Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Харків 2014 рстраница8/25
Дата12.05.2016
Размер4.79 Mb.
#829
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Висновки. Стратегічні зміни на підприємстві можуть бути обумовлені низкою причин та повинні бути заплановані групою працівників із стратегічного розвитку при розробці стратегії розвитку підприємства. Сила опору персоналу щодо процесу змін визначається: ступенем невідповідності організаційної структури і культури; тривалістю або надмірною швидкістю проведення змін; загрозою втрати престижу і влади для керівників; наслідками негативних змін для підприємства в цілому; невизначеного відношення більшості співробітників до проблеми виживання підприємства.

Стратегічні зміни повинні бути обґрунтовані на основі аналізу ситуації та ринкових умов діяльності підприємства і його готовності щодо їхнього впровадження. Економічна сутність та розуміння стратегічних змін підприємства дозволить керівництву та персоналу більш ефективно сприйняти зміни та впровадити їх в свою діяльність. Для того, щоб успішно провести стратегічні зміни на підприємстві, необхідно подолати чинений їм опір, перетворити супротивників перетворень на прихильників. При цьому доцільно діяти за наступною схемою:

1. Визначити, структурувати і проаналізувати характер опору запланованим змінам. Виявити основні групи, окремих осіб, які є потенційними носіями опору.

2. До початку процесу змін звести до мінімуму потенційно можливий опір шляхом проведення підготовчої роботи з різними групами і окремими особами.

3. У процесі проведення змін розробляти і здійснювати комплекс заходів щодо усунення залишкового опору, розробити програму дій та виділити необхідні ресурси, зокрема, створити анти-опорні групи працівників із прихильників змін.

4. Узаконити документально зміни в структурі та культурі підприємства, продовжити їх до логічного завершення.Список використаних джерел

 1. Адизес И. Управляя изменениями / Ицхак Адизес. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с.

 2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 288 с.

 3. Акофф Р. Акофф о менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

 4. Алпатов А.А. Управление реструктуризацией предприятий /А.А. Алпатов. – М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 2000. – 268 с.

 5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 6. Балдинюк А. Г. Економічна сутність стратегічних змін в управлінні організацією / А.Г. Балдинюк. Ефективна економіка № 12, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1044

 7. Гуияр Ф.Ж. Преобразование организации / Ф.Ж. Гуияр, Д.Н. Келли; пер. с англ. – М. : Дело, 2000. – 376 с.

 8. Дак Дж. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований / Дж.Д.Дак. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 320 с.

 9. Дафт Р. Организации : учебник для психологов и экономистов / Р.Дафт. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.

 10. Дафт Р.Л. Менеджмент. /Р.Л.Дафт – СПб: Пітер, 2000 -367с.

 11. Дж. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационных преобразований / Дж. Д. Дак. – М: Альпина Паблишер, 2003. – 320 с.

 12. Коттер Дж. П. Впереди перемен / Дж. П. Коттер ; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 256с.

 13. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 465 с.

 14. Москаленко Н. О. Обґрунтування показників для аналізу управління змінами підприємства/ Н. О. Москаленко. 2010, Економіка розвитку. ХНЕУ. № 2 (54)». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e102_54/e102mosk.pdf

 15. Федорова Н. Н. Организационная структура управления предприятием: учебн. пособ. / Н. Н. Федорова. – М.: ТК «Велби», 2003. – 256с.

 16. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник. – К.: Академвидав, 2006. – 488с.

 17. Шимановська-Діанич Л.М. Основи менеджменту. (Частина 2), 2001 ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.rushkolnik.ru/text/36882/

 18. Широкова Г. В. Теория О и теория Е как стратегия организационных изменений: [авторы теорий – Майкл Бир и Нитин Нориа (Гарвард)] / Г.В. Широкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 1. – С. 61–68.

 19. Широкова Г. В. Управление изменениями: Хрестоматия / Науч. ред. Г.В. Широкова. СПб.: Издательство «Высшая школа менеджмента», 2009.

 20. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – Эксмо, 2007. – 864 с.Старокожева Г.И., к.э.н., доц.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград, Россия
Использование туристско-рекреационного потенциала при формировании постиндустриальной модели экономического развития регионов
В современной экономике все чаще проявляется смещение с преимущественно индустриальной стадии развития к постиндустриальной. Такая тенденция характеризуется ростом удельного веса нематериального производства (услуг, торговли, финансовых инструментов), что, в свою очередь, влечет за собой весьма существенное перераспределение экономических ресурсов. Эта направленность неизбежно предполагает возникновение преимуществ модели экономики с учетом качественных изменений перед традиционной моделью количественного роста.

Именно поэтому особое значение приобретает развитие регионального управления на основе широкого спектра мероприятий, стимулирующих организацию экономики регионов, основанную на оптимизации структуры видов экономической активности. Сущность такого управления заключается в принятии решений после тщательного выявления и анализа факторов экономического развития регионов.

При таком подходе переходный период может сопровождаться наименьшими издержками, если оказывать влияние на процессы экономического развития, используя имеющиеся преимущества и формируя новые.

Так, например, Регионы Юга России имеют огромный потенциал для модернизации экономики на базе формирования туристической отрасли.

Практика развития глобальной хозяйственной системы показывает, что одной из самых высокодоходных и быстрорастущих отраслей в мировой экономике является именно индустрия туризма.

На долю туризма приходится около 10% мирового валового продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов. Средние темпы роста туризма (по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC)) составляют 7–9% в год, что намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом [1].

Туризм в ХХI веке стал значительным социальным, политическим и культурным явлением, существенно влияющим на устройство и экономику многих стран и регионов.

Туризм в научной литературе выделяется не как самостоятельная отрасль экономики, а как группа взаимосвязанных отраслей. Сложность такого социально-экономического явления, как туризм, характеризуется наличием большого количества определений, которые постоянно подвергаются доработке.

Современное понимание туризма включает в себя множество аспектов: туристские потребности, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного местожительства, деятельность организаций-посредников, социально-экономические связи, отношения и интересы всех участников туристского рынка. Туризм есть особый вид экономической деятельности, в рамках которых осуществляются взаимоотношения всех участников туристского рынка: туристов, туристических фирм, организаторов-посредников, реализующих туристский продукт, обеспеченный соответствующей инфраструктурой.

Сегодня широкое распространение получили кластерные принципы организации производственного взаимодействия на региональном уровне. Этот подход представляет больше возможности, как для повышения конкурентоспособности местного туристского бизнеса, так и для повышения эффективной экономической политики региональной власти.

По мнению А.Ю. Александровой, решающую роль в развитии индустрии туризма сегодня играют кластеры, как один из эффективных способов привлечения клиентов и повышения конкурентоспособности туристической отрасли экономики. Она считает, что складывающуюся в рамках экономических зон систему взаимосвязанных фирм, организаций и учреждений в сфере путешествий и отдыха населения можно рассматривать как зарождающийся региональный туристический кластер [2].

Так, В.И. Кружалин, определяя субъектный состав туристского кластера, подчеркивает участие государственных органов управления, общественных организаций, трактуя кластер как «географически соседствующие взаимосвязанные компании, общественные организации и связанные с ними органы государственного управления, формирующие и обслуживающие туристские потоки, использующие рекреационный потенциал территории» [3].

Однако неэффективное использование туристических ресурсов и возможностей, большое число потенциально туристических объектов, остающихся невостребованными из-за неразвитой инфраструктуры и некомпетентного управления, создают препятствия для эффективного функционирования этой отрасли [4, c. 3; 15].

Это относится и ко всем субъектам Юга России. Сказываются проблемы межрегиональных различий в условиях социально-экономического развития, экономической специализации, неразвитости инфраструктуры субъектов и неравномерности заселенности территорий, входящих состав округов Юга России определяют многоукладность организации региональных экономик и обусловливают зависящие от этого характерные особенности использования их экономического потенциала.

Между тем, регионы Юга России обладают богатейшими рекреационными ресурсами, для большей части которых установлены режим особой охраны и которые согласно законодательству изъяты полностью или частично из хозяйственного использования.

В табл. 1 представлена информация о количестве, площадях особо охраняемых природных территорий (далее: ООПТ), их доле в площади соответствующего субъекта Южного федерального округа (далее: ЮФО) и их место в общем списке субъектов РФ по каждому из указанных показателей.

Из приведенных данных следует, что Ростовская область находится в первой десятке по доле ООПТ в площади субъекта РФ (22,04%). Такое высокое место обеспечено Ростовской области наличием на ее территории государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» (9,4648 тыс. га); государственного природного заказника «Цимлянский» (44,998 тыс. га); природного парка «Донской» (40,95513 тыс. га); семидесяти памятников природы (20,473113 тыс. га) и других ООПТ, занимающих 106,65 тыс. га [5].

По своему уникальным фактом следует признать создание вокруг заповедника «Ростовский» охранной зоны, общая площадь которой составляет 74,350 тыс. га. Это единственный заповедник, имеющий территорию охранной зоны больше, чем сама территория заповедника.

Краснодарский край входит в первую десятку среди субъектов федерации по показателю количества ООПТ, находящихся на территории субъекта. Система особо охраняемых природных территорий в крае включает один заповедник, один природный национальный парк, шестнадцать заказников и более четырехсот памятников природы и тридцать четыре лечебно-оздоровительные зоны.

Более четырехсот памятников природы Краснодарского края представлены уникальными участками насаждений реликтовых и редких растений, озерами, пещерами, водопадами и множеством других ландшафтных и ботанических объектов.

В целом в ЮФО насчитывается около 650 единиц ООПТ, которые расположены на более чем 5100 тыс.га.

Таблица 1Доля, число и площадь ООПТ ЮФО по состоянию на начало 2012г.[6]

Наименование показателя

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская обл.

Волгоградская обл.

Ростовская обл.

Доля ООПТ от площади субъекта, %

3,34

14,52

6,63

5,51

8,74

22,04

место субъекта общем списке субъектов РФ

( 69 )

( 12 )

( 48 )

( 53 )

( 34 )

( 7 )

Площадь ООПТ, тыс. га

26

1 084,72

500,72

291,62

986,68

2 225,41

место субъекта общем списке субъектов РФ

( 78 )

( 26 )

( 44 )

( 56 )

( 29 )

( 16 )

Количество ООПТ, ед.

18

23

423

49

53

80

место субъекта общем списке субъектов РФ

( 75 )

( 73 )

( 4 )

( 57 )

( 55 )

( 50 )

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений в соответствии с федеральным Законом различаются несколько категорий указанных территорий.

В субъектах ЮФО расположено: семь государственных природных, в том числе биосферных заповедников; два национальных парка; около пятидесяти природных заказников; пятьсот семьдесят четыре памятника природы; тридцать пять лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Кроме того, на территории ЮФО - восемь объектов Всемирного наследия. Три, из которых расположены в Краснодарском крае - это Кавказский государственный природный биосферный заповедник и две территории водно-болотных угодий международного значения, созданных во исполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Рамсарской конвенции: «Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой», «Ахтаро-Гривенская система лиманов».

Могут устанавливаться и иные категории ООПТ, например, территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие. Право присвоения перечисленных категорий принадлежит Правительству РФ, соответствующим органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

Независимо от статуса ООПТ учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки территорий в географических границах, в которых они находятся.

Сложившаяся сеть ООПТ в каждом субъекте ЮФО могла бы стать базисом для формирования туристических кластеров. Поскольку туристический кластер является крупным самостоятельным межотраслевым хозяйственным комплексом, который лежит не в привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное пространство, включающее предприятия и организации разной отраслевой принадлежности такой подход выглядел бы весьма логичным.

В этом случае туристско-рекреационный кластер может представлять собой не только совокупность взаимосвязанных отраслей и производств региональной экономики, единой функциональной задачей которых является деятельность по удовлетворению потребностей людей в различных видах отдыха и путешествий, но и являться гарантом рационального использования всех имеющихся туристско-рекреационных ресурсов региона.

Интерес региональных органов власти к наличию в их ведении кластеров связывается и с расширением поля занятости населения, ростом налоговых поступлений, комплексным решением научно-технических проблем территориальных образований, активизацией инвестиционных и инновационных процессов. Именно инновации обеспечивают рост конкурентоспособности продукции, производимой в рамках кластеров, увеличивая их прибыль, а с другой – повышают экономический потенциал и конкурентоспособность региона в целом. В то же время, рыночные структуры, входящие в кластер, заинтересованы в формировании соответствующей нормативно-правовой базы, создании и развитии институтов инфраструктуры, способствующей успешному функционированию ассоциированных форм предпринимательства.

Очевидно, что инициативу по созданию кластерных блоков следует проявлять не только бизнесу, но и представителям регионального менеджмента. Организация и развитие кластеров создаст преимущества не только для хозяйствующих субъектов, но и для развития регионов в целом.

Так, для предприятий, ориентированных на работу в туристском кластере, появляется возможность выхода на рынок по унифицированным требованиям в рамках кластера; сокращаются издержки при централизованном обучении персонала; повышается эффективности приобретения основных и оборотных ресурсов; упрощается доступ к заказам (клиентам); транслируется имидж кластера на его участников (бренды).

Для регионов появляется возможность расширения системы профессионального образования и для этого привлечения финансирования за счет бюджетов всех уровней, а так же за счет средств обучающихся или средств предприятий, вошедших в кластер. Кроме того региональные программы могут учитывать или быть ориентированы на интересы кластера. Наиболее эффективным в этой связи представляется направление усилий региональных властей не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, независимо от величины их вклад в экономику, а на создание условий для развития кластера и взаимоотношений внутри него.

Преимущества кластерного подхода для органов власти состоят и в том, что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к туристической сфере экономики региона. Кроме того, кластерный подход позволяет использовать в качестве «стержня» стратегии развития кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, которые таким образом, гарантированно будут успешно реализованы.

Таким образом, создание туристско-рекреационных кластеров позволит преодолеть их замкнутость на внутренних проблемах, снизит инерционность, повысит степень адаптивности к меняющимся экзогенным и эндогенным условиям, позволит интенсифицировать обмен информацией, будет способствовать росту конкурентоспособности и инвестиционной активности на основе качественных сдвигов в экономике регионов.


Список использованных источников

 1. Волков С.К. Туристская индустрия Шотландии: отличительные признаки и особенности развития / С.К. Волков // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2010. – №13. – С. 15 – 19.

 2. Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования / А.Ю. Александрова // Современные проблемы сервиса и туризма, 2007. – №1. – С. 51 − 61.

 3. Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования / Труды V международной научно-практической конференции МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет. Москва, 28-29 апреля 2010г. − Спб.: Д.А.Р.К., 2010. − 260 с.

 4. Недосвитий Н.В. Формирование стратегического развития туристической отрасли в регионе на основе кластерного подхода: автореферат на соискание ученой степени к.э.н. / Н.В. Недосвитый. – Чебоксары, 2010. – 23 c.

 5. Особо охраняемые природные территории Ростовской области. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77086

 6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a76/gosdoklad2011.pdfСтражев В.И., д. э. н.

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь
Функционально-методологические основы системы экономического управления
Современные условия развития экономики требуют существенного повышения эффективности ее управления. Действующие и рекомендуемые системы экономического управления еще не обеспечивают в полной мере решения этой проблемы. Главной причиной такого состояния является слабая теоретико-методологическая основа системного подхода к современному менеджменту.

Наши исследования в этом направлении дали следующие результаты.

Сущность всякого управления заключается в активном воздействии управляющего органа на объект управления для достижения поставленной цели (рисунок 1).

Рис. 1. Общая система управления
Чтобы активно воздействовать на управляемую подсистему (объект управления) необходимо в управляющей подсистеме иметь четкую технологию принятия управленческих решений. Это технология состоит из следующих четырех основных взаимосвязанных управляющих функций: планирования, учета, анализа, регулирования. Их место в системе управления показано на выше приведенной схеме.

С помощью функции планирования создается программа (план) действия или развития управляемого объекта по достижению заранее поставленной цели. Здесь используются такие подфункции как прогнозирование, моделирование, программирование, нормирование и другие экономико-математические методы для разработки количественных и качественных показателей детального плана работы управляемого объекта во времени и пространстве.

С помощью функции учета осуществляется отражение фактических результатов действия управляемого объекта.

С помощью функции анализа определяются отклонения фактических результатов действия управляемого объекта от запланированных, устанавливаются факторы, оказавшие влияние на это отклонение, их направление (+ -) и сила воздействия. Затем выявляются первичные причины, породившие эти факторы и вырабатываются варианты решений, направленные на устранение отрицательных причин и созданию благоприятных условий для сохранения и усиления действия положительных причин (факторов).

С помощью функции регулирования вырабатывается оптимальное управленческое решение и обеспечивается его исполнение, используя при этом варианты решений, вытекающие из анализа, и недостающую для оптимизации дополнительную информацию (социальную, экологическую и др).

Управляемая подсистема включает объект управления, от структуры и названия которого получает название и система управления. Жизнедеятельность людей принято делить на материальную и духовную сферу. В материальной выделяется хозяйственная деятельность, структура которой представлена в табл. 1.

Управление экономическими процессами, которые тесно связаны с другими процессами хозяйственной деятельности, осуществляется системой экономического управления.

Все основные управляющие функции (планирование, учет, анализ, регулирование) дополняются термином «экономические» в связи с тем, что объектом управления в данной системе являются экономические процессы в хозяйственной деятельности.

В экономическом планировании центральное место занимает разработка бизнес-плана, в учете – отражение фактической информации о ходе выполнения бизнес-плана (бухгалтерский или управленческий учет), в анализе – управленческий анализ, т.е. выявление, измерение и обобщение факторов, вызвавших отклонение факта от плана.

Таблица 1Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2022
обратиться к администрации

    Главная страница