Аффект неадекватности возникает как попытка лиц с завышенной самооценкой оградить себя от реальных обстоятельств и сохранить привычную самооценку. Это приводит к нарушению отношений с другими людьми. Переживание обиды и несправедливости позволяет чувствовать себя хорошо, оставаться на должной высоте в собственных глазах, считать себя пострадавшим или обиженным. Это возвышает человека в его собственных глазах и исключает недовольство собой. Потребность в завышенной самооценке удовлетворяется и отпадает необходимость изменить ее, т е. вплотную заняться само управлением. Неизбежно возникают конфликты с людьми, которые имеют иные представления о данной личности, ее способностях, возможностях и ценности для общества. Аффект неадекватности – это психологическая защита, она является временной мерой, поскольку не решает главной задачи, а именно – коренного изменения неоптимальной самооценки, выступающей причиной возникновения неблагоприятных межличностных отношений.

Данные методики позволяют решить еще несколько исследовательских и практических задач. Вот некоторые из них:I. Существует несколько форм активности человека: общение, поведение, деятельность, переживания. Личность можно рассматривать и как субъект самоуправления. Поскольку одновременное осуществление всех этих форм активности затруднительно, то личность проявляет интерес к одной-двум сферам своей жизни. Действительно, каждый наблюдал людей, которые живут «в мире людей», «в замкнутом мире», «в мире дел» и «в мире чувств». Естественным будет предположить, что при выполнении методики люди выбирают больше качеств в той сфере, которая их больше интересует. Это и позволяет узнать, в какой области лежат их интересы, их предпочтения. С этой целью нужно подсчитать, сколько было выписано «идеальных» качеств по каждому из четырех блоков и сравнить между собой полученные числа. Ведущим будет тот уровень активности человека, где больше всего собрано «идеальных» и «реальных» качеств, а также их процентное отношение.

II. Можно получить представление о ценностных ориентирах какой-либо группы, отличающейся от других по возрасту, полу, профессии; для этого нужно подсчитать, сколько человек выбрало то или иное качество и с каким рангом значимости. Если это число перевести в проценты, то открывается интересная возможность сравнивать между собой группы по предпочтению свойств личности, по степени важности для нее отдельных свойств. Ранжирование этих свойств по количеству людей, выбравших это свойство, показывает, какое место принадлежит ему в целостной системе представлений о личности.

III. Можно получить представление о том, чем отличается каждый конкретный человек от других людей по своим ценностным ориентирам. Для этого нужно создать усредненный «портрет» ценностных ориентации группы, в которую он входит. Затем нужен качественный анализ выбранных им качеств и тех свойств личности, которые чаще всего встречаются в группе в целом. Так, на фоне групповых предпочтений удается выявить индивидуальные особенности.

Скачать 210.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница