Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків 2014 рстраница1/25
Дата12.05.2016
Размер4.79 Mb.
#829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Харківська обласна державна адміністрація

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

ВАТ «Турбоатом»

Бєлгородський державний технологічний університет

імені В.Г. Шухова (Росія)

Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (Росія)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь)

Слав’янський університет (Молдова)

Краківський університет економіки (Польщя)


"Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи їх вирішення"

Збірник наукових праць

Міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції

м. Харків

2014 р.


УДК 338.242

ББК 65.050
Рекомендовано до друку

Вченою Радою Харківського інституту бізнесу і менеджменту

протокол №8 від 29 квітня 2014 р.
Редакційна рада збірника:

Бондаренко М.І., кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

(відповідальний редактор);Александров В.В., кандидат економічних наук, професор

Бєлов В.М. , кандидат економічних наук

Гриценко А.А. , доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Зубова О.В. , кандидат економічних наук, доцент

Чигрінов В.І. , кандидат економічних наук, професор

Шиян Д.В., доктор економічних наук
Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи іх вирішення. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБМ, 2014. – 282 с.
У збірнику подано матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи іх вирішення» (25 квітня 2014 р.), в яких розглядаються наукові та практичні проблеми ефективності сучасного менеджменту та управління персоналом організації з урахуванням особливостей розвитку ринкових відносин в Україні.
Для науковців, керівників організацій і підприємств, викладачів, аспірантів, студентів, усіх хто цікавиться проблемами риноковї економіки України.
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрНТЕІ) – свідоцтво №210 від 4 квітня 2014 р.

© Харківський інститут

ISBN 978-966-7641-49-8 бізнесу і менеджменту, 2014

ЗМІСТ

Пленарне засідання
Гриценко А.А.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ11

Внукова Н.М.

управління розвитком системи фінансового моніторингу за новими міжнародними стандартами15

Соболєв В.М.

Виклики глобалізації та якість управління економікою на пострадянському просторі19

Яременко О.Л.

Институциональный смысл глобального финансового кризиса и трансформация экономической власти23

Шиян Д.В.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ33

Секция 1:

Сучасний менеджмент та економічний розвиток
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.

Проблемы внедрения процессного подхода к управлению на российских предприятиях39

Баландина О.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА42

Баталова Н.Т., Исмагилова Т.В., Михайлов В.С.

развитие менеджмента качества в современном мире46

Буриев Х.Т.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ49

Гречко Х.О., Князєва Т.В.

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБНОЇ ГАЛУЗІ53

Золотарьов С.К.

Стратегія розвитку підприємства з використанням трансферу технологій57

Зубова О.В.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ59

Иванов Ф.Ф.

Мировой опыт развития сферы услуг. Транспорт Республики Беларусь64
Кащеева А.С., Костюкова С.Н.

«SWOT-АНАЛИЗ В СТРОИТЕЛЬНОМ АУТСОРСИНГЕ»72

Павлов К.В.

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА75

Сватюк О.Р., Кузьмич Р.Я., Фікташ Н.Б.

ПРОЦЕС управліннЯ змінАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ79

Старокожева Г.И.

Использование туристско-рекреационного потенциала при формировании постиндустриальной модели экономического развития регионов84

Стражев В.И.

Функционально-методологические основы системы экономического управления90

Усмонова Д.И.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН94

устинова  н.г.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПОЗИЦИЙ NBIC - КОНВЕРГЕНЦИИ99

Швед В.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА104

Шишков И.С., Исмагилова Т.В., Михайлов В.С.

динамичное развитие расширенного воспроизводства107

Секція 2:

Економіка праці, людський фактор в економіці, демографія
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ113

Богатырева В.В.

Финансовый механизм управления воспроизводством человеческого капитала в современных условиях хозяйствования117

Брусенко Н.В.

Визначення та особливості соціально-трудових відносин121

Булатова А.И.

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖРЕГИО-НАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ РОССИИ125

Василик С.К.

Програми навчання та розвитку персоналу як складові стратегії корпоративної соціальної відповідальності131Гребенюк Ю.І., Коренев О.С.

Економічне обґрунтування напрямів удосконалення системи мотивації працівників на прикладі товариства обмеженої відповідальності «ВІРА-ТРАНС»134

Гришанова К.Б.

АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ138

Дорошенко Г.О.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ142

Кулинич Т.В.

Молодіжний ринок праці в сучасних умовах145

Оксенюк К.І.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ149

Салахова Ю.Ш.

Экономическое содержание и роль человеческого капитала в инновационной экономике153

Саленков А.В.

Динамика спроса на социальные гарантии в условиях финансовой нестабильности158

Сухань В.О.

Управление трудовым потенциалом и занятостью в Харьковском регионе159

Шаповалова Н.П.

Визначенння професійної спрямованості студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів як педагогічна умова їх професійного зростання164

Секція 3:

Бухгалтерський, управлінський облік і аудит
Бессонова С.И.

Управление объектами интеллектуальной собственности в условиях энергосбережения173

Борейко Н.А.

ФРАНШИЗА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА176

Коротаев С.Л.

ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА180

Куликова Н.Т.

СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ184
Лазаренко Д.О.

Використання облікового хронографу для поточного управління бізнес-процесами187

Проданчук М.А.

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ190

Фадєєва Г.М., Бігдан І.А.

Проблеми списання простроченої кредиторської заборгованості «спрощеннями» та шляхи їх вирішення194

Хакимова Д.И., Брагина Т.Е.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ198

Щербатюк В.В.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ – ПЕРВООСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ201

Секція 4:

Фінанси, грошовий обіг та кредит, бюджетна та податкова система
Авилкина М.А.

Фондовый рынок республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития213

Бушуєва І.В.

Економічний аналіз діяльності підприємства220

Вериго А.В.

Прибыль страховых организаций от инвестиционной деятельности, факторы ее определяющие224

Вильданов Х.С., Шарипова В.В., Калимуллина Э.Р.

Организация денежно-кредитного регулирования инвестиций230

Геращенко О.О.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОТЕЛЬНИХ ТНК (НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ACCOR»)236

Исмагилова Т.В., Шакиев В.А., Михайлов В.С.

методика расчета Колебания рыночной цены в РФ240

Измайлович С.В., Мещерякова Е.А.

Подходы к управлению банковскими рисками246

Измайлович С.В., Тепляков П.В.

Анализ инвестиционной деятельности в республике Беларусь250
Кисельков Н.Г.

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЗИНГА КАК ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ255

Ковальова О.В., Ульянченко Н.В.

Окремі питання бюджетної політики в Україні259

Мостовенко Н.А.

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ261

Назарчук Т.П.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ265

Патракеев А.А.

Факторы формирования стоимости публичного банка270

Патракеева О.Ю.

Проблемы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель (на примере Ростовской области)274


Відомості про авторів

278
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯГриценко А.А.,

д-р экон. наук, чл.-корр. НАН Украины

г.Киев, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Проблема государственного регулирования экономики возникла вместе с экономической наукой и всегда находилась в центре научных дискуссий. Даже возникшее в 1615 г. название науки – «политическая экономия» – говорит об этом. Меркантилизм, как первая экономическая школа, исходил из необходимости активной экономической политики государства. Основные течения экономической мысли и научные школы, экономический либерализм и кейнсианство, неоклассическое направление и институционализм, социалистические и иные концепции по-разному отвечают на вопрос о роли государства в экономике. «В последние десятилетия ХХ в. наметился определенный консенсус экономистов относительно места и роли государства в современной рыночной экономике. Практически общепринятым стало положение о необходимости государству обеспечивать рамочные условия поддержания системы, которые можно было бы охарактеризовать так: закон, порядок, охрана и защита частной собственности, стабильность социально-экономическая, стабильность экономической политики» [1, с.230]. Такие подходы имеют в своей основе теорию государственного дирижизма.

Дирижизм возник как феномен индустриально-рыночной экономики, обнаружившей неспособность решать все экономические проблемы на основе законов саморегулирования. Его родиной является Франция, нуждавшаяся после Второй мировой войны в активной государственной политике, направленной на восстановление экономики. Рыночное саморегулирование способно решать свои задачи только тогда, когда экономические явления и процессы формируются на основе внутренней естественноисторической логики развития. Этим достигается структурная сбалансированность хозяйства. Если же структурные пропорции нарушены войной или какими-то другими внешними факторами, то саморегулирование может работать на углубление диспропорций.

Дирижизм рассматривается обычно как «политика активного вмешательства государства в экономику, основанная на теории французского экономиста Ф. Перру о принципах индикативного (рекомендательного) государственного планирования по наиболее важным направлениям развития экономики. Для индикативного планирования было характерно применение прямых методов вмешательства государства в экономику - контроль над ценами, широкая кредитная деятельность, эмиссия ценных бумаг, активная предпринимательская деятельность государства, владевшего значительной частью промышленных и транспортных предприятий, и др.» [2]. Однако современная экономика является в значительной степени постиндустриальной и неоиндустриальной. Разумеется, дирижизм также должен отвечать новым реалиям.

«Неодирижизм, – отмечает Ю.М.Осипов, - дирижизм эпохи неоиндустриализма: гибкий, дискретный, побудительный, игровой (что-то вроде судьи на футбольном поле). Это дирижизм, сочетающийся с неолиберализмом, который, в отличие от индустриального либерализма, не чужд кое-каких самоограничений и не отвергает лимитов и ориентиров, задаваемых дирижизмом» [3, с. 4]. Следует отметить историческую сопряженность категорий индустриализма, частной собственности, рыночной экономики и дирижизма. Индустриальное развитие основано на развитии разделения труда, специализации, концентрации и механизации производства, Экономическим основанием этих процессов является частная собственность, а формой осуществления - рыночная организация хозяйства. В более общем цивилизационно-культурном плане – это эпоха Модерна.

Индустриализм технологически предопределяет определенную логику жизни и мышления, преимущественно механистические подходы, рациональность, различие истинного и ложного, наличие основного, сущностного и второстепенного, иерархичность, связывающая все элементы в целое, что и образует определяющие черты Модерна. Переход от модернистского проекта к постмодерной парадигме привел, по мнению Ю.Нарижного, «к следующим результатам:


  1. Отказ от построения единой целостной системы культурных норм в пользу множества различных нормативных систем, где место  согласия и порядка занимают различия, разногласие, противостояния. Вместо порядка и иерархии в культуре возникают хаос или ризома.

  2. Монополия науки подорвана. Приоритет имеют ненаучные дискурсы, прежде всего художественные. Доминирование эстетического в культуре.

  3. Истина или вообще не может быть познана, или имеет релятивную природу,  выразить ее можно не с помощью общезначимых категорий науки, а скорее благодаря использованию метафор, намеков, условностей, образов.

  4. Приоритетность личного, индивидуального, случайного, уникального.

  5. Реальность не субстанциональна, а многомерна, существуют  различные типы и формы реальности, в том числе «полевые» и «непрозрачные». Более адекватное описание реальности не как субстанции, а как «текста», природа реальности не субстанциональна, а семиотична, поэтому к ней более приложимы герменевтические процедуры (лингвистический поворот)» [5].

Постмодерн как первое отрицание модерна и индустриальности как его технико-технологического базиса находится в пространстве неопределенности. В нем много всего и разного, но нет ориентиров, истинного знания, все одинаково важно и неважно. Это есть отрицание и индустриальности, и рыночных законов, и дирижизма. Вполне закономерно, что все это представлено преимущественно в сфере культуры, где идеальное может свободно парить над материальным, остающимся преимущественно индустриальным, рыночным и дирижистским.

Постиндустриальность и неоиндустриальность как термины являются неопределенными. Они только указывают, что нечто следует после индустриальности и является новым, но не указывают, в чем состоит новизна и какое ее содержание. Поэтому данные термины отражают только первое отрицание индустриализма. А определенность предмета предполагает двойное отрицание: отрицание отрицания. Определить предмет – значит в буквальном смысле указать его пределы. Но чтобы знать, что дальше находится не-предмет, надо выйти за его пределы (первое отрицание). Иначе их нельзя обнаружить. Однако, выйдя за пределы предмета и обнаружив, что дальше находится не-предмет, необходимо возвратиться к предмету (второе отрицание), но уже как вполне определенному предмету.

Для раскрытия содержания постиндустриальности и неоидустриальности необходимо выяснить их содержательные характеристики. Сделать это возможно только на основе теоретико-эмпирических обобщений, опирающихся на уже существующую практику. Современные мобильные телефоны и смартфоны, компьютерная техника, роботы, работающие на клеточном уровне, наноматериалы и нанотехнологии, соединение технического, биологического и социального – все это и многое другое включает в себя индустриальность, но более высокого уровня.

Второе отрицание как возвращение к индустриальности через отрицание постмодерна придает индустриальности постмодернистскую форму. Это общий методологический момент. Например, потребительная стоимость, не являясь предметом политической экономии, входит в нее там, где придает форму экономическому отношению (например, различие между основным и оборотным капиталом возникает из учета особенностей предметно-функциональной формы средств производства, которая сама по себе в предмет политэкономии не входит). Виртуальная компьютерная игра, художественное конструирование, генная инженерия и т.д. – постиндустриальные феномены, включающие «снятую» индустриальную составляющую.

Одной из фундаментальных причин неуспешности социалистического проекта в СССР явилась попытка преодолеть рыночную систему хозяйствования и частную собственность на индустриальной основе. Только тогда, когда основным производственным ресурсом и основным продуктом станут информация, знания, способности людей, возможна ситуация, при которой присвоения одних людей не исключает из присвоения этого же продукта других людей. В этих условиях общественная собственность становится формой существования личной собственности каждого индивида. Такая ситуация в принципе не возможна с собственностью на предметно-материальные блага, но органична для собственности на информацию, знания и способности.

Разумеется, все предшествующие достижения не отбрасываются, а диалектически снимаются, т.е. одновременно прекращаются и сохраняются [4, с. 168], и уходят в основание. Индустриальность не исчезает, а приобретает новую форму. Одной из теоретических, а вместе с тем и практических ошибок, было простое отрицание индустриальности, что проявилось в неадекватной оценке финансизации экономики, выводе за границы развитых стран индустриальных производств и т.д.

К наиболее важным чертам современной индустриальности следует отнести ее перемещение на наноуровень. Всемерное развитие нанотехнологий является формой неоиндустриализации. Ее собственное содержание может быть определено как наноиндустриализация. Другой важной чертой является соединение биологического и технического, включение в технико-производственные процессы биотехнологий и технизация биологических процессов и организмов. Это можно назвать биоиндустриализацией. Наноиндустриализация создает предпосылки и формы для биоиндустриализации. И, наконец, происходит соединение социального и технического. Техническое развитие все больше учитывает социальные императивы, становится техническим воплощением социального. Социальный мир индустриализируется, а индустриализация социализируется. Этот процесс можно назвать социоиндустриализацией. Соединение этих трех базовых составляющих делает индустриализацию всеобщей, охватывающей весь природный и социальный мир и включающей в свою собственное движение разум не как внешне задаваемое целеполагание, а как внутреннюю способность к оптимизации движения всех составляющих.

Здесь уместна аналогия с ноосферой В.И.Вернадского [6]. Разум превращается из внешнего целеполагания для системы машин во внутренний момент функционирования био-социо-индустриального тела. Поэтому пост- и неоидустриализация содержательно может быть определены как нооиндустриализация, имеющая своими составляющими нано-, био- и социоиндустриализацию.

Соответствующим образом меняет свои характеристики дирижизм. Это уже не активное вмешательство в экономику на принципах индикативного планирования, и не господство государственного директивного планирования над экономикой, а органическое присутствие государства в экономике как неотъемлемого и незаменимого института, выполняющего свою собственную и незаменимую роль представителя общественных интересов, комплементарно соотносящихся в каждый миг и в каждой точке экономического пространства с частными интересами, представленными институтами рынка. Такие подходы к соотношению государства и рынка получили в последнее время активное развитие [7]. От Постмодерна в таком дирижизме присутствует отказ от всеобщего принципа, проводимого в экономической политике. На место этого приходит политика, соответствующая существу ситуации, месту и времени. В одном случае такая, в другом - другая, но неизменно адекватная ситуации, умная. Получается, что это и не совсем политика, так как последняя предполагает последовальность и принципиальность. Это дирижистская политика, никому ничего не навязывающая, никого ни к чему не принуждающая, но создающая стимулы, показывающая пример, договаривающаяся, в одних случаях стратегически ведущая, в других – просто помогающая, в третьих – препятствующая, в четвертых – призывающая и т.д. Это дирижизм, слившийся с самоорганизацией на уровне общества. Это – ноодирижизм как адекватная форма управления (саморганизации) нооиндустриальности.

Но это все в идеале. А такие страны, как, например, Украина, далеко еще не нооиндустриальные, хотя ростки и этого существуют. Они еще в значительной степени индустриальные с элементами доиндустриального и постиндустриального состояния. Есть и общинные и феодальные рудименты, причудливый синтез индустриализма, феодализма и социализма. Кажется, в такой ситуации собственно нооиндустриалистские и ноодирижистские рекомендации не очень подходят для практики. Однако дело в том, что нооиндустриальность и ноодирижизм допускают множественность разнообразных подходов, включая раннеиндустриальные, рудиментарные и пр., но лишь с одним условием: они всегда должны быть адекватными ситуации. И в этом плане неодирижизм может быть реализован уже и в современном обществе, постепенно развиваясь и переходя в более высоким формам. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что теория ноодирижизма является методологическим основанием совершенствования государственного регулирования экономики в современных условиях.


Литература

1. Государственное регулирование рыночной экономики / Под общей редакцией Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ЗАО «Издательство “Экономика“». – 2001. -735 с.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница