Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків 2014 р


“Розрахунки з різними дебіторами”страница17/25
Дата12.05.2016
Размер4.79 Mb.
#829
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

37 “Розрахунки з різними дебіторами”,

 • 68 “Розрахунки за іншими операціями”.

  Тобто, при поділі кредиторської заборгованості, що обліковується в обліку спрощенця, на «безтоварні» і «товарні», ключовим моментом є не стільки дані сальдо по відповідному рахунку, скільки початкові бухгалтерські проведення.

  Якщо рахунками-кореспондентами рахунків 37 або 68 були рахунки 30 або 31 (відповідно «Каса» і «Рахунки в банках» за спрощеним планом рахунків), то відповідну кредиторську заборгованість, що обліковується, можна позначити як «безтоварну».

  Якщо рахунками-кореспондентами були інші («негрошові») рахунки, то кредиторську заборгованість можна позначити як «товарну». Для прийняття правильного рішення щодо податкових наслідків подальшого списання кредиторської заборгованості необхідно діяти, на наш погляд, таким чином.

  Група 1 «безтоварна» кредиторська заборгованість». Усі операції визнання «безтоварної» кредиторської заборгованості для спрощенців відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ є об'єктом для обкладення єдиним податком - отримані грошові кошти. Отже, один раз така сума вже була об'єктом оподаткування. А це означає, що вдруге на етапі списання цієї заборгованості включати її до об'єкту для нарахування єдиного податку не потрібно.

  Група 2 «товарна» кредиторська заборгованість». Операціями, результатом яких може бути визнання в обліку «товарних» кредиторських заборгованостей, можуть бути, зокрема, наступні операції: надходження від постачальників необоротних активів, запасів (товарів, матеріалів і ін.); виконання робіт або надання послуг від підрядників. Будь-які з перерахованих операцій на етапі їх відображення в бухгалтерському обліку не є об'єктом для нарахування єдиного податку (свідомо про «безкоштовно отриманих» не йдеться). А це означає, що коли після закінчення терміну позовної давності настане момент списання цих заборгованостей, «спрощенець» повинен їх включити в об'єкт оподаткування.

  Вважаємо, що такий підхід є правильним. Аргументами на користь такого підходу є наступні норми ПКУ:

  1) відповідно до пп. 4.1.1 ПКУ одним із принципів податкового законодавства України визначений принцип загального оподаткування. А в контексті проблеми, що розглядається, розглянутий нами підхід гарантує якраз загальне оподаткування операцій по списанню кредиторської заборгованості: і платниками податків - спрощенцями, і платниками податків, що перебувають на загальній системі оподаткування;

  2) відповідно до пп. 4.1.11 ПКУ одним із принципів податкового законодавства України визначений принцип єдиного підходу щодо встановлення податків і зборів. Розглянутий нами підхід при списанні кредиторської заборгованості гарантує фактичне дотримання встановлених на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку: всі операції потрапляють під оподаткування незалежно від обраної системи (спрощеної або загальної). При цьому дотримуються відповідні обраній системі оподаткування правила;

  3 ) ПКУ містить ст. 13 «Виключення подвійного оподаткування». На жаль, у ній виписані правила, актуальні тільки при зіставленні з метою оподаткування доходів (витрат), отриманих як на території Україні, так і за її межами. Вважаємо, що виключення подвійного оподаткування - це основна ідея будь-якого оподаткування. І тільки некоректність або «недоробленість» ст. 13 ПКУ (а, можливо, і звичайна очевидність основної ідеї оподаткування) формально визначає ці правила в контексті «резидентські - нерезидентські» доходи (витрати). Про виключення подвійного оподаткування, у тому числі і при списанні кредиторської заборгованості, неодноразово висловлювалося і Міністерство доходів і зборів в різних роз'ясненнях в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі.

  Для відображення визнаного доходу від списання кредиторської заборгованості, яка виникла в ході операційного циклу (по закінченні строку позовної давності, встановленого відповідно до норм чинного законодавства), за спрощеним планом рахунків використовується рахунок 74 «Інші доходи».  Висновки.

  1. З метою оподаткування платники єдиного податку – юридичні особи 4-ї та 6-ї груп та фізичні особи платники 3-ї групи суми кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, відносять на доходи.

  2. Норми ПКУ не враховують характер кредиторської заборгованості. Разом з тим, природа виникнення кредиторської заборгованості різна – товарна і нетоварна, отже має вплив на податкові наслідки платників податку.

  3. Проаналізував податкове законодавство, можна констатувати, що як для платника податків на загальній системі оподаткування, так і для спрощенця прийнятна і доцільна класифікація всіх кредиторських заборгованостей, що підлягають списанню на такі категорії: «безтоварні» кредиторські заборгованості і «товарні» кредиторські заборгованості.

  4. При поділі кредиторської заборгованості, що відображується в обліку спрощенця, на «безтоварну» і «товарну», ключовим моментом є не стільки дані сальдо по відповідному рахунку, скільки початкові бухгалтерські проведення.

  5. Віднесення на доходи при списанні сум товарної кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та невключення до складу доходів нетоварної кредиторської заборгованості цілком виправдано і узгоджується з принципами податкового законодавства.

  6. Надані пропозиції сприятимуть подальшому вдосконаленню спрощеної системи оподаткування, розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.


  Список використаних джерел

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755–VI. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

  2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 із .змінами і доповненнями.


  Хакимова Д.И.

  Научный руководитель:

  к.э.н Брагина Т.Е.

  Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ, г.Уфа, Башкортостан
  АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
  Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных законом условиях. Как показывает опыт стран с высокоразвитой экономикой, малый бизнес является базовой составляющей рыночного хозяйства.

  Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он достаточно гибок, обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды предприятий, выпускает специальные товары и услуги, обладает экономической свободой, деятельность носит инновационный характер.

  Для нормального функционирования малых предприятий необходима всесторонняя, объективная, оперативно поступающая информация. Важнейшим источником    информации об экономической деятельности организаций, в том числе и малых предприятий, являются данные, содержащиеся в бухгалтерском учете.

  Бухгалтерский учет формирует информацию о работе предприятий малого бизнеса. Он фиксирует все изменения, происходящие в производственной, снабженческой и сбытовой деятельности, т.е. дает необходимые сведения о кругообороте средств малого предприятия.

  Поэтому бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса является составной частью системы управления производством. Он необходим, прежде всего, для информационного обеспечения системы управления, причем на всех ее уровнях. В общем объеме экономической информации в малом бизнесе учетная информация занимает свыше 80%, т.е. данная информация составляет основу информационного обеспечения системы управления малым бизнесом [2].

  Законодательство определяет основные задачи бухгалтерского учета следующим образом:

  - формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

  - обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

  - предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости [3].

  Одним из показателей эффективности работы малого предприятия, является грамотное ведение бухгалтерского учета. Конкурентные преимущества организации в настоящее время могут обеспечить только передовые технологии. Поэтому в области финансового сопровождения все более актуальной становится автоматизация бухгалтерского учета.

  Автоматизированная форма бухгалтерского учета предусматривает применение электронно-вычислительных машин.

  Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ по автоматизации бухгалтерского учета, такие программы как: 1C: Бухгалтерия, Aubi, Супер Менеджер, ИНФО – Бухгалтер, ФОЛИ, Парус-бухгалтерия, Инфин – Бухгалтерия, ABACUS, Турбо-бухгалтер, БОСС, БЭСТ, АККОРД, каждая из которых отвечает всем последним требованиям учета и обладает рядом несомненных достоинств [4].

  Бухгалтерские программы содержат план счетов, экранные формы первичных документов, журналы, отчеты, а также средства, позволяющие изменить конфигурацию программы для нужд конкретного пользователя, независимо от масштабов его деятельности.

  При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществляется путем внесения корреспонденций счетов непосредственно в журнал хозяйственных операций либо заполнением первичных учетных документов. При проведении заполненных первичных учетных документов происходит автоматическое формирование корреспонденции счетов. Существует возможность формирования проводок путем введения так называемых «типовых операций», в основу которых положена типовая корреспонденция счетов. Квалифицированный пользователь может значительно расширить список типовых операций путем добавления в него новых типовых операций, созданных им самим.

  Бухгалтерские программы, как правило, содержат большой объем нормативно-справочной информации, которая включает в себя документы по организации бухгалтерского учета, схемы и календари уплаты налогов и другие данные, позволяют организовать многоуровневый аналитический и синтетический учет, работать с несколькими планами счетов и несколькими базами данных.

  Основными достоинствами данной формы учета является однократное введение первичной информации, быстрота обеспечения пользователей необходимой информацией.

  Основными принципами автоматизированной формы бухгалтерского учета являются:

  -  однократный ввод учетных данных;

  -  автоматическое создание регистров аналитического и синтетического учета;

  -  автоматическое поучение информации об отклонениях от установленных нормативов и норм;

  -  автоматическое формирование всех учетных регистров и форм бухгалтерской и налоговой отчетности.

  Преимущества использования автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета:

  а) применение вычислительной техники для сбора, регистрации и обработки информации;

  б) возможность диалогового режима работы с ЭВМ;

  в) возможность выдачи информации по запросу;

  г) освобождение времени учетного персонала для контрольно-аналитических функций [1].

  Распространенным заблуждением является то, что автоматизация бухучета начинается с покупки программы и затем происходит "введение данных в программу". Для того, чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был эффективен и дал результат, начинать необходимо с подготовки, которую условно можно разбить на пять этапов.
  1. Этап оптимизации бухгалтерского учета.

  На этом этапе проводится анализ на предмет того, что можно изменить для улучшения бухгалтерского учета.

  2. Этап выбора масштабов автоматизации.

  Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в каком объеме будет автоматизироваться бухгалтерия и в каком порядке будут переведены на компьютер разделы бухучета.

  3. Этап постановки задачи.

  На данном этапе фиксируется конкретный перечень всех документов и регистров, необходимых на предприятии, которые должен выдавать автоматизированный бухучет, требования к ним.

  4. Этап выбора программного средства.

  Только тогда, когда спланирована оптимизация бухучета, определен масштаб и порядок автоматизации и завершена постановка задачи, можно переходить к выбору программы.

  5.Этап Вопросы техники.

  Технические вопросы, связанные с компьютерами, не входят в бухгалтерские функции, но, тем не менее, очень важны. Технические вопросы рассматривают мощность компьютера, которая зависит от нескольких его переменных параметров, называемых вместе "конфигурация компьютера", а также рассматривают компьютерные сети,

  если внедряется сетевая программа [5].

  Таким образом, в современных условиях рыночной экономики, когда в основе предпринимательского успеха заложена информация, ее полнота и умение ею пользоваться, необходимо автоматизировать бухгалтерский учет предприятия. При автоматизации бухгалтерского учета важно не просто перевести всю бумажную работу на компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что, в свою очередь, увеличит эффективность управления предприятием, и, как следствие, эффективность его работы.  Список использованных источников

  1. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Т.А. Фролова. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.

  2. Бухучет и налогообложение для малых предприятий: конспект лекций / Т.А. Фролова Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012.

  3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

  4. http://www.portalero.ru/antikrizisnyj_menedzhment/avtomatizaciya_buxgalterskogo_ucheta_na.html

  5. http://www.spishy.ru/referats/30/16958


  Щербатюк В. В., д.э.н.,

  Славянский университет, г. Кишинёв, Молдова

  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ ПЕРВООСНОВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
  В современной системе экономических наук и управления рыночной экономикой центральное и особо важное место занимает бухгалтерский учёт. Он представляет собой научно организованную систему наблюдения, измерения, сбора, регистрации, обобщения, контроля и передачи разнообразной информации об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах, расходах и конечных финансовых результатах деятельности. «Бухгалтерский учёт, – отмечает д.э.н. проф. В.В. Ковалев, – можно трактовать как отрасль научных знаний, посвящённую объяснению, предсказанию и формированию тенденций развития учётной практики как области человеческой деятельности, информационно обеспечивающей принятие управленческих решений в отношении экономических субъектов. Бухгалтерский учёт становится наукой тогда, когда происходит переход от наивного учётного натурализма, подразумевающего банальный счёт и накапливание данных о фактах хозяйственной жизни, к пониманию вариабельности в методах их признания, оценки, измерения, отражения в системе учёта и представления заинтересованным лицам» [3, с. 35].

  В рыночных условиях хозяйствования учёт подразделяется на два вида (управленческий и финансовый) и является основным поставщиком достоверной экономической информации для внутренних и внешних пользователей с целью выработки и принятия научно обоснованных оптимальных управленческих решений. Он есть начало начал всех экономических наук, «азбука и язык бизнеса», а бухгалтерия – это «сердце любого предприятия». Вместе с тем, особенности современного этапа развития молдавской экономики требуют дальнейшего развития и совершенствования бухгалтерского учёта, что объективно обуславливает актуальность и необходимость его реформирования. В этой связи значительный научно-практический интерес представляют глубочайшие разработки и передовые достижения одной из лучших в мире украинской школы бухгалтерского учёта, представленной в трудах многих учёных-экономистов.

  Основополагающие требования к правовой базе, организации и регулированию современного бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в Республике Молдова определены Законом о бухгалтерском учёте и другими нормативными актами. Главные из этих требований относятся к используемой терминологии; государственным органам, отвечающим за регулирование учёта; компетенции профессиональных ассоциаций по защите прав и повышению уровня квалификации их членов; обязанностям и правам субъектов по ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности; применению Международных стандартов финансовой отчётности некоторыми категориями субъектов; использованию бухгалтерских данных для составления налоговых деклараций; введению системы внутреннего контроля и аудита; приближению структуры, метода составления и представления финансовых отчётов к международным требованиям.

  В этой связи отметим, что основные положения Закона о бухгалтерском учёте в целом соответствуют Директивам Европейского Союза, Международным стандартам финансовой отчётности, а также нынешнему уровню экономического развития местных субъектов. В то же время этот Закон содержит только общие методологические нормы по ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности. Точный метод решения сложных задач установлен в национальных стандартах бухгалтерского учёта и других нормативных актах, которые в настоящее время не соответствуют в полной мере международным требованиям.

  Наш анализ показывает, что в статье 3 Закона о бухгалтерском учёте имеет место необоснованное отождествление двух различных по содержанию экономических понятий (элемент и объект учёта) и недостаточно точное определение самого учёта как «комплексной системы сбора, идентификации, группировки, обработки, отражения и обобщения элементов бухгалтерского учета и финансовой отчетности». Поэтому полностью согласиться с такой дифиницией нельзя, так как вышеуказанная система фактически оперирует с экономической информацией, а не с учётно-отчётными элементами, содержание которых к тому же раскрыто без соблюдения логических правил.

  Мы также считаем, что в Законе о бухгалтерском учёте в обязательном порядке должны быть чётко указаны объекты бухгалтерского учёта. Кроме того, следует подробно сформулировать основные требования, предъявляемые к основным организаторам и исполнителям сложнейшей бухгалтерской работы – главным бухгалтерам (наличие высшего и среднего специального образования и конкретного стажа работы по специальности, отсутствие судимости за экономические преступления), и дополнительные основополагающие принципы ведения учёта (осмотрительность, превалирование сущности над формой, применение единого денежного измерителя).

  Статья 44 Закона о бухгалтерском учёте предусматривает ответственность за его нарушение. Она гласит, что лица, которые уклоняются от ведения бухгалтерского учёта, неправильно применяют его стандарты, умышленно фальсифицируют первичные документы, бухгалтерские регистры и финансовые отчёты, привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности. В этой связи представляется необходимым в законодательном порядке закрепить положение, согласно которому при возникновении принципиальных разногласий между руководителем и главным бухгалтером хозяйствующего субъекта в отношении ведения бухгалтерского учёта, первичные документы принимаются главным бухгалтером к дальнейшему учётному отражению по письменному распоряжению руководителя, который впоследствии единолично несёт ответственность за созданную в результате этого экономическую информацию. Такое нововведение позволит реально обезопасить и сделать независимой деятельность многих учётных работников молдавских предприятий.

  Реформы, инициированные Законом о бухгалтерском учёте и Законом об аудиторской деятельности, обусловили необходимость разработки и утверждения Плана развития бухгалтерского учёта и аудита в корпоративном секторе на 2009-2014 годы. Его главной целью является улучшение качества финансовой отчётности хозяйствующих субъектов, которое должно оказать существенное положительное влияние на национальную экономику. Внедрение этих двух законодательных актов требует осуществления ряда действий, направленных на приведение бухгалтерского учёта и аудита в соответствие с требованиями Директив Европейского Союза и стандартов, принятых в международной практике. В данном контексте настоящая стратегия призвана продолжить начатые реформы, которые в конечном итоге приведут к созданию благоприятной деловой среды, росту культуры бухгалтерского учёта и аудита в корпоративном секторе, а также к росту престижа профессии бухгалтера и аудитора.

  Для научно обоснованного реформирования бухгалтерского учёта важное значение имеет Закон о прозрачности процесса принятия решений. Он устанавливает, что органы публичной власти обязаны принимать необходимые меры по обеспечению возможности участия граждан и профессиональных организаций в процессе принятия решений и обеспечить им доступ к проектам. Кроме того, в обязательном порядке должны проводиться публичные слушания, обсуждения и консультации с заинтересованными сторонами, а также информирование общественности о принятых решениях.

  Однако эти требования и положения практически не соблюдены при подготовке новых важнейших нормативных актов – Национальных стандартов и Общего плана счетов бухгалтерского учёта –, которые до середины октября 2013 г. отсутствовали в свободном, широком и открытом доступе и не проходили публичных обсуждений. Исходя из вышеизложенного, предлагаем в полном объёме соблюсти все положения законодательных актов и правительственных постановлений при разработке и практическом внедрении вышеуказанных нормативных актов. Это положительно отразится на эффективности функционирования учётно-контрольных систем предприятий и будет способствовать повышению их конкурентоспособности.

  В ходе недавнего реформирования бухгалтерского учёта в Республике Молдова разработаны, утверждены и вступили в силу следующие Национальные стандарты бухгалтерского учёта: Представление финансовых отчётов; Учётные политики, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки и последующие события; Долгосрочные нематериальные и материальные активы; Инвестиционная недвижимость; Договоры лизинга; Обесценение активов; Дебиторская задолженность и финансовые инвестиции; Запасы; Собственный капитал и обязательства; Доходы; Расходы; Договоры на строительство; Затраты по займам; Курсовые валютные и суммовые разницы; Аффилированные стороны и договоры простого товарищества; Особенности бухгалтерского учёта в сельском хозяйстве.

  Эти стандарты имеют, как правило, следующую структуру: Введение, Цель, Сфера действия, Определения, Общая характеристика (признание, оценка, учёт и др.) соответствующего объекта, Раскрытие информации, Переходные положения, Дата вступления стандарта в силу. И внедряться они должны в такой последовательности:

  1) формирование учётных политик в соответствии с положениями новых нормативных актов по бухгалтерскому учёту;

  2) разработка в случае необходимости Рабочего плана счетов в соответствии с требованиями новых стандартов и Общего плана счетов бухгалтерского учёта;

  3) определение разниц, относящихся к признанию элементов (объектов) бухгалтерского учёта;

  4) определение разниц, относящихся к оценке элементов (объектов) бухгалтерского учёта;

  5) перенос конечных сальдо ранее применявшихся бухгалтерских счетов в новые счета бухгалтерского учёта.

  Кроме того, подготовлен и рекомендован для практического использования Общий план счетов бухгалтерского учёта. Он состоит из трёх разделов: I. Общие положения, II. Перечень счетов бухгалтерского учёта, III. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского учёта. Наше изучение второго раздела показывает, что перечень бухгалтерских счетов, рекомендованных для практического применения, приведен в нём не в произвольном, а в систематизированном виде. А это есть ничто иное как План счетов бухгалтерского учёта, и, следовательно, правильное название второго раздела данного нормативного документа. Исходя из этого, вышеуказанные первый и третий разделы целесообразно объединить в один нормативный документ под названием «Инструкция о порядке применения Общего плана счетов бухгалтерского учёта».  Общий план счетов бухгалтерского учёта – это сложная иерархическая система (структура). Его основным элементом самого высокого уровня являются классы счетов, которые подразделяются на группы, и представлены в табл. 1.
  Таблица 1


  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
  База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2023
  обратиться к администрации

      Главная страница