Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків 2014 рстраница10/25
Дата12.05.2016
Размер4.79 Mb.
#829
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Список использованных источников

 1. О.В. Руденский, О.П. Рыбак. Инновационная цивилизация 21 века: конвергенция и синергия NBIC- технологий. Тенденции и прогнозы 2015-2030 гг. Информационно-аналитический бюллетень № 3. 2010.

Швед В.В., к. е. н., доц.

Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця, Україна
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання компанії внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне використання. Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід’ємною або навіть визначальною складовою економічного зростання будь-якої країни світу. Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови широкого впровадження інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і світовий ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва [2].

Натомість, на даний момент спостерігається зовсім інша ситуація: замість високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт здебільшого представлений напівфабрикатами низького рівня обробки та сировиною, що, у свою чергу, є найяскравішим доказом нераціонального використання природних багатств. У зв’язку з цим вкрай необхідним і доцільним є процес інноваційного заміщення на багатьох промислових підприємствах країни та навіть в цілих галузях, оскільки майбутній образ національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від можливостей держави вчасно мобілізувати свій внутрішній інноваційний потенціал.

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [4].

Інноваційною вважається діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [4].

Інноваційний тип розвитку підприємств характеризується перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними й управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності щодо мікро- та макроекономічних процесів розвитку (створення технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження та інтелектуалізації всієї виробничої діяльності) [2].

До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу на підприємствах можна віднести:

1. Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок.

2.Недосконалість нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності.

3. Невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного розвитку та ін.

Однак найголовнішою перешкодою стала практика ігнорування законодавства або призупинення дії статей законів, які стосувалися фінансування інноваційної діяльності. Це значною мірою нівелювало позитивний потенціал напрацьованої нормативної бази, а відтак не заохочує корпоративний сектор до здійснення інноваційних проектів.

Для створення ефективного механізму фінансування інноваційного розвитку підприємств необхідно використовувати диверсифікований інструментарій державної підтримки, який повинен враховувати світовий досвід і національні особливості діяльності вітчизняних підприємств [3].

Так, для підприємств, які тільки розпочинають або відроджують інноваційну діяльність, повинна бути впроваджена система специфічних заходів різнобічної підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового забезпечення. Окрім таких загальновідомих методів, як встановлення податкових знижок, надання пільгових кредитів, використання прискорених методів амортизації обладнання тощо, доцільно впровадити систему державних гарантій і страхування інноваційної діяльності, грантів, розробити та задіяти механізми технічної підтримки і передачі у користування приватних підприємств державних технологій і ноу-хау (що призведе до зниження витрат). Особлива увага має бути приділена залученню коштів приватних інвесторів для фінансування інноваційної діяльності. При цьому інвестор і підприємство, з одного боку, розділяють ризики від невдачі, з іншого – поєднають свої зусилля, щоб збільшити вірогідність успіху. Як пряма державна підтримка, так і сприяння залученню приватних (у тому числі іноземних) ресурсів можуть бути оптимально реалізовані в межах відповідних державних програм.

Залучення коштів приватних інвесторів є дуже складним, оскільки теперішні власники не зацікавлені у перерозподілі прав власності чи управління. Ефективним є формування стратегічних альянсів у сфері інноваційної діяльності підприємств, у тому числі з іноземними партнерами. При створенні таких альянсів роль держави може бути досить значною, наприклад, альянси за участю державних чи частково державних підприємств. Отже, державні програми підтримки підприємств-інноваторів мають розроблятися і реалізовуватися у погодженні з іншими напрямами державної політики.

Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств необхідно вирішити цілу низку проблем становлення інноваційного сектора в Україні: комерціалізація інноваційної продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання потребує додаткових коштів на великий проміжок часу); надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове та неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності (насамперед, державними установами); спекулятивне використання державних пільг (наприклад, венчурними структурами) тощо [3].

Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає основою науково-технічного прогресу й технологічної модернізації виробничих потужностей і зміцнення їх конкурентних позицій на вітчизняному та світовому ринку. Однак фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється переважно за рахунок власних коштів. Державне фінансування та підтримка дуже мізерні. Тому для оптимізації інноваційної діяльності необхідно впровадити наступні заходи [1]:

1. Держава повинна дбати про екологізацію виробництва, стимулювати діяльність, спрямовану на збереження довкілля.

2. Збільшення витрат на підготовку фахівців високого класу, тренінги, курси.

3.Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції науковців.

4.Законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і стимулів.

5. Розширення джерел фінансування.

6. Політика підприємства повинна мати інноваційну спрямованість.

7.Тісне співробітництво з іноземними підприємствами, обмін досвідом.

8. Активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки.

Реалізація запропонованих напрямів активізації інноваційної діяльності дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції і інноваційну діяльність.

Таким чином, варто зазначити, що дотримання зазначених вище пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу як на рівні держави, так і на рівні окремих компаній повинні забезпечити активізацію інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, поширення інновацій в усіх сферах національної економіки, а отже, – формування інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможності України. Вітчизняні підприємства мають спрямувати свої зусилля на інноваційний шлях розвитку, в першу чергу – на вдосконалення власних інноваційних потенціалів. Адже саме інноваційний розвиток може забезпечити захоплення стійких позицій на світовому ринку як вітчизняними підприємствами, так і нашою державою в цілому.Список використаних джерел

1.Давідов М. В. Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 4. – С. 130-134.

2.Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 6. – С. 158-164.

3.Смоляр Л. Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Економіка і Держава. – 2007. – № 4. – С. 24-26.

4.Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40–IV від 04.07.2002 р. // Інтелектуальна власність. – 2002.– № 10 – С. 35 – 42.

И.С. Шишков, к.э.н., доц.

Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан;

Т.В. Исмагилова, к.э.н., доц.

Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан;

В.С. Михайлов, студент 5 курса очной формы обучения

Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
динамичное развитие расширенного воспроизводства
Тема динамичного развития расширенного производства изучена недостаточно, и поэтому многие университеты не могут найти применение фундаментальным разработкам, исходя из этого, в нашей работе, мы решили изучить возможность внедрения инноваций посредством создания химических парков. Инвестиции в инновации играют высокую роль на развивающемся рынке, и индустриальный парк аккумулирует инвестиционные поступления. России, как стране с низкой валютой, выгодно получать инвестиции от стран с высокой, поэтому химический парк становится важной составляющей улучшения инвестиционного климата. Например, если в сфере нефтепереработки существуют два конкурирующих производителя идентичной продукции, первый из которых превосходит второго, и один производитель заменяющего товара, то последний может инвестировать капитал в производство второго производителя идентичной продукции. Вышеуказанная мера позволит уравновесить их и не дать вытеснить себя с рынка, и на этом примере можно сказать, что химический парк, при входе на рынок малотоннажной нефтехимии, способствует усилению конкуренции. Основными инвестиционными фондами для формирования химических парков в будущем станут резервные кредитные венчурные фонды, поддерживающие инновационные и высокотехнологичные направления науки, дающие в случае удачи значительные прибыли. [1]

Важно, чтобы инвестиционные фонды имели свои комиссии профессиональных венчурных инвестиционных аналитиков по выявлению наиболее перспективных проектов, для включения их в состав резидентов химического парка. Отдельный резерв должен существовать для страхования рискованных проектов. Сотрудничающие с венчурными фондами банки смогут иметь большую процентную ставку, привлекая клиентов, которые смогут вкладывать часть своих сбережений в разные банки, разделяя её на мелкие части, способствуя развитию, как резидентов индустриального парка, так и банковской системы. Химический парк создаст условия для развития интеллектуальных инвестиций, связанных с дальнейшим расширением человеком среды обитания. [2]

Немаловажную роль для развития химического парка могут играть хеджирующие фонды, дающие инвестиции в долгосрочном периоде для институциональных инвесторов, держателей привилегированных и голосующих акций, которые будут инвестировать в фундаментальные отрасли жизнеобеспечения. [3]

Средства на формирование инвестиций могут быть получены за счёт продажи акций крупных предприятий и их дробления, вследствие увеличения количества биржевых торговцев и роста числа сделок увеличится ликвидность акций компании, что приведёт к быстрому формированию инвестиционного капитала. [4]

Страховые организации будут более активно действовать в сфере интересов резидентов индустриального парка, инвестировать с согласия клиентов в различные отрасли и таким образом увеличивать страховой капитал, распределяя его между вкладчиками по образцу паевого фонда. [5]

Так как страховые фонды не должны быть нестабильными, для них должен быть проработан механизм инвестирования в конкретные отрасли, как в краткосрочный, так и в долгосрочный (через один период) период. Также важны антикризисные фонды, накапливающие средства для инвестирования в наиболее выгодные отрасли экономики. [6]

Исходя из вышесказанной информации, мы хотим рассмотрели перспективы создания химического парка на территории городского округа города Октябрьский Республики Башкортостан, на базе ООО НГДУ «Туймазанефть» и ОАО «Башнефть», занимающихся производством и реализацией нефтепродуктов, и пришли к выводу, что данный проект приведет к социально-экономическому развитию в ряде направлений.

Создание химического парка является эффективной формой привлечения инвестиций и дальнейшего развития экономического потенциала производственной деятельности в г. Октябрьский. Химический парк – это не только обособленная географическая территория, но и система преференций, обеспечить интенсивный экономический рост территории, развитие современных производств, увеличение занятости. Химический парк может быть предназначен для размещения промышленных предприятий различной отраслевой направленности (производство малотоннажной нефтехимии, катализаторов).

Программа развития индустриального парка включает в себя два этапа:


 • I этап 2014-2018 годы (занимаемая площадь – 14,5 га) – реализация инвестиционных программ якорных резидентов;

 • II этап 2018-2028 годы (занимаемая площадь – 230 га) – отведение под застройку по принципу Greenfield земельного участка общей площадью 2,3 кв. км, расположенного в восточной промышленной зоне города Октябрьский и примыкающей с юга к промышленной площадке ОАО «Башнефть».

На данном участке разместятся новые производства компаний-резидентов химического парка, а также необходимая сервисная инфраструктура. Цель программы – создание на одной технологической площадке комплекса по переработке сырья ОАО «Башнефть» в продукты конечного спроса путем развития малых и средних производств.

Управляющей компанией химического парка «Октябрьский» является ООО Управляющая компания (УК) «Химический парк «Октябрьский».

Предметом деятельности химического парка является создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности малых и средних промышленных предприятий-резидентов химического парка, созданных для дальнейшего использования продуктов первичной переработки ОАО «Башнефть», а также для ускоренного производственного освоения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание конкурентоспособных технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя.

Основой правового регулирования создания и функционирования химического парка являются Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Республики Башкортостан от 24.12.2010 № 339-з «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановление Правительства РБ «Об утверждении Положения о химических парках» от 24 декабря 2009 г. № 484.

Инициатором создания химического парка «Октябрьский» может выступить ОАО «Башнефть», как собственник имущественного комплекса. Создание химического парка на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан приведет к социально-экономическому развитию в следующих направлениях:


 • привлечение в регион российских и зарубежных производственных компаний. Так, при оптимистичном прогнозе число компаний-резидентов к 2016 году достигнет порядка 25, в случае реализации реалистичного сценария – 15;

 • развитие международных экономических связей;

 • развитие сопряженных производств – нефтехимических компаний, предприятий стройиндустрии и других отраслей, что даст мощный стимул для региональной и межрегиональной производственной кооперации;

 • увеличение спроса на рабочую силу, благодаря созданию новых рабочих мест: в случае реализации оптимистического сценария численность занятого персонала к 2016 году составит 1500 человек; при реалистичном прогнозе будет создано 1000 новых рабочих мест, что внесет значительный вклад в решение проблемы занятости населения;

 • рост уровня производства новых видов конкурентоспособной промышленной продукции; создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. Так, при оптимистическом прогнозе на первом этапе затраты инвестора на строительство объектов инфраструктуры составят порядка 2,9 млрд.руб.;

 • рост конкурентоспособности промышленной продукции;

 • эффективное использование земли, повышение ее привлекательности при размещении объектов промышленности;

 • увеличение налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Республики Башкортостан: в условиях оптимистического сценария развития суммарная выручка компаний в рамках химического парка к 2016 году вырастет почти в 5 раз к уровню 2012 года и составит 12,9 млрд.руб. при рентабельности производства на уровне 30% и 9,6 млрд.руб. (рост в 3,6 раза к уровню 2012 года) при рентабельности производства 15% - в случае реализации условий реалистичного сценария;

 • обеспечение значительных поступлений в бюджет Российской Федерации, Республики Башкортостан и в местный бюджет. Так, в условиях оптимистического сценария развития налоговые поступления составят более 2 млрд.руб., при реализации реалистичного прогноза – порядка 1,4 млрд.руб.;

 • развитие экономики Республики Башкортостан (рост показателей социально-экономической эффективности региона и повышение его инвестиционной привлекательности);

 • развитие экономики городского округа город Октябрьский;

 • развитие транспортной системы республики, рост грузооборота;

 • повышение уровня жизни населения; оздоровление инфраструктуры действующих предприятий.

Химический парк позволит значительно увеличить инвестиционную привлекательность городского округа город Октябрьский.

Следует отметить, что на создание и эффективное функционирование химического парка окажут существенное влияние следующие факторы: • низкий уровень административных барьеров при входе на рынок;

 • налоговые льготы;

 • гарантии правовой защиты предпринимателей;

 • финансовые льготы (предоставление банками с государственным участием компаниям-резидентам кредитных продуктов на более выгодных условиях; осуществление РКО по сниженным тарифам).

Функционирование на территории городского округа химического парка повлечет за собой положительное изменение в структуре экономики города Октябрьский и прилегающих территорий. И, как следствие, начнется движение в сторону производства конкурентоспособной продукции с высоким уровнем переработки, повышение уровня конкурентоспособности других отраслей экономики, что подтверждает стратегическое направление деятельности в рамках Концепции стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Пути воплощения инновационных технологий и идей субъектами хозяйствования в процессе воспроизводства общественных благ в России во многом связаны со стратегическими целями и задачами будущего химического парка, они полностью соответствуют приоритетам регионального и местного значения. В рамках химического парка получат развитие высокотехнологичные перерабатывающие виды промышленно-производственной деятельности в сфере комплексной и глубокой переработки нефтехимической продукции, производства новых видов продукции нефтепереработки, катализаторов, а также развития транспортной инфраструктуры в масштабе Российской Федерации.


Список использованных источников

 1. Гурович А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности 2009 Инфра С.366 C.[26-34]

 2. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков 2013 Инфра С.280 C.[100-150]

 3. Бариев Г.Л., Тарасович В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов.6-е издание. Фархутдинов Р.А. 2012 Питер С.448 C. [122-152]

 4. Янковский К.П., Ухарь И.Ф., Организация инвестиционной и инновационной деятельности. – РФ 3909 04, 2011 - 365 с. C.[34-85]: ил. – (Серия «Учебники для вузов»).

 5. Колер Ф., Строг Г., Берс Д., Вэнг В. Основы маркетинга 2010 Инфра С.203 C. [105-180]

 6. Амбле Т. Практический маркетинг. Учебник А. В. Сурин, О. П. Молчанова 2012 Инфра С.368 C.[111-116]


СЕКЦІЯ 2:
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ЕКОНОМІЦІ,

ДЕМОГРАФІЯ

Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.,

Башкирский госуниверситет, г. Уфа, Башкортостан
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Научно-технический прогресс человечества сопровождается, как известно, передачей технике все большего числа функций управления работой технических устройств и технологических процессов. Это позволяет человеку отдаляться от орудий труда и превращаться таким образом из исполнительного в управляющий орган системы производства.

В связи с этим, естественно, происходит замена физического труда умственным, снижается объем физической работы и, соответственно, энергозатраты, однако значительно возрастает производственная нагрузка на психику. Работнику приходится решать ответственные задачи оценки эффективности работы сложных технических систем, надежного взаимодействия его с другими людьми и различными элементами всего производственного механизма [1].

Стремление к прибыли любой ценой порождает в геометрической прогрессии рост негативных проявлений „человеческого фактора” как в материальной, так и в духовной жизни развитого общества. Подобная ситуация особенно опасна, когда речь идет о современной сложной и многокомпонентной технике и технологиях [2]. На таких предприятиях имеются принципиально новые современные производства – атомные электростанции, лазерные установки, ракеты, сверхзвуковые самолеты, новые химические и биохимические технологии. Однако, как показывают печальные последствия крупных техногенных аварий и катастроф, даже наличие таких современных устройств оповещения и управления не позволило полностью исключить возникновение и развитие катастрофических сценариев. Иными словами, обеспечить высокую степень безопасности на современных сложных и потенциально опасных производствах тяжело. Не бывает аварии, катастрофы без вины одного из „человеческих факторов”. Сказанное вовсе не означает, что человеческие ошибки, которые могут привести к возникновению аварии, происходят только на этапе проектирования и конструирования. Они, как уже указывалось, могут возникнуть на всех этапах – начиная от проектирования и конструирования и кончая реконструкцией объектов и выводом их из эксплуатации. Это обусловлено тем, что усложнение и совершенствование техники, ее количественный рост, появление еще не изученных (или мало изученных) возможных технических отказов, нарушений неизбежно создает предпосылки к увеличению вероятности (риска) возникновения аварий. Возможности же человека в предотвращении аварий также росли за счет улучшения образования, повышения квалификации, улучшения качества отбора, использования компьютерной техники, автоматизированного управления производством, совершенствования всей системы и средств обеспечения безопасности и т.п. Но эти возможности со временем стали все более заметно отставать от ускоренного развития и расширяющихся возможностей современной техники. Это соотношение схематически изображено на рис. 1 в форме увеличивающейся со временем „зоны отставания” роста возможностей человека-оператора от быстрых темпов развития (усложнения) техники.

Рис. 1. Схематическое изображение соотношения развития (усложнения) техники и роста возможностей человека-оператора


Таким образом, существует вполне реальная опасность увеличения частоты человеческих ошибок, вызванных различными причинами, на всех этапах создания и эксплуатации новой техники и технологий.

Роль человеческого фактора в возникновении аварий, как следствие отставания возможностей человека от развития техники все больше несчастных случаев и аварий происходят уже по вине человека, а не техники. Сегодня прослеживается тенденция резкого смещения причин этих происшествий в сторону человеческого фактора. Это положение находит свое подтверждение при анализе причин аварий в различных отраслях промышленности и транспорта. Так, по данным, значительная доля аварий с жертвами и другими серьезными последствиями в ходе расследования их причин надзорными органами прямо или косвенно связывается с ошибками проектировщиков, изготовителей оборудования, строителей и персонала эксплуатирующих и подрядных организаций. Простое сравнение данных официальной статистики показывает, что россияне умирают от несчастных случаев на производстве в 3 - 4 раза чаще, чем, например, жители Европы. Казалось бы объяснение такой разницы лежит на поверхности – изношенность основных фондов, устаревшее, своевременно не ремонтируемое оборудование. Однако, по данным Государственной инспекции труда, количество пострадавших по причинам технического характера составляет всего 8%. А более 60% несчастных случаев объясняются незнанием или нарушением требований безопасности труда, трудовой дисциплины, неудовлетворительной организацией производства, т.е. человеческим фактором.

По результатам расследований крупных аварий на угольных шахтах со взрывом метана установлено, что относительно все реже происходят отказы применяемых совершенных машин и оборудования и все чаще решающим фактором (причиной) таких аварий является человеческий фактор в различных его формах и видах. Для снижения числа чрезвычайных ситуаций при работе на тракторе важнейшее значение также имеет учет человеческого фактора. На важную роль человеческого фактора в возникновении морских аварий указывается в резолюции Международной морской организации. Так, согласно последним публикациям, человеческий фактор является основной причиной аварий в судовождении – в 70 – 80% случаев. Представления о первостепенной роли человеческого фактора в возникновении инцидентов на АЭС подтверждено результатами расследований. Так, за последние 25 лет почти все инциденты, произошедшие на атомных электростанциях, стали следствием человеческих ошибок, а не технических дефектов или неполадок. Например, Чернобыльская катастрофа послужила мощным толчком к выявлению истинных причин наиболее тяжелых ядерных аварий и катастроф в атомной промышленности. Управление работой таких реакторов предъявляет повышенные требования к уровню профессиональной подготовки эксплуатационного персонала, строгому соблюдению правил безопасной эксплуатации. В числе факторов, от которых зависит вероятность совершения ошибок в работе, что, в свою очередь, определяет надежность работника, называются:

–долговременные медицинские и психофизиологические характеристики личности, состояние здоровья, тип темперамента, скорость реакции и устойчивость к негативным воздействиям, характер человека и его способности;

–сиюминутные медицинские и психофизиологические характеристики личности, его состояние здоровья на данный момент;

– наличие местных возбудителей;

– уровень образования и развития, культурный уровень личности;

– квалификация специалиста в области выполняемых им работ;

– морально-волевые качества человека;

– комфортные условия работы;

–качество нормативно-технических и организационно-распорядительных документов (четкость изложения, однозначность их понимания)[3].

Вместе с тем человеческий фактор – чрезвычайно многогранное и сложное явление, редко поддающееся достаточно глубокому анализу. По этой причине трудно оценить уровень надежности работника которая является одной из важнейших характеристик человеческого фактора в системе „человек-машина-среда”. Необходимо иметь в виду, что к человеческому фактору добавляются причины, характерные для современного кризисного состояния России. Среди них: разрыв хозяйственных связей, падение технологической дисциплины, снижение квалификации кадров, прогрессирующий износ средств производства и техники, рост стрессовой нагрузки на граждан из-за снижения жизненного уровня и политической нестабильности [4].

Выполнение требований, установленных Федеральным законом „О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, в значительной мере определяется уровнем квалификации не только работников, осущесталяющих эксплуатацию таких объектов, но и лиц, участвующих в их проектировании, строительстве, реконструкции, консервировании и ликвидации, а также конструировании, изготовлении, монтаже, наладке, обследовании и ремонте технических устройств [5]. Необходимо вместе с тем отметить, что человеческий фактор как таковой далеко не всегда является единственной причиной аварий и катастроф. Так, например, реальные аварии на транспорте часто обусловлены сочетанием факторов. В настоящее время погода (плохая видимость, гололед и т.п.) – в лучшем случае, по мнению, только один из факторов, усугубляющих главный – ошибки человека. Так, в природе не существует „чистого” человеческого фактора, поскольку человек – это сложная энергоинформационная система и его нельзя рассматривать в отрыве от внешнего энергоинформационного поля. Для выяснения данного вопроса необходимо очень тщательное расследование с учетом всех, даже на первый взгляд маловероятных причин и обстоятельств. При этом, как нам представляется, следует учитывать не только непосредственное воздействие этих факторов как причины аварии, но и опосредованное их влияние на нормальное функционирование (психофизиологическое состояние, поведение и т.п.) человека. Если персонал в состоянии своевременно и правильно оценивать возникшую угрозу аварии и принимать адекватные меры, то развитие аварийной ситуации может быть предотвращено (приостановлено) на самых ранних ее этапах, т.е. когда аварийная ситуация еще не переросла в аварию.

Таким образом, психофизиологические и технические возможности человека в обеспечении техногенной безопасности за последние десятилетия непрерывно росли. Однако постепенно они все более и более отставали от быстрых темпов развития техники и технологий. В результате существенно возросло число несчастных случаев и аварий, происходящих уже по вине человека, а не техники. Такое положение отмечено на объектах разных отраслей промышленности и транспорта. Представление о первостепенной роли человеческого фактора в возникновени аварий на АЭС подтвержено результатами многих исследований, в том числе и анализом причин Чернобыльской катастрофы – самой крупной техногенной катастрофы в мире. Необходимо вместе с тем отметить, что человеческий фактор не является единственной причиной аварий и катастроф, многие из которых обусловлены сочетанием его с другими факторами.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница