Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків 2014 рстраница13/25
Дата12.05.2016
Размер4.79 Mb.
#829
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Висновки. Таким чином, головні напрями підвищення рівня працевлаштування молоді на ринку праці в Україні полягають в наступному:

1. Необхідно активізувати процеси підтримки ініціатив молоді щодо професійної підготовки і працевлаштування, заохочення її до активного пошуку роботи. Для цього дуже важливою є повна та кваліфіковано надана інформація щодо перспектив професійного росту молоді.

2. Варто створити таку мотиваційну поведінку особистості, завдяки якій вона була б зацікавлена в регламентованих видах діяльності, сприяти відродженню ціннісних орієнтацій до праці, які виступають як основні засоби досягнення різноманітних цілей і, отже, виконують функцію регулятора соціальної поведінки особи.

3. Доцільним є реальне стимулювання особистої ініціативи, розвиток підприємництва, малого та середнього бізнесу, що забезпечує створення нових робочих місць.

4. Основними заходами в межах реформування системи освіти мають стати: створення дієвої та ефективної системи безперервного навчання.

5. Засоби масової інформації, молодіжні організації мають психологічно готувати молодь до усвідомлення нею тієї ролі, яку вона може й буде відігравати в розвитку своєї країни.

В цілому формування комплексного застосування вищевказаних пропозицій, які сприятимуть працевлаштуванню молоді на ринку праці та підвищенню її ролі в формуванні економіки України, можливе лише за умови своєчасного коригування загальнодержавної політики працевлаштування, яка повинна відповідати вимогам ринкової економіки, орієнтуватися на забезпечення реалізації прав громадян та створювати підґрунтя для соціально-економічного зростання країни.
Список використаних джерел

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р. Електронний ресурс. Режим доступу: www.rada.gov.ua.

2. Буда Т. Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні Електронний ресурс. Режим доступу: http://intkonf.org.


Оксенюк К.І., к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В умовах посилення процесів глобалізації та міжнародної і міжрегіональної конкуренції рівень розвитку техніки та технології настільки високий, що неможливо отримати значну перевагу на ринку лише за їх рахунок. Доцільно задіяти більш потужний та перспективний ресурс, в якості його виступає людина, що володіє величезним потенціалом і має здатність до саморозвитку. Усвідомлення цього вимагає формування нової парадигми знань щодо створення, ефективного використання та збільшення інтелектуального капіталу, що стане фундаментом моделі інноваційного розвитку. Її впровадження дозволить зміцнити світові позиції держави, підвищити рівень добробуту та якості життя.

Термін “інтелектуальний капітал” вперше використав у 1969 р. американський економіст Дж. К. Гелбрейт. У 1990-х роках завдяки роботам Т. Стюарта – одного з фундаторів концепції інтелектуального капіталу – цей термін набув поширення. Сутність, структуру, особливості формування, зміст, способи та методи оцінювання інтелектуального капіталу, як на мікрорівні, так і на макрорівні вивчали багато закордонних (Т. Стюарт, Е. Брукінг, Л. Едвінссон, М. Мелоун, Д. Даффі, А. Козирєв) та вітчизняних науковців (О.Б. Бутнік-Сіверський, В.Д. Базилевич, О.В. Кендюхов, С. Ілляшенко, І.В. Бриль, В.В. Ільїн). В їх роботах формуються нові напрями досліджень, розробляються актуальні проблемні питання щодо застосування інтелектуального капіталу. Залишаються дискусійними у вітчизняній науці і питання щодо процесу формування інтелектуального капіталу.

У сучасній економічній літературі дослідженню сутнісної характеристики поняття “інтелектуальний капітал” присвячено ряд публікацій. Дане поняття є одним із найбільш неоднозначних за своїм науковим тлумаченням, воно характеризується складністю, багатогранністю й багатством проявів.

Аналіз літературних джерел із даної проблематики дозволяє виділити три підходи до трактування поняття “інтелектуальний капітал”: 1. Сукупність цінностей. В. Л. Іноземців визначає інтелектуальний капітал у такий спосіб: “Інформація й знання, ці специфічні по своїй природі й формам участі у виробничому процесі фактори, у рамках фірм приймають вигляд інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал являє собою щось на зразок “колективного мозку”, що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі й імідж фірми” [1]. Під інтелектуальним капіталом Б. Б. Леонтьев розуміє вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи інтелектуальну власність, його природні й придбані інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні відносини з іншими суб'єктами [2].

 2. Процес. Л. Едвінсон трактує дане поняття як знання, яке можна конвертувати у вартість, перетворити на прибуток і оцінити. С. Алберт і К. Бредлі розуміють під інтелектуальним потенціалом процес перетворення знань і нематеріальних активів у ресурси, які дають конкурентні переваги окремим особам, фірмам, державам [3, С.109].

 3. Результат. На думку Е. Брукінга “інтелектуальний капітал” – це термін для позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати, посилюючи конкурентні переваги [4, С.17]. Ю. Ґава визначає дане поняття як особистий ресурс, інтелектуальний матеріал, що формалізується, обробляється й використовується для збільшення вартості активів компанії. Д. Клейн і Л. Прусак під терміном “інтелектуальний капітал” розуміють інтелектуальний матеріал, який формалізований, зафіксований і використовується для виробництва більш цінного майна [5, С.130].

Під інтелектуальним капіталом будемо розуміти систему інтелектуальних цінностей (знання, навики, досвід, творчі здібності, інтелектуальна власність, інші нематеріальні активи), які в процесі свого відтворення забезпечують конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Як провідний чинник та основа інтелектуальної економіки інтелектуальний капітал має певні специфічні ознаки [6]:

1. Не є матеріальним у традиційному розумінні.

2. Перебуває одночасно у формах запасу і продукту.

3. Зберігається та нагромаджується у специфічних традиційних формах.

4. Є основним компонентом визначення ринкової вартості підприємств.

У складі інтелектуального капіталу виділяють три складові:


 1. Людський капітал: знання, практичні навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, загальна культура.

 2. Структурний капітал: технічне і програмне забезпечення, організаційна структура, патенти, ліцензії, ноу-хау, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна структура, корпоративна культура, відносини з клієнтами.

 3. Споживчий капітал: зв'язки з економічними контрагентами (постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами, органами влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з економічними контрагентами, торгова марка (бренд).

Інтелектуальний капітал є складовою частиною національного багатства поряд із природними ресурсами, основними фондами, матеріальними оборотними коштами. Разом із тим інтелектуальному капіталу властивий більш високий рівень розвитку порівняно з уже відомими функціональними формами капталу, критерієм чого є більш стійкий рівень економічного піднесення, ефективності суспільних структур. Саме інтелектуальний капітал задає темп і характер відновлення технології виробництва і його продукції, що потім стають головною конкурентною перевагою на ринку [7, С.91].

Варто відмітити, що інтелектуальний капітал приносить дохід не тільки своєму власникові, конкретній людині, але й організації, де він працює, регіону і країні в цілому.

Інтелектуальний капітал має дві взаємозалежні складові. Одна з них - людина, її знання, освіта, професіоналізм (людський капітал). Друга - результат творчої праці - інтелектуальний продукт (інновації). Інтелектуальний капітал стає усе більш значимим у сучасному світі, визначає імідж організації і зміст бізнесу. Останні дослідження у сфері інтелектуального капіталу свідчать про більш високу цінність інтелектуального капіталу порівняно з матеріальними ресурсами. Так, за даними професора Колумбійського університету Ф. Ліхтенберга, долар, витрачений на дослідження і розробки, приносить у восьмеро більший прибуток, ніж долар, вкладений у техніку. А Ч. Хенді стверджував, що інтелектуальний капітал корпорації зазвичай в три-чотири рази перевищує облікову вартість її матеріальних доходів [8, С.280].

Формування інтелектуального капіталу потребує інвестицій. Дослідження, проведені у США, показали, що рентабельність вищої освіти в основному співпадає з показником ефективності вкладень у фізичний капітал (10-15%). В Україні фахівці доводять, що внутрішня норма віддачі підготовки за рахунок бюджетних коштів фахівців з повною вищою освітою (36,5%), професорів (43,5 %), доцентів (63,5%), що перевищує рентабельність будь-яких інших інвестицій [9, С.208].

Особливістю інвестицій у освіту є тривалий період очікування віддачі (12-20 років), а також необхідність безперервного поповнення знань. Тому для забезпечення потреб регіону у кадрах варто звернути увагу на можливість більш швидкої віддачі за рахунок перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, тобто розвитку післядипломної освіти.

Сьогоднішні умови, в яких відбувається формування інтелектуального капіталу є досить складними. Трансформаційна криза в Україні зумовила руйнацію науково-технологічної та підірвала духовно-моральну складову національного інтелектуального капіталу. За роки незалежності по всій території України пошири­лися процеси депопуляції населення, зменшення народжуваності й зростання смертності, у тому числі й серед населення працездатного віку; величезних втрат продовжує завдавати інтелектуальному капіталу та науково-технічному потенціалу України міграція висококваліфікованих кадрів; витрати на освіту в Україні неухильно зростають, водночас за величиною фінансових втрат на душу населення вона поступається більшості країн світу, займаючи, зокрема, в Європі одне з останніх місць, до того ж інтелектуальний потенціал України практично не трансформується у виробництво; низький рівень фінансування сфери охорони здоров'я та сфери культури [10].

На жаль, сьогодні в Україні відсутнє розуміння суті і цінності інтелектуального капіталу, що склався, немає єдиної, чітко сформованої і обґрунтованої концепції його формування і розвитку. Працюють лише окремі її елементи: інформація, знання, професійний рівень, об’єкти інтелектуальної власності і тому подібне. Це є в певному сенсі стіною, що гальмує процес відтворення інтелектуального капіталуТаким чином, для формування інтелектуального капіталу регіону необхідні спільні взаємопов’язані дії влади, вищих навчальних закладів, мотивації саморозвитку особистості та використання знань на користь суспільства
Список використаних джерел

 1. Гадзало А.Я. Значення інтелектуального потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / А.Я. Гадзало // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – с.17

 2. Леонтьев Б.Б. Цена капитала. Интелектуальный капитал в российском бизнесе / Б.Б. Леонтьев. – М.: Издательский центр “Акционер”, 2002. – 200 с.

 3. Орлова Т. Интелектульный капитал: понятие, сущность, виды / Т. Орлова // Проблеми теорії і практики управління. – 2008. – № 4. – С.109-118 с.

 4. Брукинг Э. Интлектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э.Брукинг. – СПб. И др.: Питер, 2001. – 287 с.

 5. Ґава Ю.В. Інтелектуальний капітал – шлях до економічного зростання України / Ю.В. Ґава // Актуальні проблеми економіки. – 2006 .—№ 4. – С.129-134.

 6. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. –431 с.

 7. Терон І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в постіндустріальному суспільстві / І.В. Терон // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7. – С. 90-94.

 8. Комліченко О.О., Ротань Н.В. Інноваційний розвиток регіонів України та фактори, що на нього впливають / О.О. Комліченко, Н.В. Ротань // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. – Вип. 1(2). – С. 279-284.

 9. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішньова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

 10. Коваленко О. М. Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.00.01 / О. М. Коваленко – К., 2008. – 19 с.Салахова Ю. Ш., ассистент кафедры финансов

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты понятия "человеческие ресурсы", проанализированы подход к формированию человеческого капитала трудовых ресурсов, установлена взаимосвязь между трудовыми и человеческим ресурсами, определена роль государства в формировании человеческого капитала работников.

Abstract: the article considers the theoretical aspects of the concept of "human resources", analyzed the approach to the formation of human capital labor resources, installed the interrelation of labor and human resource, defined the role of the state in the formation of human capital workers.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, государство, национальное богатство

Keywords: human resources, human capital, the state, national wealth
На современной этапе экономического развития все большее внимание уделяется роли человеческого капитала в становлении экономики нового типа, а именно инновационной экономике. Под инновационной экономикой мы, в первую очередь, будем понимать «тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте и самих технологий» [1]. Таким образом, инновации, инновационный продукт являются в настоящий момент основой для экономического роста и благосостояния, так как производство высокотехнологичной продукции подразумевает высокую добавочную стоимость. Однако, в данном контексте, на первый план будет выходить не сам инновационный продукт, а интеллект учёных, разработчиков, а не материальное производство в отдельно взятом составляющем. Следовательно, как субъекты хозяйствования, в частности, так и государство, в целом, должны сформировать качественную среду для интеллектуального развития общества.

Для целей исследования рассмотрим основные категории населения: • «Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по своему физическому развитию, умственным способностям и знаниям способна работать в народном хозяйстве» [2, c. 109];

 • «Экономически активное население, или рабочая сила, – это часть трудовых ресурсов, которая на протяжении определенного периода обеспечивает предложение своей рабочей силы для производства товаров и предоставления услуг. Количественно экономически активное население состоит из численности занятых экономической деятельностью и численности безработных» [2, c. 109].

На данный момент, именно трудовые ресурсы в процессе переработки природного сырья превращают его в полезный продукт, отвечающий человеческим нуждам. К числу элементов трудового процесса можно отнести человеческий труд, объект, с которым работают, средство или орудие труда, а также цель и задачу процесса. Цель трудового процесса заключается в производстве продукции, приносящей прибыль. Так, наниматель рассчитывает получить финансовую отдачу, которая выгодно компенсировала бы вложение инвестиции, в том числе инвестиции в работников. Причем, основными средствами увеличения дохода от использования навыков и профессионализма работников, приходящихся на капитал, является увеличение следующих факторов:

 • рабочего времени;

 • интенсивности процесса производства;

 • внедрение научных разработок;

 • стимулирование работников и др.

Однако, на данный момент желания и нужды потребителя удовлетворить все сложнее. Поэтому субъектам хозяйствования приходится искать все новые пути повышения конкурентоспособности своей продукции на рынке. Самое рациональное решение – это производство продукции нового типа, инновационной высокотехнологичной продукции, особенно в условиях ограниченности природных ресурсов. Таким образом, рациональное формирование и использование имеющихся трудовых ресурсов должно идти пропорционально развитию их навыков, способностей и умений, так, как только качественный интеллектуальный капитал, сконцентрированный, в первую очередь, в человеческом капитале работников, позволит перестроить имеющийся процесс производства в инновационном направлении.

Необходимо заметить, что человеческий капитал формируется, в первую очередь, за счет инвестиций в воспитание, образование, здравоохранение, в предпринимательскую способность. На современном этапе социально-экономического развития, трудовой ресурс является таким же ресурсом, как и материальные, технические, финансовые ресурсы организации.

Однако в отличие от перечисленных ресурсов, трудовые имеют принципиальные отличия, среди которых можно выделить следующие:


 • материальные, технические ресурсы имеют свойство дешеветь со временем в связи с износом; трудовые ресурсы со временем имеют свойство дорожать в связи с возможностью повышения квалификации рабочего, наличием опыта;

 • работник может отказаться от условий, на которых предприятие/организация предполагает его использовать;

 • работник имеет право уволиться по собственному желанию, бастовать;

 • работник может не только повышать свою квалификацию, но и проходить переподготовку;

 • работник может сам решать вопрос приемлемости того или иного вида деятельности, следовательно, работодатель должен постоянно заинтересовывать и стимулировать его к труду.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что трудовой ресурс обладает значительной отличительной особенностью – интеллектом, то есть наличием собственного человеческого капитала.

Формирование данного капитала происходило на всем пути развития «человеческого ресурса». В данном случае мы говорим «человеческий ресурс», так как о трудовом ресурсе пойдет речь только тогда, когда его можно будет расценивать как рабочую силу, однако формирование будущего трудового ресурса происходило еще на этапе начального образования. Поэтому целесообразно будет ввести понятие «человеческий ресурс».Место экономической категории «человеческий капитал» определили еще в 60-е годы XХ века такие ученые, как Д. Минцер, Г. Беккер, Т. Щульц. Они определили понятие человеческий капитал следующим образом: «Человеческий капитал – есть особая форма капитала, представляющая собой [3, 4, 5]:

 • накопленный запас навыков, знаний, способностей;

 • запас, который рационально используется человеком в какой-либо сфере общественного производства и способствует повышению производительности труда;

 • повышение производительности труда, в свою очередь, ведет к росту доходов работника, фирмы, общества;

 • рост доходов, как форма выражения степени удовлетворения потребностей и реализации интересов, стимулирует человека к увеличению запасов здоровья, знаний и навыков».

На современном этапе большинство ведущих российских и зарубежных ученых утверждают, что человеческий капитал включает в себя все знания и умения человека. Можно рассмотреть следующие подходы к определению человеческого капитала (таблица 1).
Таблица 1

Подходы к определению человеческого капитала


Автор

Трактовка понятия «человеческий капитал»

И. Фишер

«Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию» [6, c. 164]

Г. Д. Маклеод

Рассматривал производящего человека как фиксированный капитал. С его точки зрения, если «этот человек не является продуктивным, то не подвержен экономическому анализу» [7, c. 48]

Л. И. Лопатников


«Человеческий капитал – оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход. Включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию» [8, c. 368]

Д. Дэвид, Дж. Джери

«Человеческий капитал – производственное вложение капиталов не столько в заводы и машины, сколько в людей. В политэкономии капиталовложение в человеческие ресурсы оценивается по сравнению с уровнями экономической отдачи от других видов инвестиций» [9, c. 412]

Ю. Платонов

«Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков, способностей и мотиваций человека, имеющих экономическую ценность» [10, c. 265]

Ю. А. Корчагин

«Человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни» [11, c. 119]

Источник: собственная разработка на основе изученной литературы
Таким образом, человеческий капитал является основным источником формирования первоначально человеческого, а затем трудового ресурса государства. Именно качественный уровень человеческого капитала того или иного работника ложится в основу его конкурентоспособности на рынке труда.

Однако на современном этапе социально-экономического развития рынка труда мы сталкиваемся с рядом проблем, которые позволяют говорит о нерациональном использовании человеческого капитала имеющихся трудовых ресурсов. В данном контексте можно выделить следующие проблемы рынка труда Республики Беларусь: 1. Излишняя численность кадров в рамках отдельных предприятий/организаций в силу некачественной кадровой политики, менеджмента;

 2. Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным составляющим;

 3. Расширение масштабов неофициальной занятости и нерегистрируемой безработицы;

 4. Незаинтересованность работников в большинстве случаев в повышении своей квалификации ввиду отсутствия дополнительных стимулов к этому со стороны работодателей, а также отсутствия конкурсных начал в процессе своей трудовой деятельности.

Это все говорит, в первую очередь, о неэффективном использовании человеческого капитала трудового ресурса. Таким образом, как сформированный человеческий ресурс, не занятый трудовой деятельностью, так и трудовой ресурс, используемый нерационально, в итоге не дает полной отдачи как субъекту хозяйствования, так и государству, в то время как остается расходной статьей.

В основе управления человеческими ресурсами лежат концепции, взятые из различных родственных дисциплин: экономика, право, психология, социология. Измерение окупаемости инвестиций в человеческий капитал несомненно важно и начинается с понимания задач, связанных с управлением им, со стадии планирования рабочей силы и так далее. Многие ныне известные проекты измерений потерпели неудачу по причинам: измерения начинают с середины процесса или не принимают во внимание взаимодействие всех необходимых элементов. Схема управления человеческим капиталом должна позволить решать следующие задачи: планирование, приобретение, содержание, развитие, сохранение и достоверная оценка. Причем на каждой из указанных стадий формируется стоимость человеческого ресурса. Таким образом, благодаря теории человеческого капитала человеческий фактор стал рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем другие факторы производства.

Человек – обладатель своеобразного капитала, способного приносить доход. Причем использование всех составляющих такого капитала в совокупности приносит доход обеим сторонам: и самому носителю капитала, и предпринимателю, в чьей деятельности он участвует.

Таким образом, человек как носитель капитала, должен получить соответствующий уровень образования, культуры, здоровья – всего того, что является составляющим человеческого капитала, чтобы в последующем этот капитал вошел в состав интеллектуального капитала предприятия и стал основой создания инновационного продукта в условиях экономики нового типа – экономики знаний.Список использованных источников

 1. Инновационная экономика // Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – 2001. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновационная_экономика. – Дата доступа: 01.02.2014.

 2. Статистический ежегодник Республики Беларусь / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь; редкол.; В.И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2013. – 578 с.

 3. Schultz T. The Economic Value of Education / T. Schultz – N.Y.: Columbia University Press, 1963. – 92 р.

 4. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis / G.S. Becker. – N.Y.: National Bureau of Economic Research , 1994. – 416р.

 5. Mincer J. Production of Human Capital and the Lifecycle of Earnings: Variation on the Theme / J. Mincer. // National Bureau of Economic Research. – Working Paper of the NBER. – 1994. – № 4838.

 6. Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш , Р.Шмалензи – М.:Дело, 1995. –864 с.

 7. Маклеод Г.Д. Основания политической экономии / Г.Д. Маклеод; пер. с англ. Веселовский М.П. – СПб.: Н. Тиблен, 1865. – 706 c.

 8. Лопатников Л. И. Экономико–математический словарь: Словарь современной экономической науки; 5–е изд., перераб. и доп. / Л. И. Лопатников. – М.: Дело, 2003. – 520 с.

 9. Дэвид Д., Джери, Дж. Большой толковый социологический словарь / . Д. Дэвид, Дж. Джери. – М.: Вече, 2001. – 544 с.

 10. Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение) / Ю. П. Платонов. – М.: Юнити–Дана, 2007. – 464 с.

 11. Корчагин Ю. А.  Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации: [монография] / Ю. А. Корчагин. – Воронеж: ЦИРЭ, 2005 . – 252 c.


Саленков А.В., аспирант кафедры

экономической теории и экономических методов управления экономического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
Динамика спроса на социальные гарантии в условиях финансовой нестабильности
По своей сути социальные гарантии относятся к глубинным основаниям общественного организма, которые достаточно близко расположены по отношению к ценностям и базовым институтам. Представители неолиберализма, хотя и подвергают критике разного рода «социальные излишества», не решаются полностью отвергнуть принцип социальной справедливости и защиты слабых членов общества.

Институциональная природа социальных гарантий заключается в их способности снимать ряд неопределенностей социально-экономической системы. Во-первых, благодаря социальным гарантиям общество в меняющихся внешних и внутренних условиях сохраняет тот минимум социальности, за которым может начаться катастрофический рост энтропии в виде необратимой десоциализации и деградации. Во-вторых, социальные гарантии ограничивают индивидуальные риски хозяйственного поведения субъектов, принимающих решения в условиях неопределенности, что делает систему в целом гибкой и адаптивной. В-третьих, социальные гарантии являются важным составным элементом механизмов распределения и использования экономических ресурсов общества, которые детерминируют пропорции и масштабы общественного производства.

Институциональная несбалансированность социальных гарантий оборачивается их финансовой несбалансированностью, как текущей, так и перспективной. Жесткие бюджетные ограничения требуют от общества находить оптимальные пропорции распределения национального богатства между целями социальной стабильности и справедливости, с одной стороны, и целями экономического роста и повышения национальной конкурентоспособности – с другой. Для этого необходимо четкое понимание институциональной природы социальных ограничений и социальных гарантий как важного внутреннего механизма стабилизации трансформационной экономики.

Неоднозначность теоретических и идеологических оценок системы социальных гарантий в чем-то отражает объективную противоречивость их современного статуса. Повсеместная тенденция к урезанию бюджетных расходов в странах с развитой системой социальных гарантий имеет, в основном, сугубо финансовую мотивацию и не учитывает их сложный социально-институциональный и общеэкономический контекст. Это приводит к росту общей социальной конфликтности, зачастую приобретающей деструктивный характер.

Характер современного развития требует не просто сохранения социальных гарантий, а расширения их масштабов и качественного обогащения. Основными факторами роста совокупной потребности в социальных гарантиях в мировой экономике являются:

общий рост социального отчуждения, неопределенности и рисков функционирования хозяйственных систем в условиях глобализации, которые проявляются в массовой безработице, растущем разрыве между богатыми и бедными, деградации ценностных оснований социального поведения;

тенденция к старению населения, обусловленная снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни, что приводит к серьезным макроэкономическим и институциональным диспропорциям;

переход к этапу формирования национальных систем социальных гарантий в тех развивающихся государствах, где растет уровень жизни населения, что стимулирует общий рост социальных стандартов на фоне угасания традиционных форм социальных гарантий патриархально-семейного типа;

снижение доходности финансовых активов национальных пенсионных и страховых систем, обусловленное сужением зоны «безрисковых активов» и необходимостью перехода к финансовой модели с хеджированием рисков.

Повышенный социально-экономический риск «решительных» мер бюджетной экономии состоит в том, что они загоняют государство и общество в порочный круг: сокращение ресурсного обеспечения социальных гарантий в условиях роста потребности в них снижает возможности устойчивого развития и оздоровления государственных финансов, что провоцирует дальнейшее снижение расходов на социальные цели.

Особенно важно понимание фундаментальных оснований системы социальных гарантий для государств с трансформационной экономикой. Конъюнктурный подход может оказаться слишком опасным. В этой сфере обществу как никогда необходим взвешенный подход, рассчитанный на перспективу.


Сухань В.О., к.э.н., доц.

Харьковский институт бизнеса и менеджмента, г. Харьков, Украина
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ

В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Постановка проблемы. Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной с реализацией права человека свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Описание условий, в которых протекает сегодня эволюция занятости населения представлено в исследованиях О.Гришновой, В.Гриневой, С.Корецкой, Е.Либановой, П.Шевчука и др. Однако сегодня отмечается значительная деформация отечественного рынка труда, что требует проведения дополнительных исследований в этой сфере.

Изложение основного материала. За последние десять лет в Харьковском регионе произошли значительные изменения в уровне и структуре занятости заселения. Они коснулись всех структурных элементов занятости: структуры экономически активного населения, половозрастной и отраслевой структур занятости и др. Общее состояние занятости населения в Харьковской области за 2003 – 2013 гг. характеризуется данными табл. 1.

Таблица 1

Экономическая активность в Харьковской области за 2003 – 2013 гг.

Показа-тели

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Экономи-чески активное

население, тыс.чел.1438

1396

1388

1391

1385

1386

1371

1365

1375

1373

1372

Уровень эан,%

65,0

63,0

62,5

62,6

62,6

63,2

63,3

63,9

65,1

65,7

65,8

Население занятое

экономи-ческой деятель-ностью, тыс.чел.1301

1285

1297

1305

1311

1312

1265

1267

1279

1280

1285

Уровень

занятости, %58,9

58,0

58,4

58,8

59,2

59,8

58,5

59,3

60,6

61,2

61,6

Безработ-ное

население, тыс.чел.137,3

110,6

91,6

85,5

74,2

73,6

105,5

97,9

96

93

87

Уровень

безрабо-тицы, %9,5

7.9

6,6

6,1

5,4

5,3

7,7

7,2

7

6,8

6,3

Экономи-чески

неактив-ное население771,7

818,8

833,4

831,2

827,9

807,4

-

-

737

718

713

*- данные за 9 месяцев 2013 г.

источник: [1, с.312]

На основании показателей табл. 1. можно сделать следующие выводы. Так, удельный вес занятых в экономике относительно стабилен и составляет в среднем 58%. Однако, одновременно наблюдается сокращение экономической активности населения, начиная с 2004 г., и незначительное оживление активности в 2011г. Можно отметить некоторое увеличение уровня безработицы (самый минимальный в 2005 г. – 5,3%). Следует отметить, что рост безработицы сопровождается оживлением экономической активности населения. Это свидетельствует о наличии экономических проблем в регионе, в связи, с чем часть населения не может реализовать свои способности к труду, теряет надежду на возможное трудоустройство с помощью службы занятости.

С началом перехода к рыночной экономике прослеживается переход значительного количества рабочей силы из сферы производства в сферу обслуживания, а также из государственного сектора в частный, о чем свидетельствует увеличение в количественном выражении населения занимающегося экономической деятельностью. Указанные тенденции актуальны и для современного рынка труда Харьковского региона (табл.2.) Данные таблицы показывают, что за два года произошли значительные изменения в структуре занятости по видам экономической деятельности. За этот период в наибольшей степени сократилось количество наемных рабочих в строительстве, образовании, здравоохранении, промышленности, транспорте. Зато существенно возросло количество занятых в таких сферах как: с/х, торговля и ремонт, операции с недвижимостью, государственное управление, ЖКХ.

Такое положение нельзя назвать полностью негативным (кроме снижения доли занятых в науке, что, безусловно, явилось негативным результатом структурных изменений занятости), так как в Украине в целом и в Харьковском регионе в частности длительные годы существовала структура занятости населения по отраслям экономики, деформированная в сторону гипертрофированной доли промышленности и отставания сферы обслуживания, то есть всей инфраструктуры, обеспечивающей современные процессы функционирования и развития общества.

Таблица 2

Изменение среднеучетного количества штатных работников по видам экономической деятельности (в 2012г.

по сравнению с 2010г., чел.)


Виды деятельности

Прирост или сокращение штатных работников

С/х

5000

Рыбное хозяйство

-100

Промышленность

-3100

Строительство

-3800

Торговля и ремонт

5400

Отели и рестораны

-

Транспорт и связь

5000

Финансовая деятельность

-500

Операции с недвижимостью

3600

Государственное управление

4400

Образование

-1200

Социальная помощь и здравоохранение

-1700

ЖКХ, спорт, культура

500

Источник: [1, с.331]
Становление рыночных отношений приводит к естественному перемещению занятости из производственной сферы в сферу обслуживания. Однако, чтобы уровень промышленного и строительного производства обеспечивал потребности экономики и населения, необходима высокая производительность труда, чего об отечественной промышленности и строительстве не скажешь.

При этом руководителей органов власти и управления, включая руководителей учреждений и организаций, в стране насчитывалось 4,3% от общего числа занятых в экономике, специалистов высшего уровня квалификации – 16,3%, специалистов среднего уровня квалификации – 15,3%. Дальнейшее расширение государственного аппарата управления свидетельствует об его необоснованном раздувании, повышении уровня бюрократизации, осложнении принятия решений.

О нестабильной ситуации рынка труда Харьковской области свидетельствует неблагоприятная динамика спроса и предложения рабочей силы. Анализ сложившейся ситуации показывает, что спрос на рабочую силу со стороны предприятий сокращается при непрерывном росте ее предложения. Нагрузка незанятого населения на одно свободное рабочее место (вакантную должность) постоянно возрастает и на начало 2012 г. составила 11 человек.

На 1 вакантное место от 2-5 незанятых чел. претендовало в Дергачевском, Харьковском районах и в г. Харькове, от 13-25 чел. претендовало в Купянском, Богодуховском, Боровском, Золочевском, Змиевском районах, от 28 до 40 чел. – в Близнюковском, Коломацком, Сахновщинском районах, от 50 до 82 чел. – в Балаклейском, Двуречанском, Лозовском, Изюмском районах [1, с.325].

Наибольшая нагрузка незанятых лиц на 1 вакантное место сложилась в Первомайском (174 чел.), Волчанском районе (108 чел.).

Сегодня на отечественном рынке труда катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров и качественных рабочих мест. Однако современная молодежь отдает преимущество в профессиональном выборе так называемым «престижным» профессиям – юрист, экономист и т.д. Рабочие профессии не пользуются спросом, разве что за небольшим исключением отдельных профессий, таких как бармен, официант, парикмахер и др. (рис. 1.).
Рис. 1. Нагрузка на одно рабочее место у 2011 – 2012 гг. (чел.) (источник: [2])
Учитывая динамическое развитие общества, быстрое изменение структуры занятости, особое внимание следует уделять профессиональной ориентации населения и, в первую очередь, школьной молодежи. Сегодня необходимо начать последовательную информационно-разъяснительную работу, развивать гибкую и ориентированную на трудоустройство систему профориентации среди учеников общеобразовательных школ. С другой стороны следует проводить профориентационную работу с родителями учеников и преподавателями. Так как известно, что на выбор учеником будущей профессии в значительной мере влияют именно родители и преподаватели. В 2012 г. профориентационные услуги службы занятости получило почти 279 тыс.чел, в том числе 168,9 тыс. чел. – занятое население.

Для учеников общеобразовательных школ на ряду с традиционными внедрен целый ряд новых профориентационных мероприятий. Так, например, Изюмским центром занятости проводятся профориентационные уроки с выпускниками общеобразовательных учебных заведений на темы: «Объективно-субъективные факторы становления профессиональной пригодности» и «Психологическая помощь в развитии самосознания», занятия с использованием инновационной формы профессиональной ориентации школьников.Выводы. Чтобы обеспечить разрешение указанных проблем с целью качественного изменения в профессиональном образовании и профессиональной работе необходимо:

- осуществлять постоянный анализ состояния регионального рынка труда через инвестиционные планы предприятий, целевые государственные программы регионального развития. Определять спрос и предложение на нем рабочей силы, как на сегодняшний день, так и на будущее, с целью приведения объемов и направлений подготовки рабочих кадров и специалистов в соответствие с потребностями экономики;

- обеспечить службу занятости и образовательные учреждения выводами этого анализа с целью организации профессионального обучения граждан, в соответствии с текущими и перспективными потребностями предприятий в кадрах в профессиональном и квалификационном разрезе;

- проводить отделами образования и науки совместно с базовыми центрами занятости профориентационные мероприятия среди учеников общеобразовательных учебных заведений;

- обеспечить молодежь гарантированным первым рабочим местом;

- согласовывать с работодателями рабочие учебные планы и программы, привлекать их к выпускным экзаменам;

- организовывать производственную практику на предприятиях-заказчиках подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессионально-технических заведениях.
Список использованных источников

Харківська область у 2012 році. Статистичний щорічник / [за ред. О.Г.Мамонтової]. – Харків: головне управління статистики в Харківській області, 2013. – 535с. 1. Чисельність незайнятих громадян та кількість вакансій, зареєстрованих в центрах зайнятості Харківської області [Електронний ресурс]. – 2012. Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list

 2. Якобінчук В. Актуальні питання професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів / В.Якобінчук // Україна: аспекти праці // . – 2008. - №8. – с.40-45


Шаповалова Н.П,.

Харківський інститут бізнесу і менеджменту, м. Харків, Україна


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница